Wylie:Lus mchod sbyin gyi zin bris mdor bsdus kun dga'i skyed tshal

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 14 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །ལུས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་ཀུན་དགའི་སྐྱེད་ཚལ་། །

Wylie: @#/_/lus mchod sbyin gyi zin bris mdor bsdus kun dga'i skyed tshal /_/

Short Title(s)

Author

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ - yon tan rgya mtsho

Topic Information

zhi byed dang gcod - Instruction manual

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །ལུས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་ཀུན་དགའི་སྐྱེད་ཚལ་། །
@#/_/lus mchod sbyin gyi zin bris mdor bsdus kun dga'i skyed tshal /_/
  • Left side print: ཕ ལུས་ གཅིག་ སྤྱིན་
pha lus gcig spyin
  • Right side print: 387

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཕ ལུས་ (གྲངས་ཀ་) སྤྱིན་
Left: pha lus (tibfolio#) spyin
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད།
Right: gdams ngag mdzod/
  • Side B:
  • གཡོན་: གཅོད་ཡུལ་སྐོར་
Left: gcod yul skor
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 014

Text # in volume: 019

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 387-405

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 10a4

Total # of pages (Western): 19

Total # of pages (Tibetan): 10

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 4)

Partial colophon in Tibetan: ཅེས་པའང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་བདག་ཉིད་འཇམ་དཔལ་མཁྱེན་བརྩེས་བཀའ་ཕབས་མ་གཅོག་ཙམ་དུ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་གདན་སར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: ces pa'ang shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i bdag nyid 'jam dpal mkhyen brtses bka' phabs ma gcog tsam du yon tan rgya mtshos dpal spungs kyi gdan sar bris pa dge legs 'phel//_//

Author: yon tan rgya mtsho

Translator:

Scribe: