Wylie:Rje btsun lho brag pa'i khyad par gyi gdams pa snyan gyi shog dril bzhi'i lo rgyus gzhung lhan thabs dang bcas pa

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
[[རྗེ་བཙུན་ལྷོ་བྲག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་པ་སྙན་གྱི་ཤོག་དྲིལ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པ་|Click here for unicode Tibetan text]]

Back to volume 8 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །རྗེ་བཙུན་ལྷོ་བྲག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་པ་སྙན་གྱི་ཤོག་དྲིལ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པ༎ ༎་

Wylie: @#/_/rje btsun lho brag pa'i khyad par gyi gdams pa snyan gyi shog dril bzhi'i lo rgyus gzhung lhan thabs dang bcas pa//_//

Pages 209-233 also include:

 1. རྩ་རླུང་དྲྭ་མིག་འཁོར་ལོ་ by བླ་མ་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ - 4a5-7b2

  Wylie: rtsa rlung drwa mig 'khor lo, by bla ma mar pa lo tsA ba - 209-216

 2. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་པ་ - 7b2-9a1

  Wylie: phyag rgya chen po tshig bsdus pa, - 216-219

 3. གོང་དུ་འཕོ་བའི་མན་ངག - 9a1-12b5

  Wylie: gong du 'pho ba'i man ngag, - 219-226

 4. བར་དོ་བློས་ཆོད་ཀྱི་མན་ངག - 12b5-16a6

  Wylie: bar do blos chod kyi man ngag, - 226-233

Short Title(s)

Author

མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ - mar pa lo tsA ba

Topic Information

grol byed khrid dngos - Instruction manual

snyan phyi shog dril -

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

This text also includes:
 • rtsa rlung drwa mig 'khor lo gnyis so/
 • rtsa rlung drwa mig 'khor lo 'di la gnyis/
 • phyag rgya chen po tshig bsdus pa/
 • gong du 'pho ba'i man ngag
 • bar do blos chod kyi man ngag
 • /dpal ldan thugs kyi nying khu/_bar do blo chod rig pa phyi nas mthong ba'i gdams ngag go

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། །རྗེ་བཙུན་ལྷོ་བྲག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་པ་སྙན་གྱི་ཤོག་དྲིལ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པ༎ ༎་
@#/_/rje btsun lho brag pa'i khyad par gyi gdams pa snyan gyi shog dril bzhi'i lo rgyus gzhung lhan thabs dang bcas pa//_//
 • Left side print: ཉ སྙན་ཕྱི་ གཅིག་ ཤོག་དྲིལ་
nya snyan phyi gcig shog dril
 • Right side print: 203

First Page Title(s):

 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཉ སྙན་ཕྱི་ (གྲངས་ཀ་) ཤོག་དྲིལ་
Left: nya snyan phyi (tibfolio#) shog dril
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud
 • Side B:
 • གཡོན་: Blank
Left: Blank
 • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 008 (ཉ་)

Text # in volume: 014

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 203-233

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 16a6

Total # of pages (Western): 31

Total # of pages (Tibetan): 16 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 6)

Partial colophon in Tibetan: No colophon at the end- multiple texts in this work, some with colophon information and some without.

Partial colophon in Wylie:

Author: mar pa lo tsA ba

Translator:

Scribe: