Difference between revisions of "Wylie:Theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 13: Line 13:
 
|place = New Delhi:  
 
|place = New Delhi:  
 
|year = 1999.
 
|year = 1999.
|tibvol =
+
|tibvol = nga
|volnumber = Volume #,
+
|volnumber = Volume 4,
|mastertextnumber = NUMBERINOURSYSTEM
+
|mastertextnumber = 0061
|totalpages =
+
|totalpages = 28
|totalfolios =
+
|totalfolios = 14
|pagesinvolume = #-#.
+
|pagesinvolume = 215-242.
|beginfolioline =
+
|beginfolioline = 1a1
|endfolioline =
+
|endfolioline = 14b3
|linesperpage =
+
|linesperpage = 7
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 REPLACEVOLUMECITATION]
+
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3966]
 
|notes =  
 
|notes =  
|topic =
+
|topic = Instruction Manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
|tibcategory =  
+
|tibcategory = gdams ngag
 
}}
 
}}
  
Line 40: Line 40:
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
TIBCATEGORY - TOPIC
+
gdams ngag - Instruction Manual
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
*Citation : <br>[[འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་]]. [[ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ VOLUMELETTERTIBETAN༽, WESTERNPAGESTARTTIBETAN-WESTERNPAGEENDTIBETAN. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
+
*Citation : <br>[[འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་]]. [[ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ང་༽, ༢༡༥-༢༤༢. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
*Citation (Wylie):<br>[['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]]. [[theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume VOLUMENUMBER (TIBETANVOLUMELETTERWYLIE), PAGENUMBER-PAGENUMBER. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
+
*Citation (Wylie):<br>[['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]]. [[theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 4 (nga), 215-242. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
  
 
====Additional Information====
 
====Additional Information====
Line 65: Line 65:
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
  
:*Line 1: Lantsa title
+
:*Line 1: ༄། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།
:*Line 2: ༄། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།
 
 
:::@/_/theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon ces bya ba bzhugs so/
 
:::@/_/theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon ces bya ba bzhugs so/
:*Line 3: TIBETANHERE
+
:*Left side print: ང་ ཉམས་ གཅིག་ ལེན་
:::@#/_WYLIEHERE//_//
+
::: nga nyams gcig len
:*Left side print:  
+
:*Right side print: 215
::: WYLIEHERE
+
:::  
:*Right side print:
 
::: WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE
 
  
 
'''First Page Title(s):'''
 
'''First Page Title(s):'''
:*རྒྱ་གར་སྐད་དུ། TIBETAN(SANSKRIT)HERE
+
:*རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
::: WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE
+
:::  
:*བོད་སྐད་དུ། TIBETANHERE
+
:*བོད་སྐད་དུ། No title
::: WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE
+
:::  
  
 
'''Description of pages:'''
 
'''Description of pages:'''
 
*'''Side A:'''  
 
*'''Side A:'''  
:*གཡོན་:  TIBETANHERE
+
:*གཡོན་:  ང་ ཉམས་ (གྲངས་ཀ་) ལེན་
::Left:  WYLIEHERE
+
::Left:  nga nyams (tibfolio#) len
:*གཡས་:  TIBETANHERE
+
:*གཡས་:  (#) གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་གདམས་སྐོར་
::Right: WYLIEHERE
+
::Right: (#) gdams ngag mdzod bka' gdams skor
  
 
*'''Side B:'''
 
*'''Side B:'''
:*གཡོན་:  TIBETANHERE
+
:*གཡོན་:  བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་
::Left: WYLIEHERE
+
::Left: blo sbyong don bdun ma
:*གཡས་:  TIBETANHERE
+
:*གཡས་:  (#)
::Right: WYLIEHERE
+
::Right: (#)
  
'''Volume #:'''
+
'''Volume #:''' 004 (ང་)
  
'''Text # in volume:'''  
+
'''Text # in volume:''' 007
  
'''Text # in edition:'''  
+
'''Text # in edition:''' 0061
  
'''Master text#:''' NUMBERINOURSYSTEM
+
'''Master text#:''' 0061
  
'''Begin-End Pages (Western):'''  
+
'''Begin-End Pages (Western):''' 215-242
  
'''Begin Tibetan page and line #''':  
+
'''Begin Tibetan page and line #''': 1a1
  
'''End Tibetan page and line #''':  
+
'''End Tibetan page and line #''': 14b3
  
'''Total # of pages (Western):'''  
+
'''Total # of pages (Western):''' 28
  
'''Total # of pages (Tibetan):'''  
+
'''Total # of pages (Tibetan):''' 14
  
'''Number of lines per page:'''  
+
'''Number of lines per page:''' 7(1 page of 1, 1 page of 3, 2 pages of 6)
  
 
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>།ཅེས་པའང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཕན་བདེ་བཟང་པོས་བཀའ་སྩལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེད་བས་བསྐུལ་བ་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། རྗེ་བླ་མ་དམ་པ་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཅུ་ཕྲུག་རིག་པའི་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་དཔལ་བཟང་པོ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་ཆོས་བཞིན་ཏུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་མང་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་སྒྲོས་དང་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ༎</span>
 
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>།ཅེས་པའང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཕན་བདེ་བཟང་པོས་བཀའ་སྩལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེད་བས་བསྐུལ་བ་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། རྗེ་བླ་མ་དམ་པ་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཅུ་ཕྲུག་རིག་པའི་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་དཔལ་བཟང་པོ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་ཆོས་བཞིན་ཏུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་མང་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་སྒྲོས་དང་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ༎</span>
Line 120: Line 117:
 
'''Author:''' [['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]]
 
'''Author:''' [['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]]
  
'''Translator:''' [[ ]]
+
'''Translator:''' None given
  
'''Scribe:''' [[ ]]
+
'''Scribe:''' None given
  
 
[[Category: Mkhyen brtse'i dbang po]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: Mkhyen brtse'i dbang po]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 18:51, 27 June 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 4 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

Wylie: @/_/theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon ces bya ba bzhugs so/

Short Title(s)

Author

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ - 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

Topic Information

gdams ngag - Instruction Manual

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།
@/_/theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon ces bya ba bzhugs so/
 • Left side print: ང་ ཉམས་ གཅིག་ ལེན་
nga nyams gcig len
 • Right side print: 215

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ང་ ཉམས་ (གྲངས་ཀ་) ལེན་
Left: nga nyams (tibfolio#) len
 • གཡས་: (#) གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་གདམས་སྐོར་
Right: (#) gdams ngag mdzod bka' gdams skor
 • Side B:
 • གཡོན་: བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་
Left: blo sbyong don bdun ma
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 004 (ང་)

Text # in volume: 007

Text # in edition: 0061

Master text#: 0061

Begin-End Pages (Western): 215-242

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 14b3

Total # of pages (Western): 28

Total # of pages (Tibetan): 14

Number of lines per page: 7(1 page of 1, 1 page of 3, 2 pages of 6)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པའང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཕན་བདེ་བཟང་པོས་བཀའ་སྩལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེད་བས་བསྐུལ་བ་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། རྗེ་བླ་མ་དམ་པ་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཅུ་ཕྲུག་རིག་པའི་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་དཔལ་བཟང་པོ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་ཆོས་བཞིན་ཏུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་མང་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་སྒྲོས་དང་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ༎

Partial colophon in Wylie: /ces pa'ang theg pa chen po'i dge ba'i bshes gnyen dam pa phan bde bzang pos bka' stsal rin po che'i phred bas bskul ba don yod par bya ba'i phyir/_rje bla ma dam pa yongs kyi dge ba'i bshes gnyen bcu phrug rig pa'i ma hA paN+Di ta dkon mchog bstan pa rab rgyas dpal bzang po sogs yongs 'dzin dam pa chos bzhin tu spyod pa rnams las tshul 'di'i bka' drin mang du thob pa'i rgyal khams kyi bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos/_rje btsun bla ma rnams kyi gsung sgros dang phyag bzhes ltar nyung gsal snying por dril te sbyar ba dge legs mchog tu gyur cig_/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//

Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

Translator: None given

Scribe: None given