Page values for "Wylie:Zab lam ni gu chos drug gi khrid yig zab don thang mar brdal ba zhes bya ba bklags chog ma"

Jump to: navigation, search

"WyliePageContent" values

TextAuthorTāranātha
VolumeNumber12
TextNumber1
PageNumbers1-101
FolioNumbers1a1 - 51a4
TibTitleཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཐང་མར་བརྡལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཀླགས་ཆོག་མ་
TibetanContent
TextAuthor
VolumeNumber
TextNumber
PageNumbers
FolioNumbers
TibTitle
TibetanContent