Table of Contents

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Line 19: Line 19:
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 13|Volume 13]] <span class=TibetanUnicode16>པ་</span> <small>(454 pages, 227 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 13|Volume 13]] <span class=TibetanUnicode16>པ་</span> <small>(454 pages, 227 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 14|Volume 14]] <span class=TibetanUnicode16>ཕ་</span> <small>(446 pages, 223 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 14|Volume 14]] <span class=TibetanUnicode16>ཕ་</span> <small>(446 pages, 223 folios)</small>
*'''''dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>དུས་འཁོར་དང་ཨོར་རྒྱན་བསྙེན་སྒྲུབ།</span>
+
*'''''dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>དུས་འཁོར་དང་ཨོ་རྒྱན་བསྙེན་སྒྲུབ།</span>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 15|Volume 15]] <span class=TibetanUnicode16>བ་</span> <small>(626 pages, 313 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 15|Volume 15]] <span class=TibetanUnicode16>བ་</span> <small>(626 pages, 313 folios)</small>
 
*'''''khri skor sna tshogs''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>ཁྲི་སྐོར་སྣ་ཚོགས།</span>
 
*'''''khri skor sna tshogs''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>ཁྲི་སྐོར་སྣ་ཚོགས།</span>

Revision as of 11:30, 20 May 2012

  • gsang sngags rnying ma     གསང་སྔགས་རྙིང་མ།
  • bka' gdams     བཀའ་གདམས།
  • sa skya lam 'bras     ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས།
  • mar pa bka' brgyud     མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད།
  • shangs pa bka' brgyud     ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད།
  • zhi byed dang gcod     ཞི་བྱེད་དང་བཅོད།
  • dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub     དུས་འཁོར་དང་ཨོ་རྒྱན་བསྙེན་སྒྲུབ།
  • khri skor sna tshogs     ཁྲི་སྐོར་སྣ་ཚོགས།
  • jo nang khrid brgya dang dkar chag brgyud yig    ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་དཀར་ཆག་བརྒྱུད་ཡིག