Difference between revisions of "Wylie:Zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
::<big>[[ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་|Click here for unicode Tibetan text]]</big><br>
 
<font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 14|Back to volume 14 outline]]<br><font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Table of Contents|Back to catalog outline]]<br>
 
 
{{Tibetan Text Metadata
 
{{Tibetan Text Metadata
 
|title = [[zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig]].
 
|title = [[zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
|associatedpeople =  
+
|associatedpeople = [[Karmapa, 3rd]], [[Āryadeva]], [[dam pa rgya gar]]?, [[ma gcig lab sgron]], [[kham bu ya le]], [[Jñānajvala]]?, [[gnam mtsho ba]]?
 
|lineagedata = [[Āryadeva]], [[dam pa rgya gar]]?, [[ma gcig lab sgron]], [[kham bu ya le]], [[Jñānajvala]]?, [[gnam mtsho ba]]? (in the order given in the colophon, Volume 15, p. 184, 6b1)  
 
|lineagedata = [[Āryadeva]], [[dam pa rgya gar]]?, [[ma gcig lab sgron]], [[kham bu ya le]], [[Jñānajvala]]?, [[gnam mtsho ba]]? (in the order given in the colophon, Volume 15, p. 184, 6b1)  
 
|author = [[Karmapa, 3rd]].
 
|author = [[Karmapa, 3rd]].
Line 34: Line 32:
 
|pechaside2 = gcod yul khrid skor
 
|pechaside2 = gcod yul khrid skor
 
|translation =  
 
|translation =  
 +
|tbrccontents = No note on contents
 +
|ringutulkunote = The Instructions on the Profound "Cutting Through the Maras" (Chod Practice).
 +
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་]]</span>
 
}}
 
}}
  
Line 50: Line 51:
  
 
kar lugs- gcod yul khrid skor
 
kar lugs- gcod yul khrid skor
 +
 +
:'''TBRC:''' No note on contents
 +
 +
:'''Ringu Tulku:''' The Instructions on the Profound "Cutting Through the Maras" (Chod Practice).
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
Line 60: Line 65:
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 +
 +
===Full Tibetan Text===
 +
<span class=TibUni18>[[ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་]]</span>
  
 
=== Commentaries===
 
=== Commentaries===

Revision as of 21:44, 17 September 2010


Full Title

Tibetan: ༄༅། །ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཞུགས།  ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད།

Wylie: @#/_/zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig bzhugs/__karma pa rang byung rdo rjes mdzad/

Short Title(s)

Author

རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ - rang byung rdo rje

Topic Information

yan lag gi chos - Instruction manual

kar lugs- gcod yul khrid skor

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Instructions on the Profound "Cutting Through the Maras" (Chod Practice).

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1:༄༅། །ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཞུགས།
     ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད།
@#/_/zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig bzhugs/
karma pa rang byung rdo rjes mdzad/
  • Left side print: ཕ ཀར་ གཅིག་ ལུགས་
pha kar gcig lugs
  • Right side print: 173

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཕ (གྲངས་ཀ་) ཀར་ལུགས་
Left: pha (tibfolio#) kar lugs
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་
Right: gdams ngag mdzod
  • Side B:
  • གཡོན་: གཅོད་ཡུལ་ཁྲིད་སྐོར་
Left: gcod yul khrid skor
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 014 (ཕ་)

Text # in volume: 007

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 173-184

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 6b2

Total # of pages (Western): 12

Total # of pages (Tibetan): 6 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 2)

Partial colophon in Tibetan: །ཚུལ་འདི་རྒྱལ་བས་བསྟན་ནོ་ཞེས། །རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་མིང་ཅན་གྱིས། །ཡང་ཡང་བསྐྱར་ཏེ་སྨྲས་པ་ཡིན། གཅོད་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྫོགས སོ༎ ༈ འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས། འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ། ཨཱརྱ་དེ་ཝ། དམ་པ་རྒྱ་གར། ལབ་སྒྲོན། ཁམ་བུ་ཡ་ལེ། ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ། གནམ་མཚོ་བ། རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའོ།

Partial colophon in Wylie: /tshul 'di rgyal bas bstan no zhes/_/rang byung rdo rje'i ming can gyis/_/yang yang bskyar te smras pa yin/_gcod kyi don bsdu ba'i tshigs su bcad pa rdzogs so//_!_'di'i brgyud pa ni/_yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas/_'jam dpal smra ba'i seng ge/_Ar+ya de wa/_dam pa rgya gar/_lab sgron/_kham bu ya le/_dza+nyA na dzwa la/_gnam mtsho ba/_rang byung rdo rje'o/

Author: rang byung rdo rje

Translator:

Scribe:

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: Ar+ya de wa, dam pa rgya gar, lab sgron, kham bu ya le, dz+nya na dzwa la, gnam mtsho ba (in the order given in the colophon, Volume 15, p. 184, 6b1)