Difference between revisions of "Wylie:Rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{Tibetan Text Metadata |title = rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po. |collection = gdams ngag mdzod. |associatedpeople = |lineagedata = …")
 
Line 2: Line 2:
 
|title = [[rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po]].
 
|title = [[rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
|associatedpeople =  
+
|associatedpeople = [[klong chen pa]], [[Prahevajra]], [[bai ro tsa na]], [[slob dpon kun bzang rdo rje]]
 
|lineagedata =  
 
|lineagedata =  
|author = [[]].
+
|author =  
 
|translator =
 
|translator =
 
|scribe =
 
|scribe =
Line 45: Line 45:
  
 
===Author ===
 
===Author ===
[[AUTHORNAMETIBETAN]] - [[ADDWYLIEHERE]]
+
Author not found
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
Line 57: Line 57:
 
   
 
   
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
*Citation : <br>[[AUTHORNAMETIBETAN]]. [[རྫོགས་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཀ་༽, ༣༨༠-༣༨༤. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
+
*Citation : <br>Author not found. [[རྫོགས་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཀ་༽, ༣༨༠-༣༨༤. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
*Citation (Wylie):<br>[[AUTHORNAMEWYLIE]]. [[rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 001(ka), 380-384. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
+
*Citation (Wylie):<br>Author not found. [[rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 001(ka), 380-384. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
  
 
====Additional Information====
 
====Additional Information====
Line 67: Line 67:
  
 
===Full Tibetan Text ===
 
===Full Tibetan Text ===
<span class=TibUni18>[[ADDTIBETANSCRIPTHERE]]</span>
+
<span class=TibUni18>[[རྫོགས་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་]]</span>
  
 
=== Commentaries===
 
=== Commentaries===
Line 85: Line 85:
  
 
'''First Page Title(s):'''
 
'''First Page Title(s):'''
:*རྒྱ་གར་སྐད་དུ། TIBETAN(SANSKRIT)HERE
+
:*རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མ་ཧཱ་སནྡྷི་མ་ཧཱ་ཨཱ་བརྟ་པྲ་སཱ་ར་ཎི་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་གནྷ།
::: WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE
+
::: ma hA san+d+hi ma hA A barta pra sA ra Ni rA dza tan+tra gan+ha/
 
:*བོད་སྐད་དུ། རྫོགས་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ།
 
:*བོད་སྐད་དུ། རྫོགས་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ།
 
::: rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po/
 
::: rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po/
Line 123: Line 123:
 
'''Number of lines per page:''' 7 (3 pages of 5)
 
'''Number of lines per page:''' 7 (3 pages of 5)
  
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibUni16>།ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ལས། དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་ལེའུའོ། །དེ་ལྟར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ནང་ཀློང་སྡེ་ལ། ཀློང་དགུ་པ་མ་བོ་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དུ་གྲགས་པའི་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཐུག་པ་ནི་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཡིན་ལ། དེའི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་ནི་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་ལེའུ་བཞི་པ་འདི་ཡིན་པར་གཟུངས་པས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་ནས་ཡིག་རྙིང་ལྟར་ས་བཅད་མདོ་ཙམ་མཆན་དུ་བགྱིས་པ་སྟེ། རྒྱས་པར་སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་འགྲེལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲ་བཀོད་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ།</span>
+
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibUni16>།ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ལས། དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་ལེའུའོ། །དེ་ལྟར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ནང་ཀློང་སྡེ་ལ། ཀློང་དགུ་པ་མ་བོ་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དུ་གྲགས་པའི་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཐུག་པ་ནི་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཡིན་ལ། དེའི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་ནི་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་ལེའུ་བཞི་པ་འདི་ཡིན་པར་གསུངས་པས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་ནས་ཡིག་རྙིང་ལྟར་ས་བཅད་མདོ་ཙམ་མཆན་དུ་བགྱིས་པ་སྟེ། རྒྱས་པར་སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་འགྲེལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲ་བཀོད་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ།</span>
  
'''Partial colophon in Wylie:''' /klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud las/_don gyi snying po bstan pa'i le'u'o/_/de ltar rdzogs pa chen po nang klong sde la/_klong dgu pa ma bo nyi khri chig stong du grags pa'i rgyud sde rgya mtsho'i mthar thug pa ni klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud yin la/_de'i snying por gyur pa ni don gyi snying po bstan pa'i le'u bzhi pa 'di yin par gzungs pas khol du phyungs nas yig rnying ltar sa bcad mdo tsam mchan du bgyis pa ste/_rgyas par slob dpon dga' rab rdo rjes mdzad pa'i 'grel ba rin po che'i phra bkod ltar shes par bya'o/
+
'''Partial colophon in Wylie:''' /klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud las/_don gyi snying po bstan pa'i le'u'o/_/de ltar rdzogs pa chen po nang klong sde la/_klong dgu pa ma bo nyi khri chig stong du grags pa'i rgyud sde rgya mtsho'i mthar thug pa ni klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud yin la/_de'i snying por gyur pa ni don gyi snying po bstan pa'i le'u bzhi pa 'di yin par gsungs pas khol du phyungs nas yig rnying ltar sa bcad mdo tsam mchan du bgyis pa ste/_rgyas par slob dpon dga' rab rdo rjes mdzad pa'i 'grel ba rin po che'i phra bkod ltar shes par bya'o/
  
'''Author:''' [[ ]]
+
'''Author:''' Author not found
  
'''Translator:''' [[ ]]
+
'''Translator:''' None given
  
'''Scribe:''' [[ ]]
+
'''Scribe:''' None given
  
'''People associated with this text:''' [[ ]], [[ ]], [[ ]].
+
'''Redactor:''' None given
  
'''Text Lineage:''' [[PERSONX]], [[PERSONY]], [[PERSONZ]] (Listed in the order given in the colophon, volume X, FOLIONUMBERSIDELINE).
+
'''People associated with this text:''' None given
  
[[Category: AUTHORNAME]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
'''Text Lineage:''' None given
 +
 
 +
[[Category: klong chen pa]][[Category: Prahevajra]][[Category: bai ro tsa na]][[Category: slob dpon kun bzang rdo rje]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 15:48, 5 October 2010


Full Title

Tibetan: རྫོགས་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ།

Wylie: rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po/

Short Title(s)

Author

Author not found

Topic Information

rdzogs chen klong sde - Instruction manual

rgyud lung - rdzogs chen klong sde

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku:

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

རྫོགས་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མ་ཧཱ་སནྡྷི་མ་ཧཱ་ཨཱ་བརྟ་པྲ་སཱ་ར་ཎི་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་གནྷ།
ma hA san+d+hi ma hA A barta pra sA ra Ni rA dza tan+tra gan+ha/
  • བོད་སྐད་དུ། རྫོགས་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ།
rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཀ་ རྒྱུད (གྲངས་ཀ་) ལུང་
Left: ka rgyud (tibfolio#) lung
  • གཡས་: (#) གདམས་མཛོད་རྙིང་མའི་སྐོར།
Right: (#)
  • Side B:
  • གཡོན་: རྫོགས་ཆེན་ཀློང་སྡེ།
Left: rdzogs chen klong sde/
  • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 001 (ཀ་)

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western): 380-384

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 3b5

Total # of pages (Western): 5

Total # of pages (Tibetan): 3

Number of lines per page: 7 (3 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: །ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ལས། དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་ལེའུའོ། །དེ་ལྟར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ནང་ཀློང་སྡེ་ལ། ཀློང་དགུ་པ་མ་བོ་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དུ་གྲགས་པའི་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཐུག་པ་ནི་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཡིན་ལ། དེའི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་ནི་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་ལེའུ་བཞི་པ་འདི་ཡིན་པར་གསུངས་པས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་ནས་ཡིག་རྙིང་ལྟར་ས་བཅད་མདོ་ཙམ་མཆན་དུ་བགྱིས་པ་སྟེ། རྒྱས་པར་སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་འགྲེལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲ་བཀོད་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ།

Partial colophon in Wylie: /klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud las/_don gyi snying po bstan pa'i le'u'o/_/de ltar rdzogs pa chen po nang klong sde la/_klong dgu pa ma bo nyi khri chig stong du grags pa'i rgyud sde rgya mtsho'i mthar thug pa ni klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud yin la/_de'i snying por gyur pa ni don gyi snying po bstan pa'i le'u bzhi pa 'di yin par gsungs pas khol du phyungs nas yig rnying ltar sa bcad mdo tsam mchan du bgyis pa ste/_rgyas par slob dpon dga' rab rdo rjes mdzad pa'i 'grel ba rin po che'i phra bkod ltar shes par bya'o/

Author: Author not found

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given