Volume 15

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Line 21: Line 21:
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: rdo rje'i rnal 'byor yan lag drug pa'i rgyud dang man ngag gi snying po'i gzhung |རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོའི་གཞུང་]]</big> 1-14
 
#:<big>[[Wylie: rdo rje'i rnal 'byor yan lag drug pa'i rgyud dang man ngag gi snying po'i gzhung |རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོའི་གཞུང་]]</big> 1-14
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rdo rje'i rnal 'byor yan lag drug pa'i rgyud dang man ngag gi snying po'i gzhung}}, by [[sha ba ri dbang phyug]] ([[Śavaripa]])  
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rdo rje'i rnal 'byor yan lag drug pa'i rgyud dang man ngag gi snying po'i gzhung|rdo rje'i rnal 'byor yan lag drug pa'i rgyud dang man ngag gi snying po'i gzhung}}, by [[sha ba ri dbang phyug]] ([[Śavaripa]])  
  
 
##''
 
##''
 
#:<big>[[Wylie: dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po |དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་]]</big> 1b1-3b5.
 
#:<big>[[Wylie: dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po |དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་]]</big> 1b1-3b5.
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po}} 2-6.
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po|dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po}} 2-6.
  
 
##''
 
##''
 
#:<big>[[Wylie: sbyor ba yan lag drug pa'i man ngag |སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་མན་ངག་]]</big> 3b5-7a2.
 
#:<big>[[Wylie: sbyor ba yan lag drug pa'i man ngag |སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་མན་ངག་]]</big> 3b5-7a2.
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sbyor ba yan lag drug pa'i man ngag}} 6-13.
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sbyor ba yan lag drug pa'i man ngag|sbyor ba yan lag drug pa'i man ngag}} 6-13.
  
 
##''
 
##''
 
#:<big>[[Wylie: rnal 'byor yan lag drug pa |རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པ་]]</big> by <span class=TibetanUnicode16>[[ཤ་བ་རི་དབང་ཕྱུག་]]</big> 7a2-7b3.
 
#:<big>[[Wylie: rnal 'byor yan lag drug pa |རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པ་]]</big> by <span class=TibetanUnicode16>[[ཤ་བ་རི་དབང་ཕྱུག་]]</big> 7a2-7b3.
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rnal 'byor yan lag drug pa}}, by [[sha ba ri dbang phyug]] 13-14.
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rnal 'byor yan lag drug pa|rnal 'byor yan lag drug pa}}, by [[sha ba ri dbang phyug]] 13-14.
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa |དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་]]</big> 15-24
 
#:<big>[[Wylie: dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa |དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་]]</big> 15-24
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa}}, by [[Kun spangs thugs rje brtson 'grus]]<ref>Thought to be by [[yu mo mi bskyod rdo rje]], but in fact probably written by one [[Kun spangs thugs rje brtson 'grus]], also called kun spangs chen po.</ref>,  
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa|dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa}}, by [[Kun spangs thugs rje brtson 'grus]]<ref>Thought to be by [[yu mo mi bskyod rdo rje]], but in fact probably written by one [[Kun spangs thugs rje brtson 'grus]], also called kun spangs chen po.</ref>,  
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: dus 'khor lha dgu'i sgrubs thabs rgyas pa |དུས་འཁོར་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབས་ཐབས་རྒྱས་པ་]]</big> 25-45
 
#:<big>[[Wylie: dus 'khor lha dgu'i sgrubs thabs rgyas pa |དུས་འཁོར་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབས་ཐབས་རྒྱས་པ་]]</big> 25-45
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dus 'khor lha dgu'i sgrubs thabs rgyas pa}}, by [[Tāranātha]],  
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dus 'khor lha dgu'i sgrubs thabs rgyas pa|dus 'khor lha dgu'i sgrubs thabs rgyas pa}}, by [[Tāranātha]],  
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho |དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་]]</big> 47-104
 
#:<big>[[Wylie: dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho |དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་]]</big> 47-104
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho}}, by [[Tāranātha]]  
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho|dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho}}, by [[Tāranātha]]  
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: dpal dus kyi 'khor lo'i dbang gong ma'i cho ga |དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་གོང་མའི་ཆོ་ག་]]</big> 105-131
 
#:<big>[[Wylie: dpal dus kyi 'khor lo'i dbang gong ma'i cho ga |དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་གོང་མའི་ཆོ་ག་]]</big> 105-131
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal dus kyi 'khor lo'i dbang gong ma'i cho ga}},by [[Tāranātha]]  
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal dus kyi 'khor lo'i dbang gong ma'i cho ga|dpal dus kyi 'khor lo'i dbang gong ma'i cho ga}},by [[Tāranātha]]  
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: zab lam rdo rje'i rnal 'byor gyi 'khrid yig mthong ba don ldan |ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་]]</big> 133-231
 
#:<big>[[Wylie: zab lam rdo rje'i rnal 'byor gyi 'khrid yig mthong ba don ldan |ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་]]</big> 133-231
#:{{#switchtablink:Wylie Text|zab lam rdo rje'i rnal 'byor gyi 'khrid yig mthong ba don ldan}}, by [[Tāranātha]]  
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|zab lam rdo rje'i rnal 'byor gyi 'khrid yig mthong ba don ldan|zab lam rdo rje'i rnal 'byor gyi 'khrid yig mthong ba don ldan}}, by [[Tāranātha]]  
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: rnal 'byor yan lag drug pa'i rtags tshad kyi yi ge |རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྟགས་ཚད་ཀྱི་ཡི་གེ་]]</big> 233-268
 
#:<big>[[Wylie: rnal 'byor yan lag drug pa'i rtags tshad kyi yi ge |རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྟགས་ཚད་ཀྱི་ཡི་གེ་]]</big> 233-268
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rnal 'byor yan lag drug pa'i rtags tshad kyi yi ge}}, by [[Tāranātha]]  
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rnal 'byor yan lag drug pa'i rtags tshad kyi yi ge|rnal 'byor yan lag drug pa'i rtags tshad kyi yi ge}}, by [[Tāranātha]]  
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: sbyor drug gegs sel |སྦྱོར་དྲུག་གེགས་སེལ་]]</big> 269-313
 
#:<big>[[Wylie: sbyor drug gegs sel |སྦྱོར་དྲུག་གེགས་སེལ་]]</big> 269-313
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sbyor drug gegs sel}}, by [[Tāranātha]]  
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sbyor drug gegs sel|sbyor drug gegs sel}}, by [[Tāranātha]]  
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: bla med sngags chos kyi snying po'i bcud len lam zab bdud rtsi'i thig le |བླ་མེད་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད་ལེན་ལམ་ཟབ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་]]</big> 315-326
 
#:<big>[[Wylie: bla med sngags chos kyi snying po'i bcud len lam zab bdud rtsi'i thig le |བླ་མེད་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད་ལེན་ལམ་ཟབ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་]]</big> 315-326
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bla med sngags chos kyi snying po'i bcud len lam zab bdud rtsi'i thig le}}, by [[tshe dbang nor bu rdo rje dpal 'bar]]  
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bla med sngags chos kyi snying po'i bcud len lam zab bdud rtsi'i thig le|bla med sngags chos kyi snying po'i bcud len lam zab bdud rtsi'i thig le}}, by [[tshe dbang nor bu rdo rje dpal 'bar]]  
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: dpal mchog dang po'i sangs rgyas kyi man ngag zab lam rdo rje'i rnal 'byor byin rlabs bka' brgyud bla mar gsol ba 'debs pa brgyud 'dzin mchog rgyas |དཔལ་མཆོག་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མན་ངག་ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བརྒྱུད་འཛིན་མཆོག་རྒྱས་]]</big> 327-329
 
#:<big>[[Wylie: dpal mchog dang po'i sangs rgyas kyi man ngag zab lam rdo rje'i rnal 'byor byin rlabs bka' brgyud bla mar gsol ba 'debs pa brgyud 'dzin mchog rgyas |དཔལ་མཆོག་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མན་ངག་ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བརྒྱུད་འཛིན་མཆོག་རྒྱས་]]</big> 327-329
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal mchog dang po'i sangs rgyas kyi man ngag zab lam rdo rje'i rnal 'byor byin rlabs bka' brgyud bla mar gsol ba 'debs pa brgyud 'dzin mchog rgyas}}, by [[tshe dbang nor bu rdo rje dpal 'bar]]
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal mchog dang po'i sangs rgyas kyi man ngag zab lam rdo rje'i rnal 'byor byin rlabs bka' brgyud bla mar gsol ba 'debs pa brgyud 'dzin mchog rgyas|dpal mchog dang po'i sangs rgyas kyi man ngag zab lam rdo rje'i rnal 'byor byin rlabs bka' brgyud bla mar gsol ba 'debs pa brgyud 'dzin mchog rgyas}}, by [[tshe dbang nor bu rdo rje dpal 'bar]]
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: dpal dus kyi 'khor lo'i sbyor drug gi sngon 'gro chos spyod kyi ngag 'don zung 'jug them skas |དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྦྱོར་དྲུག་གི་སྔོན་འགྲོ་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་ངག་འདོན་ཟུང་འཇུག་ཐེམ་སྐས་]]</big> 331-343
 
#:<big>[[Wylie: dpal dus kyi 'khor lo'i sbyor drug gi sngon 'gro chos spyod kyi ngag 'don zung 'jug them skas |དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྦྱོར་དྲུག་གི་སྔོན་འགྲོ་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་ངག་འདོན་ཟུང་འཇུག་ཐེམ་སྐས་]]</big> 331-343
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal dus kyi 'khor lo'i sbyor drug gi sngon 'gro chos spyod kyi ngag 'don zung 'jug them skas}}, by [[si tu pad+ma nyin byed dbang po]] ([[Tai Situpa, 9th]])
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal dus kyi 'khor lo'i sbyor drug gi sngon 'gro chos spyod kyi ngag 'don zung 'jug them skas|dpal dus kyi 'khor lo'i sbyor drug gi sngon 'gro chos spyod kyi ngag 'don zung 'jug them skas}}, by [[si tu pad+ma nyin byed dbang po]] ([[Tai Situpa, 9th]])
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: dpal dus kyi 'khor lo'i rim gnyis 'bro lugs kyi brgyud pa'i gsol 'debs rdo rje 'bebs pa |དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རིམ་གཉིས་འབྲོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེ་འབེབས་པ་]]</big> 345-369
 
#:<big>[[Wylie: dpal dus kyi 'khor lo'i rim gnyis 'bro lugs kyi brgyud pa'i gsol 'debs rdo rje 'bebs pa |དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རིམ་གཉིས་འབྲོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེ་འབེབས་པ་]]</big> 345-369
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal dus kyi 'khor lo'i rim gnyis 'bro lugs kyi brgyud pa'i gsol 'debs rdo rje 'bebs pa}}, by [[rje gu Na]] ([['jam mgon kong sprul]])  
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal dus kyi 'khor lo'i rim gnyis 'bro lugs kyi brgyud pa'i gsol 'debs rdo rje 'bebs pa|dpal dus kyi 'khor lo'i rim gnyis 'bro lugs kyi brgyud pa'i gsol 'debs rdo rje 'bebs pa}}, by [[rje gu Na]] ([['jam mgon kong sprul]])  
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: grub chen dpe med mtsho'i lugs kyi sbyor ba yan lag drug pa'i rnal 'byor gyi snying po nges pa |གྲུབ་ཆེན་དཔེ་མེད་མཚོའི་ལུགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྙིང་པོ་ངེས་པ་]]</big> 371-379
 
#:<big>[[Wylie: grub chen dpe med mtsho'i lugs kyi sbyor ba yan lag drug pa'i rnal 'byor gyi snying po nges pa |གྲུབ་ཆེན་དཔེ་མེད་མཚོའི་ལུགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྙིང་པོ་ངེས་པ་]]</big> 371-379
#:{{#switchtablink:Wylie Text|grub chen dpe med mtsho'i lugs kyi sbyor ba yan lag drug pa'i rnal 'byor gyi snying po nges pa}}, by [[grub thob dpe med mtsho]]
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|grub chen dpe med mtsho'i lugs kyi sbyor ba yan lag drug pa'i rnal 'byor gyi snying po nges pa|grub chen dpe med mtsho'i lugs kyi sbyor ba yan lag drug pa'i rnal 'byor gyi snying po nges pa}}, by [[grub thob dpe med mtsho]]
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: dpe med mtsho'i lugs kyi rnal 'byor yan lag drug pa'i khrid rdo rje'i tshig 'byed |དཔེ་མེད་མཚོའི་ལུགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འབྱེད་]]</big> 381-403
 
#:<big>[[Wylie: dpe med mtsho'i lugs kyi rnal 'byor yan lag drug pa'i khrid rdo rje'i tshig 'byed |དཔེ་མེད་མཚོའི་ལུགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འབྱེད་]]</big> 381-403
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpe med mtsho'i lugs kyi rnal 'byor yan lag drug pa'i khrid rdo rje'i tshig 'byed}}, by [[pad+ma dkar po]] ([[Drukchen, 4th]])
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpe med mtsho'i lugs kyi rnal 'byor yan lag drug pa'i khrid rdo rje'i tshig 'byed|dpe med mtsho'i lugs kyi rnal 'byor yan lag drug pa'i khrid rdo rje'i tshig 'byed}}, by [[pad+ma dkar po]] ([[Drukchen, 4th]])
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: snying po rdo rje'i tshig ces bya ba lce rtse rkan sbyar gyi gdams ngag gi rtsa ba |སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་གདམས་ངག་གི་རྩ་བ་]]</big> 405-407
 
#:<big>[[Wylie: snying po rdo rje'i tshig ces bya ba lce rtse rkan sbyar gyi gdams ngag gi rtsa ba |སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་གདམས་ངག་གི་རྩ་བ་]]</big> 405-407
#:{{#switchtablink:Wylie Text|snying po rdo rje'i tshig ces bya ba lce rtse rkan sbyar gyi gdams ngag gi rtsa ba}}, by [[pad+ma dkar po]] ([[Drukchen, 4th]])  
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|snying po rdo rje'i tshig ces bya ba lce rtse rkan sbyar gyi gdams ngag gi rtsa ba|snying po rdo rje'i tshig ces bya ba lce rtse rkan sbyar gyi gdams ngag gi rtsa ba}}, by [[pad+ma dkar po]] ([[Drukchen, 4th]])  
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: lce rtse rkan sbyar gyi khrid rdo rje 'dzin pa'i nye lam |ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་ཁྲིད་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཉེ་ལམ་]]</big> 409-431
 
#:<big>[[Wylie: lce rtse rkan sbyar gyi khrid rdo rje 'dzin pa'i nye lam |ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་ཁྲིད་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཉེ་ལམ་]]</big> 409-431
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lce rtse rkan sbyar gyi khrid rdo rje 'dzin pa'i nye lam}}, by [[pad+ma dkar po]] ([[Drukchen, 4th]])
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lce rtse rkan sbyar gyi khrid rdo rje 'dzin pa'i nye lam|lce rtse rkan sbyar gyi khrid rdo rje 'dzin pa'i nye lam}}, by [[pad+ma dkar po]] ([[Drukchen, 4th]])
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: lce rtse rkan sbyar gyi 'khrul 'khor 'grel pa |ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་འགྲེལ་པ་]]</big> 433-437
 
#:<big>[[Wylie: lce rtse rkan sbyar gyi 'khrul 'khor 'grel pa |ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་འགྲེལ་པ་]]</big> 433-437
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lce rtse rkan sbyar gyi 'khrul 'khor 'grel pa}}  
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lce rtse rkan sbyar gyi 'khrul 'khor 'grel pa|lce rtse rkan sbyar gyi 'khrul 'khor 'grel pa}}  
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: bcom ldan 'das dpal dus kyi 'khor lo lhan cig skyes pa'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa'i yi ge snying po grub pa|བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ་སྙིང་པོ་གྲུབ་པ་]]</big> 439-446
 
#:<big>[[Wylie: bcom ldan 'das dpal dus kyi 'khor lo lhan cig skyes pa'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa'i yi ge snying po grub pa|བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ་སྙིང་པོ་གྲུབ་པ་]]</big> 439-446
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bcom ldan 'das dpal dus kyi 'khor lo lhan cig skyes pa'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa'i yi ge snying po grub pa}}, by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bcom ldan 'das dpal dus kyi 'khor lo lhan cig skyes pa'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa'i yi ge snying po grub pa|bcom ldan 'das dpal dus kyi 'khor lo lhan cig skyes pa'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa'i yi ge snying po grub pa}}, by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: chos rgyal rigs ldan gtso bor gyur pa rdo rje'i rnal 'byor brgyud pa'i bla ma mchod pa'i cho ga rdo rje nyi ma'i snang ba chen po| ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་]]</big> 447-479
 
#:<big>[[Wylie: chos rgyal rigs ldan gtso bor gyur pa rdo rje'i rnal 'byor brgyud pa'i bla ma mchod pa'i cho ga rdo rje nyi ma'i snang ba chen po| ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་]]</big> 447-479
#:{{#switchtablink:Wylie Text|chos rgyal rigs ldan gtso bor gyur pa rdo rje'i rnal 'byor brgyud pa'i bla ma mchod pa'i cho ga rdo rje nyi ma'i snang ba chen po}}, by [[karma ngag dbang yon tan rgya mtsho]] ([['jam mgon kong sprul]])  
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|chos rgyal rigs ldan gtso bor gyur pa rdo rje'i rnal 'byor brgyud pa'i bla ma mchod pa'i cho ga rdo rje nyi ma'i snang ba chen po|chos rgyal rigs ldan gtso bor gyur pa rdo rje'i rnal 'byor brgyud pa'i bla ma mchod pa'i cho ga rdo rje nyi ma'i snang ba chen po}}, by [[karma ngag dbang yon tan rgya mtsho]] ([['jam mgon kong sprul]])  
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: bcom ldan 'das dus kyi 'khor lo'i khro rgyal rdo rje shugs kyi sgrub thabs dang rjes gnang bklogs chog tu bkod pa ye shes grub pa|བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་བཀློགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་]]</big> 481-497
 
#:<big>[[Wylie: bcom ldan 'das dus kyi 'khor lo'i khro rgyal rdo rje shugs kyi sgrub thabs dang rjes gnang bklogs chog tu bkod pa ye shes grub pa|བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་བཀློགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་]]</big> 481-497
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bcom ldan 'das dus kyi 'khor lo'i khro rgyal rdo rje shugs kyi sgrub thabs dang rjes gnang bklogs chog tu bkod pa ye shes grub pa}}, by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bcom ldan 'das dus kyi 'khor lo'i khro rgyal rdo rje shugs kyi sgrub thabs dang rjes gnang bklogs chog tu bkod pa ye shes grub pa|bcom ldan 'das dus kyi 'khor lo'i khro rgyal rdo rje shugs kyi sgrub thabs dang rjes gnang bklogs chog tu bkod pa ye shes grub pa}}, by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: grub chen o rgyan pa'i gdams ngag rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi gzhung |གྲུབ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པའི་གདམས་ངག་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་]]</big> 499-509
 
#:<big>[[Wylie: grub chen o rgyan pa'i gdams ngag rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi gzhung |གྲུབ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པའི་གདམས་ངག་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་]]</big> 499-509
#:{{#switchtablink:Wylie Text|grub chen o rgyan pa'i gdams ngag rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi gzhung}}, by [[o rgyan pa]] ([[rin chen dpal]])
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|grub chen o rgyan pa'i gdams ngag rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi gzhung|grub chen o rgyan pa'i gdams ngag rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi gzhung}}, by [[o rgyan pa]] ([[rin chen dpal]])
  
 
##''
 
##''
 
#:<big>[[Wylie: rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi yan lag rigs bzhi mkha' 'gros gnang ba'i thabs lam gyi gzhung|རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག །རིགས་བཞི་མཁའ་འགྲོས་གནང་བའི་ཐབས་ལམ་གྱི་གཞུང་]]</big>, by <span class=TibUni16>[[ཨོ་རྒྱན་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་]]</big> 5a3-5b5.
 
#:<big>[[Wylie: rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi yan lag rigs bzhi mkha' 'gros gnang ba'i thabs lam gyi gzhung|རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག །རིགས་བཞི་མཁའ་འགྲོས་གནང་བའི་ཐབས་ལམ་གྱི་གཞུང་]]</big>, by <span class=TibUni16>[[ཨོ་རྒྱན་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་]]</big> 5a3-5b5.
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi yan lag rigs bzhi mkha' 'gros gnang ba'i thabs lam gyi gzhung}}, by [[o rgyan pa rin chen dpal]] 507-508.
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi yan lag rigs bzhi mkha' 'gros gnang ba'i thabs lam gyi gzhung|rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi yan lag rigs bzhi mkha' 'gros gnang ba'i thabs lam gyi gzhung}}, by [[o rgyan pa rin chen dpal]] 507-508.
  
 
##''
 
##''
 
#:<big>[[Wylie: rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub  dang 'brel ba'i smon lam gyi rdo rje'i glu grub chen o rgyan pas gnang ba |རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གྲུབ་ ་ ་ ་|རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གྲུབ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པས་གནང་བ་]]</big> by <span class=TibetanUnicode16>[[ཨོ་རྒྱན་པ་]]</big> 5b6-6a7.
 
#:<big>[[Wylie: rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub  dang 'brel ba'i smon lam gyi rdo rje'i glu grub chen o rgyan pas gnang ba |རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གྲུབ་ ་ ་ ་|རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གྲུབ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པས་གནང་བ་]]</big> by <span class=TibetanUnicode16>[[ཨོ་རྒྱན་པ་]]</big> 5b6-6a7.
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub  dang 'brel ba'i smon lam gyi rdo rje'i glu grub chen o rgyan pas gnang ba}}, by [[o rgyan pa]] 508-509.
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub  dang 'brel ba'i smon lam gyi rdo rje'i glu grub chen o rgyan pas gnang ba|rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub  dang 'brel ba'i smon lam gyi rdo rje'i glu grub chen o rgyan pas gnang ba}}, by [[o rgyan pa]] 508-509.
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: bsnyen sgrub kyi 'brel bshad yid bzhin nor bu |བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་བཤད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་]]</big> 511-574
 
#:<big>[[Wylie: bsnyen sgrub kyi 'brel bshad yid bzhin nor bu |བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་བཤད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་]]</big> 511-574
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bsnyen sgrub kyi 'brel bshad yid bzhin nor bu}}, by [[rgyal khams pa zla ba seng ge]]
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bsnyen sgrub kyi 'brel bshad yid bzhin nor bu|bsnyen sgrub kyi 'brel bshad yid bzhin nor bu}}, by [[rgyal khams pa zla ba seng ge]]
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub las sngon 'gro'i cho ga |རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྔོན་འགྲོའི་ཆོ་ག་]]</big> 575-585
 
#:<big>[[Wylie: rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub las sngon 'gro'i cho ga |རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྔོན་འགྲོའི་ཆོ་ག་]]</big> 575-585
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub las sngon 'gro'i cho ga}}, by [[zla ba seng ge]]  
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub las sngon 'gro'i cho ga|rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub las sngon 'gro'i cho ga}}, by [[zla ba seng ge]]  
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub sgrub chen gdan rdzogs su bsgom pa'i byang sems 'gyur med kyi man ngag grub pa'i snying tig|རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཆེན་གདན་རྫོགས་སུ་བསྒོམ་པའི་བྱང་སེམས་འགྱུར་མེད་ཀྱི་མན་ངག་གྲུབ་པའི་སྙིང་ཏིག་]]</big> 587-601
 
#:<big>[[Wylie: rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub sgrub chen gdan rdzogs su bsgom pa'i byang sems 'gyur med kyi man ngag grub pa'i snying tig|རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཆེན་གདན་རྫོགས་སུ་བསྒོམ་པའི་བྱང་སེམས་འགྱུར་མེད་ཀྱི་མན་ངག་གྲུབ་པའི་སྙིང་ཏིག་]]</big> 587-601
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub sgrub chen gdan rdzogs su bsgom pa'i byang sems 'gyur med kyi man ngag grub pa'i snying tig}}, by [[padma dkar po]]
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub sgrub chen gdan rdzogs su bsgom pa'i byang sems 'gyur med kyi man ngag grub pa'i snying tig|rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub sgrub chen gdan rdzogs su bsgom pa'i byang sems 'gyur med kyi man ngag grub pa'i snying tig}}, by [[padma dkar po]]
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: bsnyen sgrub kyi khrid yig |བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་]]</big> 603-617
 
#:<big>[[Wylie: bsnyen sgrub kyi khrid yig |བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་]]</big> 603-617
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bsnyen sgrub kyi khrid yig}}, by [[zla ba seng ge]]  
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bsnyen sgrub kyi khrid yig|bsnyen sgrub kyi khrid yig}}, by [[zla ba seng ge]]  
  
 
#''
 
#''
 
#:<big>[[Wylie: thun mong ma yin pa'i smon lam rgyal ba rgya mtsho ma |ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྨོན་ལམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་མ་]]</big> 619-625
 
#:<big>[[Wylie: thun mong ma yin pa'i smon lam rgyal ba rgya mtsho ma |ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྨོན་ལམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་མ་]]</big> 619-625
#:{{#switchtablink:Wylie Text|thun mong ma yin pa'i smon lam rgyal ba rgya mtsho ma}}, by [[Tāranātha]]  
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|thun mong ma yin pa'i smon lam rgyal ba rgya mtsho ma|thun mong ma yin pa'i smon lam rgyal ba rgya mtsho ma}}, by [[Tāranātha]]  
  
 
</div>
 
</div>

Revision as of 19:39, 26 January 2015

[[Image: DNZ Shechen Tsadra Scan Cover Volume {{{VolumeNumber}}}.jpg|2000px|link=|Click the picture above to view the original manuscript.]]
Damngak Rinpoché Dzö, Volume {{{VolumeNumber}}} ({{{VolumeLetterTib}}})
{{{VolumeTitleTrans}}}
{{{VolumeTitleTib}}}


དུས་འཁོར་དང་ཨོ་རྒྱན་བསྙེན་སྒྲུབ་[edit]

[[Category: Gdams ngag mdzod Volume {{{VolumeNumber}}}]]

Volume 15 Contents[1][edit]

 1. རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོའི་གཞུང་ 1-14
  rdo rje'i rnal 'byor yan lag drug pa'i rgyud dang man ngag gi snying po'i gzhung, by sha ba ri dbang phyug (Śavaripa)
  དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ 1b1-3b5.
  dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po 2-6.
  སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་མན་ངག་ 3b5-7a2.
  sbyor ba yan lag drug pa'i man ngag 6-13.
  རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ by ཤ་བ་རི་དབང་ཕྱུག་ 7a2-7b3.
  rnal 'byor yan lag drug pa, by sha ba ri dbang phyug 13-14.
 1. དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ 15-24
  dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa, by Kun spangs thugs rje brtson 'grus[2],
 1. དུས་འཁོར་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབས་ཐབས་རྒྱས་པ་ 25-45
  dus 'khor lha dgu'i sgrubs thabs rgyas pa, by Tāranātha,
 1. དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་ 47-104
  dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho, by Tāranātha
 1. དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་གོང་མའི་ཆོ་ག་ 105-131
  dpal dus kyi 'khor lo'i dbang gong ma'i cho ga,by Tāranātha
 1. ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ 133-231
  zab lam rdo rje'i rnal 'byor gyi 'khrid yig mthong ba don ldan, by Tāranātha
 1. རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྟགས་ཚད་ཀྱི་ཡི་གེ་ 233-268
  rnal 'byor yan lag drug pa'i rtags tshad kyi yi ge, by Tāranātha
 1. སྦྱོར་དྲུག་གེགས་སེལ་ 269-313
  sbyor drug gegs sel, by Tāranātha
 1. བླ་མེད་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད་ལེན་ལམ་ཟབ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་ 315-326
  bla med sngags chos kyi snying po'i bcud len lam zab bdud rtsi'i thig le, by tshe dbang nor bu rdo rje dpal 'bar
 1. དཔལ་མཆོག་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མན་ངག་ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བརྒྱུད་འཛིན་མཆོག་རྒྱས་ 327-329
  dpal mchog dang po'i sangs rgyas kyi man ngag zab lam rdo rje'i rnal 'byor byin rlabs bka' brgyud bla mar gsol ba 'debs pa brgyud 'dzin mchog rgyas, by tshe dbang nor bu rdo rje dpal 'bar
 1. དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྦྱོར་དྲུག་གི་སྔོན་འགྲོ་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་ངག་འདོན་ཟུང་འཇུག་ཐེམ་སྐས་ 331-343
  dpal dus kyi 'khor lo'i sbyor drug gi sngon 'gro chos spyod kyi ngag 'don zung 'jug them skas, by si tu pad+ma nyin byed dbang po (Tai Situpa, 9th)
 1. དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རིམ་གཉིས་འབྲོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེ་འབེབས་པ་ 345-369
  dpal dus kyi 'khor lo'i rim gnyis 'bro lugs kyi brgyud pa'i gsol 'debs rdo rje 'bebs pa, by rje gu Na ('jam mgon kong sprul)
 1. གྲུབ་ཆེན་དཔེ་མེད་མཚོའི་ལུགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྙིང་པོ་ངེས་པ་ 371-379
  grub chen dpe med mtsho'i lugs kyi sbyor ba yan lag drug pa'i rnal 'byor gyi snying po nges pa, by grub thob dpe med mtsho
 1. དཔེ་མེད་མཚོའི་ལུགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འབྱེད་ 381-403
  dpe med mtsho'i lugs kyi rnal 'byor yan lag drug pa'i khrid rdo rje'i tshig 'byed, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th)
 1. སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་གདམས་ངག་གི་རྩ་བ་ 405-407
  snying po rdo rje'i tshig ces bya ba lce rtse rkan sbyar gyi gdams ngag gi rtsa ba, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th)
 1. ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་ཁྲིད་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཉེ་ལམ་ 409-431
  lce rtse rkan sbyar gyi khrid rdo rje 'dzin pa'i nye lam, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th)
 1. ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་འགྲེལ་པ་ 433-437
  lce rtse rkan sbyar gyi 'khrul 'khor 'grel pa
 1. བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ་སྙིང་པོ་གྲུབ་པ་ 439-446
  bcom ldan 'das dpal dus kyi 'khor lo lhan cig skyes pa'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa'i yi ge snying po grub pa, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)
 1. ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་ 447-479
  chos rgyal rigs ldan gtso bor gyur pa rdo rje'i rnal 'byor brgyud pa'i bla ma mchod pa'i cho ga rdo rje nyi ma'i snang ba chen po, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho ('jam mgon kong sprul)
 1. བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་བཀློགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་ 481-497
  bcom ldan 'das dus kyi 'khor lo'i khro rgyal rdo rje shugs kyi sgrub thabs dang rjes gnang bklogs chog tu bkod pa ye shes grub pa, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)
 1. གྲུབ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པའི་གདམས་ངག་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ 499-509
  grub chen o rgyan pa'i gdams ngag rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi gzhung, by o rgyan pa (rin chen dpal)
  རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག །རིགས་བཞི་མཁའ་འགྲོས་གནང་བའི་ཐབས་ལམ་གྱི་གཞུང་, by ཨོ་རྒྱན་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་ 5a3-5b5.
  rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi yan lag rigs bzhi mkha' 'gros gnang ba'i thabs lam gyi gzhung, by o rgyan pa rin chen dpal 507-508.
  རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གྲུབ་ ་ ་ ་|རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གྲུབ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པས་གནང་བ་ by ཨོ་རྒྱན་པ་ 5b6-6a7.
  rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub dang 'brel ba'i smon lam gyi rdo rje'i glu grub chen o rgyan pas gnang ba, by o rgyan pa 508-509.
 1. བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་བཤད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ 511-574
  bsnyen sgrub kyi 'brel bshad yid bzhin nor bu, by rgyal khams pa zla ba seng ge
 1. རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྔོན་འགྲོའི་ཆོ་ག་ 575-585
  rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub las sngon 'gro'i cho ga, by zla ba seng ge
 1. རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཆེན་གདན་རྫོགས་སུ་བསྒོམ་པའི་བྱང་སེམས་འགྱུར་མེད་ཀྱི་མན་ངག་གྲུབ་པའི་སྙིང་ཏིག་ 587-601
  rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub sgrub chen gdan rdzogs su bsgom pa'i byang sems 'gyur med kyi man ngag grub pa'i snying tig, by padma dkar po
 1. བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ 603-617
  bsnyen sgrub kyi khrid yig, by zla ba seng ge
 1. ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྨོན་ལམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་མ་ 619-625
  thun mong ma yin pa'i smon lam rgyal ba rgya mtsho ma, by Tāranātha

Volume 15 Karchak[edit]

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་[edit]

15-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈གདམས་ངག་མཛོད། སྦྱོར་དྲུག བ༽ གངས་ཅན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བདུན་པ་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག །སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག་ཁ་འབྱེད་པའི་མན་ངག །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་མ་ནིང་གི་གོ་འཕང་རྟེན་འདིར་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་ལ་མཆོག་དང་པོའ་སངས་རྒྱས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་རྩ་རྒྱུད་ལས་ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་སྙིང་པོའ་ཆོས་སྐོར་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དུ་ཇི་ལྟར་བཞུགས་པའི་སྐོར་ལ་གཞུང་རྩ་བ། སྨིན་བྱེད། གྲོལ་བྱེད་གདམས་ཁྲིད་བཅས་དང་། གྲུབ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པ་ཨུ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་དུ་མངོན་སུམ་དུ་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་ཕེབས་ནས་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའ་མངོན་སུམ་དུ་སྩལ་བའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་བཅས་བཞུགས་པ་ལ། དང་པོ་གཞུང་རྩ་བའི་སྐོར་ནི། རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོའ་གཞུང་ཞེས་བྱ་བ་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ། སྦྱོར་དྲུག་མན་ངག་དུས་ཞབས་སྙན་བརྒྱུད། དཔལ་ཤ་བ་རི་དབང་ཕྱུག་གིས་པཎྜི་ཏ་མ་ཧཱ་བི་བྷཱུ་ཏི་ཙནྡྲ་ལ་གསུང་པ་ལྡེབ། ༧ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་པ་དཔལ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་ཕྱོགས་བསྒྲིག་མཛད་པ་ལྡེབ། ༥ གཉིས་པ་སྨིན་བྱེད་ལ། དུས་འཁོར་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་པ་རྗེ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༡ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་རྗེ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༢༩ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་དབང་གོང་མའི་ཆོ་ག་རྗེ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༤ གསུམ་པ་གྲོལ་བྱེད་གདམས་ཁྲིད་ལ། ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་རྗེ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༤༩ རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྟགས་ཚད་ཀྱི་ཡི་གེ་རྗེ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༨ སྦྱོར་དྲུག་གེགས་སེལ་རྗེ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་

15-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈མཛད་པ་ལྡེབ། ༢༣ བླ་མེད་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོའ་བཅུད་ལེན་ལམ་ཟབ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་སྟན་ཐོག་གཅིག་མའི་ཁྲིད་ཡིག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་འབར་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༦ དཔལ་མཆོག་དང་པོའ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མན་ངག་ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་རྒྱུད་འཛིན་མཆོག་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བ་རྗེ་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༢ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་སྦྱོར་དྲུག་གི་སྔོན་འགྲོ་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་ངག་འདོན་ཟུང་འཇུག་ཐེམསཐེམ་སྐས་ཞེས་བྱ་བ་སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༧ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་རིམ་གཉིས་འབྲོའགྲོ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེ་འབེབས་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྗེ་གུ་ཎས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༣ གྲུབ་ཆེན་དཔེ་མེད་འཚོའ་ལུགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྙིང་པོ་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་པཎྜི་ཏ་བི་བྷཱུ་ཏི་ཙནྡྲ་དང་། གཉལ་ལོ་ཙ་བ་མི་མཉམ་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བ་ལས་ཕྱུངས་པ་ལྡེབ། ༥ དཔེ་མེད་འཚོའ་ལུགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་རྗེ་པདྨ་དཀར་པོས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༢ སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་གདམས་ངག་གི་རྩ་བ་རྗེ་པདྨ་དཀར་པོས་གསུངས་པ་ལྡེབ། ༢ ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་ཁྲིད་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཉེ་ལམ་རྗེ་པདྨ་དཀར་པོས་གསུངས་པ་ལྡེབ། ༡༢ ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་འཕྲུལ་འཁོར་འགྲེལ་པ་ལྡེབ། ༣ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ་སྙིང་པོ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྗེ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཞབས་ཀྱིས་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ཁོལ་ཕྱུངས་ལྡེབ། ༤ ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྗེ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་

15-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 3.jpg

༈༈༈༣༈༈༈མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༧ བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་ཕྱུངས་རྗེ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༩ བཞི་པ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་པ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལ། དབང་དམིགས་གསལ་མི་བཞུགས། གདམས་ངག་གི་སྐོར་ལ། གྲུབ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པའི་གདམས་ངག་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ལྡེབ། ༦ བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྡེབ། ༣༢ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྔོན་འགྲོའི་ཆོ་ག་རྗེ་ཟླ་བ་སེང་གེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༦ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གྲུབ་ཆེན་གདན་རྫོགས་སུ་བསྒོམ་པའི་བྱང་སེམས་འགྱུར་མེད་ཀྱི་མན་ངག་གྲུབ་པའི་སྙིང་ཐིག་རྗེ་པདྨ་དཀར་པོས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༨ བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྗེ་ཟླ་བ་སེང་གེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༨ ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྨོན་ལམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་མ་རྗེ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༤ ཆོས་ཚན། ༢༦ ལྡེབ་བསྡོམས། ༣༡༢ བཅས་བཞུགས།། །།

dkar chag[edit]

!!!1!!!gdams ngag mdzod/_sbyor drug_ba)_gangs can sgrub brgyud shing rta bdun pa rnal 'byor bla med rgyud thams cad kyi zab pa'i mthar thug_/sangs rgyas rin chen za ma tog kha 'byed pa'i man ngag_/rdo rje sems dpa' ma ning gi go 'phang rten 'dir mngon sum du byed pa la mchog dang po' sangs rgyas dus kyi 'khor lo' rtsa rgyud las zab lam rdo rje'i rnal 'byor sbyor ba yan lag drug gi snying po' chos skor gdams ngag rin po che'i mdzod du ji ltar bzhugs pa'i skor la gzhung rtsa ba/_smin byed/_grol byed gdams khrid bcas dang /_grub chen o rgyan pa u rgyan mkha' 'gro'i gling du mngon sum du sku dngos kyis phebs nas rdo rje btsun mo' mngon sum du stsal ba'i rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi chos skor bcas bzhugs pa la/_dang po gzhung rtsa ba'i skor ni/_rdo rje rnal 'byor yan lag drug pa'i rgyud dang man ngag gi snying po' gzhung zhes bya ba dus 'khor rgyud kyi snying po/_sbyor drug man ngag dus zhabs snyan brgyud/_dpal sha ba ri dbang phyug gis paN+Di ta ma hA bi b+hU ti tsan+d+ra la gsung pa ldeb/_7_dpal dus kyi 'khor lo' rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa zhes bya ba rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rjes phyogs bsgrig mdzad pa ldeb/_5_gnyis pa smin byed la/_dus 'khor lha dgu'i sgrub thabs rgyas pa rje tA ra nA thas mdzad pa ldeb/_11_dpal dus kyi 'khor lo' mchod chog nyer mkho rje tA ra nA thas mdzad pa ldeb/_29_dpal dus kyi 'khor lo' dbang gong ma'i cho ga rje tA ra nA thas mdzad pa ldeb/_14_gsum pa grol byed gdams khrid la/_zab lam rdo rje'i rnal 'byor gyi khrid yig mthong ba don ldan zhes bya ba rje tA ra nA thas mdzad pa ldeb/_49_rnal 'byor yan lag drug pa'i rtags tshad kyi yi ge rje tA ra nA thas mdzad pa ldeb/_18_sbyor drug gegs sel rje tA ra nA thas

!!!2!!!mdzad pa ldeb/_23_bla med sngags chos kyi snying po' bcud len lam zab bdud rtsi'i thig le zhes bya ba stan thog gcig ma'i khrid yig rig 'dzin tshe dbang nor bu rdo rje dpal 'bar gyis mdzad pa ldeb/_6_dpal mchog dang po' sangs rgyas kyi man ngag zab lam rdo rje'i rnal 'byor byin rlabs bka' brgyud bla mar gsol ba 'debs pa rgyud 'dzin mchog rgyas zhes bya ba rje rig 'dzin tshe dbang nor bus mdzad pa ldeb/_2_dpal dus kyi 'khor lo' sbyor drug gi sngon 'gro chos spyod kyi ngag 'don zung 'jug themasathem skas zhes bya ba si tu pad+ma nyin byed dbang pos mdzad pa ldeb/_7_dpal dus kyi 'khor lo' rim gnyis 'bro'agro lugs kyi rgyud pa'i gsol 'debs rdo rje 'bebs pa zhes bya ba rje gu Nas mdzad pa ldeb/_13_grub chen dpe med 'tsho' lugs kyi sbyor ba yan lag drug pa'i rnal 'byor gyi snying po nges pa zhes bya ba paN+Di ta bi b+hU ti tsan+d+ra dang /_gnyal lo tsa ba mi mnyam bzang pos bsgyur ba las phyungs pa ldeb/_5_dpe med 'tsho' lugs kyi rnal 'byor yan lag drug pa'i khrid rdo rje'i tshig 'byed ces bya ba rje pad+ma dkar pos mdzad pa ldeb/_12_snying po rdo rje'i tshig ces bya ba lce rtse rkan sbyar gyi gdams ngag gi rtsa ba rje pad+ma dkar pos gsungs pa ldeb/_2_lce rtse rkan sbyar gyi khrid rdo rje 'dzin pa'i nye lam rje pad+ma dkar pos gsungs pa ldeb/_12_lce rtse rkan sbyar gyi 'phrul 'khor 'grel pa ldeb/_3_bcom ldan 'das dpal dus kyi 'khor lo lhan cig skyes pa'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa'i yi ge snying po grub pa zhes bya ba rje blo gros mtha' yas zhabs kyis sgrub thabs rin 'byung khol phyungs ldeb/_4_chos rgyal rigs ldan gtso bor gyur pa rdo rje'i rnal 'byor brgyud pa'i bla ma mchod pa'i cho ga rdo rje nyi ma'i snang ba chen po zhes bya ba rje karma ngag dbang yon tan rgya mtshos

!!!3!!!mdzad pa ldeb/_17_bcom ldan 'das dus kyi 'khor lo khro rgyal rdo rje shugs kyi sgrub thabs rjes gnang bklags chog tu bkod pa ye shes grub pa zhes bya ba sgrub thabs rin 'byung las khol phyungs rje blo gros mtha' yas kyis mdzad pa ldeb/_9_bzhi pa sgrub brgyud shing rta brgyad pa rdo rje gsum bsnyen sgrub kyi chos skor la/_dbang dmigs gsal mi bzhugs/_gdams ngag gi skor la/_grub chen o rgyan pa'i gdams ngag rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi gzhung ldeb/_6_bsnyen sgrub kyi 'grel bshad yid bzhin nor bu ldeb/_32_rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub las sngon 'gro'i cho ga rje zla ba seng ges mdzad pa ldeb/_6_rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub grub chen gdan rdzogs su bsgom pa'i byang sems 'gyur med kyi man ngag grub pa'i snying thig rje pad+ma dkar pos mdzad pa ldeb/_8_bsnyen sgrub kyi khrid yig rje zla ba seng ges mdzad pa ldeb/_8_thun mong ma yin pa'i smon lam rgyal ba rgya mtsho ma rje tA ra nA thas mdzad pa ldeb/_4_chos tshan/_26_ldeb bsdoms/_312_bcas bzhugs//_//

Footnotes[edit]

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod
 2. Thought to be by yu mo mi bskyod rdo rje, but in fact probably written by one Kun spangs thugs rje brtson 'grus, also called kun spangs chen po.