Difference between revisions of "Wylie:Phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo gnyug ma'i de nyid gsal ba"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
::<big>[[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་|Click here for unicode Tibetan text]]</big><br>
 
<font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 8|Back to volume 8 outline]]<br><font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Table of Contents|Back to catalog outline]]<br>
 
 
{{Tibetan Text Metadata
 
{{Tibetan Text Metadata
 
|title = [[phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo gnyug ma'i de nyid gsal ba]].
 
|title = [[phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo gnyug ma'i de nyid gsal ba]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|associatedpeople = [[dwags po bkra shis rnam rgyal]], [[bkra shis don grub]].
 
|associatedpeople = [[dwags po bkra shis rnam rgyal]], [[bkra shis don grub]].
|author = [[dwags po bkra shis rnam rgyal]].
+
|lineagedata =
 +
|author = [[dwags po bkra shis rnam rgyal]], [[bkra shis don grub]].
 
|translator =
 
|translator =
 
|scribe = [[bkra shis don grub]]
 
|scribe = [[bkra shis don grub]]
Line 25: Line 24:
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3970]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3970]
 
|notes = Colophon not clear on authorship name, so main name (dwags po bkra shis rnam rgyal) was used. The scribe, bkra shis don grub, has been entered into the system without much data- I couldn't find him on TBRC.
 
|notes = Colophon not clear on authorship name, so main name (dwags po bkra shis rnam rgyal) was used. The scribe, bkra shis don grub, has been entered into the system without much data- I couldn't find him on TBRC.
 +
|keyword1 =
 +
|keyword2 =
 
|topic = Instruction manual
 
|topic = Instruction manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
Line 31: Line 32:
 
|pechaside2 = sgam po lugs
 
|pechaside2 = sgam po lugs
 
|translation = [[Kunsang, Erik Pema]], trans. [[Clarifying the Natural State]]. Boudhanath, Hong Kong & Esby: [[Rangjung Yeshe Publications]], 2001.
 
|translation = [[Kunsang, Erik Pema]], trans. [[Clarifying the Natural State]]. Boudhanath, Hong Kong & Esby: [[Rangjung Yeshe Publications]], 2001.
 +
|tbrccontents = No note on contents
 +
|ringutulkunote = The Great Instructions on Mahamudra Called "Clarifying the Nature of the Primordial".
 +
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་]]</span>
 
}}
 
}}
  
Line 47: Line 51:
  
 
phyag chen - sgam po lugs
 
phyag chen - sgam po lugs
 +
 +
:'''TBRC:''' No note on contents
 +
 +
:'''Ringu Tulku:''' The Great Instructions on Mahamudra Called "Clarifying the Nature of the Primordial".
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
Line 57: Line 65:
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 +
 +
===Full Tibetan Text===
 +
<span class=TibUni18>[[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་]]</span>
  
 
=== Commentaries===
 
=== Commentaries===
Line 127: Line 138:
 
'''Scribe:''' [[bkra shis don grub]]
 
'''Scribe:''' [[bkra shis don grub]]
  
'''People associated with this text:''' [[dwags po bkra shis rnam rgyal]], [[bkra shis don grub]].
+
'''Redactor:''' None given
 +
 
 +
'''People associated with this text:''' None given.
 +
 
 +
'''Text lineage:'''
  
 
[[Category: dwags po bkra shis rnam rgyal]][[Category: bkra shis don grub]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: dwags po bkra shis rnam rgyal]][[Category: bkra shis don grub]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 21:39, 17 September 2010


Full Title

Tibetan: ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎

Wylie: @#/_/phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo gnyug ma'i de nyid gsal ba zhes bya ba bzhugs so//_//

Short Title(s)

Author

དྭགས་པོ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ - dwags po bkra shis rnam rgyal

Topic Information

grol byed khrid dngos - Instruction manual

phyag chen - sgam po lugs

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Great Instructions on Mahamudra Called "Clarifying the Nature of the Primordial".

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎
@#/_/phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo gnyug ma'i de nyid gsal ba zhes bya ba bzhugs so//_//
 • Left side print: ཉ་ གཅིག་
nya gcig
 • Right side print: 345

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཉ་ ཕྱག་ (གྲངས་ཀ་) ཆེན་
Left: nya phyag (tibfolio#) chen
 • གཡས་: (#) གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Right: (#) gdams ngag mdzod bka' brgyud
 • Side B:
 • གཡོན་: སྒམ་པོ་ལུགས་
Left: sgam po lugs
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 008 (ཉ་)

Text # in volume: 018

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western): 345-396

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 26b2

Total # of pages (Western): 52

Total # of pages (Tibetan): 26 folios

Number of lines per page: 7 (1 page of 1, 1 page of 2, 2 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པ་ཡང་སློབ་བུ་སྒོམ་ཆེན་འགའ་ཞིག་གིས་ཕྱག་ཆེན་ཁྲིད་ཡིག་ཕུགས་ཐབས་ཆེ་བ་ཞིག་བྱས་ན་ཞེས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒམ་པོ་པ་མངྒ་ལའི་མིང་ཅན་གྱིས་ལུག་ལོ་ཟླ་བ་བཞི་པའི་དཀར་ཕྱོགས་ལ་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་དྭགས་ལ་སྒམ་པོའི་སྒྲུབ་སྡེར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བས་བགྱིས་པ་སྟེ། འདིས་ཀྱང་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ལ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: /ces pa yang slob bu sgom chen 'ga' zhig gis phyag chen khrid yig phugs thabs che ba zhig byas na zhes bskul ba la brten nas sgam po pa mang+ga la'i ming can gyis lug lo zla ba bzhi pa'i dkar phyogs la gdan sa chen po dpal dwags la sgam po'i sgrub sder sbyar ba'i yi ge pa ni bkra shis don grub ces bya bas bgyis pa ste/_'dis kyang 'gro ba mtha' dag la dge legs su gyur cig_/sar+ba dA mang+ga laM//_//

Author: dwags po bkra shis rnam rgyal

Translator: None given

Scribe: bkra shis don grub

Redactor: None given

People associated with this text: None given.

Text lineage: