Difference between revisions of "Wylie:Ye shes mgon po phyag bzhi pa tshal lugs kyi sgrub rjes ting nge 'dzin gyi dbang"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - "|collection = gdams ngag mdzod." to "|collection = gdams ngag mdzod")
m (Text replace - ", |mastertextnumber =" to " |mastertextnumber =")
Line 14: Line 14:
 
|year = 1999
 
|year = 1999
 
|tibvol = tha
 
|tibvol = tha
|volnumber = Volume 010,
+
|volnumber = Volume 010
 
|mastertextnumber =  
 
|mastertextnumber =  
 
|totalpages = 20
 
|totalpages = 20

Revision as of 18:15, 22 January 2015


[[Image:DNZVolumeVolume 010_433-452_ye shes mgon po phyag bzhi pa tshal lugs kyi sgrub rjes ting nge 'dzin gyi dbang..jpg|400x100px|alt=Upload a file|link=|Upload a file]]
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
ye shes mgon po phyag bzhi pa tshal lugs kyi sgrub rjes ting nge 'dzin gyi dbang.

Damngak Dzö Volume Volume 010 ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 433-452 / Folios 1a1 to 10b7
[[associatedpeople::'jam mgon kong sprul.| ]]

[[author::'jam mgon kong sprul.| ]][[Category:'jam mgon kong sprul.]]
[[titlefields::ye shes mgon po phyag bzhi pa tshal lugs kyi sgrub rjes ting nge 'dzin gyi dbang. | ]] [[peoplefields::'jam mgon kong sprul. 'jam mgon kong sprul. | ]]


Full Title

Tibetan: ༄༅། །དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་ཚལ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ཏིང་འཛིན་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་དངོས་གྲུབ་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @#/_/dpal ye shes kyi mgon po phyag bzhi pa tshal lugs kyi sgrub thabs rjes gnang ting 'dzin dbang bskur dang bcas pa dngos grub yang snying zhes bya ba bzhugs so//

Short Title(s)

Author

ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ - karma ngag dbang yon tan rgya mtsho

Topic Information

bka' srung - Empowerment manual

phyag bzhi pa - dwags po bka' brgyud bka' srung

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Practice and Initiation of Four-Armed Mahakala from the Tsal-Pa Tradition Called "The Quintessence of Accomplishment".

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་ཚལ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་རྗེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

As is noted in the colophon, this text was extracted from from the text jo nang rin 'byung du bzhugs.[1]

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་ཚལ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ཏིང་འཛིན་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་དངོས་གྲུབ་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎
@#/_/dpal ye shes kyi mgon po phyag bzhi pa tshal lugs kyi sgrub thabs rjes gnang ting 'dzin dbang bskur dang bcas pa dngos grub yang snying zhes bya ba bzhugs so//
  • Left side print: ཐ ཕྱག་ གཅིག་ བཞི་པ་
tha phyag gcig bzhi pa
  • Right side print: 433

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཐ ཕྱག་ (གྲངས་ཀ་) བཞི་པ་
Left: tha phyag (tibfolio#) bzhi pa
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད།
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud/
  • Side B:
  • གཡོན་: དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་བཀའ་སྲུང་
Left: dwags po bka' brgyud bka' srung
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 010 (ཐ་)

Text # in volume: 025

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 433-452

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 10b7

Total # of pages (Western): 20

Total # of pages (Tibetan): 10 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་གངས་ལྗོངས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁྲིད་སྲོལ་གཅེས་པར་བསྡུས་པ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས་མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྲུང་གི་གཙོ་བོར་རབ་སྔགས་པ་འདི་ལ་རྒྱུད་གཞུང་མན་ངག་མཐའ་ཡས་པ་གཞུངས་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་གི་སྙིང་པོ་ཇོ་ནང་རིན་འབྱུང་དུ་བཞུགས་ལས་ཟུར་ཕྱུང་བཀླག་ཆོག་གི་ཚུལ་དུ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: /ces gangs ljongs sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi khrid srol gces par bsdus pa gdams ngag rin po che'i mdzod las mnyam med dwags po bka' brgyud kyi chos srung gi gtso bor rab sngags pa 'di la rgyud gzhung man ngag mtha' yas pa gzhungs las/_sgrub thabs rjes gnang gi snying po jo nang rin 'byung du bzhugs las zur phyung bklag chog gi tshul du karma ngag dbang yon tan rgya mtshos rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang du bsdebs pa dge legs 'phel//_//

Author: karma ngag dbang yon tan rgya mtsho

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given