Wylie:Phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi gsang ba ngo sprod pa'i gdams ngag

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 8 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༈  ངམ་རྫོང་སྙན་བརྒྱུད་གྲས།  ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་གསང་བ་ངོ་སྤྲོད་པའི་གདམས་ངག༎ ༎  ཟུར་མང་སྙན་བརྒྱུད་ལས་སོ།

Wylie: !__ngam rdzong snyan brgyud gras/__@#/_/phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi gsang ba ngo sprod pa'i gdams ngag//_//__zur mang snyan brgyud las so/

Short Title(s)

Author

བོ་དྷི་རཱཛ་ - bo d+hi rAdza

Topic Information

mar pa bka' brgyud - Instruction manual

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༈  ངམ་རྫོང་སྙན་བརྒྱུད་གྲས།  ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་གསང་བ་ངོ་སྤྲོད་པའི་གདམས་ངག༎ ༎  ཟུར་མང་སྙན་བརྒྱུད་ལས་སོ།
!__ngam rdzong snyan brgyud gras/__@#/_/phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi gsang ba ngo sprod pa'i gdams ngag//_//__zur mang snyan brgyud las so/
 • Left side print: ཉ ཕྱག་ གཅིག་ ཆེན་
nya phyag gcig chen
 • Right side print: 135

First Page Title(s):

 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཉ ཕྱག་ (གྲངས་ཀ་) ཆེན་
Left: nya phyag (tibfolio#) chen
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud
 • Side B:
 • གཡོན་: ངམ་རྫོང་སྙན་བརྒྱུད་
Left: ngam rdzong snyan brgyud
 • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 008

Text # in volume: 009

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 135-145

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 6a4

Total # of pages (Western): 11

Total # of pages (Tibetan): 6

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 4)

Partial colophon in Tibetan: །གསང་བ་ཆོས་སྐུའི་གདམས་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡེ་ཤེས་གསལ་འདེབས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའི་གདམས་པ། མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བ་སྦས་པ། བླ་མའི་གསུང་བཞིན་དུ་དགེ་བསྙེན་བོ་དྷི་རཱཛ[1]ས་བཀོད་པའོ༎

Partial colophon in Wylie: /gsang ba chos sku'i gdams dag la brten nas ye shes gsal 'debs zhes bya ba de kho na nyid kyi sgro 'dogs gcod pa'i gdams pa/_mkha' 'gro ma'i gsang ba sbas pa/_bla ma'i gsung bzhin du dge bsnyen bo d+hi rAdza[2]s bkod pa'o//

Author: bo d+hi rAdza

Translator:

Scribe:

 1. ངམ་རྫོང་སྟོན་པ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་པོ་
 2. ngam rdzong ston pa byang chub rgyal po