Page values for "Wylie:Zhi byed snga phyi bar gsum gyi khrid yig rnams phyogs gcig tu bsdebs pa bdud rtsi'i nying khu"

Jump to: navigation, search

"WyliePageContent" values

TextAuthorSmin gling lo chen d+harma shrI
VolumeNumber13
TextNumber17
PageNumbers311-407
FolioNumbers1a1 - 49a6
TibTitleཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་
TibetanContent
TextAuthor
VolumeNumber
TextNumber
PageNumbers
FolioNumbers
TibTitle
TibetanContent