Volume 2

From gDams Ngag mDzod
< Gdams ngag mdzod Shechen Printing
Revision as of 17:24, 17 May 2010 by Marcus (talk | contribs) (Created page with ''od gsal rdzogs pa chen po man ngag sde'i gnad kyi bcud phur sangs rgyas kyi 'das rjes gsum, 2: 1-15 spros bcas kyi dbang chog tshangs pa'i dra ba, 2: 17-34 dkyil 'khor spros b…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

'od gsal rdzogs pa chen po man ngag sde'i gnad kyi bcud phur sangs rgyas kyi 'das rjes gsum, 2: 1-15

spros bcas kyi dbang chog tshangs pa'i dra ba, 2: 17-34

dkyil 'khor spros bcas ming gi rim pa gsal bar byed pa, 2: 35-38

spros med kyi dbang chog rin po che'i drwa ba, 2: 39-61

shin tu spros med kyi dbang chog padma'i drwa ba, klong chen rab 'byams, 2: 63-79

gling bzhi rgyan gyi maṇḍala, klong chen rab 'byams, 2: 81-86

rab tu spros med kyi dbang chog 'od kyi dra ba, klong chen rab 'byams, 2: 87-99

lnga tshan lnga'i maṇḍala 'bul ba'i cho ga yid bzhin drwa ba, klong chen rab 'byams, 2: 101-102

tshogs mchod kyi rim pa yid bzhin rgya mtsho, klong chen rab 'byams, 2: 103-113

rdzogs pa chen po gsang ba snying thig ma bu'i bka' srol chu bo gnyis 'dus kyi khrid yig dri med zhal lung, 2: 115-231

gsang skor gyi dbang gi lag len gsal ba'i sgron me, 2: 233-246

mchog gsang lam khrid chen mo, klong chen rab 'byams, 2: 247-255

slob dpon rin po che padma 'byung gnas kyis mdzad pa'i phyi chos mdo sngags thun mong gi lam rim rin chen spungs pa, padma 'byung gnas, 2: 257-283

rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i gnas gsum dge ba gsum gyi don khrid byang chub lam bzang, 2: 285-374

rdzogs pa chen po sems nyid rang grol gyi lam rim snying po'i don khrid, 2: 375-393

rdzogs pa chen po chos nyid rang grol, 2: 395-411

rdzogs pa chen po mnyam nyid rang grol, 2: 413-436

rdzogs pa chen po man ngag snying thig gi bla ma brgyud pa'i rim pa mchod pa'i cho ga kun bzang rnam par rol pa'i rgyan, 2: 437-478

bka' srung e ka dzā ṭi sde bdun gyi rjes gnang, 2: 479-497