Wylie:Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i zab don bdud kyi gcod yul gyi gzhung

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search

{{Text Wylie |title = shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i zab don bdud kyi gcod yul gyi gzhung |collection = gdams ngag mdzod |associatedpeople = bram ze Ārya de ba]], ma gcig lab sgron, [[zhwa ma lo tsA ba |lineagedata = |author = shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i zab don bdud kyi gcod yul gyi gzhung#Full Title|multiple authors-multiple texts |translator = |scribe = |editor = |redactor = |printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6 |publisher = Shechen Publications |place = New Delhi |year = 1999 |tibvol = pha |volnumber = 14 |mastertextnumber = |totalpages = 22 |totalfolios = 11 |pagesinvolume = 1-22 |beginfolioline = 1a1 |endfolioline = 11b5 |linesperpage = 7 (3 pages of 5) |tbrc = VolumeI1CZ3976 |notes = Dan Martin. A Catalog of the Gdams-ngag Mdzod, 1993. also lists the translator for the first text in this work as zhwa ma lo tsa ba. I've added this in. |keyword1 = |keyword2 = |topic = Instruction manual |tibtopic = |tibcategory = yan lag gi chos |pechaside1 = gcod gzhung |pechaside2 = gcod yul skor |othertranslation = Brunnhölzl, Karl, trans. "The Great Stanzas on Prajñāpāramitā." In Straight from the Heart, 88-99. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 2007. |tbrccontents = No note on contents |ringutulkunote = The Chod Practice (Cutting the Maras), the Profound Meaning of the Prajnaparamita. |fulltibtext = ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཟབ་དོན་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་གཞུང་ }}

Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཟབ་དོན་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་གཞུང་བཞུགས་སོ༎ ༎

Wylie: @#/_shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i zab don bdud kyi gcod yul gyi gzhung bzhugs so//_//

Pages 2-22 also include:

 1. འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་ཅེས་བྱ་བ by བྲམ་ཟེ་ཨཱརྱ་དེ་བ་ 1b1-4a3.

  Wylie: 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag ces bya ba/, by Bram ze Ārya de ba (Āryadeva the Brahmin), translated by zhwa ma lo tsA ba 2-7.

 2. ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་གཅོད་ཀྱི་མན་ངག་གི་གཞུང་བཀའ་ཚོམས་ཆེན་མོ་བཞུགས་སོ by མ་གཅིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལབ་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ 4a3-9a1.

  Wylie: shes rab kyi pha rol tu phyin pa zab mo gcod kyi man ngag gi gzhung bka' tshoms chen mo bzhugs so/, by ma gcig ye shes kyi mkha' 'gro lab kyi sgrol ma 7-17.

 3. ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་ཡང་བཅུད་ཟབ་དོན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ 9a1-11b5.

  Wylie: shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po zhes bya ba bzhugs so/ 17-22.

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

Multiple authors

Topic Information[edit]

yan lag gi chos - Instruction manual

gcod gzhung - gcod yul skor

Three root texts of the Severance Object

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Chod Practice (Cutting the Maras), the Profound Meaning of the Prajnaparamita.

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཟབ་དོན་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་གཞུང་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: Lantsa title
 • Line 2: ༄༅། པྲ ཛྙཱ པ ར མི ཏ སྱ ག མྦྷཱི རཱ རྠ མ ར ཙྪེ ད དེ ཤཱ ནཱཾ གྲ ནྠ བི ཧ ར ཏི སྨ༎
@#/_pra_dza+nyA_pa_ra_mi_ta_sya_ga_ma+ba+hI_rA_ra+tha_ma_ra_tsa+tshe_da_de_shA_nAM_gra_na+tha_bi_ha_ra_ti_sma//
 • Line 3:༄༅། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཟབ་དོན་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་གཞུང་བཞུགས་སོ༎ ༎
@#/_shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i zab don bdud kyi gcod yul gyi gzhung bzhugs so//_//
 • Left side print: ཕ གཅིག་ ཇ་གཅོད་གཞུང
pha gcig ja gcod gzhung
 • Right side print: གདམས་ངག་མཛོད་
gdams ngag mdzod

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱ་པྲ་ཛྙཱ་པ་ར་མི་ཏ་ཨུ་པ་དེ་ཤ་ནཱ་མ།
Ara+ya pra dz+nyA pa ra mi ta u pa de sha nA ma/
 • བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཕ གཅོད་ (གྲངས་ཀ་) གཞུང་
Left: pha gcod (tibfolio#) gzhung
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་
Right: gdams ngag mdzod
 • Side B:
 • གཡོན་: གཅོད་ཡུལ་སྐོར་
Left: gcod yul skor
 • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 014 (ཕ་)

Text # in volume: 001

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 1-22

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 11b5

Total # of pages (Western): 22

Total # of pages (Tibetan): 11 folios

Number of lines per page: 7 (3 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: Multiple colophons

Partial colophon in Wylie:

Author: Multiple authors

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: Bram ze Ārya de ba, ma gcig lab sgron, zhwa ma lo tsA ba.

Text Lineage: None given