Difference between revisions of "Wylie:Zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 14: Line 14:
 
|year = 1999.
 
|year = 1999.
 
|tibvol = pha
 
|tibvol = pha
|volnumber = Volume 14,
+
|volnumber = Volume 014,
 
|mastertextnumber =  
 
|mastertextnumber =  
 
|totalpages = 12
 
|totalpages = 12
Line 26: Line 26:
 
|topic = Instruction manual
 
|topic = Instruction manual
 
|tibtopic =  
 
|tibtopic =  
|tibcategory = zhi byed dang gcod
+
|tibcategory = yan lag gi chos
 +
|pechaside1 = kar lugs
 +
|pechaside2 = gcod yul khrid skor
 
|translation =  
 
|translation =  
 
}}
 
}}
Line 41: Line 43:
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
zhi byed dang gcod - Instruction manual
+
yan lag gi chos - Instruction manual
 +
 
 +
kar lugs- gcod yul khrid skor
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===

Revision as of 17:48, 10 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 14 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག།

Wylie: @#/_/zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig/

Short Title(s)

Author

རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ - rang byung rdo rje

Topic Information

yan lag gi chos - Instruction manual

kar lugs- gcod yul khrid skor

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག།
     ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད།
@#/_/zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig/
karma pa rang byung rdo rjes mdzad/
  • Left side print: ཕ ཀར་ གཅིག་ ལུགས་
pha kar gcig lugs
  • Right side print: 173

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཕ (གྲངས་ཀ་) ཀར་ལུགས་
Left: pha (tibfolio#) kar lugs
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་
Right: gdams ngag mdzod
  • Side B:
  • གཡོན་: གཅོད་ཡུལ་ཁྲིད་སྐོར་
Left: gcod yul khrid skor
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 014

Text # in volume: 007

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 173-184

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 6b2

Total # of pages (Western): 12

Total # of pages (Tibetan): 6

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 2)

Partial colophon in Tibetan: །ཚུལ་འདི་རྒྱལ་བས་བསྟན་ནོ་ཞེས། །རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་མིང་ཅན་གྱིས། །ཡང་ཡང་བསྐར་ཏེ་སྨྲས་པ་ཡིན། གཅོད་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྫོགས་སོ༎ ༈ འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས། འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེངས་གེ། ཨཱརྱ་དེ་ཝ། དམ་པ་རྒྱ་གར། ལབ་སྒྲོན། ཁམ་བུ་ཡ་ལེ། ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ། གནམ་མཚོ་བ། རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའོ།

Partial colophon in Wylie: /tshul 'di rgyal bas bstan no zhes/_/rang byung rdo rje'i ming can gyis/_/yang yang bskar te smras pa yin/_gcod kyi don bsdu ba'i tshigs su bcad pa rdzogs so//_!_'di'i brgyud pa ni/_yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas/_'jam dpal smra ba'i sengs ge/_Ar+ya de wa/_dam pa rgya gar/_lab sgron/_kham bu ya le/_dza+nyA na dzwa la/_gnam mtsho ba/_rang byung rdo rje'o/

Author: rang byung rdo rje

Translator:

Scribe: