Wylie:Dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi gzhung bka' phyi ma rnams phyogs gcig tu bsgril ba'i phyag len bde chen snye ma'i chun po

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
[[ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཕྱག་ལེན་བདེ་ཆེན་སྙེ་མའི་ཆུན་པོ་|Click here for unicode Tibetan text]]

Back to volume 11 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཕྱག་ལེན་བདེ་ཆེན་སྙེ་མའི་ཆུན་པོ༎

Wylie: @#/_/dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi gzhung bka' phyi ma rnams phyogs gcig tu bsgril ba'i phyag len bde chen snye ma'i chun po//

Short Title(s)

Author

བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་ - blo gsal bstan skyong

Topic Information

shangs pa bka' brgyud - Empowerment manual

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཕྱག་ལེན་བདེ་ཆེན་སྙེ་མའི་ཆུན་པོ༎
@#/_/dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi gzhung bka' phyi ma rnams phyogs gcig tu bsgril ba'i phyag len bde chen snye ma'i chun po//
  • Left side print: ད དབང་ གཅིག་ ཆོག་
da dbang gcig chog
  • Right side print: 451

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ད དབང་ (གྲངས་ཀ་) ཆོག་
Left: da dbang (tibfolio#) chog
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
  • Side B:
  • གཡོན་: གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ།
Left: gzhung bka' phyi ma/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 011

Text # in volume: 020

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 451-529

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 40a2

Total # of pages (Western): 79

Total # of pages (Tibetan): 40

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 2)

Partial colophon in Tibetan: ༎ཅེས་དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་འདི་ནི། རབ་བྱམས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས་རྗེ་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བཀའ་ལུང་གསེར་གྱི་ཅོད་ཕན་སྤྱི་བོའི་མཛེས་རྒྱན་དུ་ཕེབས་པར་བརྟེན། སྙོམས་ལས་པ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་གིས། ཡོངས་འཛིན་ཞེས་པ་ཆུ་ཕོ་བྱ་བའི་ལོ། གྲོ་ཞུན་ཟླ་བའི་དམར་པོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འདུ་ཚེས་ལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ཞྭ་ལུ་རི་ཕུག་གི་གཟིམ་ཁང་རྣམ་གྲོལ་ཡང་རྩེར་སྦྱར་བ་འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་བོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག༎

Partial colophon in Wylie: //ces dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi gzhung bka' phyi ma rnams phyogs gcig tu bsgrigs pa 'di ni/_rab byams rgyal kun gyi spyi gzugs rje bla ma 'jam pa'i dbyangs kyi bka' lung gser gyi cod phan spyi bo'i mdzes rgyan du phebs par brten/_snyoms las pa blo gsal bstan skyong gis/_yongs 'dzin zhes pa chu pho bya ba'i lo/_gro zhun zla ba'i dmar po'i phyogs kyi mkha' 'gro 'du tshes la mdo sngags bstan pa'i 'byung gnas dpal zhwa lu ri phug gi gzim khang rnam grol yang rtser sbyar ba 'dis kyang rgyal ba'i bstan pa rin bo che dar zhing rgyas la yun ring du gnas par gyur cig//

Author: blo gsal bstan skyong

Translator:

Scribe: