Difference between revisions of "Wylie:Rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - "|title = [[" to "|title = ")
m (Text replacement - "volyigtib" to "VolumeLetterTib")
 
(9 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Text Wylie
 
{{Text Wylie
|title = rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po]].
+
|title=rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po
|collection = gdams ngag mdzod
+
|titletib=རྫོགས་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་
|associatedpeople = [[klong chen pa]], [[Prahevajra]], [[bai ro tsa na]], [[slob dpon kun bzang rdo rje]]
+
|titleintext=rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po/
|lineagedata =  
+
|titleintexttib=རྫོགས་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ།
|author = Author not found.
+
|titletrans=The fourth chapter from the tantra the Supremely Vast Range of the Great Expanse, including interlinear notes
|translator =
+
|translation=None
|scribe =
+
|collection=gdams ngag mdzod
|editor =
+
|collectiontib=གདམས་ངག་མཛོད་
|redactor =  
+
|author=Author Not Found
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
+
|authortib=Author Not Found
|publisher = Shechen Publications
+
|associatedpeople=klong chen pa; Prahevajra; bai ro tsa na; slob dpon kun bzang rdo rje
|place = New Delhi
+
|printer=Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
|year = 1999
+
|publisher=Shechen Publications
|tibvol = ka
+
|place=New Delhi
|volnumber = 01
+
|year=1999
|mastertextnumber = 0017
+
|volwylie=gsang sngags rnying ma pod dang po
|textinvolume = 017
+
|mastertextnumber=0017
|totalpages = 5
+
|volnumber=1
|totalfolios = 3
+
|VolumeLetterTib=ཀ་
|pagesinvolume = 380-384
+
|textnuminvol=017
|beginfolioline = 1b1
+
|totalpages=5
|endfolioline = 3b5
+
|totalfolios=3
|linesperpage = 7 (3 pages of 5)
+
|pagesinvolume=380-384
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 REPLACEVOLUMECITATION]
+
|beginfolioline=1b1
|notes =
+
|endfolioline=3b5
|keyword1 =
+
|linesperpage=7 (3 pages of 5)
|keyword2 =
+
|tbrc=[http://tbrc.org/link?RID=W23605 REPLACEVOLUMECITATION]
|topic = Instruction manual
+
|keywords=rgyud lung; rdzogs chen klong sde
|tibtopic =
+
|chokyigenre=Instruction manual
|tibcategory = rdzogs chen klong sde
+
|dkarchaggenre=rdzogs chen klong sde
|pechaside1 = rgyud lung
+
|pechatitleinfo='''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
|pechaside2 = rdzogs chen klong sde
 
|translation =  
 
|tbrccontents = No note on contents
 
|ringutulkunote =  
 
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[རྫོགས་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་]]</span>
 
}}
 
[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 1|Volume 1]], Text 17 (0017)
 
===Full Title===
 
Tibetan: <span class=TibUni20>རྫོགས་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ།</span><br>
 
<br>
 
Wylie: rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po/ <br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===
 
 
 
===Author ===
 
Author not found
 
 
 
===Topic Information===
 
rdzogs chen klong sde - Instruction manual
 
 
 
rgyud lung - rdzogs chen klong sde
 
 
 
:'''TBRC:''' No note on contents
 
 
 
:'''Ringu Tulku:'''
 
 
===Publication Information===
 
*Citation : <br>Author not found. [[རྫོགས་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཀ་༽, ༣༨༠-༣༨༤. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
 
 
 
*Citation (Wylie):<br>Author not found. [[rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 001(ka), 380-384. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
 
 
 
====Additional Information====
 
*Editor :
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
 
 
===Full Tibetan Text ===
 
<span class=TibUni18>[[རྫོགས་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་]]</span>
 
 
 
=== Commentaries===
 
 
 
===Translations===
 
 
 
===Notes===
 
 
 
====Notes on the text====
 
 
 
====Notes on associated persons====
 
 
 
===Cataloging data===
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
  
 
:No title page
 
:No title page
Line 93: Line 42:
 
'''Description of pages:'''
 
'''Description of pages:'''
 
*'''Side A:'''  
 
*'''Side A:'''  
:*གཡོན་:  ཀ་ རྒྱུད (གྲངས་ཀ་) ལུང་
+
:*གཡོན་:  ཀ་ རྒྱུད (གྲངས་ཀ་) ལུང་
 
::Left:  ka rgyud (tibfolio#) lung
 
::Left:  ka rgyud (tibfolio#) lung
 
:*གཡས་:  (#) གདམས་མཛོད་རྙིང་མའི་སྐོར།
 
:*གཡས་:  (#) གདམས་མཛོད་རྙིང་མའི་སྐོར།
Line 103: Line 52:
 
:*གཡས་:  (#)
 
:*གཡས་:  (#)
 
::Right: (#)
 
::Right: (#)
 +
|tbrccontents=No note on contents
 +
|partialcolophonwylie=/klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud las/_don gyi snying po bstan pa'i le'u'o/_/de ltar rdzogs pa chen po nang klong sde la/_klong dgu pa ma bo nyi khri chig stong du grags pa'i rgyud sde rgya mtsho'i mthar thug pa ni klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud yin la/_de'i snying por gyur pa ni don gyi snying po bstan pa'i le'u bzhi pa 'di yin par gsungs pas khol du phyungs nas yig rnying ltar sa bcad mdo tsam mchan du bgyis pa ste/_rgyas par slob dpon dga' rab rdo rjes mdzad pa'i 'grel ba rin po che'i phra bkod ltar shes par bya'o/
 +
|partialcolophontib=།ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ལས། དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་ལེའུའོ། །དེ་ལྟར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ནང་ཀློང་སྡེ་ལ། ཀློང་དགུ་པ་མ་བོ་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དུ་གྲགས་པའི་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཐུག་པ་ནི་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཡིན་ལ། དེའི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་ནི་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་ལེའུ་བཞི་པ་འདི་ཡིན་པར་གསུངས་པས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་ནས་ཡིག་རྙིང་ལྟར་ས་བཅད་མདོ་ཙམ་མཆན་དུ་བགྱིས་པ་སྟེ། རྒྱས་པར་སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་འགྲེལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲ་བཀོད་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ།
 +
}}
 +
<onlyinclude>
 +
= Tibetan Text =
 +
{{ {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?titletib#}} }}
  
'''Volume #:''' 001 (ཀ་)
+
= Wylie Text =
 
+
WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE
'''Text # in volume:''' 017
 
 
 
'''Text # in edition:''' 0017
 
 
 
'''Master text#:''' 0017
 
 
 
'''Begin-End Pages (Western):''' 380-384
 
 
 
'''Begin Tibetan page and line #''': 1b1
 
 
 
'''End Tibetan page and line #''': 3b5
 
 
 
'''Total # of pages (Western):''' 5
 
 
 
'''Total # of pages (Tibetan):''' 3
 
 
 
'''Number of lines per page:''' 7 (3 pages of 5)
 
 
 
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibUni16>།ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ལས། དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་ལེའུའོ། །དེ་ལྟར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ནང་ཀློང་སྡེ་ལ། ཀློང་དགུ་པ་མ་བོ་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དུ་གྲགས་པའི་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཐུག་པ་ནི་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཡིན་ལ། དེའི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་ནི་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་ལེའུ་བཞི་པ་འདི་ཡིན་པར་གསུངས་པས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་ནས་ཡིག་རྙིང་ལྟར་ས་བཅད་མདོ་ཙམ་མཆན་དུ་བགྱིས་པ་སྟེ། རྒྱས་པར་སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་འགྲེལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲ་བཀོད་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ།</span>
 
 
 
'''Partial colophon in Wylie:''' /klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud las/_don gyi snying po bstan pa'i le'u'o/_/de ltar rdzogs pa chen po nang klong sde la/_klong dgu pa ma bo nyi khri chig stong du grags pa'i rgyud sde rgya mtsho'i mthar thug pa ni klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud yin la/_de'i snying por gyur pa ni don gyi snying po bstan pa'i le'u bzhi pa 'di yin par gsungs pas khol du phyungs nas yig rnying ltar sa bcad mdo tsam mchan du bgyis pa ste/_rgyas par slob dpon dga' rab rdo rjes mdzad pa'i 'grel ba rin po che'i phra bkod ltar shes par bya'o/
 
 
 
'''Author:''' Author not found
 
 
 
'''Translator:''' None given
 
 
 
'''Scribe:''' None given
 
 
 
'''Redactor:''' None given
 
  
'''People associated with this text:''' None given
+
== Footnotes ==
 +
<references/>
 +
</onlyinclude>
 +
<headertabs />
  
'''Text Lineage:''' None given
 
  
 +
{{Footer}}
 
[[Category: klong chen pa]][[Category: Prahevajra]][[Category: bai ro tsa na]][[Category: slob dpon kun bzang rdo rje]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: klong chen pa]][[Category: Prahevajra]][[Category: bai ro tsa na]][[Category: slob dpon kun bzang rdo rje]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Latest revision as of 21:15, 2 February 2018


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

རྫོགས་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་
rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po
The fourth chapter from the tantra the Supremely Vast Range of the Great Expanse, including interlinear notes

Damngak Dzö Volume 1 (ཀ་) / Pages 380-384 / Folios 1b1 to 3b5


Property "author" has been marked for restricted use.


[edit]

{{ }}

WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

FootnotesResearch Information
Translator's notes
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export