Difference between revisions of "Wylie:Sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 43: Line 43:
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
*Citation : <br>[[འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་]]. [[སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྲིད་འཁོར་བའི་འཕྲང་སྒྲོལ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ མ༽, ༤༤༧-༤༦༥. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
+
*Citation : <br>[[འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་]]. [[སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྲིད་འཁོར་བའི་འཕྲང་སྒྲོལ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ མ་༽, ༤༤༧-༤༦༥. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
 
*Citation (Wylie):<br>[['od dpag rdo rje]]. [[sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 16 (ma), 447-465. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
 
*Citation (Wylie):<br>[['od dpag rdo rje]]. [[sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 16 (ma), 447-465. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.

Revision as of 20:54, 7 July 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 16 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྲིད་འཁོར་བའི་འཕྲང་སྒྲོལ། །

Wylie: @#/_/sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol/_/

Short Title(s)

Author

འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་ - 'od dpag rdo rje

Topic Information

khrid sna tshogs - Instruction manual

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1:༄༅། །སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྲིད་འཁོར་བའི་འཕྲང་སྒྲོལ། །
@#/_/sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol/_/
  • Left side print: མ ཕྲིན་ལས་གཅིག་ ཁྲིད་
ma phrin las gcig khrrid
  • Right side print: 447

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: མ ཕྲིན་ལས་ (གྲངས་ཀ་) ཁྲིད་
Left: ma phrin las (tibfolio#) khrid
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་
Right: gdams ngag mdzod khrid phran
  • Side B:
  • གཡོན་: མི་ཏྲ་ཁྲིད་དྲུག་སྒྲོལ་མ་
Left: mi tra khrid drug sgrol ma
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 016 (མ་)

Text # in volume: 021

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 447-465

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 10a3

Total # of pages (Western): 19

Total # of pages (Tibetan): 10

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)

Partial colophon in Tibetan: དེ་ལྟར་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་འདི། །སྒྲོལ་མས་མི་ཏྲ་ཛཱ་ཀི་ལ་གནང་ཞིང་། །དེ་ཡིས་ཤྲཱི་པུ་ཏྲ་རྗེས་སུ་བཟུང་། །དེས་ནི་མི་བསྐོད་རྡོ་རྗེ་རྗེ་བཟུང་ནས། །གདམས་ངག་སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པ་ཡི། །བདུད་རྩི་བུམ་པ་གང་བྱོས་ཚུལ་དུ་ནི། །འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་བདག་ལ་གསུངས་པ་རྣམས། །བརྗེད་ཀྱིས་དོག་ས་ནས་ཡི་གེར་པའོ། །དགེ་བས་སེམས་ཅན་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བཅོམ་ལྡན་སྒྲོལ་མའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: de ltar sbyor dngos rjes gsum yongs rdzogs pa'i/_/'phags ma sgrol ma'i khrid kyi rim pa 'di/_/sgrol mas mi tra dzA ki la gnang zhing /_/de yis shrI pu tra rjes su bzung /_/des ni mi bskod rdo rje rje bzung nas/_/gdams ngag snyan nas snyan du brgyud pa yi/_/bdud rtsi bum pa gang byos tshul du ni/_/'od dpag rdo rje bdag la gsungs pa rnams/_/brjed kyis dog sa nas yi ger pa'o/_/dge bas sems can lus thams cad kun/_/bcom ldan sgrol ma'i go 'phang mchog thob shog_/dge legs 'phel//_//

Author: 'od dpag rdo rje

Translator:

Scribe: