Wylie:Rdzogs pa chen po'i sems sde'i rgyud lung gi rtsa ba gces par btus pa rnams

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
rdzogs pa chen po'i sems sde'i rgyud lung gi rtsa ba gces par btus pa rnams

Damngak Dzö Volume 01 ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 163-190 / Folios 1a1 to 13b2


Mañjuśrīmitra, Śrīsiṃha, bai ro tsa na| ]]

Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.
Mañjuśrīmitra Mañjuśrīmitra, Śrīsiṃha, bai ro tsa na Śrīsiṃha and bai ro tsa na. shrI siM ha and bai ro tsa na. | ]]


Volume 1, Texts 8-10 (0008-0010)

Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སེམས་སྡེའི་རྒྱུད་ལུང་གི་རྩ་བ་གཅེས་པར་བཏུས་པ་རྣམས་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @#/_rdzogs pa chen po'i sems sde'i rgyud lung gi rtsa ba gces par btus pa rnams bzhugs so//

Includes the following texts:

 1. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ་ 1b1-4a1.

  rdzogs pa chen po byang chub sems kun byed rgyal po'i rgyud kyi dum bu/ 164-171.

 2. སེམས་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་པ་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་གླུར་བཞེངས་པ་བཞུགས་སོ 4a1-9a3.

  //sems sde bco brgyad kyi dgongs pa rig 'dzin rnams kyis rdo rje'i glur bzhengs pa bzhugs so/ 171-181.

 3. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེ་སྤྱིའི་སྙིང་པོའི་བསྟན་བཅོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྒོམ་པ་རྡོ་ལ་གསེར་ཞུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ, byསློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ 9a3-13b2.

  /rdzogs pa chen po sems sde spyi'i snying po'i bstan bcos byang chub sems bsgom pa rdo la gser zhun zhes bya ba bzhugs so/, by slob dpon chen po 'jam dpal bshes gnyen 181-190.

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ - 'jam dpal bshes gnyen

Topic Information[edit]

rdzogs chen sems sde - Instruction manual

sems sde'i rgyud - gdams mdzod rnying ma'i skor

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: A collection of root instructions from the Sem-de teachings of Dzogpa Chenpo.

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སེམས་སྡེའི་རྒྱུད་ལུང་གི་རྩ་བ་གཅེས་པར་བཏུས་པ་རྣམས་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

"gsum gong ma" (གསུམ་གོང་མ་) inserted at Western page 167

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སེམས་སྡེའི་རྒྱུད་ལུང་གི་རྩ་བ་གཅེས་པར་བཏུས་པ་རྣམས་བཞུགས་སོ༎
@#/_rdzogs pa chen po'i sems sde'i rgyud lung gi rtsa ba gces par btus pa rnams bzhugs so//
 • Left side print: ཀ་ སེམས་སྡེའི་ གཅིག་ རྒྱུད་
ka sems sde'i gcig rgyud
 • Right side print: 163

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མ་ཧཱ་སནྡྷི་བོདྷི་ཙིཏྟ་ཀུ་ལ་ཡ་རཱ་ཛ་ཏནྟྲ་ཁཎྜ།
ma hA san+dhi bod+hi tsit+ta ku la ya rA dza tan+tra khaN+Da/
 • བོད་སྐད་དུ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ།
rdzogs pa chen po byang chub sems kun byed rgyal po'i rgyud kyi dum bu/

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཀ་ སེམས་སྡེའི་ (གྲངས་ཀ་) རྒྱུད་
Left: ka sems sde'i (tibfolio#) rgyud
 • གཡས་: (#)
Right: (#)
 • Side B:
 • གཡོན་: གདམས་མཛོད་རྙིང་མའི་སྐོར་
Left: gdams mdzod rnying ma'i skor
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 001 (ཀ་)

Text # in volume: 008-010

Text # in edition: 0008-0010

Master text#: 0008-0010

Begin-End Pages (Western): 163-190

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 13b2

Total # of pages (Western): 28

Total # of pages (Tibetan): 14 folios

Number of lines per page: 7 (1 page of 1, 1 page of 2, 2 pages of 5, 2 pages of 6)

Partial colophon in Tibetan on 13a7: འདི་ལ་འགྲེལ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྡོམ་པ་དོན་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ཞེས་ལེགས་བཤད་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པས་ཞིབ་པར་དེ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ༎ མངྒ་ལམ༎ དགེའོ༎ ༎

Partial colophon in Wylie on 13a7: 'di la 'grel ba byang chub sems sdom pa don bcu gnyis kyis bstan pa zhes legs bshad khyad par can yod pas zhib par de nyid du rtogs par bya'o//_mang+ga lam//_dge'o//_//

Author: 'jam dpal bshes gnyen

Translator: shrI siM ha, bai ro tsa na rak+Shi ta

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given