Wylie:Sgam po lugs kyi phyag chen dang chos drug zung 'brel gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs 'pho ba'i gseng lam

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
[[སྒམ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་དང་ཆོས་དྲུག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་གསེང་ལམ་|Click here for unicode Tibetan text]]

Back to volume 8 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །སྒམ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་དང་ཆོས་དྲུག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་གསེང་ལམ༎

Wylie: @#/_/sgam po lugs kyi phyag chen dang chos drug zung 'brel gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs 'pho ba'i gseng lam//

Short Title(s)

Author

Author not found

Topic Information

grol byed khrid dngos - Instruction manual

brgyud 'debs - sgam po lugs

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །སྒམ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་དང་ཆོས་དྲུག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་གསེང་ལམ༎
@#/_/sgam po lugs kyi phyag chen dang chos drug zung 'brel gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs 'pho ba'i gseng lam//
  • Left side print: ཉ བརྒྱུད་ གཅིག་ འདེབས་
nya brgyud gcig 'debs
  • Right side print: 235

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: བརྒྱུད་ (གྲངས་ཀ་) འདེབས་
Left: brgyud (tibfolio#) 'debs
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud
  • Side B:
  • གཡོན་: སྒམ་པོ་ལུགས་
Left: sgam po lugs
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 008

Text # in volume: 015

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 235-239

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 3a4

Total # of pages (Western): 5

Total # of pages (Tibetan): 3

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 4)

Partial colophon in Tibetan: །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཡང་དག་སྙིང་པོའོ་དོན་ལ་ཡིད་ཆེས་ནས། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ལྡན་སྒམ་པོ་པའི། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པར་འཛིན་གྱུར་ཅིག།

Partial colophon in Wylie: /deng nas bzung ste tshe rabs thams cad du/_/yang dag snying po'o don la yid ches nas/_/chos kyi rgyal po dpal ldan sgam po pa'i/_/sgrub brgyud dri ma med par 'dzin gyur cig/

Author: Author not found

Translator:

Scribe: