Difference between revisions of "Wylie:Zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 16: Line 16:
 
|volnumber = Volume 14,
 
|volnumber = Volume 14,
 
|mastertextnumber =  
 
|mastertextnumber =  
|totalpages =
+
|totalpages = 12
|totalfolios =
+
|totalfolios = 6
 
|pagesinvolume = 173-184.
 
|pagesinvolume = 173-184.
 
|beginfolioline = 1a1
 
|beginfolioline = 1a1
|endfolioline =
+
|endfolioline = 6b2
|linesperpage = 7 (2pages of 5)
+
|linesperpage = 7 (2pages of 5, 1 page of 2)
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3976]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3976]
 
|notes =  
 
|notes =  
Line 38: Line 38:
  
 
===Author ===
 
===Author ===
[[AUTHORNAMETIBETAN]] - [[ADDWYLIEHERE]]
+
[[རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་]] - [[rang byung rdo rje]]
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
Line 44: Line 44:
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
*Citation : <br>[[AUTHORNAMETIBETAN]]. [[ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཕ་༽, ༡༧༣-༡༨༤. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
+
*Citation : <br>[[རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་]]. [[ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཕ་༽, ༡༧༣-༡༨༤. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
*Citation (Wylie):<br>[[AUTHORNAMEWYLIE]]. [[zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 14 (pha), 173-184. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
+
*Citation (Wylie):<br>[[rang byung rdo rje]]. [[zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 14 (pha), 173-184. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
  
 
====Additional Information====
 
====Additional Information====
Line 70: Line 70:
 
:::@#/_/zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig/
 
:::@#/_/zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig/
 
::::    karma pa rang byung rdo rjes mdzad/
 
::::    karma pa rang byung rdo rjes mdzad/
:*Left side print:  TIBETANHERE
+
:*Left side print:  ཕ ཀར་ གཅིག་ ལུགས་
::: WYLIEHERE
+
::: pha kar gcig lugs
:*Right side print:  
+
:*Right side print: 173
 
:::  
 
:::  
  
 
'''First Page Title(s):'''
 
'''First Page Title(s):'''
:*རྒྱ་གར་སྐད་དུ། TIBETAN(SANSKRIT)HERE
+
:*བོད་སྐད་དུ། No title
::: WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE
+
:::  
:*བོད་སྐད་དུ། TIBETANHERE
 
::: WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE
 
  
 
'''Description of pages:'''
 
'''Description of pages:'''
 
*'''Side A:'''  
 
*'''Side A:'''  
:*གཡོན་:  TIBETANHERE
+
:*གཡོན་:  ཕ (གྲངས་ཀ་) ཀར་ལུགས་
::Left:  WYLIEHERE
+
::Left:  pha (tibfolio#) kar lugs
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་
 
::Right: gdams ngag mdzod  
 
::Right: gdams ngag mdzod  
  
 
*'''Side B:'''
 
*'''Side B:'''
:*གཡོན་:  གཅོད་ཡུལ་སྐོར་
+
:*གཡོན་:  གཅོད་ཡུལ་ཁྲིད་སྐོར་
::Left: gcod yul skor  
+
::Left: gcod yul khrid skor  
 
:*གཡས་:  #
 
:*གཡས་:  #
 
::Right: #
 
::Right: #
 
'''Volume #:''' 014
 
'''Volume #:''' 014
  
'''Text # in volume:'''  
+
'''Text # in volume:''' 007
  
 
'''Text # in edition:'''  
 
'''Text # in edition:'''  
Line 105: Line 103:
 
'''Begin Tibetan page and line #''': 1a1
 
'''Begin Tibetan page and line #''': 1a1
  
'''End Tibetan page and line #''':  
+
'''End Tibetan page and line #''': 6b2
  
'''Total # of pages (Western):'''  
+
'''Total # of pages (Western):''' 12
  
'''Total # of pages (Tibetan):'''  
+
'''Total # of pages (Tibetan):''' 6
  
'''Number of lines per page:'''  7 (2pages of 5)
+
'''Number of lines per page:'''  7 (2pages of 5, 1 page of 2)
  
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16></span>
+
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>།ཚུལ་འདི་རྒྱལ་བས་བསྟན་ནོ་ཞེས། །རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་མིང་ཅན་གྱིས། །ཡང་ཡང་བསྐར་ཏེ་སྨྲས་པ་ཡིན། གཅོད་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྫོགས་སོ༎ ༈ འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས། འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེངས་གེ། ཨཱརྱ་དེ་ཝ། དམ་པ་རྒྱ་གར། ལབ་སྒྲོན། ཁམ་བུ་ཡ་ལེ། ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ། གནམ་མཚོ་བ། རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའོ།</span>
  
'''Partial colophon in Wylie:'''  
+
'''Partial colophon in Wylie:''' /tshul 'di rgyal bas bstan no zhes/_/rang byung rdo rje'i ming can gyis/_/yang yang bskar te smras pa yin/_gcod kyi don bsdu ba'i tshigs su bcad pa rdzogs so//_!_'di'i brgyud pa ni/_yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas/_'jam dpal smra ba'i sengs ge/_Ar+ya de wa/_dam pa rgya gar/_lab sgron/_kham bu ya le/_dza+nyA na dzwa la/_gnam mtsho ba/_rang byung rdo rje'o/
  
'''Author:''' [[ ]]
+
'''Author:''' [[rang byung rdo rje]]
  
 
'''Translator:'''  
 
'''Translator:'''  

Revision as of 15:25, 13 July 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 14 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག།

Wylie: @#/_/zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig/

Short Title(s)

Author

རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ - rang byung rdo rje

Topic Information

zhi byed dang gcod - Instruction manual

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག།
     ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད།
@#/_/zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig/
karma pa rang byung rdo rjes mdzad/
  • Left side print: ཕ ཀར་ གཅིག་ ལུགས་
pha kar gcig lugs
  • Right side print: 173

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཕ (གྲངས་ཀ་) ཀར་ལུགས་
Left: pha (tibfolio#) kar lugs
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་
Right: gdams ngag mdzod
  • Side B:
  • གཡོན་: གཅོད་ཡུལ་ཁྲིད་སྐོར་
Left: gcod yul khrid skor
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 014

Text # in volume: 007

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 173-184

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 6b2

Total # of pages (Western): 12

Total # of pages (Tibetan): 6

Number of lines per page: 7 (2pages of 5, 1 page of 2)

Partial colophon in Tibetan: །ཚུལ་འདི་རྒྱལ་བས་བསྟན་ནོ་ཞེས། །རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་མིང་ཅན་གྱིས། །ཡང་ཡང་བསྐར་ཏེ་སྨྲས་པ་ཡིན། གཅོད་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྫོགས་སོ༎ ༈ འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས། འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེངས་གེ། ཨཱརྱ་དེ་ཝ། དམ་པ་རྒྱ་གར། ལབ་སྒྲོན། ཁམ་བུ་ཡ་ལེ། ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ། གནམ་མཚོ་བ། རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའོ།

Partial colophon in Wylie: /tshul 'di rgyal bas bstan no zhes/_/rang byung rdo rje'i ming can gyis/_/yang yang bskar te smras pa yin/_gcod kyi don bsdu ba'i tshigs su bcad pa rdzogs so//_!_'di'i brgyud pa ni/_yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas/_'jam dpal smra ba'i sengs ge/_Ar+ya de wa/_dam pa rgya gar/_lab sgron/_kham bu ya le/_dza+nyA na dzwa la/_gnam mtsho ba/_rang byung rdo rje'o/

Author: rang byung rdo rje

Translator:

Scribe: