Difference between revisions of "Wylie:Sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 43: Line 43:
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
*Citation : <br>Author not found. [[སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ མ༽, ༢༦༩-༢༧༥. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
+
*Citation : <br>Author not found. [[སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ མ་༽, ༢༦༩-༢༧༥. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
 
*Citation (Wylie):<br>Author not found. [[sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 16 (ma), 269-275. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
 
*Citation (Wylie):<br>Author not found. [[sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 16 (ma), 269-275. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.

Revision as of 20:50, 7 July 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 16 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང༎ ༎

Wylie: @#/_/sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang//_//

Short Title(s)

Author

Author not found

Topic Information

khrid sna tshogs - Empowerment manual

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1:༄༅། །སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང༎ ༎
@#/_/sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang//_//
  • Left side print: མ རྗེས་ གཅིག་ གནང་
ma rjes gcig gnang
  • Right side print: 269

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: མ རྗེས་ (གྲངས་ཀ་) གནང་
Left: ma rjes (tibfolio#) gnang
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་
Right: gdams ngag mdzod khrid phran
  • Side B:
  • གཡོན་: མི་ཏྲ་དྲུག་སྒྲོལ་མ་
Left: mi tra drug sgrol ma
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 016 (མ་)

Text # in volume: 011

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 269-275

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 3b1

Total # of pages (Western): 6

Total # of pages (Tibetan): 3

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 1)

Partial colophon in Tibetan: །ཚུལ་འདི་བླ་མའི་ཞལ་ལས་གསུངས་པ་ཡི། །མན་ངག་སྙིང་པོ་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། །དགེ་བས་འགྲོ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བཅོམ་ལྡན་སྒྲོལ་མའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །དགེ་ལེགས་འཕེལ༎

Partial colophon in Wylie: /tshul 'di bla ma'i zhal las gsungs pa yi/_/man ngag snying po yi ger bkod pa'o/_/dge bas 'gro ba dag ni thams cad kun/_/bcom ldan sgrol ma'i go 'phang mchog thob shog_/dge legs 'phel//

Author: Author not found

Translator:

Scribe: