Difference between revisions of "Wylie:Rgyal thang lugs kyi gcod dbang nam mkha' sgo 'byed kyi cho ga"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
(Created page with '::<big>[[རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་|Click here f…')
 
Line 4: Line 4:
 
|title = [[rgyal thang lugs kyi gcod dbang nam mkha' sgo 'byed kyi cho ga]].
 
|title = [[rgyal thang lugs kyi gcod dbang nam mkha' sgo 'byed kyi cho ga]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 +
|associatedpeople =
 +
|lineagedata =
 
|author = [[Tāranātha]].
 
|author = [[Tāranātha]].
 
|translator =
 
|translator =
Line 24: Line 26:
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3976]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3976]
 
|notes =  
 
|notes =  
 +
|keyword1 =
 +
|keyword2 =
 
|topic = Empowerment manual
 
|topic = Empowerment manual
 
|tibtopic =  
 
|tibtopic =  
Line 114: Line 118:
 
'''Author:''' [[rje btsun tA ra nA tha]]
 
'''Author:''' [[rje btsun tA ra nA tha]]
  
'''Translator:'''  
+
'''Translator:''' None given
 +
 
 +
'''Scribe:''' None given
 +
 
 +
'''Redactor:''' None given
 +
 
 +
'''People associated with this text:''' None given
 +
 
 +
'''Text Lineage:''' None given
  
'''Scribe:'''
 
  
 
[[Category: Tāranātha]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: Tāranātha]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 17:08, 27 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 14 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་འདོན་ཆ།

Wylie: @#/_/rgyal thang lugs kyi gcod dbang nam mkha' sgo 'byed kyi cho ga rje btsun tA ra nA thas mdzad pa'i skabs su nye bar mkho ba'i 'don cha/

Short Title(s)

Author

རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ - rje btsun tA ra nA tha

Topic Information

yan lag gi chos - Empowerment manual

gcod dbang - gcod yul skor

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No Title Page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། ༄༅། །རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་འདོན་ཆ།
@#/_/rgyal thang lugs kyi gcod dbang nam mkha' sgo 'byed kyi cho ga rje btsun tA ra nA thas mdzad pa'i skabs su nye bar mkho ba'i 'don cha/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཕ གཅོད་ (གྲངས་ཀ་) དབང་
Left: pga gcod (tibfolio#) dbang
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་
Right: gdams ngag mdzod
  • Side B:
  • གཡོན་: གཅོད་ཡུལ་སྐོར་
Left: gcod yul skor
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 014 (ཕ་)

Text # in volume: 006

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 165-171

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 4a6

Total # of pages (Western): 7

Total # of pages (Tibetan): 4 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 6)

Partial colophon in Tibetan: འོན་ཀྱང་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་འདིར་མ་འདུས་པ་མེད། གང་ལྟར་ཡང་ཀུན་སློང་འཆོས་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནས་བཟུང་ཚིག་གི་མཚམས་སྦྱོར་རྒྱས་བསྡུས་སློབ་དབོན་གྱིས་དཔྱད་དེའི་ལྟར་རིག་པ་བགྱིས་པས་གྲུབ་བོ༎

Partial colophon in Wylie: 'on kyang don gyi snying po rje btsun tA ra nA tha'i gsung 'dir ma 'dus pa med/_gang ltar yang kun slong 'chos pa dang /_chos kyi lo rgyus nas bzung tshig gi mtshams sbyor rgyas bsdus slob dbon gyis dpyad de'i ltar rig pa bgyis pas grub bo//

Author: rje btsun tA ra nA tha

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given