Difference between revisions of "Wylie:Sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 8: Line 8:
 
|scribe =
 
|scribe =
 
|editor =
 
|editor =
|redactor =  
+
|redactor = [['od dpag rdo rje]]
 
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
|publisher = [[Shechen Publications]],
 
|publisher = [[Shechen Publications]],
Line 14: Line 14:
 
|year = 1999.
 
|year = 1999.
 
|tibvol = ma
 
|tibvol = ma
|volnumber = Volume 16,
+
|volnumber = Volume 016,
 
|mastertextnumber =  
 
|mastertextnumber =  
 
|totalpages = 19
 
|totalpages = 19
Line 23: Line 23:
 
|linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)
 
|linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
|notes =  
+
|notes = Again, 'od spag rdo rje is listed as a bkod pa in the colophon. The colophon here actually says that Tara herself is the source of these instructions.
 
|topic = Instruction manual
 
|topic = Instruction manual
 
|tibtopic =  
 
|tibtopic =  
Line 68: Line 68:
 
:::@#/_/sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol/_/
 
:::@#/_/sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol/_/
 
:*Left side print:  མ ཕྲིན་ལས་གཅིག་ ཁྲིད་
 
:*Left side print:  མ ཕྲིན་ལས་གཅིག་ ཁྲིད་
::: ma phrin las gcig khrrid
+
::: ma phrin las gcig khrid
 
:*Right side print: 447
 
:*Right side print: 447
 
:::  
 
:::  
Line 105: Line 105:
 
'''Total # of pages (Western):''' 19
 
'''Total # of pages (Western):''' 19
  
'''Total # of pages (Tibetan):''' 10
+
'''Total # of pages (Tibetan):''' 10 folios
  
 
'''Number of lines per page:'''  7 (2 pages of 5, 1 page of 3)
 
'''Number of lines per page:'''  7 (2 pages of 5, 1 page of 3)
  
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>དེ་ལྟར་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་འདི། །སྒྲོལ་མས་མི་ཏྲ་ཛཱ་ཀི་ལ་གནང་ཞིང་། །དེ་ཡིས་ཤྲཱི་པུ་ཏྲ་རྗེས་སུ་བཟུང་། །དེས་ནི་མི་བསྐོད་རྡོ་རྗེ་རྗེ་བཟུང་ནས། །གདམས་ངག་སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པ་ཡི། །བདུད་རྩི་བུམ་པ་གང་བྱོས་ཚུལ་དུ་ནི། །འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་བདག་ལ་གསུངས་པ་རྣམས། །བརྗེད་ཀྱིས་དོག་ས་ནས་ཡི་གེར་པའོ། །དགེ་བས་སེམས་ཅན་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བཅོམ་ལྡན་སྒྲོལ་མའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎</span>
+
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>དེ་ལྟར་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་འདི། །སྒྲོལ་མས་མི་ཏྲ་ཛྭ་ཀི་ལ་གནང་ཞིང་། །དེ་ཡིས་ཤྲཱི་པུ་ཏྲ་རྗེས་སུ་བཟུང་། །དེས་ནི་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་རྗེས་བཟུང་ནས། །གདམས་ངག་སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པ་ཡི། །བདུད་རྩི་བུམ་པ་གང་བྱོས་ཚུལ་དུ་ནི། །འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་བདག་ལ་གསུངས་པ་རྣམས། །བརྗེད་ཀྱིས་དོག་ས་ནས་ཡི་གེར་པའོ། །དགེ་བས་སེམས་ཅན་ལུས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཀུན། །བཅོམ་ལྡན་སྒྲོལ་མའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎</span>
  
'''Partial colophon in Wylie:''' de ltar sbyor dngos rjes gsum yongs rdzogs pa'i/_/'phags ma sgrol ma'i khrid kyi rim pa 'di/_/sgrol mas mi tra dzA ki la gnang zhing /_/de yis shrI pu tra rjes su bzung /_/des ni mi bskod rdo rje rje bzung nas/_/gdams ngag snyan nas snyan du brgyud pa yi/_/bdud rtsi bum pa gang byos tshul du ni/_/'od dpag rdo rje bdag la gsungs pa rnams/_/brjed kyis dog sa nas yi ger  pa'o/_/dge bas sems can lus thams cad kun/_/bcom ldan sgrol ma'i go 'phang mchog thob shog_/dge legs 'phel//_//
+
'''Partial colophon in Wylie:''' de ltar sbyor dngos rjes gsum yongs rdzogs pa'i/_/'phags ma sgrol ma'i khrid kyi rim pa 'di/_/sgrol mas mi tra dzwa ki la gnang zhing /_/de yis shrI pu tra rjes su bzung /_/des ni mi bskyod rdo rje rjes bzung nas/_/gdams ngag snyan nas snyan du brgyud pa yi/_/bdud rtsi bum pa gang byos tshul du ni/_/'od dpag rdo rje bdag la gsungs pa rnams/_/brjed kyis dog sa nas yi ger  pa'o/_/dge bas sems can lus thams cad ma lus kun/_/bcom ldan sgrol ma'i go 'phang mchog thob shog_/dge legs 'phel//_//
  
 
'''Author:''' [['od dpag rdo rje]]
 
'''Author:''' [['od dpag rdo rje]]
Line 119: Line 119:
 
'''Scribe:'''  
 
'''Scribe:'''  
  
[[Category: rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
'''People associated with this text:''' [[mi tra dzwa ki]], [[shrI pu tra]], [[mi bskyod rdo rje]]
 +
 
 +
[[Category: rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]][[Category: mi tra dzwa ki]][[Category: shrI pu tra]][[Category: mi bskyod rdo rje]]{{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 00:13, 10 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 16 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྲིད་འཁོར་བའི་འཕྲང་སྒྲོལ། །

Wylie: @#/_/sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol/_/

Short Title(s)

Author

འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་ - 'od dpag rdo rje

Topic Information

khrid sna tshogs - Instruction manual

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1:༄༅། །སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྲིད་འཁོར་བའི་འཕྲང་སྒྲོལ། །
@#/_/sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol/_/
  • Left side print: མ ཕྲིན་ལས་གཅིག་ ཁྲིད་
ma phrin las gcig khrid
  • Right side print: 447

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: མ ཕྲིན་ལས་ (གྲངས་ཀ་) ཁྲིད་
Left: ma phrin las (tibfolio#) khrid
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་
Right: gdams ngag mdzod khrid phran
  • Side B:
  • གཡོན་: མི་ཏྲ་ཁྲིད་དྲུག་སྒྲོལ་མ་
Left: mi tra khrid drug sgrol ma
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 016 (མ་)

Text # in volume: 021

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 447-465

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 10a3

Total # of pages (Western): 19

Total # of pages (Tibetan): 10 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)

Partial colophon in Tibetan: དེ་ལྟར་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་འདི། །སྒྲོལ་མས་མི་ཏྲ་ཛྭ་ཀི་ལ་གནང་ཞིང་། །དེ་ཡིས་ཤྲཱི་པུ་ཏྲ་རྗེས་སུ་བཟུང་། །དེས་ནི་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་རྗེས་བཟུང་ནས། །གདམས་ངག་སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པ་ཡི། །བདུད་རྩི་བུམ་པ་གང་བྱོས་ཚུལ་དུ་ནི། །འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་བདག་ལ་གསུངས་པ་རྣམས། །བརྗེད་ཀྱིས་དོག་ས་ནས་ཡི་གེར་པའོ། །དགེ་བས་སེམས་ཅན་ལུས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཀུན། །བཅོམ་ལྡན་སྒྲོལ་མའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: de ltar sbyor dngos rjes gsum yongs rdzogs pa'i/_/'phags ma sgrol ma'i khrid kyi rim pa 'di/_/sgrol mas mi tra dzwa ki la gnang zhing /_/de yis shrI pu tra rjes su bzung /_/des ni mi bskyod rdo rje rjes bzung nas/_/gdams ngag snyan nas snyan du brgyud pa yi/_/bdud rtsi bum pa gang byos tshul du ni/_/'od dpag rdo rje bdag la gsungs pa rnams/_/brjed kyis dog sa nas yi ger pa'o/_/dge bas sems can lus thams cad ma lus kun/_/bcom ldan sgrol ma'i go 'phang mchog thob shog_/dge legs 'phel//_//

Author: 'od dpag rdo rje

Translator:

Scribe:

People associated with this text: mi tra dzwa ki, shrI pu tra, mi bskyod rdo rje