Volume 4

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search

བཀའ་གདམས་

Volume 4 Statistics:

 • Relative size of volume:
 • Number of texts in volume:
 • Total number of pecha pages: ?
 • Total number of Western pages:
 • Largest text: #? with ?? pages -
 • Smallest text: #? with ? pages -

Table of Contents:

 1. བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་ 1-46

  Wylie: blo sbyong don bdun ma'i 'grel pa, by se spyil pu chos kyi rgyal mtshan

 2. བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་ 47-60

  Wylie: blo sbyong mtshon cha'i 'khor lo, by Dharmarakṣita

 3. བློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་ 61-72

  Wylie: blo sbyong rma bya dug 'joms, by Dharmarakṣita

 4. བློ་སྦྱོང་གྱེར་བསྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ 73-93

  Wylie: blo sbyong gyer bsgom rdo rje'i glu

 5. སྡིག་སྦྱོང་མན་ངག་ 95-187

  Wylie: sdig sbyong man ngag

 6. རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ 189-214

  Wylie: rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal gyis mdzad pa'i blo sbyong don bdun ma, by rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal

 7. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་ 215-242

  Wylie: theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon, by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

 8. བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་ 243-275

  Wylie: blo sbyong don bdun ma'i khrid yig, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 9. བློ་སྦྱོང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་གདུང་སེལ་ 277-278

  Wylie: blo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung sel, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 10. བློ་སྦྱོང་སྨོན་ལམ་བྱང་སེམས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་ 279-282

  Wylie: blo sbyong smon lam byang sems rgya mtsho'i 'jug ngogs, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 11. བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ 283-315

  Wylie: bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 12. ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒོམ་བཟླས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ 317-326

  Wylie: thig le bcu drug gi sgom bzlas nyams su len tshul snying por dril ba, by dkon mchog bstan pa'i sgron me

 13. བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན་ 327-349

  Wylie: bka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid kyi rim pa snying por dril ba grub gnyis mchog sbyin, by gzhon nu mkhyen brtse ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

 14. བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་རྗེས་གནང་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ 351-365

  Wylie: bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rin 'byung las khol du phyungs pa, by tA ra nA tha (Tāranātha)

 15. བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་བཅུད་འདུས་ 367-433

  Wylie: bka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dus, by yon tan rgya mtsho ('jam mgon kong sprul)

 16. ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་ 435-438

  Wylie: lam gyi gtso bo rnam gsum, by blo bzang grags pa'i dpal (Tsong kha pa)

 17. ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་ 439-487

  Wylie: lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus pa skal bzang thar pa'i 'jug ngogs, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 18. དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཆེན་རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་ 489-498

  Wylie: dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba rgyal ba'i gzhung lam, by blo bzang chos kyi rgyal mtshan (Paṇchen Lama, 1st)

 19. དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ་ 499-548

  Wylie: dge ldan bka' brgyud kyi bka' srol phyag rgya chen po'i rtsa ba rgyas par bshad pa yang gsal sgron me, by blo bzang chos kyi rgyal mtshan (Paṇchen Lama, 1st)

 20. [[ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་]] 549-564

  Wylie: shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po, by mang du thos pa klu sgrub rgya mtsho (klu sgrub rgya mtsho)

 21. གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ལྟ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ 565-586

  Wylie: gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer, by yon tan rgya mtsho ('jam mgon kong sprul)

 22. [[མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་]] 587-615

  Wylie: mgon po a ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho, by ku sA li blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 23. སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་ 617-626

  Wylie: sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa 'phags pa dzaṃ bha la dkar po lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa, by kong sprul ('jam mgon kong sprul)

 24. [[དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད་ཀྱི་བསྟན་སྲུང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་མགོན་པོ་གྲི་གུག་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམ་]] 627-638

  Wylie: dpal ldan mar me mdzad kyi bstan srung khyad par du 'phags pa mgon po gri gug ma'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gdug pa kun 'jom, by kong sprul ('jam mgon kong sprul)

 25. མགོན་པོ་གྲི་གུག་དཔའ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བཟླས་ལུང་འབོགས་ཚུལ་དང་བཅས་པ་ 639-645

  Wylie: mgon po gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul dang bcas pa, by kong sprul ('jam mgon kong sprul)