Wylie:Thugs rje chen po dang bde mgon sbrags sgrub nag po gzi mdangs kyi sgrub pa zhes bya ba dpal chen rgwa lo tsA ba'i snyan brgyud

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
[[ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་བདེ་མགོན་སྦྲགས་སྒྲུབ་ནག་པོ་གཟི་མདངས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དཔལ་ཆེན་རྒྭ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་|Click here for unicode Tibetan text]]

Back to volume 10 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་བདེ་མགོན་སྦྲགས་སྒྲུབ་ནག་པོ་གཟི་མདངས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དཔལ་ཆེན་རྒྭ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད། །

Wylie: @#/_/thugs rje chen po dang bde mgon sbrags sgrub nag po gzi mdangs kyi sgrub pa zhes bya ba dpal chen rgwa lo tsA ba'i snyan brgyud/_/

Short Title(s)

Author

རཱ་ག་ཨ་སྱ་ - rA ga a s+ya, and
པདྨ་ཐབས་མཁས་ - pad+ma thabs mkhas

Topic Information

mar pa bka' brgyud - Instruction manual

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་བདེ་མགོན་སྦྲགས་སྒྲུབ་ནག་པོ་གཟི་མདངས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དཔལ་ཆེན་རྒྭ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད། །
@#/_/thugs rje chen po dang bde mgon sbrags sgrub nag po gzi mdangs kyi sgrub pa zhes bya ba dpal chen rgwa lo tsA ba'i snyan brgyud/_/
  • Left side print: ཐ སྙན་ གཅིག་ བརྒྱུད་
tha snyan gcig brgyud
  • Right side print: 497/ གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
gdams ngag mdzod bka' brgyud

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཐ སྙན་ (གྲངས་ཀ་) བརྒྱུད་
Left: tha snyan (tibfolio#) brgyud
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད།
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud/
  • Side B:
  • གཡོན་: མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་
Left: mgon po phyag bzhi pa
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 010

Text # in volume: 028

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 497-501

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 3a7

Total # of pages (Western): 5

Total # of pages (Tibetan): 3

Number of lines per page: 7 (2 lines of 5)

Partial colophon in Tibetan: །དེ་སྐད་ཤུགས་འཆང་མེ་ཕོ་རྟ་ལི་ལོ། །ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན། །སྟོན་པ་ལྷ་ལས་ལྷགས་པའི་དུས་མཆོད་ཀྱི། །ཐུན་མཚམས་སྐབས་སུ་རཱ་ག་ཨ་སྱས་སྨྲས། །དགེ་བཞེས་པདྨ་ཐབས་མཁས་ཞེས་བྱས་བྲིས།

Partial colophon in Wylie: /de skad shugs 'chang me pho rta li lo/_/tha skar zla ba'i yar tshes bco lnga'i nyin/_/ston pa lha las lhags pa'i dus mchod kyi/_/thun mtshams skabs su rA ga a s+yas smras/_/dge bzhes pad+ma thabs mkhas zhes byas bris/

Author: rA ga a s+ya, and pad+ma thabs mkhas

Translator:

Scribe: