Semantic search

Jump to navigation Jump to search
 AuthorThis property is a special property in this wiki.TitleTitletibTitleintextCollection
Bde mchog snyan brgyud kyi lam blo nas gcod pa bar do ngo sprod kyi gdams ngag zab mobde mchog snyan brgyud kyi lam blo nas gcod pa bar do ngo sprod kyi gdams ngag zab moབདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་བློ་ནས་གཅོད་པ་བར་དོ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་@#/_/bde mchog snyan brgyud kyi lam blo nas gcod pa bar do ngo sprod kyi gdams ngag zab mo bzhugs so//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bde mchog snyan brgyud kyi phyag rgya chen po ye shes gsal byedbde mchog snyan brgyud kyi phyag rgya chen po ye shes gsal byedབདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་@#/_/bde mchog snyan brgyud kyi phyag rgya chen po ye shes gsal byed bzhugs so//_//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bde mchog snyan brgyud kyi rdzogs rim steng sgo rnam par grol ba'i chos drug gi khrid yigbde mchog snyan brgyud kyi rdzogs rim steng sgo rnam par grol ba'i chos drug gi khrid yigབདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་སྟེང་སྒོ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་@#/_/bde mchog snyan brgyud kyi rdzogs rim steng sgo rnam par grol ba'i chos drug gi khrid yig bzhugs so//_//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bde mchog snyan brgyud ras chung lugs kyi thun mong phyi dkyil brgyad las yum bka' bsdus pa lhan cig skyes ma'i sgrub dkyil dbang chog dang bcas pa pad+ma rA ga'i bum bzangbde mchog snyan brgyud ras chung lugs kyi thun mong phyi dkyil brgyad las yum bka' bsdus pa lhan cig skyes ma'i sgrub dkyil dbang chog dang bcas pa pad+ma rA ga'i bum bzangབདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཕྱི་དཀྱིལ་བརྒྱད་ལས་ཡུམ་བཀའ་བསྡུས་པ་ ་ ་ ་@#/_bde mchog snyan brgyud ras chung lugs kyi thun mong phyi dkyil brgyad las yum bka' bsdus pa lhan cig skyes ma'i sgrub dkyil dbang chog dang bcas pa pad+ma rA ga'i bum bzang zhes bya ba bzhugs so/_/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bde mchog thun mong ba'i dbangbde mchog thun mong ba'i dbangབདེ་མཆོག་ཐུན་མོང་བའི་དབང་bde mchog thun mong ba'i dbang lha bcu gsum ma'i dkyil 'khor du bskur baGdams ngag rin po che'i mdzod
Bka' babs drug ldan gyi 'khrid yig 'phags yul grub pa'i zhal lungbka' babs drug ldan gyi 'khrid yig 'phags yul grub pa'i zhal lungབཀའ་བབས་དྲུག་ལྡན་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་bka' babs drug ldan gyi 'khrid yig 'phags yul grub pa'i zhal lung zhes bya ba bzhugs so//_//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bka' babs drug ldan gyi zab khrid brgyud pa'i gsol 'debs mu tig phreng babka' babs drug ldan gyi zab khrid brgyud pa'i gsol 'debs mu tig phreng baབཀའ་བབས་དྲུག་ལྡན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་bka' babs drug ldan gyi zab khrid brgyud pa'i gsol 'debs mu tig phreng ba zhes bya ba bzhugs so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bka' babs kyi brgyud pa gtod pa'i cho gabka' babs kyi brgyud pa gtod pa'i cho gaབཀའ་བབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་གཏོད་པའི་ཆོ་ག་Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bka' brgyud rin po che'i nyams kyi phreng babka' brgyud rin po che'i nyams kyi phreng baབཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཉམས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་bka' brgyud rin po che'i nyams kyi phreng ba bzhugs so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bka' brgyud tshogs lasbka' brgyud tshogs lasབཀའ་བརྒྱུད་ཚོགས་ལས་bka' brgyud tshogs lasGdams ngag rin po che'i mdzod
Bka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dusbka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dusབཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་བཅུད་འདུས་༄༅། བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་བཅུད་འདུས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rin 'byung las khol du phyungs pabka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rin 'byung las khol du phyungs paབཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་རྗེས་གནང་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་@##/_/bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rtsa ba'i phyag len bslad med sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa bzhugs so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur bklag chog tu bsdebs pabka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur bklag chog tu bsdebs paབཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་@#/_/bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur ba'i cho ga bklag chog tu bsdebs pa thugs rje rnam par rol pa'i rgyan ces bya ba bzhugs so//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid kyi rim pa snying por dril ba grub gnyis mchog sbyinbka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid kyi rim pa snying por dril ba grub gnyis mchog sbyinབཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན་@#/_/bka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid kyi rim pa snying por dril ba grub gnyis mchog sbyin ces bya ba bzhugs so/_/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bka' srung e ka dzA Ti sde bdun gyi rjes gnangbka' srung e ka dzA Ti sde bdun gyi rjes gnangབཀའ་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་སྡེ་བདུན་གྱི་རྗེས་གནང་@#/_/bka' srung e ka dzA Ti sde bdun gyi rjes gnang bzhugs so//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bka' srung gur mgon lha brgyad kyi sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gzi brjid stobs 'barbka' srung gur mgon lha brgyad kyi sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gzi brjid stobs 'barབཀའ་སྲུང་གུར་མགོན་ལྷ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གཟི་བརྗིད་སྟོབས་འབར་@#/_/dpal rdo rje nag po chen po gur mgon lha brgyad kyi sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gzi brjid stobs 'bar ces bya ba bzhugs so//_//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bka' yang dag pa'i tshad ma zhes bya ba mkha' 'gro ma'i man ngagbka' yang dag pa'i tshad ma zhes bya ba mkha' 'gro ma'i man ngagབཀའ་ཡང་དག་པའི་ཚད་མ་ཞེས་བྱ་བ་མཁའ་འགྲོ་མའི་མན་ངག་/bka' yang dag pa'i tshad ma zhes bya ba mkha' 'gro ma'i man ngag bzhugs so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bla ma gser gling pas jo bo la mtha' 'khob 'dul ba'i chos su gnong babla ma gser gling pas jo bo la mtha' 'khob 'dul ba'i chos su gnong baབླ་མ་གསེར་གླིང་པས་ཇོ་བོ་ལ་མཐའ་འཁོབ་འདུལ་བའི་ཆོས་སུ་གནོང་བ་/bla ma gser gling pas jo bo la mtha' 'khob 'dul ba'i chos su gnong ba bzhugs so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bla ma phyi nang gsang bar sgrub pa'i gzhungbla ma phyi nang gsang bar sgrub pa'i gzhungབླ་མ་ཕྱི་ནང་གསང་བར་སྒྲུབ་པའི་གཞུང་bla ma phyi nang gsang bar sgrub pa'i gzhung bzhugs so/_/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bla ma rdo rje 'chang grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i byin rlabs lhan cig tu bya ba'i tshul dngos grub chu rgyunbla ma rdo rje 'chang grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i byin rlabs lhan cig tu bya ba'i tshul dngos grub chu rgyunབླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་བྱིན་རླབས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱ་བའི་ཚུལ་ ་ ་ ་bla ma rdo rje 'chang grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i byin rlabs lhan cig tu bya ba'i tshul dngos grub chu rgyun bzhugs/_/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bla ma tshe lha rnam gsum gyi rnal 'byor dang rjes su 'brel bar tshogs gnyis spel ba'i cho ga 'chi med grub pa'i dga' stonbla ma tshe lha rnam gsum gyi rnal 'byor dang rjes su 'brel bar tshogs gnyis spel ba'i cho ga 'chi med grub pa'i dga' stonབླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་ཚོགས་གཉིས་སྤེལ་བ་ ་ ་ ་bla ma tshe lha rnam gsum gyi rnal 'byor dang rjes su 'brel bar tshogs gnyis spel ba'i cho ga 'chi med grub pa'i dga' ston ces bya ba bzhugs so/_/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bla ma'i rnal 'byorbla ma'i rnal 'byorབླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་/bla ma'i rnal 'byor bzhugs so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skongbla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skongབླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཁ་སྐོང་bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skong ni/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bla med lhan skyes rnam bzhi'i rdzogs rim snying po don gyi phreng babla med lhan skyes rnam bzhi'i rdzogs rim snying po don gyi phreng baབླ་མེད་ལྷན་སྐྱེས་རྣམ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཕྲེང་བ་@#/_/bla med lhan skyes rnam bzhi'i rdzogs rim snying po don gyi phreng ba zhes bya ba bzhugs so/_/u pa de sha gam+b+hi ra/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bla med sngags chos kyi snying po'i bcud len lam zab bdud rtsi'i thig lebla med sngags chos kyi snying po'i bcud len lam zab bdud rtsi'i thig leབླ་མེད་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད་ལེན་ལམ་ཟབ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་bla med sngags chos kyi snying po'i bcud len lam zab bdud rtsi'i thig le zhes bya ba bzhugs so//_//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Blo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung selblo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung selབློ་སྦྱོང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་གདུང་སེལ་@#/_/blo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung sel zhes bya ba bzhugs so//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Blo sbyong don bdun ma'i 'grel pablo sbyong don bdun ma'i 'grel paབློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་@/_/blo sbyong don bdun ma'i 'grel pa bzhugs so//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Blo sbyong don bdun ma'i khrid yigblo sbyong don bdun ma'i khrid yigབློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་@/_/theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i khrid yig blo dman 'jug bder bkod pa byang chub gzhung lam zhes bya ba bzhugs so//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Blo sbyong gyer bsgom rdo rje'i glublo sbyong gyer bsgom rdo rje'i gluབློ་སྦྱོང་གྱེར་བསྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་@/_/blo sbyong gyer bsgom rdo rje'i glu zhes bya ba bzhugs soGdams ngag rin po che'i mdzod
Blo sbyong mtshon cha'i 'khor loblo sbyong mtshon cha'i 'khor loབློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་@/_/blo sbyong mtshon cha'i 'khor lo zhes bya ba bzhugs so//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Blo sbyong rma bya dug 'jomsblo sbyong rma bya dug 'jomsབློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་@/_blo sbyong rma bya dug 'joms zhes bya ba bzhugs so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Blo sbyong sems dpa'i rim sa ba las bzlog phyog gnyen po'i chosblo sbyong sems dpa'i rim sa ba las bzlog phyog gnyen po'i chosབློ་སྦྱོང་སེམས་དཔའི་རིམ་ས་བ་ལས་བཟློག་ཕྱོག་གཉེན་པོའི་ཆོས་/blo sbyong sems dpa'i rim sa ba las bzlog phyog gnyen po'i chos bzhugs so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Blo sbyong smon lam byang sems rgya mtsho'i 'jug ngogsblo sbyong smon lam byang sems rgya mtsho'i 'jug ngogsབློ་སྦྱོང་སྨོན་ལམ་བྱང་སེམས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་@#/_/blo sbyong smon lam byang sems rgya mtsho'i 'jug ngogs zhes bya ba bzhugs so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Blo sbyong thun brgyad ma lags soblo sbyong thun brgyad ma lags soབློ་སྦྱོང་ཐུན་བརྒྱད་མ་ལགས་སོ/blo sbyong thun brgyad ma lags so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Blo sbyong tshig rkang brgyad ma lo rgyus dang bcas pablo sbyong tshig rkang brgyad ma lo rgyus dang bcas paབློ་སྦྱོང་ཚིག་རྐང་བརྒྱད་མ་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ་blo sbyong tshig rkang brgyad ma lo rgyus dang bcas pa bzhugs/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Blo sbyong zhen pa bzhi bral gyi khrid yig byang sems kun dga' legs rin gyis mdzad pa'i 'chad thabs nor bu ke ta ka'i do shalblo sbyong zhen pa bzhi bral gyi khrid yig byang sems kun dga' legs rin gyis mdzad pa'i 'chad thabs nor bu ke ta ka'i do shalབློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བྱང་སེམས་ཀུན་དགའ་ལེགས་རིན་གྱིས་ ་ ་ ་blo sbyong zhen pa bzhi bral gyi khrid yig byang sems kun dga' legs rin gyis mdzad pa'i 'chad thabs nor bu ke ta ka'i do shal ces bya ba bzhugs so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Blo sbyong zhen pa bzhi bral gyi skor
Bo dong lugs kyi phyag rgya chen po zab gsal gyi ring brgyud gsol 'debs ye shes mchog stsolbo dong lugs kyi phyag rgya chen po zab gsal gyi ring brgyud gsol 'debs ye shes mchog stsolབོ་དོང་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཟབ་གསལ་གྱི་རིང་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་bo dong lugs kyi phyag rgya chen po zab gsal gyi ring brgyud gsol 'debs ye shes mchog stsol ces bya ba bzhugs so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bo dong ras chen dpal 'byor bzang po'i lugs kyi gtum mo zhag bdun ma'i khrid yig bla ma'i zhal lungbo dong ras chen dpal 'byor bzang po'i lugs kyi gtum mo zhag bdun ma'i khrid yig bla ma'i zhal lungབོ་དོང་རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོའི་ལུགས་ཀྱི་གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་bo dong ras chen dpal 'byor bzang po'i lugs kyi gtum mo zhag bdun ma'i khrid yig bla ma'i zhal lung//_//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Brda dag ming tshig gsal ba
Brda' don gsal ba'i khrid yig bdag chen rdo rje 'chang gis mdzad pabrda' don gsal ba'i khrid yig bdag chen rdo rje 'chang gis mdzad paབརྡའ་དོན་གསལ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་མཛད་པ་@#/_/brda' don gsal ba'i khrid yig bdag chen rdo rje 'chang gis mdzad pa bzhugs so//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Brgyud pa'i rnam thar gsol 'debs u dum wa ra'i phreng babrgyud pa'i rnam thar gsol 'debs u dum wa ra'i phreng baབརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་ཕྲེང་བ་dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi ngo mtshar rin chen brgyud pa'i rnam thar la gsol ba 'debs pa u dum wa ra'i phreng ba zhes bya ba bzhugs so//_//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bsam gyis mi khyab pa rnam pa lnga lasbsam gyis mi khyab pa rnam pa lnga lasབསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ལས་bsam gyis mi khyab pa rnam pa lnga las/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bsam kyis mi khyab pa'i rim pa'i man ngagbsam kyis mi khyab pa'i rim pa'i man ngagབསམ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རིམ་པའི་མན་ངག་bsam kyis mi khyab pa'i rim pa'i man ngag ces bya ba/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bsnyen sgrub kyi 'brel bshad yid bzhin nor bubsnyen sgrub kyi 'brel bshad yid bzhin nor buབསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་བཤད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་bsnyen sgrub kyi 'brel bshad yid bzhin nor bu bzhugs/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bsnyen sgrub kyi khrid yigbsnyen sgrub kyi khrid yigབསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་bsnyen sgrub kyi khrid yig bzhugs so//_//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bstan srung gtso mo dud sol ma'i sgrub rjesbstan srung gtso mo dud sol ma'i sgrub rjesབསྟན་སྲུང་གཙོ་མོ་དུད་སོལ་མའི་སྒྲུབ་རྗེས་bstan srung gtso mo dud pa'i sol ba ma'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa bzhugs so//_//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bstan srung mgon po gri gug gi sgrub thabs rjes gnang gdug pa kun 'jomsbstan srung mgon po gri gug gi sgrub thabs rjes gnang gdug pa kun 'jomsབསྟན་སྲུང་མགོན་པོ་གྲི་གུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་@#/_/dpal ldan mar me mdzad kyi bstan srung khyad par du 'phags pa mgon po gri gug ma'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gdug pa kun 'joms zhes bya ba bzhugs so//_//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bum dbang dang 'brel ba'i nyams len thun mong yid bzhin nor bu'i khrid yig rje mi las mdzad pabum dbang dang 'brel ba'i nyams len thun mong yid bzhin nor bu'i khrid yig rje mi las mdzad paབུམ་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ལེན་ཐུན་མོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཁྲིད་ཡིག་རྗེ་མི་ལས་མཛད་པ་@#/_/dpal bde mchog snyan brgyud las/_bum dbang dang 'brel ba'i nyams len thun mong yid bzhin nor bu'i khrid yig rje mi las mdzad pa bzhugs so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Byang chub kyi sems kun byed rgyal po'i don khrid rin chen gru bobyang chub kyi sems kun byed rgyal po'i don khrid rin chen gru boབྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་དོན་ཁྲིད་རིན་ཆེན་གྲུ་བོ་༄༅། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་དོན་ཁྲིད་རིན་ཆེན་གྲུ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།Gdams ngag rin po che'i mdzod