Difference between revisions of "Wylie:Phyag rgya chen po tshig bsdus pa"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
{{Text Wylie
 
{{Text Wylie
|title = phyag rgya chen po tshig bsdus pa
+
|title=phyag rgya chen po tshig bsdus pa
|collection = gdams ngag mdzod
+
|titletib=ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་པ་
|associatedpeople =  
+
|titleintext=phyag rgya chen po tshig bsdus pa
|lineagedata =  
+
|titleintexttib=ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་པ་
|author = Author not found.
+
|translation=None
|translator =
+
|collection=gdams ngag mdzod
|scribe =
+
|collectiontib=གདམས་ངག་མཛོད་
|editor =
+
|author=Author Not Found
|redactor =  
+
|authortib=Author Not Found
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
+
|printer=Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
|publisher = Shechen Publications
+
|publisher=Shechen Publications
|place = New Delhi
+
|place=New Delhi
|year = 1999
+
|year=1999
|tibvol = nya
+
|volwylie=mar pa bka' brgyud pod gnyis pa
|volnumber = 08
+
|volnumber=8
|mastertextnumber = NUMBERINOURSYSTEM
+
|volyigtib=ཉ་
|totalpages = 4
+
|textnuminvol=017
|totalfolios = 3
+
|totalpages=4
|pagesinvolume = 216-219
+
|totalfolios=3
|beginfolioline = 7b2
+
|pagesinvolume=216-219
|endfolioline = 9a1
+
|beginfolioline=7b2
|linesperpage = 7 (1 page of 6, 1 page  of 1)
+
|endfolioline=9a1
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3970]
+
|linesperpage=7 (1 page of 6, 1 page  of 1)
|notes =  
+
|tbrc=[http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3970]
|keyword1 =
+
|keywords=snyan gyi shog dril
|keyword2 =
+
|chokyigenre=Instruction manual
|topic = Instruction manual
+
|dkarchaggenre=grol byed khrid dngos
|tibtopic =
+
|pechatitleinfo='''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
|tibcategory = grol byed khrid dngos
+
 
|pechaside1 = snyan gyi shog dril
+
:No title page
|pechaside2 = Blank
+
 
|translation =
+
'''First Page Title(s):'''
|tbrccontents = No note on contents
+
:*རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མ་ཧཱ་མུ་དྲ་སཉྩ་ཡ་གཱ་ཐ།
|ringutulkunote =
+
::: ma hA mu dra sany+tsa ya gA tha/
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་པ་]]</span>
+
:*བོད་སྐད་དུ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་པ་
 +
::: phyag rgya chen po tshig bsdus pa
 +
 
 +
'''Description of pages:'''
 +
*'''Side A:'''
 +
:*གཡོན་:  ཉ སྙན་ཕྱི་ (གྲངས་ཀ་) ཤོག་དྲིལ་
 +
::Left:  nya snyan phyi (tibfolio#) shog dril
 +
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
 +
::Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud
 +
 
 +
*'''Side B:'''
 +
:*གཡོན་:  Blank
 +
::Left: Blank
 +
:*གཡས་:  #
 +
::Right: #
 +
|tbrccontents=No note on contents
 +
|partialcolophonwylie=/phyag rgya chen po'i zhal gdams 'od gsal nam mkha' lta bu'i ngo sprod/
 +
|partialcolophontib=།ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཞལ་གདམས་འོད་གསལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངོ་སྤྲོད།
 +
|tibvol=nya
 +
|notes=
 +
|keyword1=
 +
|keyword2=
 +
|topic=Instruction manual
 +
|tibtopic=
 +
|tibcategory=grol byed khrid dngos
 +
|pechaside1=snyan gyi shog dril
 +
|pechaside2=Blank
 +
|fulltibtext=<span class=TibUni18>[[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་པ་]]</span>
 
}}
 
}}
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>

Revision as of 23:16, 2 March 2015


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་པ་
phyag rgya chen po tshig bsdus pa

Damngak Dzö Volume 8 ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 216-219 / Folios 7b2 to 9a1


Property "author" has been marked for restricted use.


[edit]
༢༡༦ ༈ རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མ་ཧཱ་མུ་དྲ་སཉྩ་ཡ་གཱ་ཐ། བོད་སྐད་དུ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་པ། །བདེ་ཆེན་ངང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བརྗོད་པར་བྱ། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རང་[1]གི་སེམས། །ཕྱི་རོལ་དོན་མཐོང་འཁྲུལ་པའི་བློ། །རྨི་ལམ་བཞིན་ཏེ་ངོ་བོ་སྟོང་། །སེམས་ཀྱི་དྲན་[2]རིག་འགྱུ་བ་ཙམ། །རང་བཞིན་མེད་དེ་རླུང་གི་རྩལ། །ངོ་བོ་སྟོང་པ་ནམ་མཁའ་བཞིན། །ཆོས་སྐུ་མཁའ་འདྲ་མཉམ་གནས་ལ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན། །རང་གི་ངོ་བོ་བསྟན་ཏུ་མེད། །དེ་ཕྱིར་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཉིད། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་རང་བཞིན་ཅན། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ངང་ཉིད་ལ། །དེ་ལས་བཅོས་ཤིང་བསྒྱུར་དུ་མེད། །གང་གིས་དེ་ཉིད་མཐོང་རྟོགས་ན། །སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །ཆོས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ། །རང་བཞིན་མ་བཅོས་རྣལ་མར་བཞག །བསམ་དུ་མེད་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །མ་བཙལ་བཞག་ན་སྒོམ་པ་སྟེ། །བཙལ་ཞིང་སྒོམ་ན་འཁྲུལ་པའི་བློ། །མཁའ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་ཇི་ལྟ་བར། །བསྒོམ་དང་མི་བསྒོམ་གཉིས་མེད་པར། །བྲལ་དང་མ་བྲལ་ག་ལ་ཡོད། །དེ་ལྟར་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས། །དགེ་དང་སྡིག་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །དེ་ཉིད་ཤེས་པས་གྲོལ་བར་འགྱུར། །ཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་སྟེ། །ནགས་ལ་མེ་བཞིན་རྣལ་འབྱོར་གྲོགས། །འགྲོ་དང་འདུག་པ་ག་ལ་ཡོད། །དགོན་པར་ཕྱིན་ནས་བསམ་གཏན་ཅི། །དེ་ཉིད་མ་
༢༡༧རྟོགས་གང་གིས་གྲོལ། །གནས་སྐབས་ཙམ་ལས་གྲོལ་མི་ནུས། །དེ་ཉིད་རྟོགས་ན་གང་གིས་འཆིང་། །ངང་ལས་མ་ཡེངས་གནས་པ་ལས། །ལུས་ངག་བཅོས་ཤིང་བསྒོམ་དུ་མེད། །མཉམ་པར་བཞག་དང་མ་བཞག་ཅེས། །འདི་ལ་གང་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ། །སྣང་བ་རང་གྲོལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །རྟོགས་པ་རང་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །གཉིས་མེད་མཉམ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །ཆུ་བོ་ཆེན་པོའ་རྒྱུན་ལྟར་འབབ། །གང་ལྟར་གནས་ཀྱང་དོན་དང་ལྡན། །འདི་ནི་རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཉིད། །འཁོར་བ་ཡུལ་མེད་བདེ་བ་ཆེ། །ཆོས་རྣམས་རང་རང་ངོ་བོས་སྟོང་། །སྟོང་པར་འཛིན་བློ་རང་སར་དག །བློ་བྲལ་ཡིད་ལ་བྱར་མེད་པ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ལམ། །སྐལ་པ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་ལ། །བདག་གིས་སྙིང་གཏམ་ཚིག་ཏུ་བསྡུས། །འདི་ཡིས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་ལ་གནས་པར་ཤོག །ཞལ་གྱི་གདམས་པ་ཚིག་བསྡུས་སོ། །བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ཡེ་ཤེས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ངོ་སྤྲད་པར་འདོད་པས། སྐྱེ་བོའི་འདུ་འཛི་ལས་དབེན་པའི་གནས་སུ་བདེ་བའི་སྟན་ལ་དང་པོ་ཉིད་དུ་མོས་པའི་འདུག་སྟངས་ཞེས་བྱ་སྟེ། པུས་བཙུགས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་འདུག་ལ། རང་གི་སྤྱི་བོར་བླ་མ་དམ་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་དུང་དུང་བ་ཞིག་གདབ། དེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་རྒྱུ་དང་ཅུང་ཟད་དྲོས་པ་ན། ལུས་མཉམ་གཞག་ཏུ་བྱ་ཞིང་ཡི་དམ་གྱི་ལྷར་བསྐྱེད། མིག་སྣ་རྩེའི་ཐད་ཀའི་ནམ་མཁར་མིག་འབྲས་མ་འགུལ་པར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ལ་ཇི་ལྟར་ཙམ་ཚུགས་ཚུགས་སུ་བལྟ་བར་བྱ་སྟེ། བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོའ་ཞལ་སྔ་ནས། མིག་ནི་མི་བཙུམ་སེམས་ནི་འགགས་པ་དང་། །རླུང་འགགས་པ་ནི་དཔལ་ལྡན་བླ་མས་རྟོགས། །ཞེས་གསུང་ཞིང་། དེ་ཉིད་ཀྱིས་ངག་རླུང་གི་འགྱུ་བ་ཡང་བག་གིས་ཆད་པར་འགྱུར་མོད་ཀྱི། རྩོལ་བས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་བཟུང་བར་བྱ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས། མེ་དང་རླུང་
༢༡༨དང་དབང་ཆེན་འགགས་པ་ན། །བདུད་རྩིར་རྒྱུ་བའི་དུས་སུ་རླུང་ནི་སེམས་ལ་འཇུག །གསུངས་ལ། དེ་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་འགྱུ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤུགས་ལ་འགག་པར་འགྱུར་མོད་ཀྱི། བཟང་ངན་མཐོ་དམན་རེ་དོགས་ཀྱི་རྟོག་པ་གང་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱ་བར་གལ་བོ་ཆེ་ཟིན་པའམ། ཐང་ཆད་པ་ངལ་སོས་པའམ། ཡིད་མཐུན་གྱི་གྲོགས་དང་འཕྲད་པ་ལྟ་བུར་བདེ་འབོལ་ལེ། ཤིག་གེ། ལྷན་ནེ་བཞག་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀྱིས། འཇུར་བུས་བཅིངས་པའི་སེམས་ཉིད་འདི། །ཀློད་ན་གྲོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་གང་ལྟར་བྱས་ཀྱང་སེམས་གནས་སུ་མི་བཏུབ་པར་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རྡོལ་བའི་ཚུལ་དུ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་ཐོལ་ཐོལ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ན། དང་པོ་རྟོག་པའི་བྱུང་ས་རྩད་བཅད་པས། འདི་ནས་བྱུང་བྱ་བའི་བྱུང་ས་མི་རྙེད། ཐ་མར་འགྲོ་ས་རྩད་བཅད་པས། འདིར་འགྲོ་བའི་འགྲོ་ས་མ་རྙེད། བར་དུ་རང་གི་ངོ་བོ་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་གི་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་སྟེ། སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་གྱིས་སྟོང་པར་ཤེས་པས། དྲན་རྟོག་ཅི་སྐྱེས། ཡང་དག་པར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བས་ཕན་གནོད་མ་ནུས་པ་ནི། ལྦུ་བ་ཆུར་ཞིའམ། ལྷོ་སྤྲིན་ནམ་མཁར་ཐིམ་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས། སེམས་ཉིད་མེ་ལོང་ནང་དུ་གཟུགས་བརྙན་འཆར་བ་དེ། །རྐྱེན་ཤར་ཡིན་ཏེ་བདེན་པར་མ་འཛིན་ཀྱེ། །ཞེས་པ་དང་། གཞན་ཡང་། དྲན་པའི་ཁ་རླངས་སེམས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན། །འདི་ལ་བདག་པོ་འདུག་པ་ངས་མ་མཐོང་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བླ་མས་ངོ་སྤྲོད་ཅིང་འཕྲོད་པའི་དོན་ལ་མ་ཡེངས་པར་བསྐྱང་བར་བྱའོ། །མདོར་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པའི་ཉམས་ལེན་ནི། སྟོང་པ་ཕྱོགས་གཅིག་བློ་ཡུལ་སུ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞི་སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་སྟེང་དུ། ལམ་རིག་སྟོང་འཛིན་མེད། འབྲས་བུ་ཆེད་དུ་བྱེད་པ་བློའི་དྲི་མ་གང་ཡང་མེད་པ། བློ་བྲལ་དུ་ལྷན་ནེ་འཇོག་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས། ཡིད་ལ་མི་བྱེད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་དོན། །
༢༡༩འབྲས་བུ་གང་དུའང་རེ་བར་མ་བྱེད་རྣལ་འབྱོར་པ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ཞལ་གདམས་འོད་གསལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངོ་སྤྲོད། །།།།།


WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

Footnotes

  1. །སྣང་བ་སེམས་སུ་བསྟན།
  2. །སེམས་སྟོང་པར་བསྟན།

Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text
As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of spring 2015 that project has not been finished. Note that the ཤོག་ལྷེ་ numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input. Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.
Full Title

Tibetan: ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་པ་

Wylie: phyag rgya chen po tshig bsdus pa

Short Title(s)

Author

Author not found

Topic Information

grol byed khrid dngos - Instruction manual

snyan gyi shog dril -

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku:

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་པ་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མ་ཧཱ་མུ་དྲ་སཉྩ་ཡ་གཱ་ཐ།
ma hA mu dra sany+tsa ya gA tha/
  • བོད་སྐད་དུ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་པ་
phyag rgya chen po tshig bsdus pa

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཉ སྙན་ཕྱི་ (གྲངས་ཀ་) ཤོག་དྲིལ་
Left: nya snyan phyi (tibfolio#) shog dril
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud
  • Side B:
  • གཡོན་: Blank
Left: Blank
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 008 (ཉ་)

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western): 216-219

Begin Tibetan page and line #: 7b2

End Tibetan page and line #: 9a1

Total # of pages (Western): 4

Total # of pages (Tibetan): 3

Number of lines per page: 7 (1 page of 6, 1 page of 1)

Partial colophon in Tibetan: །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཞལ་གདམས་འོད་གསལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངོ་སྤྲོད།

Partial colophon in Wylie: /phyag rgya chen po'i zhal gdams 'od gsal nam mkha' lta bu'i ngo sprod/

Author: Author not found

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given