Difference between revisions of "Wylie:Dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 24: Line 24:
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3977]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3977]
 
|notes =  
 
|notes =  
|topic =  
+
|topic = instruction manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
 
|tibcategory = dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub
 
|tibcategory = dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub
Line 40: Line 40:
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub - TOPIC
+
dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub - instruction manual
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===

Revision as of 15:16, 6 July 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 15 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ༎ ༎

Wylie: @#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa//_//

Short Title(s)

Author

AUTHORNAMETIBETAN - rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje

Topic Information

dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub - instruction manual

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1:༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ༎ ༎
@#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa//_//
 • Left side print: བ འགྲེལ་ གཅིག་ པ་
ba 'grel gcig pa
 • Right side print: 15

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཡོ་ག་ཥ་ཊ་ཨཾ་ག་བྲྀ་ཏི་ཧྲི་ད་ཡཾ་པིནྜ་ནཱ་མ།
yo ga Sha Ta aM ga br-i ti hri da yaM pin+Da nA ma/
 • བོད་སྐད་དུ། རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ།
rnal 'byor yan lag drug pa'i 'grel pa snying po bsdus pa/

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: བ འགྲེལ་ (གྲངས་ཀ་) པ་
Left: ba 'grel (tibfolio#) pa
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར།
Right: gdams ngag mdzod rdo rje'i rnal 'byor/
 • Side B:
 • གཡོན་: སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་
Left: snying po bsdud pa
 • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 015

Text # in volume: 002

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 15-24

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 5b3

Total # of pages (Western): 10

Total # of pages (Tibetan): 5

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)

Partial colophon in Tibetan:

Partial colophon in Wylie: /rnal 'byor yan lag drug pa'i 'grel pa snying po bsdud pa zhes bya ba/_so sor gcod pa'i lam yongs su rdzogs pa'i don/_sprul pa'i sku dbal sha ba ri dbang phyug gis ma hA paN+Di ta bi b+hU ti tsan+d+ra la gsungs pa'i man ngag kha 'thor ba rnams/_dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rjes/_skyes mchog dam pa rnams kyi zhus pa'i don tu phyogs gcig tu bkod pa'o//_/rdzogs so//

Author: rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje

Translator:

Scribe: