Wylie:Sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 8 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར། །

Wylie: @#/_/sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor/_/

Short Title(s)

Author

སྒམ་པོ་ལ་མངྒའི་མིང་ཅན་ - sgam po la mang+ga'i ming can

Topic Information

grol byed khrid dngos - Instruction manual

sngon 'dro - sgam po lugs

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། །སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར། །
@#/_/sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor/_/
 • Left side print: ཉ སྔོན་ གཅིག་ འགྲོ་
nya sngon gcig 'gro
 • Right side print: 241

First Page Title(s):

 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཉ སྔོན་ (གྲངས་ཀ་) འགྲོ་
Left: nya sngon (tibfolio#) 'gro
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud
 • Side B:
 • གཡོན་: སྒམ་པོ་ལུགས་
Left: sgam po lugs
 • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 008

Text # in volume: 016

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 241-252

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 6b2

Total # of pages (Western): 12

Total # of pages (Tibetan): 6

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 2)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་སོགས་བསྔོ་བས་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་ཁན་མ་ཐོབ་མེད་པར་གཏོར་མའི་རིམ་པ་ལ་སོགས་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡིད་གཞོལ་བདག་གིས་ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ཟབ་ལམ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ལ་སོགས་པའི་སྔོན་དུ་འགྲོ་ཞིང་ཐུན་བཞིར་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱ་བའི་རི་པ་པ་[1]འདི་ཡང་བུ་སློབ་འགའ་ཞིག་གིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒམ་པོ་ལ་མངྒའི་མིང་ཅན་གྱིས་དཔལ་སྒམ་པོའི་སྒྲུབ་སྡེར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །

Partial colophon in Wylie: /ces sogs bsngo bas rgyas btab ste khan ma thob med par gtor ma'i rim pa la sogs thun mtshams kyi rnal 'byor la 'jug par bya'o/_/de ltar sgrub pa la yid gzhol bdag gis nges don phyag rgya chen po dang zab lam chos drug gi khrid la sogs pa'i sngon du 'gro zhing thun bzhir rnal 'byor du bya ba'i ri pa pa[2] 'di yang bu slob 'ga' zhig gis bskul ba la brten nas sgam po la mang+ga'i ming can gyis dpal sgam po'i sgrub sder bris pa dge legs su gyur cig/_/

Author: sgam po la mang+ga'i ming can

Translator:

Scribe:

 1. should probably be རི་པ་པོ་
 2. should probably be ri pa po