Difference between revisions of "Wylie:Sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
::<big>[[སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་|Click here for unicode Tibetan text]]</big><br>
 
<font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 16|Back to volume 16 outline]]<br><font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Table of Contents|Back to catalog outline]]<br>
 
 
{{Tibetan Text Metadata
 
{{Tibetan Text Metadata
 
|title = [[sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang]].
 
|title = [[sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang]].
Line 34: Line 32:
 
|pechaside2 = mi tra drug sgrol ma
 
|pechaside2 = mi tra drug sgrol ma
 
|translation =  
 
|translation =  
 +
|tbrccontents = No note on contents
 +
|ringutulkunote = The Empowerment of Tara Liberating from the Eight Fears.
 +
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་]]</span>
 
}}
 
}}
  
Line 50: Line 51:
  
 
rjes gnang - mi tra drug sgrol ma
 
rjes gnang - mi tra drug sgrol ma
 +
 +
:'''TBRC:''' No note on contents
 +
 +
:'''Ringu Tulku:''' The Empowerment of Tara Liberating from the Eight Fears.
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
Line 60: Line 65:
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 +
 +
===Full Tibetan Text===
 +
<span class=TibUni18>[[སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་]]</span>
  
 
=== Commentaries===
 
=== Commentaries===

Revision as of 21:41, 17 September 2010


Full Title

Tibetan: ༄༅། །སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་བཞུགས་སོ༎ ༎

Wylie: @#/_/sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang bzhugs so//_//

Short Title(s)

Author

Author not found

Topic Information

khrid phran - Empowerment manual

rjes gnang - mi tra drug sgrol ma

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Empowerment of Tara Liberating from the Eight Fears.

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1:༄༅། །སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་བཞུགས་སོ༎ ༎
@#/_/sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang bzhugs so//_//
  • Left side print: མ རྗེས་ གཅིག་ གནང་
ma rjes gcig gnang
  • Right side print: 269

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: མ རྗེས་ (གྲངས་ཀ་) གནང་
Left: ma rjes (tibfolio#) gnang
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་
Right: gdams ngag mdzod khrid phran
  • Side B:
  • གཡོན་: མི་ཏྲ་དྲུག་སྒྲོལ་མ་
Left: mi tra drug sgrol ma
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 016 (མ་)

Text # in volume: 011

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 269-274

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 3b1

Total # of pages (Western): 6

Total # of pages (Tibetan): 3 folios

Number of lines per page: 7 (1 page of 1)

Partial colophon in Tibetan: །ཚུལ་འདི་བླ་མའི་ཞལ་ལས་གསུངས་པ་ཡི། །མན་ངག་སྙིང་པོ་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། །དགེ་བས་འགྲོ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བཅོམ་ལྡན་སྒྲོལ་མའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །དགེ་ལེགས་འཕེལ༎

Partial colophon in Wylie: /tshul 'di bla ma'i zhal las gsungs pa yi/_/man ngag snying po yi ger bkod pa'o/_/dge bas 'gro ba dag ni thams cad kun/_/bcom ldan sgrol ma'i go 'phang mchog thob shog_/dge legs 'phel//

Author: Author not found

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given