Wylie:Gcod yul gyi dbang nam mkha' sgo 'byed du grags pa

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search


Full Title

Tibetan: ༄༅། གཅོད་ཡུལ་གྱི་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་དུ་གྲགས་པ་བཞུགས་སོ། །

Wylie: @#/_gcod yul gyi dbang nam mkha' sgo 'byed du grags pa bzhugs so/_/

Short Title(s)

Author

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ - tA ra nA tha

Topic Information

yan lag gi chos - Empowerment manual

gcod dbang - gcod yul skor

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Empoweremnt of Chod Called "Opening the Sky".

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

གཅོད་ཡུལ་གྱི་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་དུ་གྲགས་པ་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། གཅོད་ཡུལ་གྱི་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་དུ་གྲགས་པ་བཞུགས་སོ། །
@#/_gcod yul gyi dbang nam mkha' sgo 'byed du grags pa bzhugs so/_/
  • Left side print: ཕ གཅོད་ གཅིག་ དབང་
pha gcod gcig dbang
  • Right side print: 361

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཕ གཅོད་ (གྲངས་ཀ་) དབང་
Left: pha gcod (tibfolio#) dbang
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་
Right: gdams ngag mdzod
  • Side B:
  • གཡོན་: གཅོད་ཡུལ་སྐོར་
Left: gcod yul skor
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 014 (ཕ་)

Text # in volume: 017

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 361-370

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 5b7

Total # of pages (Western): 10

Total # of pages (Tibetan): 5 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: དེ་ལྟར་ན་སྤྱོད་གཅོད་ཀྱི་ཆོས་དབང་སེམས་ལ་བསྐུར་བའི་ལག་ལེན་འདི་ཡང་། ལྷག་ཆད་གབ་འཁྲུགས་ནོར་བའི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ། བྱིན་རླབས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་ལེན་བཞི་ན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་སྨྲས་སོ། །

Partial colophon in Wylie: de ltar na spyod gcod kyi chos dbang sems la bskur ba'i lag len 'di yang /_lhag chad gab 'khrugs nor ba'i skyon thams cad spangs te/_byin rlabs bla ma brgyud pa'i phyag len bzhi na tA ra nA thas smras so/_/

Author: tA ra nA tha

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given