Difference between revisions of "Wylie:Sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - "]]. |collection" to " |collection")
m (Text replacement - "volyigtib" to "VolumeLetterTib")
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Text Wylie
 
{{Text Wylie
|title = [[sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang
+
|title=sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang
|collection = gdams ngag mdzod
+
|titletib=སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་
|associatedpeople =  
+
|titleintext=sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang bzhugs so//_//
|lineagedata =
+
|titleintexttib=༄༅། །སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་བཞུགས་སོ༎ ༎
|author = Author not found.
+
|collection=gdams ngag mdzod
|translator =
+
|collectiontib=གདམས་ངག་མཛོད་
|scribe =
+
|author=Author not found
|editor =
+
|authortib=Author not found
|redactor =  
+
|printer=Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
+
|publisher=Shechen Publications
|publisher = Shechen Publications
+
|place=New Delhi
|place = New Delhi
+
|year=1999
|year = 1999
+
|volwylie=khri skor sna tshogs pod dang po
|tibvol = ma
+
|volnumber=16
|volnumber = 16
+
|VolumeLetterTib=མ་
|mastertextnumber =  
+
|textnuminvol=011
|totalpages = 6
+
|totalpages=6
|totalfolios = 3
+
|totalfolios=3
|pagesinvolume = 269-274
+
|pagesinvolume=269-274
|beginfolioline = 1a1
+
|beginfolioline=1a1
|endfolioline = 3b1
+
|endfolioline=3b1
|linesperpage = 7 (1 page of 1)
+
|linesperpage=7 (1 page of 1)
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
+
|tbrc=[http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
|notes =
+
|keywords=rjes gnang; mi tra drug sgrol ma
|keyword1 =
+
|chokyigenre=Empowerment manual
|keyword2 =
+
|dkarchaggenre=khrid phran
|topic = Empowerment manual
+
|pechatitleinfo='''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
|tibtopic =
 
|tibcategory = khrid phran
 
|pechaside1 = rjes gnang
 
|pechaside2 = mi tra drug sgrol ma
 
|translation =
 
|tbrccontents = No note on contents
 
|ringutulkunote = The Empowerment of Tara Liberating from the Eight Fears.
 
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་]]</span>
 
}}
 
 
 
===Full Title===
 
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་བཞུགས་སོ༎ ༎</span><br>
 
<br>
 
Wylie: @#/_/sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang bzhugs so//_//<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===
 
 
 
===Author ===
 
Author not found
 
 
 
===Topic Information===
 
khrid phran - Empowerment manual
 
 
 
rjes gnang - mi tra drug sgrol ma
 
 
 
:'''TBRC:''' No note on contents
 
 
 
:'''Ringu Tulku:''' The Empowerment of Tara Liberating from the Eight Fears.
 
 
 
===Publication Information===
 
*Citation : <br>Author not found. [[སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ མ་༽, ༢༦༩-༢༧༤. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
 
 
 
*Citation (Wylie):<br>Author not found. [[sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 16 (ma), 269-274. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
 
 
 
====Additional Information====
 
*Editor :
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
 
 
===Full Tibetan Text===
 
<span class=TibUni18>[[སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་]]</span>
 
 
 
=== Commentaries===
 
 
 
===Translations===
 
 
 
===Notes===
 
 
 
====Notes on the text====
 
 
 
====Notes on associated persons====
 
 
 
===Cataloging data===
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
 
 
 
:*Line 1:༄༅། །སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་བཞུགས་སོ༎ ༎
 
:*Line 1:༄༅། །སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་བཞུགས་སོ༎ ༎
 
:::@#/_/sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang bzhugs so//_//
 
:::@#/_/sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang bzhugs so//_//
Line 88: Line 33:
 
:*Right side print: 269  
 
:*Right side print: 269  
 
:::  
 
:::  
 
 
'''First Page Title(s):'''
 
'''First Page Title(s):'''
 
:*བོད་སྐད་དུ། No title
 
:*བོད་སྐད་དུ། No title
 
:::  
 
:::  
 
 
'''Description of pages:'''
 
'''Description of pages:'''
 
*'''Side A:'''  
 
*'''Side A:'''  
Line 99: Line 42:
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་
 
::Right: gdams ngag mdzod khrid phran
 
::Right: gdams ngag mdzod khrid phran
 
 
*'''Side B:'''
 
*'''Side B:'''
 
:*གཡོན་:  མི་ཏྲ་དྲུག་སྒྲོལ་མ་
 
:*གཡོན་:  མི་ཏྲ་དྲུག་སྒྲོལ་མ་
Line 105: Line 47:
 
:*གཡས་:  #
 
:*གཡས་:  #
 
::Right: #
 
::Right: #
 +
|tbrccontents=No note on contents
 +
|ringutulkunote=The Empowerment of Tara Liberating from the Eight Fears.
 +
|partialcolophonwylie=tshul 'di bla ma'i zhal las gsungs pa yi/_/man ngag snying po yi ger bkod pa'o/_/dge bas 'gro ba dag ni thams cad kun/_/bcom ldan sgrol ma'i go 'phang mchog thob shog_/dge legs 'phel//
 +
|partialcolophontib=ཚུལ་འདི་བླ་མའི་ཞལ་ལས་གསུངས་པ་ཡི། །མན་ངག་སྙིང་པོ་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། །དགེ་བས་འགྲོ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བཅོམ་ལྡན་སྒྲོལ་མའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །དགེ་ལེགས་འཕེལ༎
 +
|tibvol=ma
 +
|notes=
 +
|keyword1=
 +
|keyword2=
 +
|topic=Empowerment manual
 +
|tibtopic=
 +
|tibcategory=khrid phran
 +
|pechaside1=rjes gnang
 +
|pechaside2=mi tra drug sgrol ma
 +
|fulltibtext=<span class=TibUni18>[[སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་]]</span>
 +
}}
 +
<onlyinclude>
 +
= Tibetan Text =
 +
{{ {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?titletib#}} }}
  
'''Volume #:'''  016 (མ་)
+
= Wylie Text =
 
+
WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE
'''Text # in volume:''' 011
 
 
 
'''Text # in edition:'''
 
 
 
'''Master text#:'''
 
 
 
'''Begin-End Pages (Western):''' 269-274
 
 
 
'''Begin Tibetan page and line #''': 1a1
 
 
 
'''End Tibetan page and line #''': 3b1
 
 
 
'''Total # of pages (Western):''' 6
 
 
 
'''Total # of pages (Tibetan):''' 3 folios
 
 
 
'''Number of lines per page:'''  7 (1 page of 1)
 
 
 
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>།ཚུལ་འདི་བླ་མའི་ཞལ་ལས་གསུངས་པ་ཡི། །མན་ངག་སྙིང་པོ་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། །དགེ་བས་འགྲོ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བཅོམ་ལྡན་སྒྲོལ་མའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །དགེ་ལེགས་འཕེལ༎</span>
 
 
 
'''Partial colophon in Wylie:''' /tshul 'di bla ma'i zhal las gsungs pa yi/_/man ngag snying po yi ger bkod pa'o/_/dge bas 'gro ba dag ni thams cad kun/_/bcom ldan sgrol ma'i go 'phang mchog thob shog_/dge legs 'phel//
 
 
 
'''Author:''' Author not found
 
 
 
'''Translator:''' None given
 
 
 
'''Scribe:''' None given
 
 
 
'''Redactor:''' None given
 
  
'''People associated with this text:''' None given
+
== Footnotes ==
 +
<references/>
 +
</onlyinclude>
 +
<headertabs />
  
'''Text Lineage:''' None given
 
  
 +
{{Footer}}
  
 
{{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
{{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Latest revision as of 20:53, 2 February 2018


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་
sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang

Damngak Dzö Volume 16 (མ་) / Pages 269-274 / Folios 1a1 to 3b1


Property "author" has been marked for restricted use.


[edit]
XXX སྒྲོམ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་བཞུགས་སོ། །
XXX འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་རབ་སྒྲོལ་བཅོམ་ལྡན་མ། །འཇིག་རྟེན་ཐོབ་པས་བདུད་དཔུང་འཇོམས་མཛད་མ། །འཁོར་བའི་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བའི་དེད་དཔོན་མ། །བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་སྐྱོབས་ཤིག་རྗེ་བཙུན་མ། །དེ་ཉིད་རྗེས་གནང་ཟབ་མོའི་གདམས་པ་ནི། །སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པའི་ཡི་གེར་བཀོད། །རྗེས་གནང་འདི་ལ་དོན་ནི་བཅུ་ཡིན་ཏེ། །བཀོད་པ་བཤམས་དང་མངོན་རྟོགས་བདག་འཇུག་བླངས། །སློབ་མ་རྗེས་གནང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྗེས་གནང༌། །ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྗེས་ཆོག་བཅུ་ཡིན་ནོ། །དང་པོ་མཎྜལ་ཟླ་བཞི་ལྟེ་བ་ལྗང༌། །ཤར་སྔོ་ལྷོ་སེར་ནུབ་དམར་བྱང་དཀར་པོ། །དབུས་སུ་ཏཱཾ་མམ་ཡང་ན་ལྷ་ཚོམ་བཀོད། །མཐའ་མར་མཆོད་གཏོར་ལས་བུམ་བཅས་པ་བཤམས། །གཉིས་པ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཡན་ལག་བདུན། །ཚད་མེད་བཞི་ལྡན་སྟོང་པར་རབ་སྦྱངས་ནས། །སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཞིང་ཁམས་དག་པའི་དབུས། །སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་ཞིང་གཞལ་ཡས་ཁང་མཆོག་བསྐྱེད། །དེ་དབུས་མཚོ་སྔོན་ན་གསེང་ཏོག་བཅས་དབུས། །ཨུཏྤལ་ཟླ་རྒྱས་སྟེང་ན་སྒྲོལ་མ་ནི། །མ་རྒད་མདོག་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ། །གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་དར་གྱིས་སྨད་གཡོགས་ཅན། །ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་རྒྱས་པ་འཛིན། །གཡོན་པས་ཨུཏྤལ་ཡུ་བ་ཐུགས་ཀར་འཛིན། །སྙན་གྱི་ཐད་དུ་འདབ་མ་རབ་ཏུ་རྒྱས། །འཛུམ་བཅས་སྤྱན་དཀྱུས་སྨིན་དཀྱུས་རིང་པོས་བརྒྱན། །དབུ་སྐྲ་ལྕང་ལོ་རིན་ཆེན་རྩེ་ཕྲན་ཅན། །སྙན་ཆ་མགུལ་རྒྱན་ཕྱག་གདུབ་ཞབས་གདུབ་དང༌། །སྣ་ཚོགས་དར་གྱི་ཅོད་པན་མཛེས་པར་བརྒྱན། །དཀར་འཛིན་རྒྱས་ཤིང་བཅུ་དྲུག་གཞོན་ནུའི་ཚུལ། །སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་མེ་ལོང་གཟུགས། །གསལ་བར་བསྐྱེད་ནས་ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ་བསྟིམ། །དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་གདབ་བདག་བསྐྱེད་དོ། །ཐུགས་ཀར་པད་ཟླ་ཏཱཾ་གྱི་མཐའ་མར་ནི། །
XXX སྔགས་ཕྲེང་ལས་ནི་འོད་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་སྦྱངས། །ཚུལ་འདི་མདུན་བསྐྱེད་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། །གསུམ་པ་མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ། །མཎྜལ་གསོལ་བཏབ་ཏིང་འཛིན་དབང་བསྐུར་བླངས། །བཞི་པ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སྡོམ་པ་དང༌། །ཡན་ལག་བདུན་པའི་སྡོམ་པ་སྦྱིན་པ་བྱ། སློབ་དཔོན་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཆོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི། །ཚོགས་ལའང་དེ་བཞིན་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཞེས་ལན་གསུམ་གྱི་སྐྱབས་འགྲོའི་སྡོམ་པ་བྱིན། དེ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྐྱེད་པ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ། །དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་འགྲོ་ལ་ཕན་དོན་དུ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགྱི་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་བསླབ་པ་ལའང༌། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་པར་བགྱི། །མ་བསྒྲལ་བ་རྣམས་བསྒྲལ་བ་དང༌། །མ་གྲོལ་བ་རྣམས་དགྲོལ་བ་དང༌། །དབུགས་མ་ཕྱིན་རྣམས་དབུགས་དབྱུང་ཞིང༌། །སེམས་ཅན་མྱ་ངན་འདས་ལ་འགོད། །ཅེས་ལན་གསུམ་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །དེ་ནས་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ་བ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད། །བླ་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །འགྲོ་བའི་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ། །མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད། ལྔ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་དང་བླ་མ་གཉིས། །དབྱེར་མེད་བྱུང་ལ་མཎྜལ་ཕུལ་བྱས་ནས། །གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་རྗེས་གནང་རིམ་པ་ནི། བླ་མ་སྒྲོལ་
XXX མའི་སྐུ་ལ་འོད་འཕྲོས་པས། །སློབ་མའི་ལུས་ལ་དཔག་མེད་ཐིམ་པ་ཡིས། །སྒྲོལ་མའི་སྐུ་ཐོབ་བྱིན་རླབས་ཞུགས་པར་བསམ། །ཨོཾ་ཏཱ་རུ་ཏུཏྟ་རེ་ཛཿཧཱུྃ་བ་ཧོཿཞེས་བརྗོད། དེ་ནི་སྒྲོལ་མའི་སྐུའི་རྗེས་གནང་ངོ༌། །འདིའི་ཕན་ཡོན་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གཉིས། །གནས་སྐབས་ལུས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་བྱང་ཞིང༌། །མཐར་ཐུག་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྡན་པ་ཡི། །སྒྲོལ་མའི་སྐུ་ཐོབ་པ་ཡི་དགོས་པ་ཡོད། །དྲུག་པ་གསུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ནི། །མཎྜལ་ཕུལ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། ཀྱེ་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་སྒྲོལ་མ་ཡུམ། །ཞེས་སོགས་སམ། ཡང་ན། རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་སྒྲོལ་མ་དང༌། །མི་ཏྲ་ཉིད་ལ་རྗེས་གནང་ལྟར། །དེ་བཞིན་བླ་མ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང༌། །བདག་ལ་སྐུའི་རྗེས་གནང་སྩོལ། །དེ་བཞིན་གསུང་དང་ཐུགས་དང་ནི། །ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལའང་འགྲེས་དེད་དོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། བླ་མ་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་ཁར་པད་ཟླའི་སྟེང༌། །ཏཱཾ་ཡིག་མཐའ་མར་སྔགས་ཕྲེང་འཕྲོས་པ་ཡི། །བླ་མའི་ཞལ་ནས་སློབ་མའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། །ཐུགས་ཁར་ཏཱཾ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་བྱས་ལ། །ཕྲེང་བ་བཟུང་ལ་སྔགས་ཚར་ཉེར་གཅིག་བཟླ། དེ་ནི་གསུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་བའོ། །འདི་ལ་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་རྣམ་པ་གཉིས། །གནས་སྐབས་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་བ་དང༌། །ངག་ནི་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ལ་མཁས་ཤིང༌། །མཐར་ཐུག་ངག་གི་བདེན་པས་ཚིག་འགྲུབ་ཅིང༌། །སངས་རྒྱས་གསུང་དབྱངས་ཡན་དྲུག་ཅུ་ཡི། །དབྱངས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞེས་རྟོགས་པ་བརྗོད། །བདུན་པ་ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ནི། །མཎྜལ་ཕུལ་ལ་གསོལ་ལ་གདབ་པར་བྱ། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཏཱཾ་ཡིག་ལྗང་ཁུ་ལས། །རང་སེམས་ལུས་དང་བཅས་པ་འོད་དུ་ཐིམ། །སྟོང་གསལ་སྐྱེ་མེད་ངང་ལ་མཉམ་པར་
XXX བཞག །དེ་ནི་ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བའོ། །འདི་ལ་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་ཕན་ཡོན་གཉིས། །གནས་སྐབས་ཏིང་འཛིན་ཁྱད་འཕགས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ། །མཐར་ཐུག་ཆོས་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་དང་ནི། །ཆོས་ཅན་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་དགོས་པ་ཡོད། །བརྒྱད་པ་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་གནང་བ་ནི། །བླ་མ་སྒྲོལ་མའི་ཕྱག་གི་ཨུཏྤལ་ལ། །རང་ལ་གཏད་པས་རང་གི་ཕྱག་མཚན་གྱུར། །སྒྲོལ་མའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་ཐོབ་པར་བསམ། །དེ་ནི་སྒྲོལ་མའི་ཡོན་ཏན་རྗེས་གནང་ངོ༌། །འདི་ཡི་ཕན་ཡོན་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གཉིས། །གནས་སྐབས་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་འགྲུབ། །མཐར་ཐུག་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས། །ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་ཐོབ་པའི་དགོས་པ་ཡོད། །དགུ་པ་ཕྲིན་ལས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ནི། །རང་ཉིད་སྒྲོལ་མར་གསལ་བའི་གནང་ལྔ་པོར། །སྒྲོལ་མའི་རིགས་ལྔ་གསལ་བར་བསྐྱེད་པར་བྱ། །དེ་ནས་གསང་གནས་སྒྲོལ་མ་ལྗང་ཁུ་ནི། །ལྟེ་བའི་སེར་མོ་ལ་ཐིམ་སེར་མོ་ཡང༌། །སྙིང་ཁའི་སྔོན་མོར་ཐིམ་ཞིང་སྔོན་མོ་ཡང༌། །མགྲིན་པའི་དམར་མོ་ལ་ཐིམ་དམར་མོ་ཡང༌། །སྤྱི་བོའི་དཀར་མོ་ལ་ཐིམ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་འཁྲིགས་ལྟར་གསལ་སྟོང་གི །ངང་ལ་མ་བཅོས་མཉམ་པར་བཞག་པ་ནི། །ཕྲིན་ལས་རྗེས་སུ་གནང་བའི་རིམ་པའོ། །འདི་ཡི་ཕན་ཡོན་གཉིས་ཏེ་གནས་སྐབས་སུ། །ཕྲིན་ལས་བཞི་འགྲུབ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་འབྱུང་དང་མཐར་ཐུག་ཏུ། །སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ། །འབྱུང་བའི་དགོས་པ་ཡོད་ཅེས་རྟོགས་པ་བརྗོད། །བཅུ་པ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ། །གཤེགས་ཤིང་གསོལ་གདབ་བསྔོ་བ་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད། །དེ་དག་སྒྲོལ་མའི་རྗེས་གནང་རིམ་པའོ། །ཚུལ་འདི་བླ་མའི་ཞལ་ལས་གསུངས་པ་ཡི། །མན་ངག་སྙིང་པོ་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། །དགེ་བས་འགྲོ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བཅོམ་ལྡན་སྒྲོལ་མའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག། །།དགེ་ལེགས་འཕེལ།


WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

FootnotesResearch Information
Translator's notes
Note from Ringu Tulku
The Empowerment of Tara Liberating from the Eight Fears.
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Empowerment manual
Genre from dkar chag
khrid phran
BDRC Link
VolumeI1CZ3979
BDRC Content Information
No note on contents


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export