Volume 15

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
*>DrlEditorOne
Line 10: Line 10:
  
 
<big>'''Table of Contents:'''</big><br>
 
<big>'''Table of Contents:'''</big><br>
#<span class=TibetanUnicode16>[[རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོའི་གཞུང་]]</span> 1-14<br><br>Wylie: [[rdo rje'i rnal 'byor yan lag drug pa'i rgyud dang man ngag gi snying po'i gzhung]] <br><br>
+
#<span class=TibetanUnicode16>[[རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོའི་གཞུང་]]</span> 1-14<br><br>Wylie: [[rdo rje'i rnal 'byor yan lag drug pa'i rgyud dang man ngag gi snying po'i gzhung]], by [[sha ba ri dbang phyug]] ([[Śavaripa]]) <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་]]</span> 15-24<br><br>Wylie: [[dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa]], by [[Kun spangs thugs rje brtson 'grus]]<ref>Thought to be by [[yu mo mi bskyod rdo rje]], but in fact probably written by one [[Kun spangs thugs rje brtson 'grus]], also called kun spangs chen po.</ref>, <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་]]</span> 15-24<br><br>Wylie: [[dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa]], by [[Kun spangs thugs rje brtson 'grus]]<ref>Thought to be by [[yu mo mi bskyod rdo rje]], but in fact probably written by one [[Kun spangs thugs rje brtson 'grus]], also called kun spangs chen po.</ref>, <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[དུས་འཁོར་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབས་ཐབས་རྒྱས་པ་]]</span> 25-45<br><br>Wylie: [[dus 'khor lha dgu'i sgrubs thabs rgyas pa]], by [[Tāranātha]], <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[དུས་འཁོར་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབས་ཐབས་རྒྱས་པ་]]</span> 25-45<br><br>Wylie: [[dus 'khor lha dgu'i sgrubs thabs rgyas pa]], by [[Tāranātha]], <br><br>

Revision as of 18:33, 11 August 2010

Back to catalog outline

དུས་འཁོར་དང་ཨོ་རྒྱན་བསྙེན་སྒྲུབ་

Volume 1 Statistics:

Table of Contents:

 1. རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོའི་གཞུང་ 1-14

  Wylie: rdo rje'i rnal 'byor yan lag drug pa'i rgyud dang man ngag gi snying po'i gzhung, by sha ba ri dbang phyug (Śavaripa)

 2. དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ 15-24

  Wylie: dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa, by Kun spangs thugs rje brtson 'grus[1],

 3. དུས་འཁོར་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབས་ཐབས་རྒྱས་པ་ 25-45

  Wylie: dus 'khor lha dgu'i sgrubs thabs rgyas pa, by Tāranātha,

 4. དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་ 47-104

  Wylie: dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho, by Tāranātha

 5. དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་གོང་མའི་ཆོ་ག་ 105-131

  Wylie: dpal dus kyi 'khor lo'i dbang gong ma'i cho ga,by Tāranātha

 6. ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ 133-231

  Wylie: zab lam rdo rje'i rnal 'byor gyi 'khrid yig mthong ba don ldan, by Tāranātha

 7. རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྟགས་ཚད་ཀྱི་ཡི་གེ་ 233-268

  Wylie: rnal 'byor yan lag drug pa'i rtags tshad kyi yi ge, by Tāranātha

 8. སྦྱོར་དྲུག་གེགས་སེལ་ 269-313

  Wylie: sbyor drug gegs sel, by Tāranātha

 9. བླ་མེད་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད་ལེན་ལམ་ཟབ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་ 315-326

  Wylie: bla med sngags chos kyi snying po'i bcud len lam zab bdud rtsi'i thig le, by tshe dbang nor bu rdo rje dpal 'bar

 10. [[དཔལ་མཆོག་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མན་ངག་ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བརྒྱུད་འཛིན་མཆོག་རྒྱས་]] 327-329

  Wylie: dpal mchog dang po'i sangs rgyas kyi man ngag zab lam rdo rje'i rnal 'byor byin rlabs bka' brgyud bla mar gsol ba 'debs pa brgyud 'dzin mchog rgyas, by tshe dbang nor bu rdo rje dpal 'bar

 11. དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྦྱོར་དྲུག་གི་སྔོན་འགྲོ་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་ངག་འདོན་ཟུང་འཇུག་ཐེམ་སྐས་ 331-343

  Wylie: dpal dus kyi 'khor lo'i sbyor drug gi sngon 'gro chos spyod kyi ngag 'don zung 'jug them skas, by si tu pad+ma nyin byed dbang po (Situpa, 9th)

 12. དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རིམ་གཉིས་འབྲོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེ་འབེབས་པ་ 345-369

  Wylie: dpal dus kyi 'khor lo'i rim gnyis 'bro lugs kyi brgyud pa'i gsol 'debs rdo rje 'bebs pa, by rje gu Na ('jam mgon kong sprul)

 13. གྲུབ་ཆེན་དཔེ་མེད་མཚོའི་ལུགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྙིང་པོ་ངེས་པ་ 371-379

  Wylie: grub chen dpe med mtsho'i lugs kyi sbyor ba yan lag drug pa'i rnal 'byor gyi snying po nges pa, by Paṇḍitā Vibhūticandra and gnyal lo tsA ba mi mnyam bzang po

 14. དཔེ་མེད་མཚོའི་ལུགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འབྱེད་ 381-403

  Wylie: dpe med mtsho'i lugs kyi rnal 'byor yan lag drug pa'i khrid rdo rje'i tshig 'byed, by pad+ma dkar po

 15. སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་གདམས་ངག་གི་རྩ་བ་ 405-407

  Wylie: snying po rdo rje'i tshig ces bya ba lce rtse rkan sbyar gyi gdams ngag gi rtsa ba, by pad+ma dkar po

 16. ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་ཁྲིད་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཉེ་ལམ་ 409-431

  Wylie: lce rtse rkan sbyar gyi khrid rdo rje 'dzin pa'i nye lam, by pad+ma dkar po

 17. ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་འགྲེལ་པ་ 433-437

  Wylie: lce rtse rkan sbyar gyi 'khrul 'khor 'grel pa

 18. [[བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ་སྙིང་པོ་གྲུབ་པ་]] 439-446

  Wylie: bcom ldan 'das dpal dus kyi 'khor lo lhan cig skyes pa'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa'i yi ge snying po grub pa, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 19. [[ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་]] 447-479

  Wylie: chos rgyal rigs ldan gtso bor gyur pa rdo rje'i rnal 'byor brgyud pa'i bla ma mchod pa'i cho ga rdo rje nyi ma'i snang ba chen po, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho ('jam mgon kong sprul)

 20. [[བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་བཀློགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་]] 481-497

  Wylie: bcom ldan 'das dus kyi 'khor lo'i khro rgyal rdo rje shugs kyi sgrub thabs dang rjes gnang bklogs chog tu bkod pa ye shes grub pa, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 21. གྲུབ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པའི་གདམས་ངག་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ 499-509

  Wylie: grub chen o rgyan pa'i gdams ngag rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi gzhung, by o rgyan pa (rin chen dpal)

 22. བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་བཤད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ 511-574

  Wylie: bsnyen sgrub kyi 'brel bshad yid bzhin nor bu, by rgyal khams pa zla ba seng ge

 23. རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྔོན་འགྲོའི་ཆོ་ག་ 575-585

  Wylie: rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub las sngon 'gro'i cho ga, by zla ba seng ge

 24. [[རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཆེན་གདན་རྫོགས་སུ་བསྒོམ་པའི་བྱང་སེམས་འགྱུར་མེད་ཀྱི་མན་ངག་གྲུབ་པའི་སྙིང་ཏིག་]] 587-601

  Wylie: rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub sgrub chen gdan rdzogs su bsgom pa'i byang sems 'gyur med kyi man ngag grub pa'i snying tig, by padma dkar po

 25. བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ 603-617

  Wylie: bsnyen sgrub kyi khrid yig, by zla ba seng ge

 26. ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྨོན་ལམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་མ་ 619-625

  Wylie: thun mong ma yin pa'i smon lam rgyal ba rgya mtsho ma, by Tāranātha

 1. Thought to be by yu mo mi bskyod rdo rje, but in fact probably written by one Kun spangs thugs rje brtson 'grus, also called kun spangs chen po.