Difference between revisions of "Wylie:Kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi dmar khrid zin bris bla ma'i thugs bcud"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{Tibetan Text Metadata |title = [[]]. |collection = gdams ngag mdzod. |associatedpeople = |lineagedata = |author = [[]]. |translator = |scribe = |editor = |redactor = |pr…")
 
Line 1: Line 1:
 
{{Tibetan Text Metadata
 
{{Tibetan Text Metadata
|title = [[]].
+
|title = [[thub pa chen po'i mdo gcod dmar 'gyed zhal]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
|associatedpeople =  
+
|associatedpeople = [['jam mgon kong sprul]]
 
|lineagedata =  
 
|lineagedata =  
|author = [[]].
+
|author = [['jam mgon kong sprul]].
 
|translator =
 
|translator =
 
|scribe =
 
|scribe =
Line 16: Line 16:
 
|volnumber = Volume 017,
 
|volnumber = Volume 017,
 
|mastertextnumber = NUMBERINOURSYSTEM
 
|mastertextnumber = NUMBERINOURSYSTEM
|totalpages =
+
|totalpages = 3
|totalfolios =
+
|totalfolios = 2
|pagesinvolume = #-#.
+
|pagesinvolume = 153-155.
|beginfolioline =
+
|beginfolioline = 5a3
|endfolioline =
+
|endfolioline = 6a4
|linesperpage =
+
|linesperpage = 7 (1 page of 5, 1 page of 4)
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
 
|notes =  
 
|notes =  
Line 34: Line 34:
 
|tbrccontents = No note on contents
 
|tbrccontents = No note on contents
 
|ringutulkunote =  
 
|ringutulkunote =  
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[ADDTIBETANSCRIPTHERE]]</span>
+
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་དམར་འགྱེད་ཞལ་]]</span>
 
}}
 
}}
  
 
===Full Title===
 
===Full Title===
Tibetan: <span class=TibUni20>ADDTIBETANSCRIPTHERE</span><br>
+
Tibetan: <span class=TibUni20>ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས་བཞུགས་སོ།</span><br>
 
<br>
 
<br>
Wylie: ADDWYLIEHERE<br>
+
Wylie: thub pa chen po'i mdo gcod dmar 'gyed zhal shes bzhugs so/<br>
 
<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===  
 
===Short Title(s)===  
  
 
===Author ===
 
===Author ===
[[AUTHORNAMETIBETAN]] - [[ADDWYLIEHERE]]
+
[[པདྨ་གར་དབང་]] - [[pad+ma gar dbang]]
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
Line 57: Line 57:
 
   
 
   
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
*Citation : <br>[[AUTHORNAMETIBETAN]]. [[TEXTTITLETIBETAN]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཙ་༽, WESTERNPAGESTARTTIBETAN-WESTERNPAGEENDTIBETAN. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
+
*Citation : <br>[[པདྨ་གར་དབང་]]. [[ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་དམར་འགྱེད་ཞལ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཙ་༽, WESTERNPAGESTARTTIBETAN-WESTERNPAGEENDTIBETAN. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
*Citation (Wylie):<br>[[AUTHORNAMEWYLIE]]. [[TEXTTITLEWYLIE]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 017(tsa), PAGENUMBER-PAGENUMBER. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
+
*Citation (Wylie):<br>[[pad+ma gar dbang]]. [[thub pa chen po'i mdo gcod dmar 'gyed zhal]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 017(tsa), PAGENUMBER-PAGENUMBER. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
  
 
====Additional Information====
 
====Additional Information====
Line 67: Line 67:
  
 
===Full Tibetan Text ===
 
===Full Tibetan Text ===
<span class=TibUni18>[[ADDTIBETANSCRIPTHERE]]</span>
+
<span class=TibUni18>[[ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་དམར་འགྱེད་ཞལ་]]</span>
  
 
=== Commentaries===
 
=== Commentaries===
Line 85: Line 85:
  
 
'''First Page Title(s):'''
 
'''First Page Title(s):'''
:*བོད་སྐད་དུ། TIBETANHERE
+
:*བོད་སྐད་དུ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས་བཞུགས་སོ།
::: WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE
+
::: thub pa chen po'i mdo gcod dmar 'gyed zhal shes bzhugs so/
  
 
'''Description of pages:'''
 
'''Description of pages:'''
Line 109: Line 109:
 
'''Master text#:''' NUMBERINOURSYSTEM
 
'''Master text#:''' NUMBERINOURSYSTEM
  
'''Begin-End Pages (Western):'''  
+
'''Begin-End Pages (Western):''' 153-155
  
'''Begin Tibetan page and line #:'''  
+
'''Begin Tibetan page and line #:''' 5a3
  
'''End Tibetan page and line #:'''  
+
'''End Tibetan page and line #:''' 6a4
  
'''Total # of pages (Western):'''  
+
'''Total # of pages (Western):''' 3
  
'''Total # of pages (Tibetan):'''  
+
'''Total # of pages (Tibetan):''' 2
  
'''Number of lines per page:'''  
+
'''Number of lines per page:''' 7 (1 page of 5, 1 page of 4)
  
'''Partial colophon in Tibetan:''' <span class=TibUni16></span>
+
'''Partial colophon in Tibetan:''' <span class=TibUni16>།ཞེས་དཔལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འདུས་པའི་ཟབ་ཁྲིད་ཆོས་སྐོར་དགུ་ལས། ཐུབ་པའི་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས་པཎ་ཆེན་བྱམས་པ་ཆོས་ཉིའི་གསུངས་པ་བཞིན། ཆོས་མེད་ཀྱི་བྱ་བཏང་པདྨ་གར་དབང་གིས་སྦྱར་བའོ༎</span>
  
'''Partial colophon in Wylie:'''  
+
'''Partial colophon in Wylie:''' /zhes dpal de kho na nyid 'dus pa'i zab khrid chos skor dgu las/_thub pa'i mdo gcod kyi dmar 'gyed zhal shes paN chen byams pa chos nyi'i gsungs pa bzhin/_chos med kyi bya btang pad+ma gar dbang gis sbyar ba'o//
  
'''Author:''' [[ ]]
+
'''Author:''' [[pad+ma gar dbang]]
  
 
'''Translator:''' None given
 
'''Translator:''' None given
Line 137: Line 137:
 
'''Text Lineage:''' None given
 
'''Text Lineage:''' None given
  
[[Category: AUTHORNAME]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
[[Category: 'jam mgon kong sprul]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 00:22, 25 October 2010


Full Title

Tibetan: ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས་བཞུགས་སོ།

Wylie: thub pa chen po'i mdo gcod dmar 'gyed zhal shes bzhugs so/

Short Title(s)

Author

པདྨ་གར་དབང་ - pad+ma gar dbang

Topic Information

khrid phran - Instruction manual

khrid yig - bo dong thub pa mdo gcod

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku:

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་དམར་འགྱེད་ཞལ་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས་བཞུགས་སོ།
thub pa chen po'i mdo gcod dmar 'gyed zhal shes bzhugs so/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཙ ཁྲིད་ (གྲངས་ཀ་) ཡིག་
Left: tsa khrid (tibfolio#) yig
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར།
Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor/
  • Side B:
  • གཡོན་: བོ་དོང་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད།
Left: bo dong thub pa mdo gcod/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 017 (ཙ་)

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western): 153-155

Begin Tibetan page and line #: 5a3

End Tibetan page and line #: 6a4

Total # of pages (Western): 3

Total # of pages (Tibetan): 2

Number of lines per page: 7 (1 page of 5, 1 page of 4)

Partial colophon in Tibetan: །ཞེས་དཔལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འདུས་པའི་ཟབ་ཁྲིད་ཆོས་སྐོར་དགུ་ལས། ཐུབ་པའི་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས་པཎ་ཆེན་བྱམས་པ་ཆོས་ཉིའི་གསུངས་པ་བཞིན། ཆོས་མེད་ཀྱི་བྱ་བཏང་པདྨ་གར་དབང་གིས་སྦྱར་བའོ༎

Partial colophon in Wylie: /zhes dpal de kho na nyid 'dus pa'i zab khrid chos skor dgu las/_thub pa'i mdo gcod kyi dmar 'gyed zhal shes paN chen byams pa chos nyi'i gsungs pa bzhin/_chos med kyi bya btang pad+ma gar dbang gis sbyar ba'o//

Author: pad+ma gar dbang

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given