Difference between revisions of "Wylie:Kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi dmar khrid zin bris bla ma'i thugs bcud"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - "|title = [[" to "|title = ")
m (Text replace - "]]. |translator" to " |translator")
Line 4: Line 4:
 
|associatedpeople = kun mkhyen bo dong pa chen po]]
 
|associatedpeople = kun mkhyen bo dong pa chen po]]
 
|lineagedata =  
 
|lineagedata =  
|author = kun mkhyen bo dong pa chen po]].
+
|author = kun mkhyen bo dong pa chen po
 
|translator =
 
|translator =
 
|scribe =
 
|scribe =

Revision as of 21:50, 27 January 2015


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thob pa mdo gcod kyi dmar khrid zin bris bla ma'i thugs bcud

Damngak Dzö Volume 17 ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 155-165 / Folios 6a4 to 11a4
kun mkhyen bo dong pa chen po| ]]
Property "author" has been marked for restricted use.
kun mkhyen bo dong pa chen po kun mkhyen bo dong pa chen po | ]]


Full Title

Tibetan: ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐོབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད་བཞུགས་སོ།

Wylie: kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thob pa mdo gcod kyi dmar khrid zin bris bla ma'i thugs bcud bzhugs so/

Short Title(s)

Author

ཀུན་མཁྱེན་པོ་དོང་པ་ - kun mkhyen po dong pa

Topic Information

khrid phran - Instruction manual

khrid yig - bo dong thub pa mdo gcod

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku:

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐོབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐོབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད་བཞུགས་སོ།
kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thob pa mdo gcod kyi dmar khrid zin bris bla ma'i thugs bcud bzhugs so/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཙ ཁྲིད་ (གྲངས་ཀ་) ཡིག་
Left: tsa khrid (tibfolio#) yig
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར།
Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor/
  • Side B:
  • གཡོན་: བོ་དོང་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད།
Left: bo dong thub pa mdo gcod/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 017 (ཙ་)

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western): 155-165

Begin Tibetan page and line #: 6a4

End Tibetan page and line #: 11a4

Total # of pages (Western): 11

Total # of pages (Tibetan): 6

Number of lines per page: 7 (2 pages of 4)

Partial colophon in Tibetan: དེ་ལྟར་ཀུན་མཁྱེན་པོ་དོང་པ་ཆེན་པོ་ལ་བཅོམ་ལྟན་འདས་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་སྩལ་བའི་ཟབ་མོ་མདོ་གཅོད་དུ་གྲགས་པའི་དམིགས་ཁྲིད་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་འཕགས་བཞིའི་སྐྱེད་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། མངྒ་ལམ་བྷ་བ་ཏུ། །

Partial colophon in Wylie: de ltar kun mkhyen po dong pa chen po la bcom ltan 'das thub pa'i dbang pos stsal ba'i zab mo mdo gcod du grags pa'i dmigs khrid bla ma'i zhal lung las ji ltar 'byung ba bzhin zin bris su btab pa'i dge bas 'gro kun 'phags bzhi'i skyed yum shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i ye shes mngon du byed pa'i rgyur gyur cig/_mang+ga lam b+ha ba tu/_/

Author: kun mkhyen po dong pa

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given