Difference between revisions of "Wylie:Sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
|title = [[sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang]].
 
|title = [[sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 +
|associatedpeople =
 +
|lineagedata =
 
|author = Author not found.
 
|author = Author not found.
 
|translator =
 
|translator =
Line 24: Line 26:
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
 
|notes =  
 
|notes =  
 +
|keyword1 =
 +
|keyword2 =
 
|topic = Empowerment manual
 
|topic = Empowerment manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
Line 33: Line 37:
  
 
===Full Title===
 
===Full Title===
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང༎ ༎</span><br>
+
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་བཞུགས་སོ༎ ༎</span><br>
 
<br>
 
<br>
Wylie: @#/_/sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang//_//<br>
+
Wylie: @#/_/sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang bzhugs so//_//<br>
 
<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===  
 
===Short Title(s)===  
Line 70: Line 74:
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
  
:*Line 1:༄༅། །སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང༎ ༎
+
:*Line 1:༄༅། །སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་བཞུགས་སོ༎ ༎
:::@#/_/sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang//_//
+
:::@#/_/sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang bzhugs so//_//
 
:*Left side print:  མ རྗེས་ གཅིག་ གནང་
 
:*Left side print:  མ རྗེས་ གཅིག་ གནང་
 
::: ma rjes gcig gnang
 
::: ma rjes gcig gnang
Line 120: Line 124:
 
'''Author:''' Author not found
 
'''Author:''' Author not found
  
'''Translator:'''  
+
'''Translator:''' None given
 +
 
 +
'''Scribe:''' None given
 +
 
 +
'''Redactor:''' None given
 +
 
 +
'''People associated with this text:''' None given
 +
 
 +
'''Text Lineage:''' None given
  
'''Scribe:'''
 
  
 
{{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
{{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 21:40, 26 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 16 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་བཞུགས་སོ༎ ༎

Wylie: @#/_/sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang bzhugs so//_//

Short Title(s)

Author

Author not found

Topic Information

khrid phran - Empowerment manual

rjes gnang - mi tra drug sgrol ma

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1:༄༅། །སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་བཞུགས་སོ༎ ༎
@#/_/sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang bzhugs so//_//
  • Left side print: མ རྗེས་ གཅིག་ གནང་
ma rjes gcig gnang
  • Right side print: 269

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: མ རྗེས་ (གྲངས་ཀ་) གནང་
Left: ma rjes (tibfolio#) gnang
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་
Right: gdams ngag mdzod khrid phran
  • Side B:
  • གཡོན་: མི་ཏྲ་དྲུག་སྒྲོལ་མ་
Left: mi tra drug sgrol ma
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 016 (མ་)

Text # in volume: 011

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 269-274

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 3b1

Total # of pages (Western): 6

Total # of pages (Tibetan): 3 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 1)

Partial colophon in Tibetan: །ཚུལ་འདི་བླ་མའི་ཞལ་ལས་གསུངས་པ་ཡི། །མན་ངག་སྙིང་པོ་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། །དགེ་བས་འགྲོ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བཅོམ་ལྡན་སྒྲོལ་མའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །དགེ་ལེགས་འཕེལ༎

Partial colophon in Wylie: /tshul 'di bla ma'i zhal las gsungs pa yi/_/man ngag snying po yi ger bkod pa'o/_/dge bas 'gro ba dag ni thams cad kun/_/bcom ldan sgrol ma'i go 'phang mchog thob shog_/dge legs 'phel//

Author: Author not found

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given