Difference between revisions of "Wylie:Rgyal thang lugs kyi gcod dbang nam mkha' sgo 'byed kyi cho ga"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
{{Text Wylie
 
{{Text Wylie
|title = rgyal thang lugs kyi gcod dbang nam mkha' sgo 'byed kyi cho ga
+
|title=rgyal thang lugs kyi gcod dbang nam mkha' sgo 'byed kyi cho ga
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
+
|titletib=རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་
|associatedpeople = [[Tāranātha]].
+
|titleintext=rgyal thang lugs kyi gcod dbang nam mkha' sgo 'byed kyi cho ga rje btsun tA ra nA thas mdzad pa'i skabs su nye bar mkho ba'i 'don cha/
|lineagedata =
+
|titleintexttib=རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་འདོན་ཆ།
|author = [[Tāranātha]].
+
|titletrans=The Required Liturgies on the Occasion of Master Tāranātha’s Severance Empowerment of Opening the Sky Door in the Gyaltang Tradition
|translator =
+
|collection=gdams ngag mdzod
|scribe =
+
|collectiontib=གདམས་ངག་མཛོད་
|editor =
+
|associatedpeople=Tāranātha
|redactor =  
+
|author=Tāranātha
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
+
|authortib=རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་
|publisher = [[Shechen Publications]],
+
|authoralternatename=rje btsun tA ra nA tha
|place = New Delhi:  
+
|authoralternatenametib=རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་
|year = 1999.
+
|printer=Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
|tibvol = pha
+
|publisher=[[Shechen Publications]],
|volnumber = 14
+
|place=New Delhi:
 +
|year=1999.
 +
|volwylie=zhi byed dang bcod pod gnyis pa
 +
|volnumber=14
 
|volyigtib=ཕ་
 
|volyigtib=ཕ་
|mastertextnumber =
+
|totalpages=7
|totalpages = 7
+
|totalfolios=4
|totalfolios = 4
+
|pagesinvolume=165-171.
|pagesinvolume = 165-171.
+
|beginfolioline=1a1
|beginfolioline = 1a1
+
|endfolioline=4a6
|endfolioline = 4a6
+
|linesperpage=7 (2 pages of 5, 1 page of 6)
|linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 6)
+
|tbrc=[http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3976]
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3976]
+
|keywords=yan lag gi chos, gcod dbang, gcod yul skor
|notes = [[Dan Martin]]. [[A Catalog of the Gdams-ngag Mdzod]], 1993. and [[Ringu Tulku]] [[Contents of the gdams ngag mdzod]], 1999. both don't list an authorr for this text, even though it seems clear from the title that this text is a collection of excerpts from a text by Taranatha?  
+
|tbrccontents=No note on contents
|keyword1 =  
+
|ringutulkunote=The Sadhanas of Chod Empowerment Called "Opening the Sky" from the Gyal Tang Tradition Written by Taranatha.
|keyword2 =
+
|tibvol=pha
|topic = Empowerment manual
+
|notes=[[Dan Martin]]. [[A Catalog of the Gdams-ngag Mdzod]], 1993. and [[Ringu Tulku]] [[Contents of the gdams ngag mdzod]], 1999. both don't list an authorr for this text, even though it seems clear from the title that this text is a collection of excerpts from a text by Taranatha?
|tibtopic =  
+
|keyword1=
|tibcategory = yan lag gi chos
+
|keyword2=
|pechaside1 = gcod dbang
+
|topic=Empowerment manual
|pechaside2 = gcod yul skor
+
|tibtopic=
|translation =
+
|tibcategory=yan lag gi chos
|tbrccontents = No note on contents
+
|pechaside1=gcod dbang
|ringutulkunote = The Sadhanas of Chod Empowerment Called "Opening the Sky" from the Gyal Tang Tradition Written by Taranatha.
+
|pechaside2=gcod yul skor
|fulltibtext = རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་
+
|fulltibtext=རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་
|titletib = རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་
 
 
}}
 
}}
 
===Full Title===
 
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་འདོན་ཆ།</span><br>
 
<br>
 
Wylie: @#/_/rgyal thang lugs kyi gcod dbang nam mkha' sgo 'byed kyi cho ga rje btsun tA ra nA thas mdzad pa'i skabs su nye bar mkho ba'i 'don cha/<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===
 
 
===Author ===
 
 
[[རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ]] - [[rje btsun tA ra nA tha]]
 
[[རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ]] - [[rje btsun tA ra nA tha]]
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
yan lag gi chos - Empowerment manual
+
yan lag gi chos, gcod dbang, gcod yul skor
 
 
gcod dbang - gcod yul skor
 
  
 
:'''TBRC:''' No note on contents
 
:'''TBRC:''' No note on contents

Revision as of 22:17, 14 January 2015


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་
rgyal thang lugs kyi gcod dbang nam mkha' sgo 'byed kyi cho ga
The Required Liturgies on the Occasion of Master Tāranātha’s Severance Empowerment of Opening the Sky Door in the Gyaltang Tradition

Damngak Dzö Volume 14 ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 165-171. / Folios 1a1 to 4a6


Property "author" has been marked for restricted use.


རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ - rje btsun tA ra nA tha

Topic Information

yan lag gi chos, gcod dbang, gcod yul skor

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Sadhanas of Chod Empowerment Called "Opening the Sky" from the Gyal Tang Tradition Written by Taranatha.

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No Title Page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། ༄༅། །རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་འདོན་ཆ།
@#/_/rgyal thang lugs kyi gcod dbang nam mkha' sgo 'byed kyi cho ga rje btsun tA ra nA thas mdzad pa'i skabs su nye bar mkho ba'i 'don cha/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཕ གཅོད་ (གྲངས་ཀ་) དབང་
Left: pga gcod (tibfolio#) dbang
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་
Right: gdams ngag mdzod
  • Side B:
  • གཡོན་: གཅོད་ཡུལ་སྐོར་
Left: gcod yul skor
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 014 (ཕ་)

Text # in volume: 006

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 165-171

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 4a6

Total # of pages (Western): 7

Total # of pages (Tibetan): 4 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 6)

Partial colophon in Tibetan: འོན་ཀྱང་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་འདིར་མ་འདུས་པ་མེད། གང་ལྟར་ཡང་ཀུན་སློང་འཆོས་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནས་བཟུང་ཚིག་གི་མཚམས་སྦྱོར་རྒྱས་བསྡུས་སློབ་དབོན་གྱིས་དཔྱད་དེའི་ལྟར་རིག་པ་བགྱིས་པས་གྲུབ་བོ༎

Partial colophon in Wylie: 'on kyang don gyi snying po rje btsun tA ra nA tha'i gsung 'dir ma 'dus pa med/_gang ltar yang kun slong 'chos pa dang /_chos kyi lo rgyus nas bzung tshig gi mtshams sbyor rgyas bsdus slob dbon gyis dpyad de'i ltar rig pa bgyis pas grub bo//

Author: rje btsun tA ra nA tha

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given