Wylie:Zhi byed snga phyi bar gsum gyi dbang chog rnams phyogs gcig tu bsgrigs pa bklags pas grub pa

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
DOWNLOAD ABOVE:
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
zhi byed snga phyi bar gsum gyi dbang chog rnams phyogs gcig tu bsgrigs pa bklags pas grub pa

Damngak Dzö Volume 13 ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 39-297 / Folios 1a1 to 129a3


smin gling lo chen d+harma shrI| ]] smin gling lo chen d+harma shrIProperty "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.| ]]]]
smin gling lo chen d+harma shrI smin gling lo chen d+harma shrI]] smin gling lo chen d+harma shrI | ]]


Full Title

Tibetan: ༄༅། ཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་དབང་ཆོག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎

Wylie: @#/_zhi byed snga phyi bar gsum gyi dbang chog rnams phyogs gcig tu bsgrigs pa bklags pas grub pa zhes bya ba bzhugs so//_//

According to the dkar chag (pdf page 5, folio 1a6), this text includes:[1]

 1. Tibetan:བཀའ་བབས་དང་པོ་ཁ་ཆེ་ལུགས་སྒྲོན་མ་རྣམ་གསུམ་གྱི་དབང་དང་། ལྷ་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་ 1b1-11a2.

  Wylie: bka' babs dang po kha che lugs sgron ma rnam gsum gyi dbang dang lha gsum gyi rjes gnang / 40-59.

 2. Tibetan:བཀའ་བབས་བར་པ་རྨ་ལུགས་ཕྱག་ཆེན་ 11a2-15a2.

  Wylie: bka' babs bar pa rma lugs phyag chen / 59-67.

 3. སོ་ལུགས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས 15a2-18b6.

  Wylie: so lugs bla ma'i byin rlabs/ 67-74.

 4. Tibetan:ཀམ་ལུགས་ཤེར་ཕྱིན་མའི་རྗེས་གནང་ 18b6-20a5.

  Wylie: kam lugs sher phyin ma'i rjes gnang / 74-77.

 5. བཀའ་བབས་ཕྱི་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའི་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལྔའི་གླེགས་བམ་གྱིས་དབང་རྒྱས་པ 20a6-29b4.

  Wylie: bka' babs phyi ma dam pa kun dga'i lugs kyi lam lnga'i glegs bam gyis dbang rgyas pa/ 77-136.

 6. རྟེན་འབྲེལ་བདག་གཏོད་དམ་པའི་བྱིན་རླབས 49b4-53b6.

  Wylie: rten 'brel bdag gtod dam pa'i byin rlabs/ 136-144.

 7. Tibetan:ཐུགས་དམ་བདེ་གཤེགས་བཅུ་གཉིས་གྱི་དབང་ 53b6-114b5.

  Wylie: thugs dam bde gshegs bcu gnyis gyi dbang / 144-268.

 8. Tibetan:མགོན་པོ་ཨ་གྷོ་རའི་རྗེས་གནང་ 114b5-118b6.

  Wylie: mgon po a g+ho ra'i rjes gnang / 268-276.

 9. Tibetan:ཞིང་སྐྱེས་ཀུན་ཏུ་རི་ཀ་དང་ནོར་བུ་བཟང་པོའི་རྗེས་གནང་བཅས་ཀྱི་ཡི་གེ་ 118b6-128b4.

  Wylie: zhing skyes kun tu ri ka dang nor bu bzang po'i rjes gnang bcas kyi yi ge 276-296.

Short Title(s)

Author

Person:Smin gling lo chen d+harma shrI - dge slong rgan po d+harma shrI

Topic Information

dbang - Empowerment manual

dbang chog - bka' babs gsum gyi dbang bsgrigs

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Empowerment of Earlier, Middle and Later Shi-Je Put Into One Text Called "Accomplished By Reading".

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

Tibetan:ཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་དབང་ཆོག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། ཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་དབང་ཆོག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎
@#/_zhi byed snga phyi bar gsum gyi dbang chog rnams phyogs gcig tu bsgrigs pa bklags pas grub pa zhes bya ba bzhugs so//_//
 • Left side print: པ དབང་ གཅིག་ ཆོག་
pa dbang gcig chog
 • Right side print: 39

First Page Title(s):

 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: པ དབང་ (གྲངས་ཀ་) ཆོག་
Left: pa dbang (tibfolio#) chog
 • གཡས་: གདམས་མཛོད་ཞི་ཁྲིད།
Right: gdams mdzod zhi khrid/
 • Side B:
 • གཡོན་: བཀའ་བབས་གསུམ་གྱི་དབང་བསྒྲིགས།
Left: bka' babs gsum gyi dbang bsgrigs/
 • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 013 (པ་)

Text # in volume: 002

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 39-297

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 129a3

Total # of pages (Western): 257

Total # of pages (Tibetan): 129 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)

Partial colophon in Tibetan: །ཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི། །དབང་ཆོག་མིང་དོན་མཐུན་པ་འདི། །དགེ་སློང་དྷརྨ་ཤྲཱིས་བཀོད། །ནོངས་ན་མཁས་རྣམས་བཟོད་པར་མཛོད། །དེ་ལྟར་འབད་པའི་དགེ་འདིས་ཀྱང་༈ །ལུས་བསྐྱེད་མ་ཡིས་ཐོག་དྲངས་ནས། །དཔག་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཞི་བྱེད་ལྔ་པྱི་བར་གསུམ་གྱི་སྦང་ཆོག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དགེ་སློང་རྒན་པོ་དྷརྨ་ཤྲཱིས་ཤིང་བྱ་ལོ་ཟངས་རི་ལྷུན་གྲུབ་རབ་བརྟན་དུ་དབུ་བརྩམས་ཏེ། དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཡ་བབས་རང་དབང་འདུས་པ་དཀའ་བར་བྱུང་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། སྲིད་པ་ལས་དང་རྐྱེན་གྱི་དབང་གྱུར་བས། །གང་དང་གང་དུ་དམ་ཆོས་འཇིག་པ་དེར། །མེ་ཚོགས་སྦུ་གྲིའི་སོ་ཡང་བརྒལ་ནས་ནི། །ཕྱི་མཐར་གི་བར་དུ་དམ་ཆོས་བཟུང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ནས་ཟབ་ཆོས་འདི་དག་དེང་སང་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་གསོ་ཐུབ་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོས་རྐྱེན་དབང་དུ་མ་བཏང་བར་དལ་ཁོམས་འབྱོར་བརྡོགས་ཀྱི་སུག་རིས་སུ་རིམ་པར་སྤེལ་བ་ལས། མི་ཟད་པ་མེ་ཁྱིའི་ལོ་ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་དྲུག་གི་སྔ་དྲོ་བུ་མོའི་དུས་སྦྱོར་ཐོག ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ཆོས་གྲྭར་གྲུབ་པར་བགྱིས་པ་སྟེ། ཉིས་བྲིས་མ་ཁོམས་པས་མཚམས་སྦྱོར་དང་ཚིག་ཕྲད་སོགས་འགལ་ཟློས་སུ་གྱུར་ན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཟོད་པར་མཛོད་ཅིག །འདིས་ཀྱང་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག

Partial colophon in Wylie: /zhi byed snga phyi bar gsum gyi/_/dbang chog ming don mthun pa 'di/_/dge slong d+harma shrIs bkod/_/nongs na mkhas rnams bzod par mdzod/_/de ltar 'bad pa'i dge 'dis kyang !_/lus bskyed ma yis thog drangs nas/_/dpag yas sems can ma lus kun/_/rdzogs pa'i sangs rgyas myur thob shog_/zhi byed lnga pyi bar gsum gyi sbang chog rnams phyogs gcig tu bsgrigs pa bklags pas grub pa zhes bya ba dge slong rgan po d+harma shrIs shing bya lo zangs ri lhun grub rab brtan du dbu brtsams te/_dus kyi 'gyur ba ya babs rang dbang 'dus pa dka' bar byung yang ji skad du/_srid pa las dang rkyen gyi dbang gyur bas/_/gang dang gang du dam chos 'jig pa der/_/me tshogs sbu gri'i so yang brgal nas ni/_/phyi mthar gi bar du dam chos bzung /_zhes gsungs pa la nges shes bskyed nas zab chos 'di dag deng sang ming gi lhag ma tsam du gyur pa gso thub na ci ma rung snyam pa'i dam bca' brtan pos rkyen dbang du ma btang bar dal khoms 'byor brdogs kyi sug ris su rim par spel ba las/_mi zad pa me khyi'i lo hor zla drug pa'i yar ngo'i tshes drug gi snga dro bu mo'i dus sbyor thog_o rgyan smin grol gling gi chos grwar grub par bgyis pa ste/_nyis bris ma khoms pas mtshams sbyor dang tshig phrad sogs 'gal zlos su gyur na dam pa rnams kyis bzod par mdzod cig_/'dis kyang bstan pa dang sems can la phan pa rgya chen po 'byung bar gyur cig

Author: dge slong rgan po d+harma shrI

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: dge slong rgan po d+harma shrI

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given

 1. there are several other titles of individual works in this text that are not listed in the dkar chag.