Difference between revisions of "Wylie:Rje btsun lho brag pa'i khyad par gyi gdams pa snyan gyi shog dril bzhi'i lo rgyus gzhung lhan thabs dang bcas pa"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
(Full Title)
Line 14: Line 14:
 
|year = 1999.
 
|year = 1999.
 
|tibvol = nya
 
|tibvol = nya
|volnumber = Volume 08,
+
|volnumber = Volume 008,
 
|mastertextnumber =  
 
|mastertextnumber =  
 
|totalpages = 31
 
|totalpages = 31
Line 26: Line 26:
 
|topic = Instruction manual
 
|topic = Instruction manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
|tibcategory = mar pa bka' brgyud
+
|tibcategory = grol byed khrid dngos
 +
|pechaside1 = snyan phyi shog dril
 +
|pechaside2 = Blank
 
|translation =  
 
|translation =  
 
}}
 
}}
Line 48: Line 50:
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
mar pa bka' brgyud - Instruction manual
+
grol byed khrid dngos - Instruction manual
 +
 
 +
snyan phyi shog dril -
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===

Revision as of 19:19, 6 August 2010

[[རྗེ་བཙུན་ལྷོ་བྲག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་པ་སྙན་གྱི་ཤོག་དྲིལ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པ་|Click here for unicode Tibetan text]]

Back to volume 8 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །རྗེ་བཙུན་ལྷོ་བྲག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་པ་སྙན་གྱི་ཤོག་དྲིལ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པ༎ ༎་

Wylie: @#/_/rje btsun lho brag pa'i khyad par gyi gdams pa snyan gyi shog dril bzhi'i lo rgyus gzhung lhan thabs dang bcas pa//_//

Also includes the following texts:

 • རྩ་རླུང་དྲྭ་མིག་འཁོར་ལོ་གཉིས་སོ།

 • རྩ་རླུང་དྲྭ་མིག་འཁོར་ལོ་འདི་ལ་གཉིས།

 • ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་པ།

 • གོང་དུ་འཕོ་བའི་མན་ངག

 • བར་དོ་བློས་ཆོད་ཀྱི་མན་ངག

 • །དཔལ་ལྡན་ཐུགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ། བར་དོ་བློ་ཆོད་རིག་པ་ཕྱི་ནས་མཐོང་བའི་གདམས་ངག་གོ་

Short Title(s)

Author

མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ - mar pa lo tsA ba

Topic Information

grol byed khrid dngos - Instruction manual

snyan phyi shog dril -

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

This text also includes:
 • rtsa rlung drwa mig 'khor lo gnyis so/
 • rtsa rlung drwa mig 'khor lo 'di la gnyis/
 • phyag rgya chen po tshig bsdus pa/
 • gong du 'pho ba'i man ngag
 • bar do blos chod kyi man ngag
 • /dpal ldan thugs kyi nying khu/_bar do blo chod rig pa phyi nas mthong ba'i gdams ngag go

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། །རྗེ་བཙུན་ལྷོ་བྲག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་པ་སྙན་གྱི་ཤོག་དྲིལ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པ༎ ༎་
@#/_/rje btsun lho brag pa'i khyad par gyi gdams pa snyan gyi shog dril bzhi'i lo rgyus gzhung lhan thabs dang bcas pa//_//
 • Left side print: ཉ སྙན་ཕྱི་ གཅིག་ ཤོག་དྲིལ་
nya snyan phyi gcig shog dril
 • Right side print: 203

First Page Title(s):

 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཉ སྙན་ཕྱི་ (གྲངས་ཀ་) ཤོག་དྲིལ་
Left: nya snyan phyi (tibfolio#) shog dril
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud
 • Side B:
 • གཡོན་: Blank
Left: Blank
 • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 008

Text # in volume: 014

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 203-233

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 16a6

Total # of pages (Western): 31

Total # of pages (Tibetan): 16

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 6)

Partial colophon in Tibetan: No colophon at the end- multiple texts in this work, some with colophon information and some without.

Partial colophon in Wylie:

Author: mar pa lo tsA ba

Translator:

Scribe: