Volume 17

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Line 19: Line 19:
 
===Volume 17 Contents<ref>All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's [[The Catalog of The Treasury of Precious Instructions|catalog of the gdams ngag mdzod]]</ref>===
 
===Volume 17 Contents<ref>All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's [[The Catalog of The Treasury of Precious Instructions|catalog of the gdams ngag mdzod]]</ref>===
 
<div class="volcontent">
 
<div class="volcontent">
 
+
#'' Supplication To The Lineage Of The 108 Instructions, By [[Kunga Drolchok]]''
#''A Supplication to the Lineage of the Thorough Instruction According to 
the Kyergang Tradition''
+
#:<big>[[Wylie: khrid brgya'i brgyud 'debs brjod bde brgyud pa'i mtshan sdom cung zad gsal bar bkod pa |ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་འདེབས་བརྗོད་བདེ་བརྒྱུད་པའི་མཚན་སྡོམ་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བཀོད་པ་]]</big> 1-37
#:<big>[[Wylie: thugs rje chen po'i dmar khrid skyer sgang lugs kyi brgyud 'debs |ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་]]</big> 1-3
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text| khrid brgya'i brgyud 'debs brjod bde brgyud pa'i mtshan sdom cung zad gsal bar bkod pa| khrid brgya'i brgyud 'debs brjod bde brgyud pa'i mtshan sdom cung zad gsal bar bkod pa}}, by [[rje btsun kun dga' grol mchog]]
#:{{#switchtablink:Wylie Text| thugs rje chen po'i dmar khrid skyer sgang lugs kyi brgyud 'debs| thugs rje chen po'i dmar khrid skyer sgang lugs kyi brgyud 'debs}}, by Multiple authors
+
#''Supplement to the Foregoing''
#''A Concise Summation of the Liturgies for the Foregoing''
+
#:<big>[[Wylie: khrid brgya'i brgyud 'debs kha skong |ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་]]</big> 39
#:<big>[[Wylie: thugs rje chen po'i dmar khrid skyer sgang lugs kyi ngag 'don snying por dril ba zung 'jug grub ster |ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་སྟེར་]]</big> by <big>[[མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་]]</big> 3-8  //  2a2-4b7.
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text| khrid brgya'i brgyud 'debs kha skong| khrid brgya'i brgyud 'debs kha skong}}, by [[Rgyal khams kyi bya bral ba rin chen mang thos blo gsal bstan skyong]]
#:{{#switchtablink:Wylie Text| thugs rje chen po'i dmar khrid skyer sgang lugs kyi ngag 'don snying por dril ba zung 'jug grub ster| thugs rje chen po'i dmar khrid skyer sgang lugs kyi ngag 'don snying por dril ba zung 'jug grub ster}} by [[mkhyen brtse'i dbang po]]
+
#'' An Account Of The Authentic Origins Of The 108 Instructions''
#''Instruction Manual for the Foregoing''
+
#:<big>[[Wylie: zab khrid brgya dang brgyad kyi khungs gleng ba'i zhabs rten tshigs su bcad pa |ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་གླེང་བའི་ཞབས་རྟེན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་]]</big> 41-46
#:<big>[[Wylie: thugs rje chen po skyer sgang lugs kyi khrid yig |ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་]]</big> 8-19  //  4b7-10a2.
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text| zab khrid brgya dang brgyad kyi khungs gleng ba'i zhabs rten tshigs su bcad pa| zab khrid brgya dang brgyad kyi khungs gleng ba'i zhabs rten tshigs su bcad pa}}
#:{{#switchtablink:Wylie Text| thugs rje chen po skyer sgang lugs kyi khrid yig| thugs rje chen po skyer sgang lugs kyi khrid yig}}
+
#This text is not mentioned in the catalog
#''A Supplication to the Lineage of the Lakṣmī Tradition''
+
#:<big>[[Wylie: khrid brgya'i spyi chings rnam par spel ba ngo mtshar chos kyi sgo mang |ཁྲིད་བརྒྱའི་སྤྱི་ཆིངས་རྣམ་པར་སྤེལ་བ་ངོ་མཚར་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མང་]]</big> 47-66
#:<big>[[Wylie: spyan ras gzigs dpal mo lugs kyi brgyud 'debs |སྤྱན་རས་གཟིགས་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་]]</big> 21-22
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text| khrid brgya'i spyi chings rnam par spel ba ngo mtshar chos kyi sgo mang| khrid brgya'i spyi chings rnam par spel ba ngo mtshar chos kyi sgo mang}}, by [[kun dga' grol mchog]]  
#:{{#switchtablink:Wylie Text| spyan ras gzigs dpal mo lugs kyi brgyud 'debs| spyan ras gzigs dpal mo lugs kyi brgyud 'debs}}, by [['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]]  
+
#''A Manual Of Historical Accounts Of The Individual Instructions''
#''A Concise Summation Of The Liturgies For The Foregoing''
+
#:<big>[[Wylie: khrid brgya'i brgyud pa'i lo rgyus |ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་]]</big> 67-98
#:<big>[[Wylie:thugs rje chen po'i dmar khrid dpal mo lugs kyi nyams len snying por dril ba zung 'jug myur lam|ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་མྱུར་ལམ་]]</big> 22-25
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text| khrid brgya'i brgyud pa'i lo rgyus| khrid brgya'i brgyud pa'i lo rgyus}}, by [[kun dga' grol mchog]]
#:{{#switchtablink:Wylie Text|thugs rje chen po'i dmar khrid dpal mo lugs kyi nyams len snying por dril ba zung 'jug myur lam|thugs rje chen po'i dmar khrid dpal mo lugs kyi nyams len snying por dril ba zung 'jug myur lam}}
+
#''Supplement To The Foregoing By [[Jetsun Rinpoche]]''
#''The Instructions For The Foregoing By Pema Karpo''
+
#:<big>[[Wylie: khrid brgya'i brgyud pa'i lo rgyus kha skong |ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁ་སྐོང་]]</big> 99-116
#:<big>[[Wylie:thugs rje chen po'i smar khrid|ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྨར་ཁྲིད་]]</big> 27-38
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text| khrid brgya'i brgyud pa'i lo rgyus kha skong| khrid brgya'i brgyud pa'i lo rgyus kha skong}}, by [[Tāranātha]]  
#:{{#switchtablink:Wylie Text|thugs rje chen po'i smar khrid|thugs rje chen po'i smar khrid}}, by [[pad+ma dkar po]] ([[Drukchen, 4th (pad+ma dkar po)]])
+
#''The Ordinary Preliminary Practices''
#''A Supplication To The Lineage Of The Bodhisattva Dawa Gyaltsen’s Tradition''
+
#:<big>[[Wylie: khrid brgya'i sngon 'gro thun mong ba |ཁྲིད་བརྒྱའི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་བ་]]</big> 117-120
#:<big>[[Wylie:thugs rje chen po'i dmar khrid zla rgyal lugs kyi brgyud 'debs|ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཟླ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་]]</big> 39-40
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text| khrid brgya'i sngon 'gro thun mong ba| khrid brgya'i sngon 'gro thun mong ba}}, by [[kun dga' grol mchog]]
#:{{#switchtablink:Wylie Text|thugs rje chen po'i dmar khrid zla rgyal lugs kyi brgyud 'debs|thugs rje chen po'i dmar khrid zla rgyal lugs kyi brgyud 'debs}}  
+
#''The Extraordinary Preliminary Practices''
#''The Quintessential Practice For The Foregoing''
+
#:<big>[[Wylie: khrid brgya'i sngon 'gro thun mong ma yin pa |ཁྲིད་བརྒྱའི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་]]</big> 121-126
#:<big>[[Wylie:thugs rje chen po'i dmar khrid zla rgyal lugs kyi nyams len snying por dril ba zung 'jug gsang lam|ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཟླ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་གསང་ལམ་]]</big> 40-42
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text| khrid brgya'i sngon 'gro thun mong ma yin pa| khrid brgya'i sngon 'gro thun mong ma yin pa}}, by [[kun dga' grol mchog]]
#:{{#switchtablink:thugs rje chen po'i dmar khrid zla rgyal lugs kyi nyams len snying por dril ba zung 'jug gsang lam|thugs rje chen po'i dmar khrid zla rgyal lugs kyi nyams len snying por dril ba zung 'jug gsang lam}}
+
#''The Source Texts Of The 108 Profound Instructions''
#''A Supplication To The Lineage Of The King’s Tradition, Authored By Minling Lochen''
+
#:<big>[[Wylie: zab khrid brgya dang brgyad kyi yi ge |ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཡི་གེ་]]</big> 127-353
#:<big>[[Wylie:thugs rje chen po rgyal po lugs kyi brgyud 'debs|ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་]]</big> 43-45
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text| zab khrid brgya dang brgyad kyi yi ge| zab khrid brgya dang brgyad kyi yi ge}}, by [[kun dga' grol mchog]]
#:{{#switchtablink:Wylie Text|thugs rje chen po rgyal po lugs kyi brgyud 'debs|thugs rje chen po rgyal po lugs kyi brgyud 'debs}}
+
#''Key To Marvels, An Overview Of The 108 Instructions''
#''A Concise Summation Of The Practice For The Foregoing By My Lord 
Guru''
+
#:<big>[[Wylie: khrid brgya'i sa 'grel ya mtshan 'phrul gyi lde mig |ཁྲིད་བརྒྱའི་ས་འགྲེལ་ཡ་མཚན་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་]]</big> 355-361
#:<big>[[Wylie:thugs rje chen po'i dmar khrid rgyal po lugs kyi nyams len snying por dril ba 'phags pa dgyes pa'i lam srol|ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འཕགས་པ་དགྱེས་པའི་ལམ་སྲོལ་]]</big> 45-51
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text| khrid brgya'i sa 'grel ya mtshan 'phrul gyi lde mig| khrid brgya'i sa 'grel ya mtshan 'phrul gyi lde mig}}, by [[kun dga' grol mchog]]
#:{{#switchtablink:Wylie Text|thugs rje chen po'i dmar khrid rgyal po lugs kyi nyams len snying por dril ba 'phags pa dgyes pa'i lam srol|thugs rje chen po'i dmar khrid rgyal po lugs kyi nyams len snying por dril ba 'phags pa dgyes pa'i lam srol}}
+
#''A Record Of The Titles Of The 108 Instructions''
#''The Source Text For The Tangtong Gyalpo Tradition Of Practice Based 
On The Six-Syllable Mantra, Together With A Clarifying Commentary''
+
#:<big>[[Wylie: khrid brgya'i mtshan tho dmigs bsal |ཁྲིད་བརྒྱའི་མཚན་ཐོ་དམིགས་བསལ་]]</big> 363-374
#:<big>[[Wylie:grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po la thugs rje chen pos dngos su gnang ba'i snying po yi ge drug pa'i nyams len gyi gzhung gsal byed dang bcas pa|གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་གནང་བའི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་ཉམས་ལེན་གྱི་གཞུང་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པ་]]</big> 53-57
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text| khrid brgya'i mtshan tho dmigs bsal| khrid brgya'i mtshan tho dmigs bsal}}, by [[kun dga' grol mchog]]
#:{{#switchtablink:Wylie Text|grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po la thugs rje chen pos dngos su gnang ba'i snying po yi ge drug pa'i nyams len gyi gzhung gsal byed dang bcas pa|grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po la thugs rje chen pos dngos su gnang ba'i snying po yi ge drug pa'i nyams len gyi gzhung gsal byed dang bcas pa}}, by [[grub chen thang stong rgyal po]]
+
#''The Methods For Conferring The Empowerments For The Texts Of The 108 Instructions, Authored By [[Zhalu Choktrul Losal Tenkyong]]''
#''A Manual Of Instruction For The Foregoing''
+
#:<big>[[Wylie: khrid brgya'i pod dbang byed tshul bla ma'i zhal shes yi ger bkod pa byin rlabs kyi za ma tog |ཁྲིད་བརྒྱའི་པོད་དབང་བྱེད་ཚུལ་བླ་མའི་ཞལ་ཤེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་]]</big> 375-380
#:<big>[[Wylie:grub pa'i dbang phyug lcags zam pa chen po'i nye brgyud yi ge drug pa'i sgom lung 'bog tshul gzhan phan mkha' khyab|གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ལྕགས་ཟམ་པ་ཆེན་པོའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སྒོམ་ལུང་འབོག་ཚུལ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ་]]</big> 57-67
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text| khrid brgya'i pod dbang byed tshul bla ma'i zhal shes yi ger bkod pa byin rlabs kyi za ma tog| khrid brgya'i pod dbang byed tshul bla ma'i zhal shes yi ger bkod pa byin rlabs kyi za ma tog}}, by [[rgyal khams kyi bya bral ba rin chen mang thos blo gsal bstan skyong]] ([[btsun pa blo gsal bstan skyong]])
#:{{#switchtablink:Wylie Text|grub pa'i dbang phyug lcags zam pa chen po'i nye brgyud yi ge drug pa'i sgom lung 'bog tshul gzhan phan mkha' khyab|grub pa'i dbang phyug lcags zam pa chen po'i nye brgyud yi ge drug pa'i sgom lung 'bog tshul gzhan phan mkha' khyab}}
+
#''Kongtrul’s Catalog Of The Entire Collection''
#''Advice On The Guru Yoga Practice From The Direct Lineage Of Tangtong 
Gyalpo''
+
#:<big>[[Wylie: sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi smin grol snying po phyogs gcig bsdus pa gdams ngag rin po che'i mdzod kyi dkar chag bkra shis grags pa'i rgya mtsho|སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་སྙིང་པོ་ཕྱོགས་གཅིག་བསྡུས་པ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་]]</big> 381-547
#:<big>[[Wylie:grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po'i nye brgyud thugs rje chen po'i sgom bzlas kyi ngag 'don mdo sngags yongs bcud|གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒོམ་བཟླས་ཀྱི་ངག་འདོན་མདོ་སྔགས་ཡོངས་བཅུད་]]</big> 67-71
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text| sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi smin grol snying po phyogs gcig bsdus pa gdams ngag rin po che'i mdzod kyi dkar chag bkra shis grags pa'i rgya mtsho| sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi smin grol snying po phyogs gcig bsdus pa gdams ngag rin po che'i mdzod kyi dkar chag bkra shis grags pa'i rgya mtsho}}, by [[blo gros mtha' yas pa'i sde]]
#:{{#switchtablink:Wylie Text|grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po'i nye brgyud thugs rje chen po'i sgom bzlas kyi ngag 'don mdo sngags yongs bcud|grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po'i nye brgyud thugs rje chen po'i sgom bzlas kyi ngag 'don mdo sngags yongs bcud}}
+
#''A Short Colophon (spar byang) To The Treasury''
#''A Supplication Prayer For The Foregoing''
+
#:<big>[[Wylie: par byang smon tshig |པར་བྱང་སྨོན་ཚིག་]]</big> 549-553
#:<big>[[Wylie:rje grub thob chen po dge slong padma dkar por skye ba bzhes pa'i tshe 'phags pa spyan ras gzigs la gsol ba btab pa'i rdo rje'i gsung|རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་པདྨ་དཀར་པོར་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་ཚེ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་]]</big> 71-72
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text| par byang smon tshig| par byang smon tshig}}, by [[karma bkra shis chos 'phel]]
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rje grub thob chen po dge slong padma dkar por skye ba bzhes pa'i tshe 'phags pa spyan ras gzigs la gsol ba btab pa'i rdo rje'i gsung|rje grub thob chen po dge slong padma dkar por skye ba bzhes pa'i tshe 'phags pa spyan ras gzigs la gsol ba btab pa'i rdo rje'i gsung}}
+
#''A Text Concerning The Rituals Of Lay And Monastic Ordination From The Vinaya Tradition''
#''Oral Transmission Of The Accomplished Master, A Manual Of Instruction For Mahāmudrā According To The Tradition Of The Omniscient Bodongpa''
+
#:<big>[[Wylie: 'dul ba'i las chog mthong ba don ldan |འདུལ་བའི་ལས་ཆོག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་]]</big> 555-629
#:<big>[[Wylie:kun mkhyen bo dong pa'i lugs kyi phyag rgya chen po'i khrid yig grub pa'i zhal lung bdud rtsi'i snying po|ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་]]</big> 73-97
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'dul ba'i las chog mthong ba don ldan|'dul ba'i las chog mthong ba don ldan}}, by [[karma phrin las pa]]
#:{{#switchtablink:Wylie Text|kun mkhyen bo dong pa'i lugs kyi phyag rgya chen po'i khrid yig grub pa'i zhal lung bdud rtsi'i snying po|kun mkhyen bo dong pa'i lugs kyi phyag rgya chen po'i khrid yig grub pa'i zhal lung bdud rtsi'i snying po}}, by [[many+dzu g+ho Sha]]
 
#''The Liturgies For The Preliminary Practices Of The Foregoing''
 
#:<big>[[Wylie:kun mkhyen bo dong pa'i lugs kyi phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor dang zab gsal dbyer med zung du 'jug pa'i sngon 'gro'i ngag 'don ma rig mun sel|ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་དང་ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་མ་རིག་མུན་སེལ་]]</big>  99-113
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|kun mkhyen bo dong pa'i lugs kyi phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor dang zab gsal dbyer med zung du 'jug pa'i sngon 'gro'i ngag 'don ma rig mun sel|kun mkhyen bo dong pa'i lugs kyi phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor dang zab gsal dbyer med zung du 'jug pa'i sngon 'gro'i ngag 'don ma rig mun sel}}, by [[kun mkhyen bo dong pa chen po]]
 
#''A Supplication To The Extensive Lineage Of “Profound Lucidity”''
 
#:<big>[[Wylie:bo dong lugs kyi phyag rgya chen po zab gsal gyi ring brgyud gsol 'debs ye shes mchog stsol|བོ་དོང་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཟབ་གསལ་གྱི་རིང་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་]]</big>  115-117
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bo dong lugs kyi phyag rgya chen po zab gsal gyi ring brgyud gsol 'debs ye shes mchog stsol|bo dong lugs kyi phyag rgya chen po zab gsal gyi ring brgyud gsol 'debs ye shes mchog stsol}}, by [[sangs rgyas ye shes]]
 
#''A Manual Of Instruction For The Seven-Day Practice Of Caṇḍalī According 
To The Tradition Of Rechen Paljor Zangpo''
 
#:<big>[[Wylie:bo dong ras chen dpal 'byor bzang po'i lugs kyi gtum mo zhag bdun ma'i khrid yig bla ma'i zhal lung|བོ་དོང་རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོའི་ལུགས་ཀྱི་གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་]]</big>  119-132
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bo dong ras chen dpal 'byor bzang po'i lugs kyi gtum mo zhag bdun ma'i khrid yig bla ma'i zhal lung|bo dong ras chen dpal 'byor bzang po'i lugs kyi gtum mo zhag bdun ma'i khrid yig bla ma'i zhal lung}}, by [[ras chen dpal 'byor bzang po]]
 
#''Accomplishment Through Recitation, The Liturgies For The Following''
 
#:<big>[[Wylie:kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi ngag 'don bklags pas grub pa|ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་ངག་འདོན་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་]]</big>  133-143
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi ngag 'don bklags pas grub pa|kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi ngag 'don bklags pas grub pa}}, by [[kun mkhyen bo dong pa chen po]]
 
#''Innermost Essence Of Profound Meaning, A Manual Of Instruction For 
Sutra-Based Severance Of The Sage''
 
#:<big>[[Wylie:thub pa chen po'i gcod khrid kyi khrid yig zab don yang snying|ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་གཅོད་ཁྲིད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཡང་སྙིང་]]</big> 145-153
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|thub pa chen po'i gcod khrid kyi khrid yig zab don yang snying|thub pa chen po'i gcod khrid kyi khrid yig zab don yang snying}}, by [[kun mkhyen bo dong pa chen po]]
 
#''Personal Instructions On The “Red Feast”''
 
#:<big>[[Wylie:thub pa chen po'i mdo gcod dmar 'gyed zhal shes|ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས་]]</big> by <big>[[པདྨ་གར་དབང་]]</big> (<big>[[འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་]]</big>) 153-155  //  5a3-6a4
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|thub pa chen po'i mdo gcod dmar 'gyed zhal shes|thub pa chen po'i mdo gcod dmar 'gyed zhal shes}}, by [[pad+ma gar dbang]] ([['jam mgon kong sprul]])
 
#''Notes On The Instructions For Visualization''
 
#:<big>[[Wylie:kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi dmar khrid zin bris bla ma'i thugs bcud|ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད་]]</big> by <big>[[ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པ་]]</big> 155-165  //  6a4-11a4
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi dmar khrid zin bris bla ma'i thugs bcud|kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi dmar khrid zin bris bla ma'i thugs bcud}}, by [[kun mkhyen bo dong pa]]
 
#''The Threefold Liturgies Of The Preliminary Practices''
 
#:<big>[[Wylie:gtum mo zhag bdun ma'i gsol 'debs sngon 'gro ngag 'don gsum sbyor|གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མའི་གསོལ་འདེབས་སྔོན་འགྲོ་ངག་འདོན་གསུམ་སྦྱོར་]]</big> 167-174
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gtum mo zhag bdun ma'i gsol 'debs sngon 'gro ngag 'don gsum sbyor|gtum mo zhag bdun ma'i gsol 'debs sngon 'gro ngag 'don gsum sbyor}}
 
#''Rechen Paljor Zangpo’s Instructions On The Transference Of Consciousness, Together With The History Of These Teachings And Further Advice''
 
#:<big>[[Wylie:ras chen dpal 'byor bzang po nas brgyud pa'i 'pho ba'i lo rgyus gdams ngag dang bcas pa|རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་འཕོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་གདམས་ངག་དང་བཅས་པ་]]</big> 175-183
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|ras chen dpal 'byor bzang po nas brgyud pa'i 'pho ba'i lo rgyus gdams ngag dang bcas pa|ras chen dpal 'byor bzang po nas brgyud pa'i 'pho ba'i lo rgyus gdams ngag dang bcas pa}}, by [[ras chen dpal 'byor bzang po]]
 
#''The Source Text For The Cycle Of Advice On The Transference Of Conscious- Ness That The Great Rongtön Bestowed On His Mother, Together With 
Appendices''
 
#:<big>[[Wylie:thams cad mkhyen pa rong ston chen pos yum la gnang ba'i zab lam 'pho ba'i gdams skor|ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་ཡུམ་ལ་གནང་བའི་ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་གདམས་སྐོར་]]</big> 185-206
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|thams cad mkhyen pa rong ston chen pos yum la gnang ba'i zab lam 'pho ba'i gdams skor|thams cad mkhyen pa rong ston chen pos yum la gnang ba'i zab lam 'pho ba'i gdams skor}}, by [[byams pa 'phrin las yon tan]]
 
##
 
##:<big>[[Wylie:thams cad mkhyen pa rong ston chen pos yum la gnang ba'i 'pho chos  tshams sbyor dang bcas pa|ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་ཡུམ་ལ་གནང་བའི་འཕོ་ཆོས་ཚམས་སྦྱོར་དང་བཅས་པ་]]</big> 188-192
 
##:{{#switchtablink:Wylie Text|thams cad mkhyen pa rong ston chen pos yum la gnang ba'i 'pho chos  tshams sbyor dang bcas pa|thams cad mkhyen pa rong ston chen pos yum la gnang ba'i 'pho chos  tshams sbyor dang bcas pa}}
 
##
 
##:<big>[[Wylie:'pho khrid brgyud pa'i gsol 'debs|འཕོ་ཁྲིད་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་]]</big> 192-193
 
##:{{#switchtablink:Wylie Text|'pho khrid brgyud pa'i gsol 'debs|'pho khrid brgyud pa'i gsol 'debs}}
 
##
 
##:<big>[[Wylie:rong ston 'pho ba sbyong ba'i tshe ngag 'don bya tshul zur bkol mchog gi lam chen|རོང་སྟོན་འཕོ་བ་སྦྱོང་བའི་ཚེ་ངག་འདོན་བྱ་ཚུལ་ཟུར་བཀོལ་མཆོག་གི་ལམ་ཆེན་]]</big> 193-197
 
##:{{#switchtablink:Wylie Text|rong ston 'pho ba sbyong ba'i tshe ngag 'don bya tshul zur bkol mchog gi lam chen|rong ston 'pho ba sbyong ba'i tshe ngag 'don bya tshul zur bkol mchog gi lam chen}}
 
##''Hook That Draws The Fortunate To Liberation, An Instruction On The Trans- 
Ference Of Consciousness''
 
##:<big>[[Wylie:rong ston thams cad mkhyen pas mdzad pa'i 'pho ba'i dmigs khrid skal bzang thar par 'dren pa'i lcags kyu|རོང་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མཛད་པའི་འཕོ་བའི་དམིགས་ཁྲིད་སྐལ་བཟང་ཐར་པར་འདྲེན་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་]]</big> 197-206
 
##:{{#switchtablink:Wylie Text|rong ston thams cad mkhyen pas mdzad pa'i 'pho ba'i dmigs khrid skal bzang thar par 'dren pa'i lcags kyu|rong ston thams cad mkhyen pas mdzad pa'i 'pho ba'i dmigs khrid skal bzang thar par 'dren pa'i lcags kyu}}
 
#''A Newer Translation By Jonang Jetsun Tāranātha Of The Instructions 
That Constitute The Source Of The Seven Modes Of Personal Transmission, And The Indian Treatise In 150 Verses That Constitutes The Yoginī Dīnakara’s Summation Of The Treatise By The Mahāsiddhā Śāntigupta''
 
#:<big>[[Wylie:grub chen zhi ba sbas pa'i thugs bcud bka' babs bdun ldan gyi gzhung rdo rje'i lam bzang po|གྲུབ་ཆེན་ཞི་བ་སྦས་པའི་ཐུགས་བཅུད་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་གྱི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ལམ་བཟང་པོ་]]</big> 207-218
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|grub chen zhi ba sbas pa'i thugs bcud bka' babs bdun ldan gyi gzhung rdo rje'i lam bzang po|grub chen zhi ba sbas pa'i thugs bcud bka' babs bdun ldan gyi gzhung rdo rje'i lam bzang po}}, by [[tA ra nA tha]] 
 
#''A Manual Of Instruction For The Foregoing, Based On Notes Of Jetsun Rinpoche’s Teachings As Recorded By Gyaltsap Yeshe Gyatso''
 
#:<big>[[Wylie:bka' babs drug ldan gyi 'khrid yig 'phags yul grub pa'i zhal lung|བཀའ་བབས་དྲུག་ལྡན་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་]]</big> 219-295
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bka' babs drug ldan gyi 'khrid yig 'phags yul grub pa'i zhal lung|bka' babs drug ldan gyi 'khrid yig 'phags yul grub pa'i zhal lung}}, by [[shA kya'i dge slong ye shes rgya mtsho]]
 
#''A Supplication To The Lineage Of The Seven Modes Of Personal Transmission''
 
#:<big>[[Wylie:bka' babs drug ldan gyi zab khrid brgyud pa'i gsol 'debs mu tig phreng ba|བཀའ་བབས་དྲུག་ལྡན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་]]</big> 297-301
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bka' babs drug ldan gyi zab khrid brgyud pa'i gsol 'debs mu tig phreng ba|bka' babs drug ldan gyi zab khrid brgyud pa'i gsol 'debs mu tig phreng ba}}, by [[karma ngag dbang yon tan rgya mtsho]] 
 
#''The Five Stages Of Advice On Extracting The Vital Essence Of Flowers''
 
#:<big>[[Wylie:bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa|བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་]]</big> 303-309
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa|bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa}}, by [[bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po]] 
 
#''Advice On Extracting The Vital Essence Of Water''
 
#:<big>[[Wylie:chu'i bcud len gyi gdams pa 'chi med rig 'dzin sgrub pa'i chu rgyun|ཆུའི་བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་]]</big> 311-318
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|chu'i bcud len gyi gdams pa 'chi med rig 'dzin sgrub pa'i chu rgyun|chu'i bcud len gyi gdams pa 'chi med rig 'dzin sgrub pa'i chu rgyun}}, by [[btsun pa ye shes don grub bstan pa'i rgyal mtshan]]
 
#''The Oral Lineage Of Extracting The Vital Essence Of Stones And Flowers, 
Arranged As A Combination Of Liturgy And Instruction''
 
#:<big>[[Wylie:snyan brgyud rde'u bcud len dang me tog bcud len gyi 'don khrid sbrags ma|སྙན་བརྒྱུད་རྡེའུ་བཅུད་ལེན་དང་མེ་ཏོག་བཅུད་ལེན་གྱི་འདོན་ཁྲིད་སྦྲགས་མ་]]</big> 319-329
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|snyan brgyud rde'u bcud len dang me tog bcud len gyi 'don khrid sbrags ma|snyan brgyud rde'u bcud len dang me tog bcud len gyi 'don khrid sbrags ma}}, by [[chos dbyings bde chen mtsho mo]]
 
#''Tepupa’s Direct Lineage Of The Seven-Day Practice Of A Sādhana For Longevity''
 
#:<big>[[Wylie:tshe sgrub zhag bdun ma'i nyams len gyi rim pa 'chi med bdud rtsi'i bcud len|ཚེ་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་མའི་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན་]]</big> 331-336
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|tshe sgrub zhag bdun ma'i nyams len gyi rim pa 'chi med bdud rtsi'i bcud len|tshe sgrub zhag bdun ma'i nyams len gyi rim pa 'chi med bdud rtsi'i bcud len}}, by Multiple authors 
 
#''Short Lineage Supplication for the Foregoing''
 
#:<big>[[Wylie:tshe sgrub zhag bdun ma'i brgyud 'debs dngos grub mchog stsol|ཚེ་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་]]</big>, by <big>[[ཡུལ་གཙང་སྟོད་ཀྱི་བཙུན་པ་བློ་གསལ་]]</big> 336-337  //  3b1-4a2
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|tshe sgrub zhag bdun ma'i brgyud 'debs dngos grub mchog stsol|tshe sgrub zhag bdun ma'i brgyud 'debs dngos grub mchog stsol}}, by [[yul gtsang stod kyi btsun pa blo gsal]]
 
#''An Authorization Ritual For Uṣṇīṣavijayā''
 
#:<big>[[Wylie:gtsug tor rnam par rgyal ma lha dgu'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa rin 'byung las khol du phyungs pa|གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་]]</big> 339-349
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gtsug tor rnam par rgyal ma lha dgu'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa rin 'byung las khol du phyungs pa|gtsug tor rnam par rgyal ma lha dgu'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa rin 'byung las khol du phyungs pa}}
 
#''A Ritual For Making One Thousand Offerings To Uṣṇīṣavijayā, Authored 
By Jetsun Rinpoche''
 
#:<big>[[Wylie:rnam rgyal lha dgu'i sgrub thabs bum chog dang bcas pa|རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་བུམ་ཆོག་དང་བཅས་པ་]]</big> 351-376
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rnam rgyal lha dgu'i sgrub thabs bum chog dang bcas pa|rnam rgyal lha dgu'i sgrub thabs bum chog dang bcas pa}}, by [[tA ra nA tha]]
 
#''An Authorization Ritual For The Bari Tradition Of The White Form Of 
Tārā''
 
#:<big>[[Wylie:sgrol dkar yid bzhin 'khor lo thun mong ma yin pa'i sgrub cing mchod pa'i cho ga 'chi med bdud rtsi'i rol mtsho|སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ་]]</big> 377-407
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sgrol dkar yid bzhin 'khor lo thun mong ma yin pa'i sgrub cing mchod pa'i cho ga 'chi med bdud rtsi'i rol mtsho|sgrol dkar yid bzhin 'khor lo thun mong ma yin pa'i sgrub cing mchod pa'i cho ga 'chi med bdud rtsi'i rol mtsho}}, by [[bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po]]
 
#''Supplication to the Lineage and Supplement for the Foregoing''
 
#:<big>[[Wylie:sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs|སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་]]</big> 409-410
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs|sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs}}, by [[many+dzu g+ho Sha]] ([['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]])
 
#''Soothing Beams Of Longevity, Instructions For The Practice For Longevity 
Based On The Foregoing''
 
#:<big>[[Wylie:rje btsun sgrol ma yid bzhin 'khor lo'i zab khrid thun mong ma yin pa'i yi ge bde ldan mgon po'i zhal lung ring 'tsho'i bsil sbyin|རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཟབ་ཁྲིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡི་གེ་བདེ་ལྡན་མགོན་པོའི་ཞལ་ལུང་རིང་འཚོའི་བསིལ་སྦྱིན་]]</big> 411-440
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rje btsun sgrol ma yid bzhin 'khor lo'i zab khrid thun mong ma yin pa'i yi ge bde ldan mgon po'i zhal lung ring 'tsho'i bsil sbyin|rje btsun sgrol ma yid bzhin 'khor lo'i zab khrid thun mong ma yin pa'i yi ge bde ldan mgon po'i zhal lung ring 'tsho'i bsil sbyin}}, by, [[rgyal khams pa wA gin+dra su sid+d+hi]] ([[Vāgindra Susiddhi]])
 
#''A Concise Summary Of The Practical Methods''
 
#:<big>[[Wylie:sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i tshe khrid zla ba'i chu rgyun gyi nyams len snying po bsdus pa|སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཚེ་ཁྲིད་ཟླ་བའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་]]</big> 441-450
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i tshe khrid zla ba'i chu rgyun gyi nyams len snying po bsdus pa|sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i tshe khrid zla ba'i chu rgyun gyi nyams len snying po bsdus pa}}, by [[sa skya pa kun dga' blo gros]]
 
#''An Authorization Ritual Uniting The Three Deities Of Longevity In One 
Practice, With A Ritual For Honoring The Three Deities Of Longevity, Authored By Jamyang Khyentse Wangpo''
 
#:<big>[[Wylie:bla ma tshe lha rnam gsum gyi rnal 'byor dang rjes su 'brel bar tshogs gnyis spel ba'i cho ga 'chi med grub pa'i dga' ston|བླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་ཚོགས་གཉིས་སྤེལ་བའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་]]</big> 451-468
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bla ma tshe lha rnam gsum gyi rnal 'byor dang rjes su 'brel bar tshogs gnyis spel ba'i cho ga 'chi med grub pa'i dga' ston|bla ma tshe lha rnam gsum gyi rnal 'byor dang rjes su 'brel bar tshogs gnyis spel ba'i cho ga 'chi med grub pa'i dga' ston}}, by [['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]]
 
#''Short Supplication for the Foregoing''
 
#:<big>[[Wylie:'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan|འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་]]</big> 468-469
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan|'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan}}
 
 
</div>
 
</div>
  

Revision as of 17:13, 12 February 2015

[[Image: DNZ Shechen Tsadra Scan Cover Volume {{{VolumeNumber}}}.jpg|2000px|link=|Click the picture above to view the original manuscript.]]
Damngak Rinpoché Dzö, Volume {{{VolumeNumber}}} ({{{VolumeLetterTib}}})
{{{VolumeTitleTrans}}}
{{{VolumeTitleTib}}}


ཁྲིད་སྐོར་སྣ་ཚོགས་པོད་གཉིས་པ་

[[Category: Gdams ngag mdzod Volume {{{VolumeNumber}}}]]

Volume 17 Contents[1][edit]

 1. Supplication To The Lineage Of The 108 Instructions, By Kunga Drolchok
  ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་འདེབས་བརྗོད་བདེ་བརྒྱུད་པའི་མཚན་སྡོམ་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བཀོད་པ་ 1-37
  khrid brgya'i brgyud 'debs brjod bde brgyud pa'i mtshan sdom cung zad gsal bar bkod pa, by rje btsun kun dga' grol mchog
 2. Supplement to the Foregoing
  ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་ 39
  khrid brgya'i brgyud 'debs kha skong, by Rgyal khams kyi bya bral ba rin chen mang thos blo gsal bstan skyong
 3. An Account Of The Authentic Origins Of The 108 Instructions
  ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་གླེང་བའི་ཞབས་རྟེན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ 41-46
  zab khrid brgya dang brgyad kyi khungs gleng ba'i zhabs rten tshigs su bcad pa
 4. This text is not mentioned in the catalog
  ཁྲིད་བརྒྱའི་སྤྱི་ཆིངས་རྣམ་པར་སྤེལ་བ་ངོ་མཚར་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མང་ 47-66
  khrid brgya'i spyi chings rnam par spel ba ngo mtshar chos kyi sgo mang, by kun dga' grol mchog
 5. A Manual Of Historical Accounts Of The Individual Instructions
  ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ 67-98
  khrid brgya'i brgyud pa'i lo rgyus, by kun dga' grol mchog
 6. Supplement To The Foregoing By Jetsun Rinpoche
  ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁ་སྐོང་ 99-116
  khrid brgya'i brgyud pa'i lo rgyus kha skong, by Tāranātha
 7. The Ordinary Preliminary Practices
  ཁྲིད་བརྒྱའི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་བ་ 117-120
  khrid brgya'i sngon 'gro thun mong ba, by kun dga' grol mchog
 8. The Extraordinary Preliminary Practices
  ཁྲིད་བརྒྱའི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ 121-126
  khrid brgya'i sngon 'gro thun mong ma yin pa, by kun dga' grol mchog
 9. The Source Texts Of The 108 Profound Instructions
  ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཡི་གེ་ 127-353
  zab khrid brgya dang brgyad kyi yi ge, by kun dga' grol mchog
 10. Key To Marvels, An Overview Of The 108 Instructions
  ཁྲིད་བརྒྱའི་ས་འགྲེལ་ཡ་མཚན་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་ 355-361
  khrid brgya'i sa 'grel ya mtshan 'phrul gyi lde mig, by kun dga' grol mchog
#A Record Of The Titles Of The 108 Instructions
 1. ཁྲིད་བརྒྱའི་མཚན་ཐོ་དམིགས་བསལ་ 363-374
  khrid brgya'i mtshan tho dmigs bsal, by kun dga' grol mchog
 2. The Methods For Conferring The Empowerments For The Texts Of The 108 Instructions, Authored By Zhalu Choktrul Losal Tenkyong
  ཁྲིད་བརྒྱའི་པོད་དབང་བྱེད་ཚུལ་བླ་མའི་ཞལ་ཤེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་ 375-380
  khrid brgya'i pod dbang byed tshul bla ma'i zhal shes yi ger bkod pa byin rlabs kyi za ma tog, by rgyal khams kyi bya bral ba rin chen mang thos blo gsal bstan skyong (btsun pa blo gsal bstan skyong)
 3. Kongtrul’s Catalog Of The Entire Collection
  སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་སྙིང་པོ་ཕྱོགས་གཅིག་བསྡུས་པ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ 381-547
  sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi smin grol snying po phyogs gcig bsdus pa gdams ngag rin po che'i mdzod kyi dkar chag bkra shis grags pa'i rgya mtsho, by blo gros mtha' yas pa'i sde
#A Short Colophon (spar byang) To The Treasury
 1. པར་བྱང་སྨོན་ཚིག་ 549-553
  par byang smon tshig, by karma bkra shis chos 'phel
#A Text Concerning The Rituals Of Lay And Monastic Ordination From The Vinaya Tradition
 1. འདུལ་བའི་ལས་ཆོག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ 555-629
  'dul ba'i las chog mthong ba don ldan, by karma phrin las pa

Volume 17 Karchak[edit]

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་[edit]

17-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈གདམས་ངག་མཛོད། ཁྲིད་ཕྲན། ཙ༽ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡༠ སྤྱན་རས་གཟིགས་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༣ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྨར་ཁྲིད་རྗེ་པདྨ་དཀར་པོས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༦ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཟླ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༢ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༥ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་གནང་བའི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་ཉམས་ལེན་གྱི་གཞུང་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པ་ལྡེབ། ༡༠ ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༣ ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་དང་ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་མ་རིག་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༨ བོ་དོང་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཟབ་གསལ་གྱི་རིང་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་ཅེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༢ བོ་དོང་རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོའི་ལུགས་ཀྱི་གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༧ ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་ངག་འདོན་བཀླགས་པ་གྲུབ་པ་ལྡེབ། ༦ ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་དཔལ་དེ་ཉིད་འདུས་ཆེན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་ཆོས་སྐོར་དགུ་ལས། ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༡ གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མའི་གསོལ་འདེབས་སྔོན་འགྲོ་ངག་འདོན་གསུམ་སྦྱོར་ལྡེབ། ༤ རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་འཕོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་གདམས་ངག་བཅས་པ་ལྡེབ། ༥ ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

17-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈པ་རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་ཡུམ་ལ་གནང་བའི་ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་གདམས་སྐོར་ལྡེབ། ༡༡ གྲུབ་ཆེན་ཞི་བ་སྦས་པའི་ཐུགས་བཅུད་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་གྱི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ལམ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༦ བཀའ་བབས་དྲུག་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༣༩ བཀའ་བབས་དྲུག་ལྡན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༣ ༈ བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་ལྡེབ། ༤ ཆུའི་བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༤ སྙན་བརྒྱུད་རྡེའུ་བཅུད་ལེན་དང་། མེ་ཏོག་བཅུད་ལེན་གྱི་དོན་ཁྲིད་སྦྲག་མ་ལྡེབ། ༦ ༈ །ཐ་མར་དགེ་བ། ཚེ་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་མའི་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༤ གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ལྡེབ། ༦ རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་བུམ་ཆོག་དང་བཅས་པ་ལྡེབ། ༡༣ སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༦ སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ལྡེབ། ༡ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཟབ་ཁྲིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡི་གེ་བདེ་ལྡན་མགོན་པའི་ཞལ་ལུང་རིང་འཚོའི་བསིལ་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༥ སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཚེ་ཁྲིད་ཟླ་བའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ལྡེབ། ༥ བླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་ཚོགས་གཉིས་སྤེལ་བའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་ཅེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༠ ཆོས་ཚན། ༢༩ ལྡེབ་བསྡོམས། ༢༣༥ བཅས་བཞུགས། །

dkar chag[edit]

!!!1!!!gdams ngag mdzod/_khrid phran/_tsa)_thugs rje chen po'i dmar khrid skyer sgang lugs kyi brgyud 'debs ldeb/_10_spyan ras gzigs dpal mo lugs kyi brgyud 'debs ldeb/_3_thugs rje chen po'i smar khrid rje pad+ma dkar pos mdzad pa ldeb/_6_thugs rje chen po'i dmar khrid zla rgyal lugs kyi brgyud 'debs ldeb/_2_thugs rje chen po rgyal po lugs kyi brgyud 'debs ldeb/_5_grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po la thugs rje chen pos dngos su gnang ba'i snying po yi ge drug pa'i nyams len gyi gzhung gsal byed dang bcas pa ldeb/_10_kun mkhyen bo dong pa'i lugs kyi phyag rgya chen po'i khrid yig grub pa'i zhal lung bdud rtsi'i snying po zhes bya ba ldeb/_13_kun mkhyen bo dong pa'i lugs kyi phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor dang zab gsal dbyer med zung du 'jug pa'i sngon 'gro'i ngag 'don ma rig mun sel zhes bya ba ldeb/_8_bo dong lugs kyi phyag rgya chen po zab gsal gyi ring brgyud gsol 'debs ye shes mchog stsol ces bya ba ldeb/_2_bo dong ras chen dpal 'byor bzang po'i lugs kyi gtum mo zhag bdun ma'i khrid yig bla ma'i zhal lung zhes bya ba ldeb/_7_kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi ngag 'don bklags pa grub pa ldeb/_6_kun mkhyen bo dong pa'i dpal de nyid 'dus chen gyi zab khrid chos skor dgu las/_thub pa chen po'i gcod kyi khrid yig zab don yang snying zhes bya ba ldeb/_11_gtum mo zhag bdun ma'i gsol 'debs sngon 'gro ngag 'don gsum sbyor ldeb/_4_ras chen dpal 'byor bzang po nas brgyud pa'i 'pho ba'i lo rgyus gdams ngag bcas pa ldeb/_5_thams cad mkhyen

!!!2!!!pa rong ston chen pos yum la gnang ba'i zab lam 'pho ba'i gdams skor ldeb/_11_grub chen zhi ba sbas pa'i thugs bcud bka' babs bdun ldan gyi gzhung rdo rje'i lam bzang po zhes bya ba ldeb/_6_bka' babs drug ldan gyi khrid yig 'phags yul grub pa'i zhal lung zhes bya ba ldeb/_39_bka' babs drug ldan gyi zab khrid brgyud pa'i gsol 'debs mu tig phreng ba zhes bya ba ldeb/_3_!_bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa ldeb/_4_chu'i bcud len gyi gdams pa 'chi med rig 'dzin sgrub pa'i chu rgyun zhes bya ba ldeb/_4_snyan brgyud rde'u bcud len dang /_me tog bcud len gyi don khrid sbrag ma ldeb/_6_!_/tha mar dge ba/_tshe sgrub zhag bdun ma'i nyams len gyi rim pa 'chi med bdud rtsi'i bcud len zhes bya ba ldeb/_4_gtsug tor rnam par rgyal ma lha dgu'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa rin 'byung las khol du phyungs pa ldeb/_6_rnam rgyal lha dgu'i sgrub thabs bum chog dang bcas pa ldeb/_13_sgrol dkar yid bzhin 'khor lo thun mong ma yin pa'i sgrub cing mchod pa'i cho ga 'chi med bdud rtsi'i rol mtsho zhes bya ba ldeb/_16_sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs ldeb/_1_rje btsun sgrol ma yid bzhin 'khor lo'i zab khrid thun mong ma yin pa'i yi ge bde ldan mgon pa'i zhal lung ring 'tsho'i bsil sbyin zhes bya ba ldeb/_15_sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i tshe khrid zla ba'i chu rgyun gyi nyams len snying po bsdus pa ldeb/_5_bla ma tshe lha rnam gsum gyi rnal 'byor dang rjes su 'brel bar tshogs gnyis spel ba'i cho ga 'chi med grub pa'i dga' ston ces bya ba ldeb/_10_chos tshan/_29_ldeb bsdoms/_235_bcas bzhugs/_/

Footnotes[edit]

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod