Volume 16

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
(43 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Volume
 
{{Volume
|voltitletib=ཁྲི་སྐོར་སྣ་ཚོགས་པོད་དང་པོ་
+
|VolumeTitleTib=ཁྲིད་སྐོར་སྣ་ཚོགས་པོད་དང་པོ་
|voltitlewylie=khri skor sna tshogs pod dang po
+
|VolumeTitleWylie=khrid skor sna tshogs pod dang po
|voltitleeng=Miscellaneous Collections Volume 1
+
|VolumeTitleTrans=Miscellaneous Collections Volume 1
|volnumtib=༡༦
+
|VolumeNumberTib=༡༦
|volnumeng=16
+
|VolumeNumber=16
|volyigtib=མ་
+
|VolumeLetterTib=མ་
|volyigwylie=ma
+
|VolumeLetterWylie=ma
|dkarchagtib=དཀར་ཆག་པོད་བཅུ་དྲུག་པ་
+
|KarchagTitleTib=དཀར་ཆག་པོད་བཅུ་དྲུག་པ་
|dkarchagwylie=Dkar chag pod bcu drug pa
+
|KarchagTitleWylie=Dkar chag pod bcu drug pa
|dkarchageng=
+
|KarchagTitleTrans=
|sizerel=10th largest
+
|RelativeVolumeSize=10th largest
|numoftexts= 30
+
|TotalTextsInVolume= 30
|numofpecha= 309
+
|TotalFolios= 309
|numofpages= 618
+
|TotalPages= 618
|largesttext=#1 with 55 pages- [[sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kun 'dus kyi bla ma mchod pa'i cho ga byin rlabs dngos grub yon tan kun gyi 'byung gnas]]
+
|LargestTextInVol=#1 with 55 pages- [[sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kun 'dus kyi bla ma mchod pa'i cho ga byin rlabs dngos grub yon tan kun gyi 'byung gnas]]
|smallesttext=#29 with 2 pages- [[bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skong]]
+
|SmallestTextInVol=#29 with 2 pages- [[bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skong]]
 
}}
 
}}
===Volume 16 Contents<ref>All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's [[The Catalog of The Treasury of Precious Instructions|catalog of the gdams ngag mdzod]]</ref>===
+
{{TranslationInfo|drlPageTitleOfTrans=Mahasiddha Practice: From Mitrayogin and Other Masters}}
 +
<onlyinclude>===Volume 16 Contents<ref>All English titles reported here are from Gethin, Stephen, Padmakara Translation Group, trans. ''Mahāsiddha Practice: From Mitrayogin and Other Masters''. Volume 16 of The Treasury of Precious Instructions (gdams ngag rin po che'i mdzod). Boulder, CO: Shambhala Publications, 2021.</ref>===
 
<div class="volcontent">
 
<div class="volcontent">
#''Ritual Honoring The Gurus Of The Eight Mainstream Lineages Of Accomplishment'' by [[Karma Tashi Chöpel]]
+
::'''''[[Gdams_ngag_mdzod_Shechen_Printing/Volume_16/Part_One:_The_Eight_Great_Chariots_of_the_Practice_Lineage|Part One: The Eight Great Chariots of the Practice Lineage]]'''''
 +
#''The Source of All Blessings, Accomplishments, and Qualities'' by [[Karma Tashi Chöpel]]
 
#:<big>[[Wylie: sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kun 'dus kyi bla ma mchod pa'i cho ga byin rlabs dngos grub yon tan kun gyi 'byung gnas |སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་]]</big> 1-55
 
#:<big>[[Wylie: sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kun 'dus kyi bla ma mchod pa'i cho ga byin rlabs dngos grub yon tan kun gyi 'byung gnas |སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་]]</big> 1-55
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text| sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kun 'dus kyi bla ma mchod pa'i cho ga byin rlabs dngos grub yon tan kun gyi 'byung gnas| sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kun 'dus kyi bla ma mchod pa'i cho ga byin rlabs dngos grub yon tan kun gyi 'byung gnas}}
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text| sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kun 'dus kyi bla ma mchod pa'i cho ga byin rlabs dngos grub yon tan kun gyi 'byung gnas| sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kun 'dus kyi bla ma mchod pa'i cho ga byin rlabs dngos grub yon tan kun gyi 'byung gnas}}
#''
+
#;'''''[[Gdams_ngag_mdzod_Shechen_Printing/Volume_16/Part_Two:_The_Eighty-Four_Mahāsiddhas|Part Two: The Eighty-Four Mahāsiddhas]]'''''
 +
#''The Stream of Accomplishment''
 
#:<big>[[Wylie:bla ma rdo rje 'chang grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i byin rlabs lhan cig tu bya ba'i tshul dngos grub chu rgyun|བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་བྱིན་རླབས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱ་བའི་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་ཆུ་རྒྱུན་]]</big> 57-100
 
#:<big>[[Wylie:bla ma rdo rje 'chang grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i byin rlabs lhan cig tu bya ba'i tshul dngos grub chu rgyun|བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་བྱིན་རླབས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱ་བའི་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་ཆུ་རྒྱུན་]]</big> 57-100
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bla ma rdo rje 'chang grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i byin rlabs lhan cig tu bya ba'i tshul dngos grub chu rgyun|bla ma rdo rje 'chang grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i byin rlabs lhan cig tu bya ba'i tshul dngos grub chu rgyun}}, by [[karma ngag dbang yon tan rgya mtsho]] ([['jam mgon kong sprul]])  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bla ma rdo rje 'chang grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i byin rlabs lhan cig tu bya ba'i tshul dngos grub chu rgyun|bla ma rdo rje 'chang grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i byin rlabs lhan cig tu bya ba'i tshul dngos grub chu rgyun}}, by [[karma ngag dbang yon tan rgya mtsho]] ([['jam mgon kong sprul]])  
#''
+
#''The Source of Accomplishments''
 
#:<big>[[Wylie:'phags yul gyi grub chen brgyad cu rtsa bzhi la mchod cing gsol ba gdab pa'i cho ga dngos grub kun 'byung|འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་]]</big> 101-131
 
#:<big>[[Wylie:'phags yul gyi grub chen brgyad cu rtsa bzhi la mchod cing gsol ba gdab pa'i cho ga dngos grub kun 'byung|འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་]]</big> 101-131
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags yul gyi grub chen brgyad cu rtsa bzhi la mchod cing gsol ba gdab pa'i cho ga dngos grub kun 'byung|'phags yul gyi grub chen brgyad cu rtsa bzhi la mchod cing gsol ba gdab pa'i cho ga dngos grub kun 'byung}}, by [[ku sA li karma ngag dbang yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzang po]] ([['jam mgon kong sprul]])  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags yul gyi grub chen brgyad cu rtsa bzhi la mchod cing gsol ba gdab pa'i cho ga dngos grub kun 'byung|'phags yul gyi grub chen brgyad cu rtsa bzhi la mchod cing gsol ba gdab pa'i cho ga dngos grub kun 'byung}}, by [[ku sA li karma ngag dbang yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzang po]] ([['jam mgon kong sprul]])  
#''
+
#''Collecting the Essence Drops of Accomplishment''
 
#:<big>[[Wylie:grub mchog spyi la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor rgya gar lugs dngos grub thig le 'khyil pa|གྲུབ་མཆོག་སྤྱི་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱ་གར་ལུགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ་འཁྱིལ་པ་]]</big> 133-148
 
#:<big>[[Wylie:grub mchog spyi la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor rgya gar lugs dngos grub thig le 'khyil pa|གྲུབ་མཆོག་སྤྱི་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱ་གར་ལུགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ་འཁྱིལ་པ་]]</big> 133-148
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|grub mchog spyi la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor rgya gar lugs dngos grub thig le 'khyil pa|grub mchog spyi la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor rgya gar lugs dngos grub thig le 'khyil pa}}, by  [[tA ra nA tha]]   
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|grub mchog spyi la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor rgya gar lugs dngos grub thig le 'khyil pa|grub mchog spyi la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor rgya gar lugs dngos grub thig le 'khyil pa}}, by  [[tA ra nA tha]]   
#''
+
#''A Precious Necklace''
 
#:<big>[[Wylie:grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i rdzogs rim rin chen phreng ba rtsa 'grel|གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་རྩ་འགྲེལ་]]</big> 149-200
 
#:<big>[[Wylie:grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i rdzogs rim rin chen phreng ba rtsa 'grel|གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་རྩ་འགྲེལ་]]</big> 149-200
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i rdzogs rim rin chen phreng ba rtsa 'grel|grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i rdzogs rim rin chen phreng ba rtsa 'grel}}, by [[te lo pa]]  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i rdzogs rim rin chen phreng ba rtsa 'grel|grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i rdzogs rim rin chen phreng ba rtsa 'grel}}, by [[te lo pa]]  
#''
+
#;'''''[[Gdams_ngag_mdzod_Shechen_Printing/Volume_16/Part_Three:_Mitrayogin%27s_Empowerments_and_Authorization_Rituals_for_the_Six_Deities|Part Three: Mitrayogin's Empowerments and Authorization Rituals for the Six Deities]]'''''
 +
#''A River of Great Compassion''
 
#:<big>[[Wylie:'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lam gyi rim pa'i mngon rtogs dbang bskur thugs rje chen po'i chu rgyun|འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་མངོན་རྟོགས་དབང་བསྐུར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆུ་རྒྱུན་]]</big> 201-228
 
#:<big>[[Wylie:'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lam gyi rim pa'i mngon rtogs dbang bskur thugs rje chen po'i chu rgyun|འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་མངོན་རྟོགས་དབང་བསྐུར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆུ་རྒྱུན་]]</big> 201-228
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lam gyi rim pa'i mngon rtogs dbang bskur thugs rje chen po'i chu rgyun|'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lam gyi rim pa'i mngon rtogs dbang bskur thugs rje chen po'i chu rgyun}}, by [[rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]]  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lam gyi rim pa'i mngon rtogs dbang bskur thugs rje chen po'i chu rgyun|'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lam gyi rim pa'i mngon rtogs dbang bskur thugs rje chen po'i chu rgyun}}, by [[rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]]  
#''
+
#''An Offering Arrangement for the Empowerment Ritual of Noble Avalokiteshvara, "The Glowing Jewel," together with the Revelation of the Mandala''
 
#:<big>[[Wylie:'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi dbang chog rin chen 'od 'phro'i mchod bsgrig dkyil 'khor ston pa bcas|འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོའི་མཆོད་བསྒྲིག་དཀྱིལ་འཁོར་སྟོན་པ་བཅས་]]</big> 229-235
 
#:<big>[[Wylie:'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi dbang chog rin chen 'od 'phro'i mchod bsgrig dkyil 'khor ston pa bcas|འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོའི་མཆོད་བསྒྲིག་དཀྱིལ་འཁོར་སྟོན་པ་བཅས་]]</big> 229-235
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi dbang chog rin chen 'od 'phro'i mchod bsgrig dkyil 'khor ston pa bcas|'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi dbang chog rin chen 'od 'phro'i mchod bsgrig dkyil 'khor ston pa bcas}}   
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi dbang chog rin chen 'od 'phro'i mchod bsgrig dkyil 'khor ston pa bcas|'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi dbang chog rin chen 'od 'phro'i mchod bsgrig dkyil 'khor ston pa bcas}}   
#''The Authorization Ritual for the Wrathful Red Hayagrīva''
+
#''Authorization Ritual for Lord Mañjughoṣha''
#:This text does not seem to be included in the available editions of ''The Treasury of Precious Instructions.''
 
#''
 
 
#:<big>[[Wylie:mgon po 'jam dpal dbyangs kyi rjes gnang|མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་]]</big> 237-247
 
#:<big>[[Wylie:mgon po 'jam dpal dbyangs kyi rjes gnang|མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་]]</big> 237-247
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|mgon po 'jam dpal dbyangs kyi rjes gnang|mgon po 'jam dpal dbyangs kyi rjes gnang}},  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|mgon po 'jam dpal dbyangs kyi rjes gnang|mgon po 'jam dpal dbyangs kyi rjes gnang}},  
#''
+
#''A Mine of Blessings: Authorization Ritual for Lord Vajrapāṇi''
 
#:<big>[[Wylie:bcom ldan 'das phyag na rdo rje'i rjes gnang byin rlabs kyi 'byung gnas|བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རྗེས་གནང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་]]</big> 249-257
 
#:<big>[[Wylie:bcom ldan 'das phyag na rdo rje'i rjes gnang byin rlabs kyi 'byung gnas|བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རྗེས་གནང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་]]</big> 249-257
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bcom ldan 'das phyag na rdo rje'i rjes gnang byin rlabs kyi 'byung gnas|bcom ldan 'das phyag na rdo rje'i rjes gnang byin rlabs kyi 'byung gnas}},by [[rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]]  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bcom ldan 'das phyag na rdo rje'i rjes gnang byin rlabs kyi 'byung gnas|bcom ldan 'das phyag na rdo rje'i rjes gnang byin rlabs kyi 'byung gnas}},by [[rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]]  
#''
+
#''Authorization Ritual for Lord Amitāyus''
 
#:<big>[[Wylie:bcom ldan 'das tshe dpag med kyi rjes gnang|བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་རྗེས་གནང་]]</big> 259-268
 
#:<big>[[Wylie:bcom ldan 'das tshe dpag med kyi rjes gnang|བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་རྗེས་གནང་]]</big> 259-268
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bcom ldan 'das tshe dpag med kyi rjes gnang|bcom ldan 'das tshe dpag med kyi rjes gnang}}, by [[rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]]
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bcom ldan 'das tshe dpag med kyi rjes gnang|bcom ldan 'das tshe dpag med kyi rjes gnang}}, by [[rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]]
#''
+
#''Authorization Ritual for Tārā''
 
#:<big>[[Wylie:sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang|སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་]]</big> 269-274
 
#:<big>[[Wylie:sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang|སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་]]</big> 269-274
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang|sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang}},  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang|sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang}},  
#''
+
#''Authorization Ritual for Noble Jambhala''
 
#:<big>[[Wylie:arya dzam bha la'i rjes gnang|ཨརྱ་ཛམ་བྷ་ལའི་རྗེས་གནང་]]</big> 275-283
 
#:<big>[[Wylie:arya dzam bha la'i rjes gnang|ཨརྱ་ཛམ་བྷ་ལའི་རྗེས་གནང་]]</big> 275-283
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|arya dzam bha la'i rjes gnang|arya dzam bha la'i rjes gnang}}, by [['od dpag rdo rje]],  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|arya dzam bha la'i rjes gnang|arya dzam bha la'i rjes gnang}}, by [['od dpag rdo rje]],  
#''
+
#''Routing the Hordes of Obstacle Makers''
 
#:<big>[[Wylie:chos skyong brag lha mgon po'i rjes gnang bgegs dpung 'joms byed|ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་རྗེས་གནང་བགེགས་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་]]</big> 285-291
 
#:<big>[[Wylie:chos skyong brag lha mgon po'i rjes gnang bgegs dpung 'joms byed|ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་རྗེས་གནང་བགེགས་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་]]</big> 285-291
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|chos skyong brag lha mgon po'i rjes gnang bgegs dpung 'joms byed|chos skyong brag lha mgon po'i rjes gnang bgegs dpung 'joms byed}}, by [[g+hir ti rat+na]]
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|chos skyong brag lha mgon po'i rjes gnang bgegs dpung 'joms byed|chos skyong brag lha mgon po'i rjes gnang bgegs dpung 'joms byed}}, by [[g+hir ti rat+na]]
#''A Concise Collection of the Biographies of Those in the Lineage''
+
#;'''''[[Gdams_ngag_mdzod_Shechen_Printing/Volume_16/Part_Four:_Mitrayogin%27s_Instructions_on_the_Practices_of_the_Six_Deities|Part Four: Mitrayogin's Instructions on the Practices of the Six Deities]]'''''
#:This text does not seem to be included in the available editions of ''The Treasury of Precious Instructions.''
+
#''Vajra Verses on the Graded Path of Avalokiteshvara''
#''The Vajra Verses Concerning the Graduated Path of Avalokiteśvara,'' translated from the Sanskrit by the scholar [[Śrīputra]]
 
 
#:<big>[[Wylie:spyan ras gzigs kyi lam gyi rim pa rdo rje'i tshig rkang|སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་]]</big> 293-296
 
#:<big>[[Wylie:spyan ras gzigs kyi lam gyi rim pa rdo rje'i tshig rkang|སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་]]</big> 293-296
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|spyan ras gzigs kyi lam gyi rim pa rdo rje'i tshig rkang|spyan ras gzigs kyi lam gyi rim pa rdo rje'i tshig rkang}},  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|spyan ras gzigs kyi lam gyi rim pa rdo rje'i tshig rkang|spyan ras gzigs kyi lam gyi rim pa rdo rje'i tshig rkang}},  
#''Flow of Nectar'', a text combining the stages of approach and accomplishment with the empowerment ritual for Avalokiteśvara
+
#''A Stream of Nectar''
 
#:<big>[[Wylie:'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi bsnyen sgrub bdud rtsi'i chu rgyun|འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་]]</big> 297-320
 
#:<big>[[Wylie:'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi bsnyen sgrub bdud rtsi'i chu rgyun|འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་]]</big> 297-320
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi bsnyen sgrub bdud rtsi'i chu rgyun|'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi bsnyen sgrub bdud rtsi'i chu rgyun}}, by [['od dpag rdo rje]]
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi bsnyen sgrub bdud rtsi'i chu rgyun|'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi bsnyen sgrub bdud rtsi'i chu rgyun}}, by [['od dpag rdo rje]]
#''Banquet of Nectar,'' A Manual of Instruction for the Graduated Path to Enlightenment Based on Avalokiteśvara
+
#''Banquet of Nectar''
 
#:<big>[[Wylie:'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston|འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་]]</big> 321-362
 
#:<big>[[Wylie:'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston|འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་]]</big> 321-362
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston|'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston}}, by [['od dpag rdo rje]]   
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston|'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston}}, by [['od dpag rdo rje]]   
#''Golden Wand of Pith Instructions,'' Instructions on Meditation Topics
+
#''The Luminous Golden Wand of Pith Instructions''
 
#:<big>[[Wylie:'phags pa spyan ras gzigs kyi byang chub lam gyi rim pa'i khrid kyi cha lag man ngag gser gyi thur ma rin po che'i sgron me|འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཆ་ལག་མན་ངག་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་]]</big> 363-376
 
#:<big>[[Wylie:'phags pa spyan ras gzigs kyi byang chub lam gyi rim pa'i khrid kyi cha lag man ngag gser gyi thur ma rin po che'i sgron me|འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཆ་ལག་མན་ངག་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་]]</big> 363-376
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags pa spyan ras gzigs kyi byang chub lam gyi rim pa'i khrid kyi cha lag man ngag gser gyi thur ma rin po che'i sgron me|'phags pa spyan ras gzigs kyi byang chub lam gyi rim pa'i khrid kyi cha lag man ngag gser gyi thur ma rin po che'i sgron me}},  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags pa spyan ras gzigs kyi byang chub lam gyi rim pa'i khrid kyi cha lag man ngag gser gyi thur ma rin po che'i sgron me|'phags pa spyan ras gzigs kyi byang chub lam gyi rim pa'i khrid kyi cha lag man ngag gser gyi thur ma rin po che'i sgron me}},  
#''Adorning Wheel of Timeless Awareness That Causes Wisdom to Flourish,'' Instructions on Enlightened Form, Based on Mañjuśrīghoṣa
+
#''The Wheel of Ornaments of Gnosis That Makes Wisdom Grow''
 
#:<big>[[Wylie:'jam dpal dbyangs sku'i khrid shes rab 'phel byed ye shes rgyan gyi 'khor lo|འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྐུའི་ཁྲིད་ཤེས་རབ་འཕེལ་བྱེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་]]</big> 377-397
 
#:<big>[[Wylie:'jam dpal dbyangs sku'i khrid shes rab 'phel byed ye shes rgyan gyi 'khor lo|འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྐུའི་ཁྲིད་ཤེས་རབ་འཕེལ་བྱེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་]]</big> 377-397
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'jam dpal dbyangs sku'i khrid shes rab 'phel byed ye shes rgyan gyi 'khor lo|'jam dpal dbyangs sku'i khrid shes rab 'phel byed ye shes rgyan gyi 'khor lo}}, by [['od dpag rdo rje]]  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'jam dpal dbyangs sku'i khrid shes rab 'phel byed ye shes rgyan gyi 'khor lo|'jam dpal dbyangs sku'i khrid shes rab 'phel byed ye shes rgyan gyi 'khor lo}}, by [['od dpag rdo rje]]  
#''Vanquisher of the Hordes of Maras,'' Instructions on Enlightened Mind, Based on Vajrapāṇi
+
#''The Spreading Rays of Light That Vanquish the Hordes of Demons''
 
#:<big>[[Wylie:bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa|བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་]]</big> 399-425
 
#:<big>[[Wylie:bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa|བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་]]</big> 399-425
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa|bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa}}, by [['od dpag rdo rje]]  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa|bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa}}, by [['od dpag rdo rje]]  
#''Accomplishment of the Deathless Vajra Body,'' Instructions on Enlightened Qualities, Based on Amitāyus
+
#''Accomplishing the Immortal Vajra Body''
 
#:<big>[[Wylie:bcom ldan 'das mgon po tshe dpag med yon tan gyi khrid 'chi med rdo rje'i sku sgrub par byed pa|བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་]]</big> 427-445
 
#:<big>[[Wylie:bcom ldan 'das mgon po tshe dpag med yon tan gyi khrid 'chi med rdo rje'i sku sgrub par byed pa|བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་]]</big> 427-445
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bcom ldan 'das mgon po tshe dpag med yon tan gyi khrid 'chi med rdo rje'i sku sgrub par byed pa|bcom ldan 'das mgon po tshe dpag med yon tan gyi khrid 'chi med rdo rje'i sku sgrub par byed pa}}, by [['od dpag rdo rje]]   
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bcom ldan 'das mgon po tshe dpag med yon tan gyi khrid 'chi med rdo rje'i sku sgrub par byed pa|bcom ldan 'das mgon po tshe dpag med yon tan gyi khrid 'chi med rdo rje'i sku sgrub par byed pa}}, by [['od dpag rdo rje]]   
#''Liberation from the Crevasse of Samsara: Instructions on the Activity Ritual That Grants Protection from the Eight Fears,'' Instructions on Enlightened Activities, Based on Tārā
+
#''Liberation from the Perilous Path of Samsara''
 
#:<big>[[Wylie:sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol|སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྲིད་འཁོར་བའི་འཕྲང་སྒྲོལ་]]</big> 447-465
 
#:<big>[[Wylie:sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol|སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྲིད་འཁོར་བའི་འཕྲང་སྒྲོལ་]]</big> 447-465
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol|sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol}}, by [['od dpag rdo rje]]   
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol|sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol}}, by [['od dpag rdo rje]]   
#''Rain of Accomplishments,'' Instructions on Jambhala
+
#''A Shower of Accomplishments''
 
#:<big>[[Wylie:dzam bha la ser po'i khrid dngos grub char 'bebs|ཛམ་བྷ་ལ་སེར་པོའི་ཁྲིད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་]]</big> 467-483
 
#:<big>[[Wylie:dzam bha la ser po'i khrid dngos grub char 'bebs|ཛམ་བྷ་ལ་སེར་པོའི་ཁྲིད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་]]</big> 467-483
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dzam bha la ser po'i khrid dngos grub char 'bebs|dzam bha la ser po'i khrid dngos grub char 'bebs}}, by [['od dpag rdo rje]]   
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dzam bha la ser po'i khrid dngos grub char 'bebs|dzam bha la ser po'i khrid dngos grub char 'bebs}}, by [['od dpag rdo rje]]   
#''Reservoir of Blessings,'' A Supplication to the Lineage of the Graduated Path
+
#''Ocean of Blessings''
 
#:<big>[[Wylie:spyan ras gzigs lam rim bla ma brgyud pa la gsol 'debs byin rlabs kyi chu gter|སྤྱན་རས་གཟིགས་ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་]]</big> 485-488
 
#:<big>[[Wylie:spyan ras gzigs lam rim bla ma brgyud pa la gsol 'debs byin rlabs kyi chu gter|སྤྱན་རས་གཟིགས་ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་]]</big> 485-488
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|spyan ras gzigs lam rim bla ma brgyud pa la gsol 'debs byin rlabs kyi chu gter|spyan ras gzigs lam rim bla ma brgyud pa la gsol 'debs byin rlabs kyi chu gter}}, by [['od dpag rdo rje]]   
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|spyan ras gzigs lam rim bla ma brgyud pa la gsol 'debs byin rlabs kyi chu gter|spyan ras gzigs lam rim bla ma brgyud pa la gsol 'debs byin rlabs kyi chu gter}}, by [['od dpag rdo rje]]   
#''A Torma Ritual of Draklha Gönpo'' authored by [[Drakpa Rinchen]]
+
#''Sādhana of the Dharma Protector Draklha Gönpo''
 
#:<big>[[Wylie:chos skyong brag lha mgon po'i mngon rtogs|ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་མངོན་རྟོགས་]]</big> 489-495
 
#:<big>[[Wylie:chos skyong brag lha mgon po'i mngon rtogs|ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་མངོན་རྟོགས་]]</big> 489-495
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|chos skyong brag lha mgon po'i mngon rtogs|chos skyong brag lha mgon po'i mngon rtogs}}, by [[g+hir ti rat+na]]  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|chos skyong brag lha mgon po'i mngon rtogs|chos skyong brag lha mgon po'i mngon rtogs}}, by [[g+hir ti rat+na]]  
#''Finding Ease in the Nature of Mind,'' The Manual for the Authorization Ritual of the Form of Avalokiteśvara
+
#;'''''[[Gdams_ngag_mdzod_Shechen_Printing/Volume_16/Part_Five:_Mitrayogin’s_Mahāmudrā_Instructions|Part Five: Mitrayogin’s Mahāmudrā Instructions]]'''''
 +
#''Resting in the Nature of One’s Own Mind''
 
#:<big>[[Wylie:'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i rang gi sems nyid ngal gso ba'i man ngag|འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་རང་གི་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་བའི་མན་ངག་]]</big> 497-523
 
#:<big>[[Wylie:'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i rang gi sems nyid ngal gso ba'i man ngag|འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་རང་གི་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་བའི་མན་ངག་]]</big> 497-523
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i rang gi sems nyid ngal gso ba'i man ngag|'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i rang gi sems nyid ngal gso ba'i man ngag}}, by [[dge slong dpal gyi ming can]]   
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i rang gi sems nyid ngal gso ba'i man ngag|'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i rang gi sems nyid ngal gso ba'i man ngag}}, by [[dge slong dpal gyi ming can]]   
#The Source Text for ''Finding Ease in the Nature of Mind'', Spoken by Avalokiteśvara to the Mahāsiddhā Mitrayogi, Including ''Direct Introduction to the Quintessential Essence'', ''Cherished Essence'', ''Thirty Biographical Verses'', and ''Quintessential Summary of the Commentary on the Main Source'', my [Kongtrul's] Lord Guru’s Word-by-word Explanation of the Foregoing
+
#''The Quintessence''
 
#:<big>[[Wylie:'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa|འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་]]</big> 525-552
 
#:<big>[[Wylie:'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa|འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་]]</big> 525-552
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa|'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa}}, by [[mkhyen brtse'i dbang po]]  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa|'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa}}, by [[mkhyen brtse'i dbang po]]  
#The Sources of the Teachings on ''Finding Ease in the Nature of Mind'' Found in Scriptural Citations from the Sutras and Tantras, by Butön
+
#Correlations between the Root Verses of the Great Seal Text ''Resting in the Nature of Mind'' and the Scriptural Sources in the Sutras and Tantras
#:<big>[[Wylie:phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i rtsa ba mdo yi lung dang sbyar ba|ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྩ་བ་མདོ་ཡི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་]]</big> 553-558
+
#:<big>[[Wylie:phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i rtsa ba mdo yi lung dang sbyar ba|ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྩ་བ་མདོ་ཡི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་]]</big> 553-565
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i rtsa ba mdo yi lung dang sbyar ba|phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i rtsa ba mdo yi lung dang sbyar ba}}
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i rtsa ba mdo yi lung dang sbyar ba|phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i rtsa ba mdo yi lung dang sbyar ba}}
#:<big>[[Wylie:sems nyid ngal gso’i rtsa ba rgyud kyi lung dang sbyar ba|སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྩ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་]]</big> 558-565
+
#Notes on ''Resting in the Nature of Mind''
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sems nyid ngal gso’i rtsa ba rgyud kyi lung dang sbyar ba|sems nyid ngal gso’i rtsa ba rgyud kyi lung dang sbyar ba}}
 
#Notes on ''Finding Ease in the Nature of Mind'', authored by [[Jamyang Khyentse Wangchuk]]
 
 
#:<big>[[Wylie:sems nyid ngal gso’i khrid kyi zin bris ’jam dbyangs mkhyen brtse’i dbang phyug gis mdzad pa|སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པ་]]</big> 565-584
 
#:<big>[[Wylie:sems nyid ngal gso’i khrid kyi zin bris ’jam dbyangs mkhyen brtse’i dbang phyug gis mdzad pa|སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པ་]]</big> 565-584
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sems nyid ngal gso’i khrid kyi zin bris ’jam dbyangs mkhyen brtse’i dbang phyug gis mdzad pa|sems nyid ngal gso’i khrid kyi zin bris ’jam dbyangs mkhyen brtse’i dbang phyug gis mdzad pa}}, by [['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]]  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sems nyid ngal gso’i khrid kyi zin bris ’jam dbyangs mkhyen brtse’i dbang phyug gis mdzad pa|sems nyid ngal gso’i khrid kyi zin bris ’jam dbyangs mkhyen brtse’i dbang phyug gis mdzad pa}}, by [['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]]  
#A Song of Experience Based on ''Finding Ease in the Nature of Mind'' by Losel Tenkyong
+
#''Nectarous Moonbeams''
 
#:<big>[[Wylie:phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i khrid kyi nyams glu dran pas snying gi gdung sel zla ba’i zil ngar|ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཉམས་གླུ་དྲན་པས་སྙིང་གི་གདུང་སེལ་ཟླ་བའི་ཟིལ་ངར་]]</big> 584-585
 
#:<big>[[Wylie:phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i khrid kyi nyams glu dran pas snying gi gdung sel zla ba’i zil ngar|ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཉམས་གླུ་དྲན་པས་སྙིང་གི་གདུང་སེལ་ཟླ་བའི་ཟིལ་ངར་]]</big> 584-585
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i khrid kyi nyams glu dran pas snying gi gdung sel zla ba’i zil ngar|phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i khrid kyi nyams glu dran pas snying gi gdung sel zla ba’i zil ngar}}, by [['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]]  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i khrid kyi nyams glu dran pas snying gi gdung sel zla ba’i zil ngar|phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i khrid kyi nyams glu dran pas snying gi gdung sel zla ba’i zil ngar}}, by [['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]]  
#Explanation Methods for ''Finding Ease in the Nature of Mind''
+
#''The Nectarous Light of the Words of the Teacher''
#:<big>[[Wylie:phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i ’khrid kyi ’chad thabs|ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་འཁྲིད་ཀྱི་འཆད་ཐབས་]]</big> 585-599
+
#:<big>[[Wylie:phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i ’khrid kyi ’chad thabs bla ma'i zhal lung bdud rtsi'i snang ba|ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་འཁྲིད་ཀྱི་འཆད་ཐབས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་]]</big> 585-599
#:{{#switchtablink:Wylie Text|phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i ’khrid kyi ’chad thabs|phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i ’khrid kyi ’chad thabs}}, by [['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]]  
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i ’khrid kyi ’chad thabs bla ma'i zhal lung bdud rtsi'i snang ba|phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i ’khrid kyi ’chad thabs bla ma'i zhal lung bdud rtsi'i snang ba}}, by [['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]]  
#The Supplication ''Connecting with Locations''
+
#A Prayer to the Lineage Teachers of ''Resting in the Nature of Mind'' in the Places Associated with Them
 
#:<big>[[Wylie:sems nyid ngal gso'i brgyud 'debs gnas sbyar ma|སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་བརྒྱུད་འདེབས་གནས་སྦྱར་མ་]]</big> 601-602
 
#:<big>[[Wylie:sems nyid ngal gso'i brgyud 'debs gnas sbyar ma|སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་བརྒྱུད་འདེབས་གནས་སྦྱར་མ་]]</big> 601-602
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sems nyid ngal gso'i brgyud 'debs gnas sbyar ma|sems nyid ngal gso'i brgyud 'debs gnas sbyar ma}}, by [[byang gling pa bsod nams mchog grub]], and [[rdo rje 'chang blo gsal zhabs]]  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sems nyid ngal gso'i brgyud 'debs gnas sbyar ma|sems nyid ngal gso'i brgyud 'debs gnas sbyar ma}}, by [[byang gling pa bsod nams mchog grub]], and [[rdo rje 'chang blo gsal zhabs]]  
 +
#A Supplement for the [Visualization of the] Lineage Teachers in the Guru Yoga
 
#:<big>[[Wylie:bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skong|བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཁ་སྐོང་]]</big> 603-604
 
#:<big>[[Wylie:bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skong|བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཁ་སྐོང་]]</big> 603-604
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skong|bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skong}}   
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skong|bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skong}}   
#The Source on the Three Quintessential Topics that is the Thorough Instruction for Avalokiteśvara According to the Tradition of the Mahāsiddhā Mitrayogi, Together with Pith Instructions, Comprising the Source Text of Vajra Verses
+
#Thirty Verses Expressing Realization
 +
#:<big>[[Wylie:rtog pa brjod pa sum bcu pa|རྟོག་པ་བརྗོད་པ་སུམ་བཅུ་པ་]]</big> 509-512
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rtog pa brjod pa sum bcu pa|rtog pa brjod pa sum bcu pa}}
 +
#An Explanation of the Words of the Vajra Song Thirty Verses Expressing Realization
 +
#:<big>[[Wylie:rtogs pa brjod pa sum cu pa'i do ha rdo rje'i tshig 'bru rnam par bshad pa|རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་སུམ་ཅུ་པའི་དོ་ཧ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འབྲུ་རྣམ་པར་བཤད་པ་]]</big> 512-523
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rtogs pa brjod pa sum cu pa'i do ha rdo rje'i tshig 'bru rnam par bshad pa|rtogs pa brjod pa sum cu pa'i do ha rdo rje'i tshig 'bru rnam par bshad pa}}
 +
#Three Essential Introductions: A Pith Instruction That Is Like Distilled Ambrosia
 +
#:<big>[[Wylie:gnad kyi ngo sprod gsum pa bdud rtsi'i nying khu lta bu'i man ngag|གནད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་གསུམ་པ་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་]]</big> 501-504
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gnad kyi ngo sprod gsum pa bdud rtsi'i nying khu lta bu'i man ngag|gnad kyi ngo sprod gsum pa bdud rtsi'i nying khu lta bu'i man ngag}}
 +
#Cherished Essence: The Most Precious Pith Instruction, Also Called ''The Three-by-Three Pith Instruction''
 +
#:<big>[[Wylie:gsum tshan gsum gyi man ngag ces kyang bya gces pa'i snying po zhes bya ba snying dang 'dra ba'i man ngag|གསུམ་ཚན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་ཅེས་ཀྱང་བྱ་གཅེས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་སྙིང་དང་འདྲ་བའི་མན་ངག་]]</big> 504-509
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gsum tshan gsum gyi man ngag ces kyang bya gces pa'i snying po zhes bya ba snying dang 'dra ba'i man ngag|gsum tshan gsum gyi man ngag ces kyang bya gces pa'i snying po zhes bya ba snying dang 'dra ba'i man ngag}}
 +
#The Root Vajra Verses of the Pith Instruction on the ''Three Quintessential Points''
 
#:<big>[[Wylie:grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang|གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་]]</big> 605-607
 
#:<big>[[Wylie:grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang|གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་]]</big> 605-607
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang|grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang}}, by [[mi tra dzo ki]]  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang|grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang}}, by [[mi tra dzo ki]]  
#A Supplication to the Lineage
+
#''Bestowal of the Supreme Blessings''
#:<big>[[Wylie:snying po don gsum gyi brgyud ’debs byin rlabs mchog stsol|སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་]]</big> 607-609
+
#:<big>[[Wylie: snying po don gsum gyi brgyud 'debs byin rlabs mchog stsol|སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་]]</big> 607-609
#:{{#switchtablink:Wylie Text|snying po don gsum gyi brgyud ’debs byin rlabs mchog stsol|snying po don gsum gyi brgyud ’debs byin rlabs mchog stsol}}
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text| snying po don gsum gyi brgyud 'debs byin rlabs mchog stsol | snying po don gsum gyi brgyud 'debs byin rlabs mchog stsol}}
#''Chariot of Sublime Accomplishment'', A Concise Method for Practice
+
#''The Chariot of Supreme Accomplishment''
#:<big>[[Wylie:’phags mchog thugs rje chen po’i dmar khrid snying po don gsum gyi nyams len mdor bsdus pa grub pa mchog gi shing rta|འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཤིང་རྟ་]]</big> 609-616
+
#:<big>[[Wylie:'phags mchog thugs rje chen po'i dmar khrid snying po don gsum gyi nyams len mdor bsdus pa grub pa mchog gi shing rta|འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཤིང་རྟ་]]</big> 609-616
#:{{#switchtablink:Wylie Text|’phags mchog thugs rje chen po’i dmar khrid snying po don gsum gyi nyams len mdor bsdus pa grub pa mchog gi shing rta|’phags mchog thugs rje chen po’i dmar khrid snying po don gsum gyi nyams len mdor bsdus pa grub pa mchog gi shing rta}}
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags mchog thugs rje chen po'i dmar khrid snying po don gsum gyi nyams len mdor bsdus pa grub pa mchog gi shing rta|'phags mchog thugs rje chen po'i dmar khrid snying po don gsum gyi nyams len mdor bsdus pa grub pa mchog gi shing rta}}
#''Essential Liturgies''
+
#An Essential Recitation Text for the Daily Practice of Mitrayogin’s Tradition of the Great Compassionate One’s Direct Instructions
#:<big>[[Wylie:thugs rje chen po’i dmar khrid mi tra lugs kyi rgyun gyi rnal ’byor ngag ’don snying po|ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་མི་ཏྲ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ངག་འདོན་སྙིང་པོ་]]</big> 616-618
+
#:<big>[[Wylie:thugs rje chen po'i dmar khrid mi tra lugs kyi rgyun gyi rnal 'byor ngag 'don snying po|ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་མི་ཏྲ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ངག་འདོན་སྙིང་པོ་]]</big> 616-618
#:{{#switchtablink:Wylie Text|thugs rje chen po’i dmar khrid mi tra lugs kyi rgyun gyi rnal ’byor ngag ’don snying po|thugs rje chen po’i dmar khrid mi tra lugs kyi rgyun gyi rnal ’byor ngag ’don snying po}}
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|thugs rje chen po'i dmar khrid mi tra lugs kyi rgyun gyi rnal 'byor ngag 'don snying po|thugs rje chen po'i dmar khrid mi tra lugs kyi rgyun gyi rnal 'byor ngag 'don snying po}}
#The following texts are mentioned in Jamgon Kongtrul's catalog but are not included in the available editions of ''The Treasury of Precious Instructions''
+
</div></onlyinclude>
:*The Supplication To The Lineage Of The Thorough Instruction According To The Tsembu Tradition
 
:*The Manual Of Instruction Authored By [[Khyenrap Chöje]]
 
:*An Extensive Structural Analysis Of The Foregoing
 
:*A Quintessential Summation Of The Practice Methods Of The Stages Of Development And Completion
 
:*An Extremely Concise Format For Practice
 
</div>
 
 
{{Karchak}}
 
{{Karchak}}
  

Revision as of 13:06, 14 April 2022

Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 16 (མ་)
Miscellaneous Collections Volume 1
ཁྲིད་སྐོར་སྣ་ཚོགས་པོད་དང་པོ་


ཁྲིད་སྐོར་སྣ་ཚོགས་པོད་དང་པོ་

Translation of Volume
Mahasiddha Practice-front.jpg

by Gethin, S.Padmakara Translation Group

Gethin, Stephen, Padmakara Translation Group, trans. Mahāsiddha Practice: From Mitrayogin and Other Masters. Volume 16 of The Treasury of Precious Instructions (gdams ngag rin po che'i mdzod). Boulder, CO: Shambhala Publications, 2021.

Read the book's introduction

Volume 16 Contents[1]

Part One: The Eight Great Chariots of the Practice Lineage
 1. The Source of All Blessings, Accomplishments, and Qualities by Karma Tashi Chöpel
  སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་ 1-55
  sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kun 'dus kyi bla ma mchod pa'i cho ga byin rlabs dngos grub yon tan kun gyi 'byung gnas
  Part Two: The Eighty-Four Mahāsiddhas
 2. The Stream of Accomplishment
  བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་བྱིན་རླབས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱ་བའི་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་ཆུ་རྒྱུན་ 57-100
  bla ma rdo rje 'chang grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i byin rlabs lhan cig tu bya ba'i tshul dngos grub chu rgyun, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho ('jam mgon kong sprul)
 3. The Source of Accomplishments
  འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ 101-131
  'phags yul gyi grub chen brgyad cu rtsa bzhi la mchod cing gsol ba gdab pa'i cho ga dngos grub kun 'byung, by ku sA li karma ngag dbang yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzang po ('jam mgon kong sprul)
 4. Collecting the Essence Drops of Accomplishment
  གྲུབ་མཆོག་སྤྱི་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱ་གར་ལུགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ་འཁྱིལ་པ་ 133-148
  grub mchog spyi la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor rgya gar lugs dngos grub thig le 'khyil pa, by tA ra nA tha
 5. A Precious Necklace
  གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་རྩ་འགྲེལ་ 149-200
  grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i rdzogs rim rin chen phreng ba rtsa 'grel, by te lo pa
  Part Three: Mitrayogin's Empowerments and Authorization Rituals for the Six Deities
 6. A River of Great Compassion
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་མངོན་རྟོགས་དབང་བསྐུར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆུ་རྒྱུན་ 201-228
  'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lam gyi rim pa'i mngon rtogs dbang bskur thugs rje chen po'i chu rgyun, by rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 7. An Offering Arrangement for the Empowerment Ritual of Noble Avalokiteshvara, "The Glowing Jewel," together with the Revelation of the Mandala
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོའི་མཆོད་བསྒྲིག་དཀྱིལ་འཁོར་སྟོན་པ་བཅས་ 229-235
  'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi dbang chog rin chen 'od 'phro'i mchod bsgrig dkyil 'khor ston pa bcas
 8. Authorization Ritual for Lord Mañjughoṣha
  མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ 237-247
  mgon po 'jam dpal dbyangs kyi rjes gnang,
 9. A Mine of Blessings: Authorization Ritual for Lord Vajrapāṇi
  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རྗེས་གནང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ 249-257
  bcom ldan 'das phyag na rdo rje'i rjes gnang byin rlabs kyi 'byung gnas,by rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 10. Authorization Ritual for Lord Amitāyus
  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་རྗེས་གནང་ 259-268
  bcom ldan 'das tshe dpag med kyi rjes gnang, by rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 11. Authorization Ritual for Tārā
  སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་ 269-274
  sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang,
 12. Authorization Ritual for Noble Jambhala
  ཨརྱ་ཛམ་བྷ་ལའི་རྗེས་གནང་ 275-283
  arya dzam bha la'i rjes gnang, by 'od dpag rdo rje,
 13. Routing the Hordes of Obstacle Makers
  ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་རྗེས་གནང་བགེགས་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་ 285-291
  chos skyong brag lha mgon po'i rjes gnang bgegs dpung 'joms byed, by g+hir ti rat+na
  Part Four: Mitrayogin's Instructions on the Practices of the Six Deities
 14. Vajra Verses on the Graded Path of Avalokiteshvara
  སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ 293-296
  spyan ras gzigs kyi lam gyi rim pa rdo rje'i tshig rkang,
 15. A Stream of Nectar
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ 297-320
  'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi bsnyen sgrub bdud rtsi'i chu rgyun, by 'od dpag rdo rje
 16. Banquet of Nectar
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ 321-362
  'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston, by 'od dpag rdo rje
 17. The Luminous Golden Wand of Pith Instructions
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཆ་ལག་མན་ངག་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་ 363-376
  'phags pa spyan ras gzigs kyi byang chub lam gyi rim pa'i khrid kyi cha lag man ngag gser gyi thur ma rin po che'i sgron me,
 18. The Wheel of Ornaments of Gnosis That Makes Wisdom Grow
  འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྐུའི་ཁྲིད་ཤེས་རབ་འཕེལ་བྱེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ 377-397
  'jam dpal dbyangs sku'i khrid shes rab 'phel byed ye shes rgyan gyi 'khor lo, by 'od dpag rdo rje
 19. The Spreading Rays of Light That Vanquish the Hordes of Demons
  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་ 399-425
  bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa, by 'od dpag rdo rje
 20. Accomplishing the Immortal Vajra Body
  བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ 427-445
  bcom ldan 'das mgon po tshe dpag med yon tan gyi khrid 'chi med rdo rje'i sku sgrub par byed pa, by 'od dpag rdo rje
 21. Liberation from the Perilous Path of Samsara
  སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྲིད་འཁོར་བའི་འཕྲང་སྒྲོལ་ 447-465
  sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol, by 'od dpag rdo rje
 22. A Shower of Accomplishments
  ཛམ་བྷ་ལ་སེར་པོའི་ཁྲིད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ 467-483
  dzam bha la ser po'i khrid dngos grub char 'bebs, by 'od dpag rdo rje
 23. Ocean of Blessings
  སྤྱན་རས་གཟིགས་ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ 485-488
  spyan ras gzigs lam rim bla ma brgyud pa la gsol 'debs byin rlabs kyi chu gter, by 'od dpag rdo rje
 24. Sādhana of the Dharma Protector Draklha Gönpo
  ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་མངོན་རྟོགས་ 489-495
  chos skyong brag lha mgon po'i mngon rtogs, by g+hir ti rat+na
  Part Five: Mitrayogin’s Mahāmudrā Instructions
 25. Resting in the Nature of One’s Own Mind
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་རང་གི་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་བའི་མན་ངག་ 497-523
  'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i rang gi sems nyid ngal gso ba'i man ngag, by dge slong dpal gyi ming can
 26. The Quintessence
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ 525-552
  'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa, by mkhyen brtse'i dbang po
 27. Correlations between the Root Verses of the Great Seal Text Resting in the Nature of Mind and the Scriptural Sources in the Sutras and Tantras
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྩ་བ་མདོ་ཡི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་ 553-565
  phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i rtsa ba mdo yi lung dang sbyar ba
 28. Notes on Resting in the Nature of Mind
  སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པ་ 565-584
  sems nyid ngal gso’i khrid kyi zin bris ’jam dbyangs mkhyen brtse’i dbang phyug gis mdzad pa, by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
 29. Nectarous Moonbeams
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཉམས་གླུ་དྲན་པས་སྙིང་གི་གདུང་སེལ་ཟླ་བའི་ཟིལ་ངར་ 584-585
  phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i khrid kyi nyams glu dran pas snying gi gdung sel zla ba’i zil ngar, by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
 30. The Nectarous Light of the Words of the Teacher
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་འཁྲིད་ཀྱི་འཆད་ཐབས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་ 585-599
  phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i ’khrid kyi ’chad thabs bla ma'i zhal lung bdud rtsi'i snang ba, by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
 31. A Prayer to the Lineage Teachers of Resting in the Nature of Mind in the Places Associated with Them
  སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་བརྒྱུད་འདེབས་གནས་སྦྱར་མ་ 601-602
  sems nyid ngal gso'i brgyud 'debs gnas sbyar ma, by byang gling pa bsod nams mchog grub, and rdo rje 'chang blo gsal zhabs
 32. A Supplement for the [Visualization of the] Lineage Teachers in the Guru Yoga
  བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཁ་སྐོང་ 603-604
  bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skong
 33. Thirty Verses Expressing Realization
  རྟོག་པ་བརྗོད་པ་སུམ་བཅུ་པ་ 509-512
  rtog pa brjod pa sum bcu pa
 34. An Explanation of the Words of the Vajra Song Thirty Verses Expressing Realization
  རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་སུམ་ཅུ་པའི་དོ་ཧ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འབྲུ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ 512-523
  rtogs pa brjod pa sum cu pa'i do ha rdo rje'i tshig 'bru rnam par bshad pa
 35. Three Essential Introductions: A Pith Instruction That Is Like Distilled Ambrosia
  གནད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་གསུམ་པ་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་ 501-504
  gnad kyi ngo sprod gsum pa bdud rtsi'i nying khu lta bu'i man ngag
 36. Cherished Essence: The Most Precious Pith Instruction, Also Called The Three-by-Three Pith Instruction
  གསུམ་ཚན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་ཅེས་ཀྱང་བྱ་གཅེས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་སྙིང་དང་འདྲ་བའི་མན་ངག་ 504-509
  gsum tshan gsum gyi man ngag ces kyang bya gces pa'i snying po zhes bya ba snying dang 'dra ba'i man ngag
 37. The Root Vajra Verses of the Pith Instruction on the Three Quintessential Points
  གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ 605-607
  grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang, by mi tra dzo ki
 38. Bestowal of the Supreme Blessings
  སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་ 607-609
  snying po don gsum gyi brgyud 'debs byin rlabs mchog stsol
 39. The Chariot of Supreme Accomplishment
  འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཤིང་རྟ་ 609-616
  'phags mchog thugs rje chen po'i dmar khrid snying po don gsum gyi nyams len mdor bsdus pa grub pa mchog gi shing rta
 40. An Essential Recitation Text for the Daily Practice of Mitrayogin’s Tradition of the Great Compassionate One’s Direct Instructions
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་མི་ཏྲ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ངག་འདོན་སྙིང་པོ་ 616-618
  thugs rje chen po'i dmar khrid mi tra lugs kyi rgyun gyi rnal 'byor ngag 'don snying po

Volume 16 Karchak[edit]

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་[edit]

16-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈།གདམས་ངག་མཛོད། ཁྲིད་ཕྲན། མ༽ སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བླ་མཆོད་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་ལྡེབ། ༢༨ རྗེས་འབྲེལ་འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་ཁྱད་འཕགས་དུ་མའི་བརྒྱུད་སྲོལ་སྣ་ཚོགས་ལས་བྱེད་པའི་གདམས་ཁྲིད་ཀྱི་སྐོར་ལ། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་བྱིན་རླབས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱ་བའི་ཚུལ། དངོས་གྲུབ་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་ཇོ་ནང་རྗེ་བརྩུན་གོང་འོག་གི་བཞེད་པ་ལྟར་རྗེ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་གསར་བསྒྲིགས་ལྡེབ། ༢༢ འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༦ གྲུབ་མཆོག་སྤྱི་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱ་གར་ལུགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ་འཁྱིལ་བ་ལྡེབ། ༨ གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་རྩ་འགྲེལ་ལྡེབ། ༢༦ མི་ཏྲ་ཁྲིད་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པའི་ཆོས་སྐོར་ལ། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ལམ་རིམ་མངོན་རྟོགས་དབང་བསྐུར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༤ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོའི་ཆོག་བསྒྲིག་དཀྱིལ་འཁོར་སྟོན་པ་བཅས་ལྡེབ། ༤ མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༦ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རྗེས་གནང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ལྡེབ། ༥ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༥ སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༣ ཨཱརྻ་ཛམྦྷ་ལའི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༥ ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་རྗེས་གནང་བ་གེགས་དཔུང་

16-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈འཇོམས་བྱེད་ལྡེབ། ༤ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལྡེབ། ༢ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་འདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལྡེབ། ༡༣ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ལྡེབ། ༢༡ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཆ་ལག་མན་ངག་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་ལྡེབ། ༧ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྐུའི་ཁྲིད་ཤེས་རབ་འཕེལ་བྱེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༡༡ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༡༤ བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༡༠ སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྲིད་འཁོར་བའི་འཕྲང་སྒྲོལ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་དེབ། ༡༠ ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོའི་ཁྲིད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༩ སྤྱན་རས་གཟིགས་ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ལྡེབ། ༢ ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་མངོན་རྟོགས་རྣལ་འབྱོར་པ་གྷིརྟི་རཏྣས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༤ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་རང་གི་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་བའི་མན་ངག་ལྡེབ། ༡༤ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གཟུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མཛད་པ་

16-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 3.jpg

༈༈༈༣༈༈༈ལྡེབ། ༡༤ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྩ་བ་མདོ་ཡི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁེན་བརྩེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༢༤ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་བརྒྱུད་འདེབས་གནས་སྦྱར་མ་ལྡེབ། ༡ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་བླ་མ་བརྒྱད་པའི་ཁ་སྐོངས་ལྡེབ། ༡ གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལྡེབ། ༧ བཅས་བསྡོམས་ལྡེབ༑ ༣༠༩ བཞུགས༎

dkar chag[edit]

!!!1!!!/gdams ngag mdzod/_khrid phran/_ma)_sgrub brgyud shing rta brgyad kun 'dus kyi bla mchod byin rlabs dngos grub yon tan kun gyi 'byung gnas ldeb/_28_rjes 'brel 'phags bod mkhas grub khyad 'phags du ma'i brgyud srol sna tshogs las byed pa'i gdams khrid kyi skor la/_bla ma rdo rje 'chang grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i byin rlabs lhan cig tu bya ba'i tshul/_dngos grub chu rgyun zhes bya ba jo nang rje brtsun gong 'og gi bzhed pa ltar rje karma ngag dbang yon tan rgya mtshos gsar bsgrigs ldeb/_22_'phags yul gyi grub chen brgyad cu rtsa bzhi la mchod cing gsol ba gdab pa'i cho ga dngos grub kun 'byung zhes bya ba ldeb/_16_grub mchog spyi la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor rgya gar lugs dngos grub thig le 'khyil ba ldeb/_8_grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i rdzogs rim rin chen phreng ba rtsa 'grel ldeb/_26_mi tra khrid drug tu grags pa'i chos skor la/_'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lam rim mngon rtogs dbang bskur thugs rje chen po'i chu rgyun zhes bya ba rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes mdzad pa ldeb/_14_'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi dbang chog rin chen 'od 'phro'i chog bsgrig dkyil 'khor ston pa bcas ldeb/_4_mgon po 'jam dpal dbyangs kyi rjes gnang ldeb/_6_bcom ldan 'das phyag na rdo rje'i rjes gnang byin rlabs kyi 'byung gnas ldeb/_5_bcom ldan 'das tshe dpag med kyi rjes gnang ldeb/_5_sgrol ma 'jigs pa brgyad skyobs 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang ldeb/_3_Ar+Ya dzam+b+ha la'i rjes gnang ldeb/_5_chos skyong brag lha mgon po'i rjes gnang ba gegs dpung

!!!2!!!'joms byed ldeb/_4_spyan ras gzigs kyi lam gyi rim pa rdo rje'i tshig rkang ldeb/_2_'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi bsnyen sgrub 'dud rtsi'i chu rgyun ldeb/_13_'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston ldeb/_21_'phags pa spyan ras gzigs kyi byang chub lam gyi rim pa'i khrid kyi cha lag man ngag gser gyi thur ma rin po che'i sgron me ldeb/_7_'jam dpal dbyangs sku'i khrid shes rab 'phel byed ye shes rgyan gyi 'khor lo rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes yi ger bkod pa ldeb/_11_bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes yi ger bkod pa ldeb/_14_bcom ldan 'das mgon po tshe dpag med yon tan gyi khrid 'chi med rdo rje'i sku sgrub par byed pa rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes yi ger bkod pa ldeb/_10_sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes yi ger bkod pa deb/_10_dzam+b+ha la ser po'i khrid dngos grub char 'bebs rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes yi ger bkod pa ldeb/_9_spyan ras gzigs lam rim bla ma brgyud pa la gsol 'debs byin rlabs kyi chu gter ldeb/_2_chos skyong brag lha mgon po'i mngon rtogs rnal 'byor pa g+hirti rat+nas mdzad pa ldeb/_4_'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i rang gi sems nyid ngal gso ba'i man ngag ldeb/_14_'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gzungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa rje mkhyen brtse'i dbang pos mdzad pa

!!!3!!!ldeb/_14_phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i rtsa ba mdo yi lung dang sbyar ba rje 'jam dbyangs mkhen brtses mdzad pa ldeb/_24_sems nyid ngal gso'i brgyud 'debs gnas sbyar ma ldeb/_1_bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyad pa'i kha skongs ldeb/_1_grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang ldeb/_7_bcas bsdoms ldeb|_309_bzhugs//

Footnotes[edit]

 1. All English titles reported here are from Gethin, Stephen, Padmakara Translation Group, trans. Mahāsiddha Practice: From Mitrayogin and Other Masters. Volume 16 of The Treasury of Precious Instructions (gdams ngag rin po che'i mdzod). Boulder, CO: Shambhala Publications, 2021.