Wylie:Rje btsun ras chung pa'i khyad chos lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i gzhung man ngag dang bcas pa

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search


[[Image:DNZVolumeVolume 008,_165-173._rje btsun ras chung pa'i khyad chos lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i gzhung man ngag dang bcas pa..jpg|400x100px|alt=Upload a file|link=|Upload a file]]
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
rje btsun ras chung pa'i khyad chos lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i gzhung man ngag dang bcas pa.

Damngak Dzö Volume Volume 008, ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 165-173. / Folios 1a1 to 5a1
[[associatedpeople::ras chung pa.| ]]

[[author::ras chung pa.| ]][[Category:ras chung pa.]]
[[titlefields::rje btsun ras chung pa'i khyad chos lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i gzhung man ngag dang bcas pa. | ]] [[peoplefields::ras chung pa. ras chung pa. | ]]


Full Title

Tibetan: ༄༅། །རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུའི་གཞུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ༎  ཟུར་མང་སྙན་བརྒྱུད་ལས་སོ།

Wylie: @#/_/rje btsun ras chung pa'i khyad chos lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i gzhung man ngag dang bcas pa bzhugs so//__zur mang snyan brgyud las so/

Short Title(s)

Author

རས་ཆུང་པ་ - ras chung pa

Topic Information

grol byed khrid dngos - Instruction manual

gzhung gdams - lus med chos dgu

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Nine Circles of Teachings of the Formless Dakinis from the Special Tradition of Rechungpa Along with the Pith Instructions.

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུའི་གཞུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། །རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུའི་གཞུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ༎  ཟུར་མང་སྙན་བརྒྱུད་ལས་སོ།
@#/_/rje btsun ras chung pa'i khyad chos lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i gzhung man ngag dang bcas pa bzhugs so//__zur mang snyan brgyud las so/
 • Left side print: ཉ གཞུང་ གཅིག་ གདམས་
nya gzhung gcig gdams
 • Right side print: 165

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤྲཱི་ཀཱཡ་ནཱ་སྟིཛྙཱ་ན་དཱ་ཀི་ནཱི་གུཧྱ་ཨུ་པ་དེ་ཤ་ནཱ་མ།
shrI kAya nA stidz+nyA na dA ki nI guh+ya u pa de sha nA ma/
 • བོད་སྐད་དུ། དཔལ་ལུས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བའི་མན་ངག་ཞེས་བྱ་བ།
dpal lus med ye shes kyi mkha' 'gro ma'i gsang ba'i man ngag zhes bya ba/

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཉ གཞུང་ (གྲངས་ཀ་) གདམས་
Left: nya gzhung (tibfioli#) gdams
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud
 • Side B:
 • གཡོན་: ལུས་མེད་ཆོས་དགུ་
Left: lus med chos dgu
 • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 008 (ཉ་)

Text # in volume: 011

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 165-173

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 5a1

Total # of pages (Western): 9

Total # of pages (Tibetan): 5 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 6)

Partial colophon in Tibetan: །རས་ཆུང་པས་བཀོད་པའོ།

Partial colophon in Wylie: /ras chung pas bkod pa'o/

Author: ras chung pa

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given