Table of Contents

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
  • gsang sngags rnying ma     གསང་སྔགས་རྙིང་མ།
  • bka' gdams     བཀའ་གདམས།
  • sa skya lam 'bras     ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས།
  • mar pa bka' brgyud     མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད།
  • shangs pa bka' brgyud     ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད།
  • zhi byed dang gcod     ཞི་བྱེད་དང་བཅོད།
  • dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub     དུས་འཁོར་དང་ཨོ་རྒྱན་བསྙེན་སྒྲུབ།
  • khri skor sna tshogs     ཁྲི་སྐོར་སྣ་ཚོགས།
  • jo nang khrid brgya dang dkar chag brgyud yig    ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་དཀར་ཆག་བརྒྱུད་ཡིག