Wylie:Rje btsun ras chung pa'i khyad chos lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i gzhung man ngag dang bcas pa

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 8 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུའི་གཞུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ༎  ཟུར་མང་སྙན་བརྒྱུད་ལས་སོ།

Wylie: @#/_/rje btsun ras chung pa'i khyad chos lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i gzhung man ngag dang bcas pa//__zur mang snyan brgyud las so/

Short Title(s)

Author

AUTHORNAMETIBETAN - ADDWYLIEHERE

Topic Information

mar pa bka' brgyud - TOPIC

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། །རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུའི་གཞུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ༎  ཟུར་མང་སྙན་བརྒྱུད་ལས་སོ།
@#/_/rje btsun ras chung pa'i khyad chos lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i gzhung man ngag dang bcas pa//__zur mang snyan brgyud las so/
 • Left side print: ཉ གཞུང་ གཅིག་ གདམས་
nya gzhung gcig gdams
 • Right side print: 165

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤྲཱི་ཀཱཡ་ནཱ་སྟིཛྙཱ་ན་དཱ་ཀི་ནཱི་གུཧྱ་ཨུ་པ་དེ་ཤ་ནཱ་མ།
shrI kAya nA stidz+nyA na dA ki nI guh+ya u pa de sha nA ma/
 • བོད་སྐད་དུ། དཔལ་ལུས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བའི་མན་ངག་ཞེས་བྱ་བ།
dpal lus med ye shes kyi mkha' 'gro ma'i gsang ba'i man ngag zhes bya ba/

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཉ གཞུང་ (གྲངས་ཀ་) གདམས་
Left: nya gzhung (tibfioli#) gdams
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud
 • Side B:
 • གཡོན་: ལུས་མེད་ཆོས་དགུ་
Left: lus med chos dgu
 • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 008

Text # in volume: 010

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 165-173

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 5a1

Total # of pages (Western): 9

Total # of pages (Tibetan): 5

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 1)

Partial colophon in Tibetan: །རས་ཆུང་པས་བཀོད་པའོ།

Partial colophon in Wylie: /ras chung pas bkod pa'o/

Author: ras cung pa

Translator:

Scribe: