Difference between revisions of "Wylie:Sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - ". |beginfolioline" to " |beginfolioline")
m (Text replace - "|collection = gdams ngag mdzod." to "|collection = gdams ngag mdzod")
Line 1: Line 1:
 
{{Text Wylie
 
{{Text Wylie
 
|title = [[sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor]].
 
|title = [[sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor]].
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
+
|collection = gdams ngag mdzod
 
|associatedpeople = [[dwags po bkra shis rnam rgyal]]
 
|associatedpeople = [[dwags po bkra shis rnam rgyal]]
 
|lineagedata =
 
|lineagedata =

Revision as of 18:11, 22 January 2015


[[Image:DNZVolumeVolume 008_241-252_sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor..jpg|400x100px|alt=Upload a file|link=|Upload a file]]
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor.

Damngak Dzö Volume Volume 008 ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 241-252 / Folios 1a1 to 6b2
[[associatedpeople::dwags po bkra shis rnam rgyal| ]]

[[author::dwags po bkra shis rnam rgyal.| ]][[Category:dwags po bkra shis rnam rgyal.]]
[[titlefields::sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor. | ]] [[peoplefields::dwags po bkra shis rnam rgyal. dwags po bkra shis rnam rgyal | ]]


Full Title

Tibetan: ༄༅། །སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Wylie: @#/_/sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor du bya ba bzhugs so/_/

Short Title(s)

Author

སྒམ་པོ་ལ་མངྒའི་མིང་ཅན་ - sgam po la mang+ga'i ming can

Topic Information

grol byed khrid dngos - Instruction manual

sngon 'dro - sgam po lugs

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Instructions on the Preliminary Practices (Ngondro) of Four Sessions.

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། །སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
@#/_/sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor du bya ba bzhugs so/_/
 • Left side print: ཉ སྔོན་ གཅིག་ འགྲོ་
nya sngon gcig 'gro
 • Right side print: 241

First Page Title(s):

 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཉ སྔོན་ (གྲངས་ཀ་) འགྲོ་
Left: nya sngon (tibfolio#) 'gro
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud
 • Side B:
 • གཡོན་: སྒམ་པོ་ལུགས་
Left: sgam po lugs
 • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 008 (ཉ་)

Text # in volume: 016

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 241-252

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 6b2

Total # of pages (Western): 12

Total # of pages (Tibetan): 6 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 2)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་སོགས་བསྔོ་བས་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་ཁན་མ་ཐོབ་མེད་པར་གཏོར་མའི་རིམ་པ་ལ་སོགས་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡིད་གཞོལ་བདག་གིས་ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ཟབ་ལམ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ལ་སོགས་པའི་སྔོན་དུ་འགྲོ་ཞིང་ཐུན་བཞིར་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱ་བའི་རི་པ་པ་[1]འདི་ཡང་བུ་སློབ་འགའ་ཞིག་གིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒམ་པོ་ལ་མངྒའི་མིང་ཅན་གྱིས་དཔལ་སྒམ་པོའི་སྒྲུབ་སྡེར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །

Partial colophon in Wylie: /ces sogs bsngo bas rgyas btab ste khan ma thob med par gtor ma'i rim pa la sogs thun mtshams kyi rnal 'byor la 'jug par bya'o/_/de ltar sgrub pa la yid gzhol bdag gis nges don phyag rgya chen po dang zab lam chos drug gi khrid la sogs pa'i sngon du 'gro zhing thun bzhir rnal 'byor du bya ba'i ri pa pa (see note) 'di yang bu slob 'ga' zhig gis bskul ba la brten nas sgam po la mang+ga'i ming can gyis dpal sgam po'i sgrub sder bris pa dge legs su gyur cig/_/

Author: sgam po la mang+ga'i ming can

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given

 1. should probably be རི་པ་པོ་ / ri pa po