Volume 16

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "dkarchageng" to "KarchagTitleTrans")
m (Text replacement - "sizerel" to "RelativeVolumeSize")
Line 10: Line 10:
 
|dkarchagwylie=Dkar chag pod bcu drug pa
 
|dkarchagwylie=Dkar chag pod bcu drug pa
 
|KarchagTitleTrans=
 
|KarchagTitleTrans=
|sizerel=10th largest
+
|RelativeVolumeSize=10th largest
 
|numoftexts= 30
 
|numoftexts= 30
 
|numofpecha= 309
 
|numofpecha= 309

Revision as of 19:30, 2 February 2018

Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 16 ({{{VolumeLetterTib}}})
Miscellaneous Collections Volume 1
ཁྲི་སྐོར་སྣ་ཚོགས་པོད་དང་པོ་


ཁྲིད་སྐོར་སྣ་ཚོགས་པོད་དང་པོ་

Volume 16 Contents[1][edit]

 1. Ritual Honoring The Gurus Of The Eight Mainstream Lineages Of Accomplishment by Karma Tashi Chöpel
  སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་ 1-55
  sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kun 'dus kyi bla ma mchod pa'i cho ga byin rlabs dngos grub yon tan kun gyi 'byung gnas
 2. Arrangement of Practical Method According to the Advice of Mahāsiddhā Lavapa
  བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་བྱིན་རླབས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱ་བའི་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་ཆུ་རྒྱུན་ 57-100
  bla ma rdo rje 'chang grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i byin rlabs lhan cig tu bya ba'i tshul dngos grub chu rgyun, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho ('jam mgon kong sprul)
 3. Ritual Honoring the Eighty-Four Siddhās
  འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ 101-131
  'phags yul gyi grub chen brgyad cu rtsa bzhi la mchod cing gsol ba gdab pa'i cho ga dngos grub kun 'byung, by ku sA li karma ngag dbang yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzang po ('jam mgon kong sprul)
 4. Guru Yoga According to the Indian Tradition
  གྲུབ་མཆོག་སྤྱི་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱ་གར་ལུགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ་འཁྱིལ་པ་ 133-148
  grub mchog spyi la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor rgya gar lugs dngos grub thig le 'khyil pa, by tA ra nA tha
 5. Manual of Instruction for the Six Dharmas Associated with the Eighty-four Siddhās, Together With Some Ancient Sources
  གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་རྩ་འགྲེལ་ 149-200
  grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i rdzogs rim rin chen phreng ba rtsa 'grel, by te lo pa
 6. Empowerment for Mahākaruṇika Jinasāgara
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་མངོན་རྟོགས་དབང་བསྐུར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆུ་རྒྱུན་ 201-228
  'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lam gyi rim pa'i mngon rtogs dbang bskur thugs rje chen po'i chu rgyun, by rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 7. Authorization Ritual for Mahākaruṇika Jinasāgara
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོའི་མཆོད་བསྒྲིག་དཀྱིལ་འཁོར་སྟོན་པ་བཅས་ 229-235
  'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi dbang chog rin chen 'od 'phro'i mchod bsgrig dkyil 'khor ston pa bcas
 8. The Authorization Ritual for the Wrathful Red Hayagrīva
  This text does not seem to be included in the available editions of The Treasury of Precious Instructions.
 9. Authorization Ritual for Mañjughoṣa
  མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ 237-247
  mgon po 'jam dpal dbyangs kyi rjes gnang,
 10. Authorization Ritual for Vajrapāṇi
  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རྗེས་གནང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ 249-257
  bcom ldan 'das phyag na rdo rje'i rjes gnang byin rlabs kyi 'byung gnas,by rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 11. Authorization Ritual for Amitāyus
  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་རྗེས་གནང་ 259-268
  bcom ldan 'das tshe dpag med kyi rjes gnang, by rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 12. Authorization Ritual for Tārā
  སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་ 269-274
  sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang,
 13. Authorization Ritual for Jambhala
  ཨརྱ་ཛམ་བྷ་ལའི་རྗེས་གནང་ 275-283
  arya dzam bha la'i rjes gnang, by 'od dpag rdo rje,
 14. Authorization Ritual for The Guardian Of These Teachings, Draklha Gönpo
  ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་རྗེས་གནང་བགེགས་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་ 285-291
  chos skyong brag lha mgon po'i rjes gnang bgegs dpung 'joms byed, by g+hir ti rat+na
 15. A Concise Collection of the Biographies of Those in the Lineage
  This text does not seem to be included in the available editions of The Treasury of Precious Instructions.
 16. The Vajra Verses Concerning the Graduated Path of Avalokiteśvara, translated from the Sanskrit by the scholar Śrīputra
  སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ 293-296
  spyan ras gzigs kyi lam gyi rim pa rdo rje'i tshig rkang,
 17. Flow of Nectar, a text combining the stages of approach and accomplishment with the empowerment ritual for Avalokiteśvara
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ 297-320
  'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi bsnyen sgrub bdud rtsi'i chu rgyun, by 'od dpag rdo rje
 18. Banquet of Nectar, A Manual of Instruction for the Graduated Path to Enlightenment Based on Avalokiteśvara
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ 321-362
  'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston, by 'od dpag rdo rje
 19. Golden Wand of Pith Instructions, Instructions on Meditation Topics
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཆ་ལག་མན་ངག་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་ 363-376
  'phags pa spyan ras gzigs kyi byang chub lam gyi rim pa'i khrid kyi cha lag man ngag gser gyi thur ma rin po che'i sgron me,
 20. Adorning Wheel of Timeless Awareness That Causes Wisdom to Flourish, Instructions on Enlightened Form, Based on Mañjuśrīghoṣa
  འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྐུའི་ཁྲིད་ཤེས་རབ་འཕེལ་བྱེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ 377-397
  'jam dpal dbyangs sku'i khrid shes rab 'phel byed ye shes rgyan gyi 'khor lo, by 'od dpag rdo rje
 21. Vanquisher of the Hordes of Maras, Instructions on Enlightened Mind, Based on Vajrapāṇi
  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་ 399-425
  bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa, by 'od dpag rdo rje
 22. Accomplishment of the Deathless Vajra Body, Instructions on Enlightened Qualities, Based on Amitāyus
  བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ 427-445
  bcom ldan 'das mgon po tshe dpag med yon tan gyi khrid 'chi med rdo rje'i sku sgrub par byed pa, by 'od dpag rdo rje
 23. Liberation from the Crevasse of Samsara: Instructions on the Activity Ritual That Grants Protection from the Eight Fears, Instructions on Enlightened Activities, Based on Tārā
  སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྲིད་འཁོར་བའི་འཕྲང་སྒྲོལ་ 447-465
  sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol, by 'od dpag rdo rje
 24. Rain of Accomplishments, Instructions on Jambhala
  ཛམ་བྷ་ལ་སེར་པོའི་ཁྲིད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ 467-483
  dzam bha la ser po'i khrid dngos grub char 'bebs, by 'od dpag rdo rje
 25. Reservoir of Blessings, A Supplication to the Lineage of the Graduated Path
  སྤྱན་རས་གཟིགས་ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ 485-488
  spyan ras gzigs lam rim bla ma brgyud pa la gsol 'debs byin rlabs kyi chu gter, by 'od dpag rdo rje
 26. A Torma Ritual of Draklha Gönpo authored by Drakpa Rinchen
  ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་མངོན་རྟོགས་ 489-495
  chos skyong brag lha mgon po'i mngon rtogs, by g+hir ti rat+na
 27. Finding Ease in the Nature of Mind, The Manual for the Authorization Ritual of the Form of Avalokiteśvara
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་རང་གི་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་བའི་མན་ངག་ 497-523
  'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i rang gi sems nyid ngal gso ba'i man ngag, by dge slong dpal gyi ming can
 28. The Source Text for Finding Ease in the Nature of Mind, Spoken by Avalokiteśvara to the Mahāsiddhā Mitrayogi, Including Direct Introduction to the Quintessential Essence, Cherished Essence, Thirty Biographical Verses, and Quintessential Summary of the Commentary on the Main Source, my [Kongtrul's] Lord Guru’s Word-by-word Explanation of the Foregoing
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ 525-552
  'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa, by mkhyen brtse'i dbang po
 29. The Sources of the Teachings on Finding Ease in the Nature of Mind Found in Scriptural Citations from the Sutras and Tantras, by Butön
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྩ་བ་མདོ་ཡི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་ 553-558
  phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i rtsa ba mdo yi lung dang sbyar ba
  སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྩ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་ 558-565
  sems nyid ngal gso’i rtsa ba rgyud kyi lung dang sbyar ba
 30. Notes on Finding Ease in the Nature of Mind, authored by Jamyang Khyentse Wangchuk
  སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པ་ 565-584
  sems nyid ngal gso’i khrid kyi zin bris ’jam dbyangs mkhyen brtse’i dbang phyug gis mdzad pa, by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
 31. A Song of Experience Based on Finding Ease in the Nature of Mind by Losel Tenkyong
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཉམས་གླུ་དྲན་པས་སྙིང་གི་གདུང་སེལ་ཟླ་བའི་ཟིལ་ངར་ 584-585
  phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i khrid kyi nyams glu dran pas snying gi gdung sel zla ba’i zil ngar, by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
 32. Explanation Methods for Finding Ease in the Nature of Mind
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་འཁྲིད་ཀྱི་འཆད་ཐབས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་ 585-599
  phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i ’khrid kyi ’chad thabs bla ma'i zhal lung bdud rtsi'i snang ba, by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
 33. The Supplication Connecting with Locations
  སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་བརྒྱུད་འདེབས་གནས་སྦྱར་མ་ 601-602
  sems nyid ngal gso'i brgyud 'debs gnas sbyar ma, by byang gling pa bsod nams mchog grub, and rdo rje 'chang blo gsal zhabs
  བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཁ་སྐོང་ 603-604
  bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skong
 34. The Source on the Three Quintessential Topics that is the Thorough Instruction for Avalokiteśvara According to the Tradition of the Mahāsiddhā Mitrayogi, Together with Pith Instructions, Comprising the Source Text of Vajra Verses
  གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ 605-607
  grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang, by mi tra dzo ki
 35. A Supplication to the Lineage
  སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་ 607-609
  snying po don gsum gyi brgyud 'debs byin rlabs mchog stsol
 36. Chariot of Sublime Accomplishment, A Concise Method for Practice
  འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཤིང་རྟ་ 609-616
  'phags mchog thugs rje chen po'i dmar khrid snying po don gsum gyi nyams len mdor bsdus pa grub pa mchog gi shing rta
 37. Essential Liturgies
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་མི་ཏྲ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ངག་འདོན་སྙིང་པོ་ 616-618
  thugs rje chen po'i dmar khrid mi tra lugs kyi rgyun gyi rnal 'byor ngag 'don snying po
 38. The following texts are mentioned in Jamgon Kongtrul's catalog but are not included in the available editions of The Treasury of Precious Instructions
 • The Supplication To The Lineage Of The Thorough Instruction According To The Tsembu Tradition
 • The Manual Of Instruction Authored By Khyenrap Chöje
 • An Extensive Structural Analysis Of The Foregoing
 • A Quintessential Summation Of The Practice Methods Of The Stages Of Development And Completion
 • An Extremely Concise Format For Practice

Volume 16 Karchak[edit]

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་[edit]

16-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈།གདམས་ངག་མཛོད། ཁྲིད་ཕྲན། མ༽ སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བླ་མཆོད་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་ལྡེབ། ༢༨ རྗེས་འབྲེལ་འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་ཁྱད་འཕགས་དུ་མའི་བརྒྱུད་སྲོལ་སྣ་ཚོགས་ལས་བྱེད་པའི་གདམས་ཁྲིད་ཀྱི་སྐོར་ལ། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་བྱིན་རླབས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱ་བའི་ཚུལ། དངོས་གྲུབ་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་ཇོ་ནང་རྗེ་བརྩུན་གོང་འོག་གི་བཞེད་པ་ལྟར་རྗེ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་གསར་བསྒྲིགས་ལྡེབ། ༢༢ འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༦ གྲུབ་མཆོག་སྤྱི་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱ་གར་ལུགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ་འཁྱིལ་བ་ལྡེབ། ༨ གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་རྩ་འགྲེལ་ལྡེབ། ༢༦ མི་ཏྲ་ཁྲིད་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པའི་ཆོས་སྐོར་ལ། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ལམ་རིམ་མངོན་རྟོགས་དབང་བསྐུར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༤ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོའི་ཆོག་བསྒྲིག་དཀྱིལ་འཁོར་སྟོན་པ་བཅས་ལྡེབ། ༤ མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༦ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རྗེས་གནང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ལྡེབ། ༥ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༥ སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༣ ཨཱརྻ་ཛམྦྷ་ལའི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༥ ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་རྗེས་གནང་བ་གེགས་དཔུང་

16-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈འཇོམས་བྱེད་ལྡེབ། ༤ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལྡེབ། ༢ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་འདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལྡེབ། ༡༣ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ལྡེབ། ༢༡ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཆ་ལག་མན་ངག་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་ལྡེབ། ༧ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྐུའི་ཁྲིད་ཤེས་རབ་འཕེལ་བྱེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༡༡ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༡༤ བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༡༠ སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྲིད་འཁོར་བའི་འཕྲང་སྒྲོལ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་དེབ། ༡༠ ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོའི་ཁྲིད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༩ སྤྱན་རས་གཟིགས་ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ལྡེབ། ༢ ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་མངོན་རྟོགས་རྣལ་འབྱོར་པ་གྷིརྟི་རཏྣས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༤ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་རང་གི་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་བའི་མན་ངག་ལྡེབ། ༡༤ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གཟུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མཛད་པ་

16-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 3.jpg

༈༈༈༣༈༈༈ལྡེབ། ༡༤ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྩ་བ་མདོ་ཡི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁེན་བརྩེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༢༤ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་བརྒྱུད་འདེབས་གནས་སྦྱར་མ་ལྡེབ། ༡ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་བླ་མ་བརྒྱད་པའི་ཁ་སྐོངས་ལྡེབ། ༡ གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལྡེབ། ༧ བཅས་བསྡོམས་ལྡེབ༑ ༣༠༩ བཞུགས༎

dkar chag[edit]

!!!1!!!/gdams ngag mdzod/_khrid phran/_ma)_sgrub brgyud shing rta brgyad kun 'dus kyi bla mchod byin rlabs dngos grub yon tan kun gyi 'byung gnas ldeb/_28_rjes 'brel 'phags bod mkhas grub khyad 'phags du ma'i brgyud srol sna tshogs las byed pa'i gdams khrid kyi skor la/_bla ma rdo rje 'chang grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i byin rlabs lhan cig tu bya ba'i tshul/_dngos grub chu rgyun zhes bya ba jo nang rje brtsun gong 'og gi bzhed pa ltar rje karma ngag dbang yon tan rgya mtshos gsar bsgrigs ldeb/_22_'phags yul gyi grub chen brgyad cu rtsa bzhi la mchod cing gsol ba gdab pa'i cho ga dngos grub kun 'byung zhes bya ba ldeb/_16_grub mchog spyi la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor rgya gar lugs dngos grub thig le 'khyil ba ldeb/_8_grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i rdzogs rim rin chen phreng ba rtsa 'grel ldeb/_26_mi tra khrid drug tu grags pa'i chos skor la/_'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lam rim mngon rtogs dbang bskur thugs rje chen po'i chu rgyun zhes bya ba rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes mdzad pa ldeb/_14_'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi dbang chog rin chen 'od 'phro'i chog bsgrig dkyil 'khor ston pa bcas ldeb/_4_mgon po 'jam dpal dbyangs kyi rjes gnang ldeb/_6_bcom ldan 'das phyag na rdo rje'i rjes gnang byin rlabs kyi 'byung gnas ldeb/_5_bcom ldan 'das tshe dpag med kyi rjes gnang ldeb/_5_sgrol ma 'jigs pa brgyad skyobs 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang ldeb/_3_Ar+Ya dzam+b+ha la'i rjes gnang ldeb/_5_chos skyong brag lha mgon po'i rjes gnang ba gegs dpung

!!!2!!!'joms byed ldeb/_4_spyan ras gzigs kyi lam gyi rim pa rdo rje'i tshig rkang ldeb/_2_'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi bsnyen sgrub 'dud rtsi'i chu rgyun ldeb/_13_'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston ldeb/_21_'phags pa spyan ras gzigs kyi byang chub lam gyi rim pa'i khrid kyi cha lag man ngag gser gyi thur ma rin po che'i sgron me ldeb/_7_'jam dpal dbyangs sku'i khrid shes rab 'phel byed ye shes rgyan gyi 'khor lo rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes yi ger bkod pa ldeb/_11_bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes yi ger bkod pa ldeb/_14_bcom ldan 'das mgon po tshe dpag med yon tan gyi khrid 'chi med rdo rje'i sku sgrub par byed pa rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes yi ger bkod pa ldeb/_10_sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes yi ger bkod pa deb/_10_dzam+b+ha la ser po'i khrid dngos grub char 'bebs rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes yi ger bkod pa ldeb/_9_spyan ras gzigs lam rim bla ma brgyud pa la gsol 'debs byin rlabs kyi chu gter ldeb/_2_chos skyong brag lha mgon po'i mngon rtogs rnal 'byor pa g+hirti rat+nas mdzad pa ldeb/_4_'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i rang gi sems nyid ngal gso ba'i man ngag ldeb/_14_'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gzungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa rje mkhyen brtse'i dbang pos mdzad pa

!!!3!!!ldeb/_14_phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i rtsa ba mdo yi lung dang sbyar ba rje 'jam dbyangs mkhen brtses mdzad pa ldeb/_24_sems nyid ngal gso'i brgyud 'debs gnas sbyar ma ldeb/_1_bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyad pa'i kha skongs ldeb/_1_grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang ldeb/_7_bcas bsdoms ldeb|_309_bzhugs//

Footnotes[edit]

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod