Volume 1

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
[[Image: DNZ Shechen Tsadra Scan Cover Volume {{{VolumeNumber}}}.jpg|2000px|link=|Click the picture above to view the original manuscript.]]
Damngak Rinpoché Dzö, Volume {{{VolumeNumber}}} ({{{VolumeLetterTib}}})
{{{VolumeTitleTrans}}}
{{{VolumeTitleTib}}}


གསང་སྔགས་རྙིང་མ་པོད་གཅིག་པ་

[[Category: Gdams ngag mdzod Volume {{{VolumeNumber}}}]]

Volume 1 Contents[1][edit]

 1. Mahāyoga
  1. Concise Path by Buddhaguhya
   སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལམ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཆུང་ངུ་ pp 1-15
   sgyu 'phrul drwa ba'i lam rnam par bshad pa chung ngu, by sangs rgyas gsang ba
  2. Garland of Views by the precious master, Guru Rinpoche
   མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་ pp 17-27
   man ngag lta ba'i phreng ba, by Pad+ma 'byung gnas
  3. Rays of Sunlight, a commentary on the མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་
   མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བའི་ཚིག་དོན་གྱི་འགྲེལ་ཟིན་མདོར་བསྡུས་པ་ཟབ་དོན་པད་ཚལ་འབྱེད་པའི་ཉི་འོད་ pp 29-84
   man ngag lta ba'i phreng ba'i tshig don gyi 'grel zin mdor bsdus pa zab don pad tshal 'byed pa'i nyi 'od by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)
  4. 'Mamos' Sphere of Activity
   མ་མོ་གསང་བ་ལས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ pp 85-94
   ma mo gsang ba las kyi thig le, by (Lopön Padmasambhava)
  5. Heart Essence of Magical Illusion, by the omniscient Drime Özer
   དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གྲོལ་བྱེད་ལམ་གྱི་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་ pp 95-104
   dpal rdo rje sems dpa' sgyu 'phrul drwa ba'i grol byed lam gyi snying po'i don khrid, by Klong chen pa dri med 'od zer (kun mkhyen ngag gi dbang po rdo rje gzi brjid)
 2. Anuyoga
  1. Four Stages of Yogic Practice by Dewa Saldze[2]
   བདེ་བ་གསལ་མཛད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་
   bde ba gsal mdzad kyi rnal 'byor bzhi rim
  2. Instruction on innate meditation extracted from the Discourse on the Gathering by Lochen Dharmaśrī
   འདུས་པ་ཆེན་པོ་མདོའི་ངང་སྒོམ་གྱི་ཁྲིད་རིམ་ཁོལ་ཕྱུང་དུ་བཀོད་པ་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་མཛེས་ pp 105-145
   'dus pa chen po mdo'i ngang sgom gyi khrid rim khol phyung du bkod pa shel dkar phreng mdzes, by ngag gi dbang phyug d+harma shrI (Smin gling lo chen d+harma shrI)
  3. Illuminating the Profound Path, a manual of instruction for Stirring the Pit by Lochen Dharmaśrī
   ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་ pp 147-161
   na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed, by dge slong rmongs pa d+harma shrI (Smin gling lo chen d+harma shrI)
 3. Atiyoga
  1. Category of Mind (Tib. སེམས་སྡེ་ ; sems sde)
   1. རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སེམས་སྡེའི་རྒྱུད་ལུང་གི་རྩ་བ་གཅེས་པར་བཏུས་པ་རྣམས་ pp 163-190
   2. All-Creating Monarch (chapters 5, 35, 37)
    རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ་ pp 163-171
    rdzogs pa chen po byang chub sems kun byed rgyal po'i rgyud kyi dum bu
   3. Vajra songs of the eighteen texts of the Category of Mind[3]
    སེམས་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་པ་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་གླུར་བཞེངས་པ་ pp 171–181
    Sems sde bco brgyad kyi dgongs pa rig 'dzin rnams kyis rdo rje'i glu bzhengs pa
   4. Meditation on Awakened Mind: Smelting Gold from Ore, a treatise on the heart essence by Mañjuśrīmitra[4]
    རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེ་སྤྱིའི་སྙིང་པོའི་བསྟན་བཅོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྒོམ་པ་རྡོ་ལ་གསེར་ཞུན་ pp 181-190
    rdzogs pa chen po sems sde spyi'i snying po'i bstan bcos byang chub sems bsgom pa rdo la gser zhun, by slob dpon chen po 'jam dpal bshes gnyen
   5. Ritual of empowerment into the dynamic energy of pure awareness, the means for direct introduction to the enlightened intent of the eighteen “mother and child” texts of the Category of Mind, by the Katok master Moktön Dorje Palzang
    གཡུང་སྟོན་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཡིག་ཆ་ལགས། སེམས་སྡེ་མ་བུ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་པའི་ཐབས་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་བཅོ་བརྒྱད་བསྐུར་བའི་ཆོག་ཁྲིགས་བླ་མའི་ཞལ་གདམས་ pp 191-247
    g.yung ston rdo rje dpal bzang po'i yig cha lags/ sems sde ma bu bco brgyad kyi dgongs pa ngo sprad pa'i thabs rig pa rtsal gyi dbang bco brgyad bskur ba’i chog khrigs bla ma'i zhal gdams, by bya btang gi sbrang po rdo rje dpal bzang po, (rmog ston rdo rje dpal)
   6. Precious Ship, the essential manual of instruction for the All-Creating Monarch, by the noble Longchen Rapjam
    བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་དོན་ཁྲིད་རིན་ཆེན་གྲུ་བོ་ pp 249-274
    byang chub kyi sems kun byed rgyal po'i don khrid rin chen gru bo, by klong chen rab 'byams (Klong chen pa)
   7. Manual of instruction according to the Nyang tradition, by Sokdokpa Lodrö Gyaltsen
    རྫོགས་ཆེན་སེམས་སྡེའི་ཁྲིད་ཡིག་ pp 275-300
    rdzogs chen sems sde'i khrid yig, by sog zlog pa blo gros rgyal mtshan (sog bzlog pa blo gros rgyal mtshan)
   8. Supplication prayer to the lineage by Sokdokpa Lodrö Gyaltsen, with supplementary verses by Minling Terchen
    རྫོགས་ཆེན་སེམས་སྡེ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ pp 301-309
    rdzogs chen sems sde brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs kyi dga' ston, by blo gros rgyal mtshan dpal bzang po (sog bzlog pa blo gros rgyal mtshan)
   9. Manual of instruction according to the eastern Tibetan tradition, by the Katok master Namkha Dorje
    སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེའི་པྲ་ཁྲིད་ཀྱི་མན་ངག་ pp 311-361
    slob dpon dga' rab rdo rje nas brgyud pa'i rdzogs pa chen po sems sde'i pra khrid kyi man ngag, by nam mkha' rdo rje
   10. Manual of instruction according to the Aro tradition, by Zhamar Kachö Wangpo
    སྙན་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་ཀྱི་མན་ངག་མཁའ་དབྱིངས་སྙིང་པོའི་བདེ་ཁྲིད་ pp 363-378
    snyan brgyud rin po che'i khrid kyi man ngag mkha' dbyings snying po'i bde khrid, by zhwa dmar mkha' spyod dbang po (Shamarpa, 2nd)
  2. Category of Expanse (Tib. ཀློང་སྡེ་ ; klong sde)
   1. རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཀློང་སྡེའི་རྒྱུད་ལུང་གི་རྩ་བ་གཅེས་པར་བཏུས་པ་རྣམས་ pp 379-393
    rdzogs pa chen po'i klong sde'i rgyud lung gi rtsa ba gces par btus pa rnams
    1. The fourth chapter from the tantra the Supremely Vast Range of the Great Expanse, including interlinear notes
     ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལེའུ་བཞི་པ་ཁོལ་ཕྱུངས་མཆན་ཅན་ pp 379-384
     klong chen rab 'byams chen po'i rgyud kyi snying po le'u bzhi pa khol phyungs mchan can
    2. Source for the Vajra Bridge, with associated pith instructions and personal advice, taught by Bairotsana
     རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་མན་ངག་གི་གཞུང་ཞལ་གདམས་དང་བཅས་པ་ pp 384-386
     rdzogs pa chen po klong sde rdo rje zam pa'i man ngag gi gzhung zhal gdams dang bcas pa, by slop dpon bai ro tsa na
    3. Summary of the Condensed Bridge in a single meditation session
     ཟམ་ཆུང་བསྡུས་པ་ pp 386-387
     zam chung bsdus pa
    4. Garland of Meditative Experience from the Precious Lineage of Oral Teachings
     བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཉམས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ pp 387-392
     bka' brgyud rin po che'i nyams kyi phreng ba
    5. Garland of Precious Advice, a song sung to illustrate the benefits and advantages of bodhicitta through six analogies
     བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དཔེ་དྲུག་གིས་མཚོན་ན་མགུར་བཞེངས་པ་། ཞལ་གདམས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ pp 392-393
     byang chub sems kyi phan yon dpe drug gis mtshon na mgur bzhengs pa zhal gdams rin po che'i phreng ba
   2. An extensive arrangement of the methods for meditation, a practical application of the guru’s blessing
    སྒོམ་ཚུལ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱས་པའི་ཆོ་ག་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན་ pp 395-415
    sgom tshul bla ma'i byin rlabs rgyas pa'i cho ga khrigs su bkod pa ye shes chu rgyun, by pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)
   3. Opening the Eyes of the Fortunate, the practical application of the instructions on meditation, known as “the distilled essence of Ola Jose poured into the vessel that was Gyagom,” a manual concerning the stick used as a support in meditation, by Chenga Chökyi Drakpa[5]
    རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་སྡེའི་སྙན་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་སྒོམ་ཁྲིད་ཀྱི་ལག་ལེན་། འོ་ལ་ཇོ་སྲས་ཀྱི་བཅུད་རྒྱ་སྒོམ་ཀྱི་སྣོད་དུ་བླུགས་པ་ pp 417–438
    rdzogs pa chen po klong sde'i snyan brgyud rin po che rdo rje zam pa'i sgom khrid kyi lag len/_'o la jo sras kyi bcud rgya sgom kyi snod du blugs pa/ by zhwa dmar spyan snga chos kyi grags pa
   4. A supplication to the lineage of the Vajra Bridge cycle of the Category of Expanse, by Minling Terchen Gyurme Dorje
    རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ pp 438-439
    rdzogs pa chen po klong sde rdo rje zam pa'i bla brgyud gsol 'debs, by rgyal khams pa 'gyur med rdo rje
   5. Ocean of Timeless Awareness, a clear arrangement of yoga of four spiritual practices and the activity ritual for Ngönzok Gyalpo, from the Vajra Bridge cycle of the Category of Expanse
    ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པ་ལས། ཉམས་ལེན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་དང་ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའི་ཕྲིན་ལས་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ pp 441-477
    Klong sde rdo rje zam pa'i nyams len bzhi'i rnal 'byor dang he ru ka mngon rdzogs rgyal po'i phrin las gsal bar bkod pa ye shes rgya mtsho by ('jam mgon kong sprul)

Volume 1 Karchak[edit]

Gdams ngag mdzod volume one dkar chag

Footnotes[edit]

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod
 2. Richard Barron, The Catalog, page 199, note 91: As Kongtrul notes below in his discussion of the lineages through which the teachings in The Treasury of Precious Instructions were transmitted, this text was to have been included at the behest of his guru, Jamyang Khyentse Wangpo, but the text was unavailable. There is a reference in the Blue Annals, 159, to a master of the anuyoga lineage named Dewa Saldze. The expanded version of the Nyingma Kama collection (rNying ma bka' ma shin tu rgyas pa), published in 120 volumes in 1999 by Khenpo Jamyang of Katok Monastery, contains a mahāyoga text attributed to “master Durtrö Dewa Saldze”: dPe chung rang gnas, vol. 51 (Zhu) pp. 125–44.
 3. Barron, The Catalog, pp 199, Note 95: Sems sde bco brgyad kyi dgongs pa rig ’dzin rnams kyis rdo rje’i glu bzhengs pa, vol. 1, pp. 171–81. The text of the catalog reads, in error, “eighteen masters of the Category of Mind” (sems sde’i slob dpon bco brgyad), but the colophon to the text itself (vol. 1, p. 181, l. 23) refers to “vajra songs sung by masters of awareness that distill the essence of the enlightened intent of the eighteen texts of the Category of Mind.”
 4. Barron, The Catalog, pp 199, Footnote 96: rDzogs pa chen po sems sde spyi’i snying po’i bstan bcos byang chub sems bsgom pa rdo la gser zhun, vol. 1, pp. 181–90. These first three titles are collected under one title (rDzogs pa chen po’i sems sde’i rgyud lung gi rtsa ba gces par btus pa rnams), vol. 1, pp. 163–90. This text has also been translated by Namkhai Norbu and Kennard Lipman as Primordial Experience: An Introduction to rDzogs-chen Meditation (Boston: Shambhala Publications, 2001).
 5. Barron, The Catalog, pp 200, Note 109: Chenga Chökyi Drakpa, also known as Chödrak Yeshe, was the fourth Zhamar incarnation of the Karma Kagyu school. This title includes a short appended text, the lineage of which Kongtrul mentions below—that is, a supplication to the lineage of the Vajra Bridge cycle of the Category of Expanse, by Minling Terchen Gyurme Dorje. As well, Kongtrul’s catalog omits mention of a final text in the section on the Category of Expanse, that is, Ocean of Timeless Awareness, a clear arrangement of yoga of four spiritual practices and the activity ritual for Ngönzok Gyalpo, from the Vajra Bridge cycle of the Category of Expanse (kLong sde rdo rje zam pa las / nyams len bzhi’i rnal ’byor dang he ru ka mngon rdzogs rgyal po’i phrin las gsal bar bkod pa ye shes rgya mtsho), vol. 1, pp. 441–77; the lineage of this text is discussed later in the catalog.