Wylie:Phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i khrid kyi nyams glu dran pas snying gi gdung sel zla ba’i zil dngar

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
DOWNLOAD ABOVE:
Click the picture above to view the original manuscript.

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཉམས་གླུ་དྲན་པས་ ་ ་ ་
phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i khrid kyi nyams glu dran pas snying gi gdung sel zla ba’i zil dngar
Nectarous Moonbeams: A Song of Experience of the Great Seal Instructions Resting in the Nature of Mind, the Thought of Which Dispels the Anguish of the Heart

Damngak Dzö Volume 16 (མ་) / Pages 584-585 / Folios 16b2 to 17a5
Translation's Introduction by Gethin, S.

This song of experience was composed by Jamyang Khyentse Wangpo’s teacher in the lineage of Resting in the Nature of Mind, Rinchen Losal Tenkyong (b. 1804). It testifies to the fact that some eight hundred years after Mitrayogin gave this teaching to Tropu Lotsawa, the lineage was still very much alive and the teachings were still being practiced. Rich in metaphor, with an unusual twelve-syllable meter and other poetic devices, it sadly loses much of its impact in English translation.


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


[edit]
XXX ༈ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཉམས་གླུ་དྲན་པས་སྙིང་གི་གདུང་སེལ་ཟླ་བའི་ཟིལ་དངར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨེ་མ་སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་ཕྱག་ན་པདྨོ་འཆང་བ། །བསིལ་ལྗོངས་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཀུན་མཁྱེན་བུ་སྟོན་ཆོས་རྗེ། །སྤྲང་བཙུན་བདག་གི་གཙུག་ན་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་འབྲལ་མེད་སྐྱོངས་ཤིག །གྲུབ་བརྙེས་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ཐུགས་བཅུད་ཟབ་རྒྱས་སྙིང་ཁུ། །དྲན་པས་སྙིང་གི་གདུང་སེལ་སེམས་ཁྲིད་ཟླ་བའི་ཟིམ་དངར། །ཀུན་མཁྱེན་བུ་སྟོན་སྙན་བརྒྱུད་ཐོས་གྲོལ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་བགོ་སྐལ་རྣ་བའི་བདུད་རྩིར་བྱས་སོ། །ཐུན་མོང་ལམ་གྱིས་བཏུལ་བས་དད་པའི་ཞིང་ས་གཤིན་པོར། །སྐྱབས་སེམས་ཡིག་རྒྱའི་རྣལ་འབྱོར་ས་བོན་བཞིན་དུ་བཏབ་ནས། །དག་པས་སེམས་ཀྱི་མྱུ་གུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འདུ་བྱེད། །སྒོ་གསུམ་བརྟུན་པ་བྱེད་པའི་ཉམས་ལེན་ཚད་མས་བྱས་སོ། །བྱིན་རླབས་འོད་ཕུང་འཕྲོ་འཕྲོ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཞིང་ཁམས། །མོས་གུས་འདབ་སྟོང་བཞད་བཞད་སྐལ་ལྡན་བདག་གི་སྙིང་དབུས། །གསོལ་འདེབས་བུང་བ་སྒྲོགས་སྒྲོགས་ཡི་གེ་ལྔ་བཅུའི་འཛབ་དབྱངས། །ཉམས་རྟོགས་སྦྲང་རྩི་སྐྱུག་སྐྱུག་ཕ་རྒོད་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་གྱི་བཅའ་བས་རྩ་རླུང་སེམས་གནད་བསྲངས་ཏེ། །སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་རང་སེམས་རོལ་པར་བལྟ་ཞིང༌། །སེམས་ཉིད་མཐའ་བཞི་བྲལ་བ་བདེ་སྟོང་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་བཞིན། །ཐག་ཆོད་ལྟ་བའི་རྒྱལ་པོ་དབུ་མའི་གྲོལ་
XXX ས་བསྙེགས་སོ། །རལ་བསྐོར་གླང་རྫི་མཁས་དང་གཟིངས་ནས་བྱ་རོག་འཕུར་པའི། །དཔེ་ཚུལ་བསྒྲིམ་གློད་གནད་ཀྱིས་ཞི་གནས་རྩལ་གསུམ་རྫོགས་ཤིང། །བློས་བྱས་སྤྲོས་པ་ཀུན་བྲལ་སྟོང་སངས་ལྷག་གེར་མཐོང་ནས། །གནས་དང་མི་གནས་བླ་མེད་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་མོ། །བརྗོད་བྲལ་བདེ་ཆེན་ཉམས་མྱོང་མི་འབྲལ་དྲན་པས་བཟུང་སྟེ། །གང་ཤར་སྤང་བླང་བྲལ་བ་ཆོས་ཉིད་ལམ་དུ་བསླང་ཞིང༌། ཅི་བྱས་གཞན་དོན་འགྱུར་བ་དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེའི་སྤྱོད་པ། །ཤུགས་འབྱུང་འགགས་མེད་སྤྱོད་པས་སངས་རྒྱས་སེམས་སུ་བརྡོལ་ལོ། །རྒྱ་གར་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་གསང་གྲོས་བྱ་ཤོར་བཏང་བས། །མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་བཀྲམ་བཀྲམ་ཟབ་ཁྲིད་འདེབས་ཚུལ་མང་ཡང༌། །ཡིད་ཆེས་གསུམ་དང་ལྡན་པ་བུ་སྟོན་བླ་མའི་སྙིང་གཏམ། །ཟབ་མོ་སེམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ངལ་གསོ་འདི་ཀོ་ཡིན་འདུག །དེང་སང་བསྟན་པའི་སྙིགས་མར་གསེར་ལས་ར་གན་བྲིན་བྲིན། །དུས་ཀྱི་འགྱུར་པར་བསམས་ནས་སྐྱོ་བ་སྙིང་ནས་འཕྱོ་འཕྱོ། །བྱ་བ་གང་ལ་བརྟག་ཀྱང་སྙིང་པོ་ཅུང་ཟད་མི་འདུག །ང་ཀོ་དབེན་པའི་རི་ལ་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོ་བྱས་གཏོང༌། །ཞེས་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཉམས་གླུ་འདིའང༌། བཙུན་པ་བློ་གསོལ་བསྟན་སྐྱོང་གིས་སྨྲས་སོ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།


[edit]
XXX !_phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i khrid kyi nyams glu dran pas snying gi gdung sel zla ba'i zil dngar zhes bya ba bzhugs so/ /e ma snying rje'i rang gzugs phyag na pad+mo 'chang ba/ /bsil ljongs bstan pa'i bdag po kun mkhyen bu ston chos rje/ /sprang btsun bdag gi gtsug na drin chen rtsa ba'i bla ma/ /snying nas gsol ba 'debs so thugs rjes 'bral med skyongs shig_/grub brnyes mi tra dzo ki'i thugs bcud zab rgyas snying khu/ /dran pas snying gi gdung sel sems khrid zla ba'i zim dngar/ /kun mkhyen bu ston snyan brgyud thos grol sems kyi ngal gso/ /rnal 'byor bdag gi bgo skal rna ba'i bdud rtsir byas so/ /thun mong lam gyis btul bas dad pa'i zhing sa gshin por/ /skyabs sems yig rgya'i rnal 'byor sa bon bzhin du btab nas/ /dag pas sems kyi myu gu phun sum tshogs pa'i 'du byed/ /sgo gsum brtun pa byed pa'i nyams len tshad mas byas so/ /byin rlabs 'od phung 'phro 'phro rtsa brgyud bla ma'i zhing khams/ /mos gus 'dab stong bzhad bzhad skal ldan bdag gi snying dbus/ /gsol 'debs bung ba sgrogs sgrogs yi ge lnga bcu'i 'dzab dbyangs/ /nyams rtogs sbrang rtsi skyug skyug pha rgod bla ma mkhyen no/ /phyag rgya gsum gyi bca' bas rtsa rlung sems gnad bsrangs te/ /snang srid 'khor 'das chos kun rang sems rol par blta zhing*/ /sems nyid mtha' bzhi bral ba bde stong nam mkha'i dbyings bzhin/ /thag chod lta ba'i rgyal po dbu ma'i grol
XXX sa bsnyegs so/ /ral bskor glang rdzi mkhas dang gzings nas bya rog 'phur pa'i/ /dpe tshul bsgrim glod gnad kyis zhi gnas rtsal gsum rdzogs shing/ /blos byas spros pa kun bral stong sangs lhag ger mthong nas/ /gnas dang mi gnas bla med nam mkha'i rnal 'byor bsgom mo/ /brjod bral bde chen nyams myong mi 'bral dran pas bzung ste/ /gang shar spang blang bral ba chos nyid lam du bslang zhing*/_ci byas gzhan don 'gyur ba dmigs med snying rje'i spyod pa/ /shugs 'byung 'gags med spyod pas sangs rgyas sems su brdol lo/ /rgya gar paN grub rnams kyis gsang gros bya shor btang bas/ /mtsho la gza' skar bkram bkram zab khrid 'debs tshul mang yang*/ /yid ches gsum dang ldan pa bu ston bla ma'i snying gtam/ /zab mo sems kyi ngo sprod ngal gso 'di ko yin 'dug_/deng sang bstan pa'i snyigs mar gser las ra gan brin brin/ /dus kyi 'gyur par bsams nas skyo ba snying nas 'phyo 'phyo/ /bya ba gang la brtag kyang snying po cung zad mi 'dug_/nga ko dben pa'i ri la sgrub pa snying po byas gtong*/ /zhes sems nyid ngal gso'i khrid kyi nyams glu 'di'ang*/_btsun pa blo gsol bstan skyong gis smras so/ /sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu/FootnotesResearch Information
Translator's notes
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Instruction manual
Genre from dkar chag
khrid phran
BDRC Link
VolumeI1CZ3979


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Gdams ngag mdzod Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Person:Namdak, Tenzin and Person:Wiener, G. for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export