Volume 5

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Line 22: Line 22:
 
::<big>ལམ་འབྲས་གཞུང་ཁྲིད་གཅེས་བཏུས་</big>
 
::<big>ལམ་འབྲས་གཞུང་ཁྲིད་གཅེས་བཏུས་</big>
 
:::Lam 'bras gzhung khrid gces btus
 
:::Lam 'bras gzhung khrid gces btus
#Source texts for the Lamdre Tradition: The Vajra Lines
+
#The Vajra Verses: The Treatise of the Precious Oral Intimate Instruction of the Path with Its Result, by [[Virūpa]]
 
#:<big>[[Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang|གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་]]</big> pp 1-11
 
#:<big>[[Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang|གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་]]</big> pp 1-11
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang|Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang}}  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang|Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang}}  
#Annotated Summary of the Vajra Lines
+
#The Summarized Topics of The Vajra Verses, by [[Jetsun Drakpa Gyaltsen]]
 
#:<big>[[Wylie: rdo rje'i tshigs rkang gi bsdus don|རྡོ་རྗེའི་ཚིགས་རྐང་གི་བསྡུས་དོན་]]</big> pp 11-12 (6a2-6b4)
 
#:<big>[[Wylie: rdo rje'i tshigs rkang gi bsdus don|རྡོ་རྗེའི་ཚིགས་རྐང་གི་བསྡུས་དོན་]]</big> pp 11-12 (6a2-6b4)
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rdo rje'i tshigs rkang gi bsdus don|Wylie: rdo rje'i tshigs rkang gi bsdus don}}
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rdo rje'i tshigs rkang gi bsdus don|Wylie: rdo rje'i tshigs rkang gi bsdus don}}
#Annotated Summary of the Vajra Lines
+
#The Verse Summary of the Topics of the Commentary of the Precious Oral Intimate Instruction, by [[Sachen Kunga Nyingpo]]
 
#:<big>[[Wylie: gsung ngag rin po che'i rnam 'grel don bsdus tshigs bcad ma|གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་འགྲེལ་དོན་བསྡུས་ཚིགས་བཅད་མ་]]</big> pp 12-15 (6b4-8a1)
 
#:<big>[[Wylie: gsung ngag rin po che'i rnam 'grel don bsdus tshigs bcad ma|གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་འགྲེལ་དོན་བསྡུས་ཚིགས་བཅད་མ་]]</big> pp 12-15 (6b4-8a1)
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gsung ngag rin po che'i rnam 'grel don bsdus tshigs bcad ma|Wylie: gsung ngag rin po che'i rnam 'grel don bsdus tshigs bcad ma}}  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gsung ngag rin po che'i rnam 'grel don bsdus tshigs bcad ma|Wylie: gsung ngag rin po che'i rnam 'grel don bsdus tshigs bcad ma}}  
#The primary source concerning the inseparability of samsara and nirvana, composed by [[Jetsun Drakpa Gyaltsen]]
+
#The Root Verses of the Illuminating Jewel: The View of the Inseparability of Samsara and Nirvana, composed by [[Jetsun Drakpa Gyaltsen]]
 
#:<big>[[Wylie: lta ba 'khor 'das dbyer med kyi gzhung rin chen snang ba'i rtsa ba|ལྟ་བ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གཞུང་རིན་ཆེན་སྣང་བའི་རྩ་བ་]]</big> pp 15-17 (8a1-9a3)
 
#:<big>[[Wylie: lta ba 'khor 'das dbyer med kyi gzhung rin chen snang ba'i rtsa ba|ལྟ་བ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གཞུང་རིན་ཆེན་སྣང་བའི་རྩ་བ་]]</big> pp 15-17 (8a1-9a3)
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lta ba 'khor 'das dbyer med kyi gzhung rin chen snang ba'i rtsa ba|Wylie: lta ba 'khor 'das dbyer med kyi gzhung rin chen snang ba'i rtsa ba}}, by [[rdo rje 'dzin pa grags pa rgyal mtshan]]  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lta ba 'khor 'das dbyer med kyi gzhung rin chen snang ba'i rtsa ba|Wylie: lta ba 'khor 'das dbyer med kyi gzhung rin chen snang ba'i rtsa ba}}, by [[rdo rje 'dzin pa grags pa rgyal mtshan]]  
#''Instruction Manual for Jochak'', which provides guidance precisely according to the primary source
+
#How to Give Instructions According to the Treatise: The Instructional Manual of the Path with Its Result, the Precious Oral Instruction, by [[Jetsun Drakpa Gyaltsen]]
 
#:<big>[[Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i khrid yig gzhung ji lta ba bzhin du dkri ba|གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དཀྲི་བ་]]</big> pp 17-28 (9a3-14b2)
 
#:<big>[[Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i khrid yig gzhung ji lta ba bzhin du dkri ba|གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དཀྲི་བ་]]</big> pp 17-28 (9a3-14b2)
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i khrid yig gzhung ji lta ba bzhin du dkri ba|Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i khrid yig gzhung ji lta ba bzhin du dkri ba}}  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i khrid yig gzhung ji lta ba bzhin du dkri ba|Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i khrid yig gzhung ji lta ba bzhin du dkri ba}}  
#An annotated commentary in verse summarizing the meaning of more detailed commentaries
+
#The Versified Instructional Manual on How to Give the Instruction of the Path with Its Result in Accordance with the Treatise, by [[Jetsun Drakpa Gyaltsen]]
 
#:<big>[[Wylie: lam 'bras kyi gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma|ལམ་འབྲས་ཀྱི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ཚིགས་བཅད་མ་]]</big> pp 28-31 (14b2-16a4)
 
#:<big>[[Wylie: lam 'bras kyi gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma|ལམ་འབྲས་ཀྱི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ཚིགས་བཅད་མ་]]</big> pp 28-31 (14b2-16a4)
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lam 'bras kyi gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma|Wylie: lam 'bras kyi gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma}}, by ? [[ngor chen rdo rje 'chang]] ?
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lam 'bras kyi gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma|Wylie: lam 'bras kyi gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma}}, by [[ngor chen rdo rje 'chang]]  
#A summarizing commentary in verse by [[Ngorchen Kunga Zangpo]]
+
#The Summarized Topics of the Stages of the Path of the Three Tantras of the Versified Manual on How to Give the Instruction of the Path with Its Result in Accordance with the Treatise, by [[Ngorchen Kunga Zangpo]]
 
#:<big>[[Wylie: gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma rgyud gsum lam gyi rim pa'i bsdus don|གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ཚིགས་བཅད་མ་རྒྱུད་གསུམ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་བསྡུས་དོན་]]</big> pp 31-33 (16a4-17a7)
 
#:<big>[[Wylie: gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma rgyud gsum lam gyi rim pa'i bsdus don|གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ཚིགས་བཅད་མ་རྒྱུད་གསུམ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་བསྡུས་དོན་]]</big> pp 31-33 (16a4-17a7)
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma rgyud gsum lam gyi rim pa'i bsdus don|Wylie: gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma rgyud gsum lam gyi rim pa'i bsdus don}}, by [[kun dga' bzang po]]
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma rgyud gsum lam gyi rim pa'i bsdus don|Wylie: gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma rgyud gsum lam gyi rim pa'i bsdus don}}, by [[kun dga' bzang po]]
#''Explication for Nyak'', an annotated commentary on the source the ''Vajra Lines''
+
#The Nyakma Commentary: A Commentary on The Vajra Verses, the Treatise of the Path with Its Result, the Precious Oral Instruction
 
#:<big>[[Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang gi 'grel pa|གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་འགྲེལ་པ་]]</big> pp 35-121  
 
#:<big>[[Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang gi 'grel pa|གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་འགྲེལ་པ་]]</big> pp 35-121  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang gi 'grel pa|Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang gi 'grel pa}}  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang gi 'grel pa|Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang gi 'grel pa}}  
 
#;<big>'''''[[Gdams_ngag_mdzod_Shechen_Printing/Volume_5/Part_Two:_The_Ripening_Empowerments|Part Two: The Ripening Empowerments]]'''''</big>
 
#;<big>'''''[[Gdams_ngag_mdzod_Shechen_Printing/Volume_5/Part_Two:_The_Ripening_Empowerments|Part Two: The Ripening Empowerments]]'''''</big>
#Hevajra Sādhana
+
#The Beautiful Ornament of the Six Limbs: The Medium-Length Activity of the Direct Realization of Śrī Hevajra
 
#:<big>[[Wylie: dpal kyai rdo rje'i mngon par rtogs pa 'bring du bya ba yan lag drug pa'i mdzes rgyan|དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་འབྲིང་དུ་བྱ་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་མཛེས་རྒྱན་]]</big> pp 123-152
 
#:<big>[[Wylie: dpal kyai rdo rje'i mngon par rtogs pa 'bring du bya ba yan lag drug pa'i mdzes rgyan|དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་འབྲིང་དུ་བྱ་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་མཛེས་རྒྱན་]]</big> pp 123-152
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal kyai rdo rje'i mngon par rtogs pa 'bring du bya ba yan lag drug pa'i mdzes rgyan|Wylie: dpal kyai rdo rje'i mngon par rtogs pa 'bring du bya ba yan lag drug pa'i mdzes rgyan}}, by [[mang du thos pa'i btsun pa dkon mchog lhun grub]] ([[Ngor mkhan chen, 10th]])  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal kyai rdo rje'i mngon par rtogs pa 'bring du bya ba yan lag drug pa'i mdzes rgyan|Wylie: dpal kyai rdo rje'i mngon par rtogs pa 'bring du bya ba yan lag drug pa'i mdzes rgyan}}, by [[mang du thos pa'i btsun pa dkon mchog lhun grub]] ([[Ngor mkhan chen, 10th]])  
#Hevajra Mandala Ritual
+
#The Beautiful Ornament of the Bali Rite of Śrī Hevajra
 
#:<big>[[Wylie: dpal kyai rdo rje'i gtor chog mdzes rgyan|དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་གཏོར་ཆོག་མཛེས་རྒྱན་]]</big> pp 153-176
 
#:<big>[[Wylie: dpal kyai rdo rje'i gtor chog mdzes rgyan|དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་གཏོར་ཆོག་མཛེས་རྒྱན་]]</big> pp 153-176
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal kyai rdo rje'i gtor chog mdzes rgyan|Wylie: dpal kyai rdo rje'i gtor chog mdzes rgyan}}, by [[btsun pa dkon mchog lhun grub]] ([[Ngor mkhan chen, 10th]])
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal kyai rdo rje'i gtor chog mdzes rgyan|Wylie: dpal kyai rdo rje'i gtor chog mdzes rgyan}}, by [[btsun pa dkon mchog lhun grub]] ([[Ngor mkhan chen, 10th]])
#Hevajra Torma Ritual
+
#The Beautiful Ornament of the Great River of the Empowerment of Śrī Hevajra
 
#:<big>[[Wylie: dpal kyai rdo rje'i dbang gi chu bo chen mo mdzes par byed pa'i rgyan|དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་མོ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་]]</big> pp 177-242
 
#:<big>[[Wylie: dpal kyai rdo rje'i dbang gi chu bo chen mo mdzes par byed pa'i rgyan|དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་མོ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་]]</big> pp 177-242
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal kyai rdo rje'i dbang gi chu bo chen mo mdzes par byed pa'i rgyan|Wylie: dpal kyai rdo rje'i dbang gi chu bo chen mo mdzes par byed pa'i rgyan}}, by [[btsun pa dkon mchog lhun grub]] ([[Ngor mkhan chen, 10th]])
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal kyai rdo rje'i dbang gi chu bo chen mo mdzes par byed pa'i rgyan|Wylie: dpal kyai rdo rje'i dbang gi chu bo chen mo mdzes par byed pa'i rgyan}}, by [[btsun pa dkon mchog lhun grub]] ([[Ngor mkhan chen, 10th]])
#The practical instructions for conferring the empowerment, arranged for recitation by Ngorpa Pönlop Jamyang Loter Wangpo
+
#The Condensed Essential Citations and Intimate Instructions of the Empowerment Rite of the Intimate Instruction Tradition of Śrī Hevajra, by Ngorpa Pönlop Jamyang Loter Wangpo
 
#:<big>[[Wylie: dpal kyai rdo rje man ngag lugs kyi dbang chog lung dang man ngag gi snying po bsdus pa|དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཆོག་ལུང་དང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་]]</big> pp 243-324
 
#:<big>[[Wylie: dpal kyai rdo rje man ngag lugs kyi dbang chog lung dang man ngag gi snying po bsdus pa|དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཆོག་ལུང་དང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་]]</big> pp 243-324
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal kyai rdo rje man ngag lugs kyi dbang chog lung dang man ngag gi snying po bsdus pa|Wylie: dpal kyai rdo rje man ngag lugs kyi dbang chog lung dang man ngag gi snying po bsdus pa}}, by [[blo gter dbang po]] ([['jam dbyangs blo gter dbang po]])
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal kyai rdo rje man ngag lugs kyi dbang chog lung dang man ngag gi snying po bsdus pa|Wylie: dpal kyai rdo rje man ngag lugs kyi dbang chog lung dang man ngag gi snying po bsdus pa}}, by [[blo gter dbang po]] ([['jam dbyangs blo gter dbang po]])
 
#;<big>'''''[[Gdams_ngag_mdzod_Shechen_Printing/Volume_5/Part_Three:_The_Liberating_Instructions|Part Three: The Liberating Instructions]]'''''</big>
 
#;<big>'''''[[Gdams_ngag_mdzod_Shechen_Printing/Volume_5/Part_Three:_The_Liberating_Instructions|Part Three: The Liberating Instructions]]'''''</big>
#Supplication to the Lamdre lineage
+
#The Lineage Supplication of the Path with Its Result, the Precious Oral Instruction
 
#:<big>[[Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i brgyud 'debs|གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་]]</big> pp 325-328
 
#:<big>[[Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i brgyud 'debs|གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་]]</big> pp 325-328
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i brgyud 'debs|Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i brgyud 'debs}}, by [[ngor chen rdo rje 'chang]] ([[ngor chen kun dga' bzang po]]) and [[bya bral ba mkhyen brtse'i dbang po]] ([['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]])
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i brgyud 'debs|Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i brgyud 'debs}}, by [[ngor chen rdo rje 'chang]] ([[ngor chen kun dga' bzang po]]) and [[bya bral ba mkhyen brtse'i dbang po]] ([['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]])
#''Clarifying All the Hidden Meanings'', an instruction manual by the glorious Lama Dampa Sönam Gyaltsen that exactly elucidates the path of the extensive lineage
+
#The Complete Clarification of the Hidden Meaning: The Instructional Manual on How to Give Instructions According to the Treatise of the Path with Its Result
 
#:<big>[[Wylie: lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig sbas don kun gsal|ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་]]]</big> pp  329-423
 
#:<big>[[Wylie: lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig sbas don kun gsal|ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་]]]</big> pp  329-423
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig sbas don kun gsal|Wylie: lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig sbas don kun gsal}}, by [[btsun pa bsod nams]] ([[bsod nams rgyal mtshan]])
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig sbas don kun gsal|Wylie: lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig sbas don kun gsal}}, by [[btsun pa bsod nams]] ([[bsod nams rgyal mtshan]])
#''Path Concealed and Explained'' of the direct lineage, by Dakchen Dorjechang Lodrö Gyaltsen
+
#Notes on the Intimate Instruction, the Explanation of the Concealed Path, by Dakchen Dorjechang Lodrö Gyaltsen
 
#:<big>[[Wylie: lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris|ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་]]</big> pp 425-431
 
#:<big>[[Wylie: lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris|ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་]]</big> pp 425-431
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris|Wylie: lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris}}, by [[bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan]]
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris|Wylie: lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris}}, by [[bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan]]
#The instruction manual for the extremely direct lineage entitled ''Clarification of the Meaning through Symbols'', by Dakchen Dorjechang Lodrö Gyaltsen<ref>Barron, [[The Catalog]], page 92: "(this latter text is also known as the ''Six Branches of Union'' according to the Hevajra tradition)". Note 187: The term Six Branches of Union (Tib. sbyor drug) is usually used in association with the teachings based on the Kālacakra Tantra. For a discussion of these practices, see Jamgön Kongtrul, The Treasury of Knowledge, Book 8, Part 4: Esoteric Instructions, trans. Sarah Harding (Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 2008), pp. 293–330.</ref>
+
#The Manual That Clarifies Symbols and Meanings, by Dakchen Dorjechang Lodrö Gyaltsen
 
#:<big>[[Wylie: brda' don gsal ba'i khrid yig bdag chen rdo rje 'chang gis mdzad pa|བརྡའ་དོན་གསལ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་མཛད་པ་]]</big> pp 433-458
 
#:<big>[[Wylie: brda' don gsal ba'i khrid yig bdag chen rdo rje 'chang gis mdzad pa|བརྡའ་དོན་གསལ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་མཛད་པ་]]</big> pp 433-458
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|brda' don gsal ba'i khrid yig bdag chen rdo rje 'chang gis mdzad pa|Wylie: brda' don gsal ba'i khrid yig bdag chen rdo rje 'chang gis mdzad pa}}, by [[bdag chen rdo rje 'chang]] ([[bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan]])
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|brda' don gsal ba'i khrid yig bdag chen rdo rje 'chang gis mdzad pa|Wylie: brda' don gsal ba'i khrid yig bdag chen rdo rje 'chang gis mdzad pa}}, by [[bdag chen rdo rje 'chang]] ([[bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan]])
#Notes by Taklung Tangpa Rinpoche on the instructions according to Pakmo Drupa’s tradition of Lamdre
+
#Dewar Shekpa Pal Taklung Chenpo’s Notes: The Oral Teaching of Pal Phakmo Dru on the Medium-Length Instruction on the Path with Its Result and Advice on the Intimate Instructions of the Four Experiences
 
#:<big>[[Wylie: lam 'bras khrid yig 'bring po'i stag lung pa'i zin bris|ལམ་འབྲས་ཁྲིད་ཡིག་འབྲིང་པོའི་སྟག་ལུང་པའི་ཟིན་བྲིས་]]</big> pp 459-490
 
#:<big>[[Wylie: lam 'bras khrid yig 'bring po'i stag lung pa'i zin bris|ལམ་འབྲས་ཁྲིད་ཡིག་འབྲིང་པོའི་སྟག་ལུང་པའི་ཟིན་བྲིས་]]</big> pp 459-490
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lam 'bras khrid yig 'bring po'i stag lung pa'i zin bris|Wylie: lam 'bras khrid yig 'bring po'i stag lung pa'i zin bris}}, by [[stag lung pa bkra shis dpal]] ([[stag lung khri, 1st]])
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lam 'bras khrid yig 'bring po'i stag lung pa'i zin bris|Wylie: lam 'bras khrid yig 'bring po'i stag lung pa'i zin bris}}, by [[stag lung pa bkra shis dpal]] ([[stag lung khri, 1st]])
#Instructions on the three aspects of purity as the enlightened intent of the explanatory tantra ''Vajra Pavilion'', by Chögyal Pakpa, also known as the commentarial tradition of Lamdre without the source text.
+
#The Manual of the Three Purities: The Intention of the Vajrapañjara Tantra, by Chögyal Pakpa.
 
#:<big>[[Wylie: 'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi rgyud kyi dgongs pa dag pa gsum gyi khrid yig|འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་དག་པ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་]]</big> pp 491-505
 
#:<big>[[Wylie: 'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi rgyud kyi dgongs pa dag pa gsum gyi khrid yig|འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་དག་པ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་]]</big> pp 491-505
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi rgyud kyi dgongs pa dag pa gsum gyi khrid yig|Wylie: 'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi rgyud kyi dgongs pa dag pa gsum gyi khrid yig}}, by [[chos rgyal 'phags pa]]  
 
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi rgyud kyi dgongs pa dag pa gsum gyi khrid yig|Wylie: 'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi rgyud kyi dgongs pa dag pa gsum gyi khrid yig}}, by [[chos rgyal 'phags pa]]  

Revision as of 21:12, 30 September 2022

Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 5 (ཅ་)
Sakya Lamdré Text Collections Volume 1
ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས་པོད་གཅིག་པ་


ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས་པོད་གཅིག་པ་

Volume 5 Contents[1]

Part One: The Core Collection of the Treatise and Manuals on the Path with Its Result
ལམ་འབྲས་གཞུང་ཁྲིད་གཅེས་བཏུས་
Lam 'bras gzhung khrid gces btus
 1. The Vajra Verses: The Treatise of the Precious Oral Intimate Instruction of the Path with Its Result, by Virūpa
  གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ pp 1-11
  gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang
 2. The Summarized Topics of The Vajra Verses, by Jetsun Drakpa Gyaltsen
  རྡོ་རྗེའི་ཚིགས་རྐང་གི་བསྡུས་དོན་ pp 11-12 (6a2-6b4)
  rdo rje'i tshigs rkang gi bsdus don
 3. The Verse Summary of the Topics of the Commentary of the Precious Oral Intimate Instruction, by Sachen Kunga Nyingpo
  གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་འགྲེལ་དོན་བསྡུས་ཚིགས་བཅད་མ་ pp 12-15 (6b4-8a1)
  gsung ngag rin po che'i rnam 'grel don bsdus tshigs bcad ma
 4. The Root Verses of the Illuminating Jewel: The View of the Inseparability of Samsara and Nirvana, composed by Jetsun Drakpa Gyaltsen
  ལྟ་བ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གཞུང་རིན་ཆེན་སྣང་བའི་རྩ་བ་ pp 15-17 (8a1-9a3)
  lta ba 'khor 'das dbyer med kyi gzhung rin chen snang ba'i rtsa ba, by rdo rje 'dzin pa grags pa rgyal mtshan
 5. How to Give Instructions According to the Treatise: The Instructional Manual of the Path with Its Result, the Precious Oral Instruction, by Jetsun Drakpa Gyaltsen
  གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དཀྲི་བ་ pp 17-28 (9a3-14b2)
  gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i khrid yig gzhung ji lta ba bzhin du dkri ba
 6. The Versified Instructional Manual on How to Give the Instruction of the Path with Its Result in Accordance with the Treatise, by Jetsun Drakpa Gyaltsen
  ལམ་འབྲས་ཀྱི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ཚིགས་བཅད་མ་ pp 28-31 (14b2-16a4)
  lam 'bras kyi gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma, by ngor chen rdo rje 'chang
 7. The Summarized Topics of the Stages of the Path of the Three Tantras of the Versified Manual on How to Give the Instruction of the Path with Its Result in Accordance with the Treatise, by Ngorchen Kunga Zangpo
  གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ཚིགས་བཅད་མ་རྒྱུད་གསུམ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་བསྡུས་དོན་ pp 31-33 (16a4-17a7)
  gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma rgyud gsum lam gyi rim pa'i bsdus don, by kun dga' bzang po
 8. The Nyakma Commentary: A Commentary on The Vajra Verses, the Treatise of the Path with Its Result, the Precious Oral Instruction
  གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་འགྲེལ་པ་ pp 35-121
  gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang gi 'grel pa
  Part Two: The Ripening Empowerments
 9. The Beautiful Ornament of the Six Limbs: The Medium-Length Activity of the Direct Realization of Śrī Hevajra
  དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་འབྲིང་དུ་བྱ་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་མཛེས་རྒྱན་ pp 123-152
  dpal kyai rdo rje'i mngon par rtogs pa 'bring du bya ba yan lag drug pa'i mdzes rgyan, by mang du thos pa'i btsun pa dkon mchog lhun grub (Ngor mkhan chen, 10th)
 10. The Beautiful Ornament of the Bali Rite of Śrī Hevajra
  དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་གཏོར་ཆོག་མཛེས་རྒྱན་ pp 153-176
  dpal kyai rdo rje'i gtor chog mdzes rgyan, by btsun pa dkon mchog lhun grub (Ngor mkhan chen, 10th)
 11. The Beautiful Ornament of the Great River of the Empowerment of Śrī Hevajra
  དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་མོ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ pp 177-242
  dpal kyai rdo rje'i dbang gi chu bo chen mo mdzes par byed pa'i rgyan, by btsun pa dkon mchog lhun grub (Ngor mkhan chen, 10th)
 12. The Condensed Essential Citations and Intimate Instructions of the Empowerment Rite of the Intimate Instruction Tradition of Śrī Hevajra, by Ngorpa Pönlop Jamyang Loter Wangpo
  དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཆོག་ལུང་དང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ pp 243-324
  dpal kyai rdo rje man ngag lugs kyi dbang chog lung dang man ngag gi snying po bsdus pa, by blo gter dbang po ('jam dbyangs blo gter dbang po)
  Part Three: The Liberating Instructions
 13. The Lineage Supplication of the Path with Its Result, the Precious Oral Instruction
  གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་ pp 325-328
  gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i brgyud 'debs, by ngor chen rdo rje 'chang (ngor chen kun dga' bzang po) and bya bral ba mkhyen brtse'i dbang po ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
 14. The Complete Clarification of the Hidden Meaning: The Instructional Manual on How to Give Instructions According to the Treatise of the Path with Its Result
  ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་] pp 329-423
  lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig sbas don kun gsal, by btsun pa bsod nams (bsod nams rgyal mtshan)
 15. Notes on the Intimate Instruction, the Explanation of the Concealed Path, by Dakchen Dorjechang Lodrö Gyaltsen
  ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་ pp 425-431
  lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris, by bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan
 16. The Manual That Clarifies Symbols and Meanings, by Dakchen Dorjechang Lodrö Gyaltsen
  བརྡའ་དོན་གསལ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་མཛད་པ་ pp 433-458
  brda' don gsal ba'i khrid yig bdag chen rdo rje 'chang gis mdzad pa, by bdag chen rdo rje 'chang (bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan)
 17. Dewar Shekpa Pal Taklung Chenpo’s Notes: The Oral Teaching of Pal Phakmo Dru on the Medium-Length Instruction on the Path with Its Result and Advice on the Intimate Instructions of the Four Experiences
  ལམ་འབྲས་ཁྲིད་ཡིག་འབྲིང་པོའི་སྟག་ལུང་པའི་ཟིན་བྲིས་ pp 459-490
  lam 'bras khrid yig 'bring po'i stag lung pa'i zin bris, by stag lung pa bkra shis dpal (stag lung khri, 1st)
 18. The Manual of the Three Purities: The Intention of the Vajrapañjara Tantra, by Chögyal Pakpa.
  འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་དག་པ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ pp 491-505
  'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi rgyud kyi dgongs pa dag pa gsum gyi khrid yig, by chos rgyal 'phags pa

Volume 5 Karchak[edit]

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་[edit]

5-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈གདམས་ངག་མཛོད། ས་སྐྱ་པོད་དང་པོ། ཅ་༽ །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་གསུམ་པ་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པ་རྒྱས་མཛད་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ལ་གསང་ཆེན་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་བཞི་ཡི་བཀའ་སྲོལ་ཆུ་བོ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་མཐའ་ཀླས་ཀྱང་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ཀྱི་གཙོ་བོ་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་འདི་ཁོ་ན་ལའང་པུསྟ་ཀ་ ༣༠ བཞུགས་ཀྱང་སྙིང་པོའི་ཉིང་ཁུ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དུ་ཇི་ལྟར་བཞུགས་པའི་མཚན་ཐོ་ལ། དང་པོ་ལམ་འབྲས་ཀྱི་གཞུང་རྩ་འགྲེལ་སྐོར་ལ། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་། དེའི་བསྡུས་དོན་མཆན་དང་བཅས་པ། ལྟ་བ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གཞུང་རྩ་བ་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ཇོ་ལྕགས་མ། རྣམ་འགྲེལ་དོན་བསྡུས་ཚིག་བཅད་མ་མཆན་བཅས། ཡང་ཚིགས་བཅད་མ་དེའི་བསྡུས་དོན་མཆན་ལ་ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་མཛད་པ་བཅས་ཚན་སྦྲེལ་ལྡེབ་ ༡༧ གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་འགྲེལ་པ་[2]ལྡེབ་ ༤༤ གཉིས་པ་སྨིན་བྱེད་དབང་ལ་དཔལ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་འབྲིང་དུ་བྱ་བ་ཡན་ལག་དྲུག

5-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈པའི་མཛེས་རྒྱན་ངོར་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་ ༡༥ དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་གཏོར་ཆོག་མཛེས་རྒྱན་ངོར་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་ ༡༢ དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་མོ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་ངོར་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་ ༣༣ དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཆོག་ལུང་དང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོས་མཛད་པ་ལྡེབ་ ༤༡ གསུམ་པ་གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེའི་སྐོར་ལ། གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་སྐོར་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ངོར་ཆེན་གྱིས་མཛད་པ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཞལ་སྐོང་བཅས་ལྡེབ་ ༢ ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་ ༤༨ ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་ ༤ བརྡའ་དོན་གསལ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་[3]བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་མཛད་པ་ལྡེབ་ ༡༣ ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་འབྲིང་པོ་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུབ་པའི་གསུང་ལ་བདེ་གཤེགས་སྟག་ལུང་པ་ཆེན་པོས་ཟིན་བྲིས་མཛད་པ་ལྡེབ་ ༡༦

5-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 3.jpg

༈༈༈༣༈༈༈འཕགས་མ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་དག་པ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་མཛད་པ་ལྡེབ་ ༨ ཆོས་ཚན་ ༢ ལྡེབ་གྲངས་བསྡོམས་ ༢༤༣ བཅས་བཞུགས། །

dkar chag[edit]

!!!1!!!gdams ngag mdzod/_sa skya pod dang po/_ca )_/sgrub brgyud shing rta gsum pa yongs rdzogs bstan pa rgyas mdzad dpal sa skya pa la gsang chen rgyud sde chen po bzhi yi bka' srol chu bo gcig tu 'dus pa mtha' klas kyang thugs dam nyams bzhes kyi gtso bo gsung ngag rin po che lam 'bras kyi chos skor 'di kho na la'ang pusta ka _30_bzhugs kyang snying po'i nying khu gdams ngag rin po che'i mdzod du ji ltar bzhugs pa'i mtshan tho la/_dang po lam 'bras kyi gzhung rtsa 'grel skor la/_gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang /_de'i bsdus don mchan dang bcas pa/_lta ba 'khor 'das dbyer med kyi gzhung rtsa ba rje btsun grags pa rgyal mtshan gyis mdzad pa gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig jo lcags ma/_rnam 'grel don bsdus tshig bcad ma mchan bcas/_yang tshigs bcad ma de'i bsdus don mchan la ngor chen kun dga' bzang pos mdzad pa bcas tshan sbrel ldeb _17_gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang gi 'grel pa [4]ldeb _44_gnyis pa smin byed dbang la dpal kyi rdo rje'i mngon par rtogs pa 'bring du bya ba yan lag drug_

!!!2!!!pa'i mdzes rgyan ngor chen dkon mchog lhun grub kyis mdzad pa ldeb _15_dpal kyai rdo rje'i gtor chog mdzes rgyan ngor chen dkon mchog lhun grub kyis mdzad pa ldeb _12_dpal kyai rdo rje'i dbang gi chu bo chen mo mdzes par byed pa'i rgyan zhes bya ba ngor chen dkon mchog lhun grub kyis mdzad pa ldeb _33_dpal kyai rdo rje man ngag lugs kyi dbang chog lung dang man ngag gi snying po bsdus pa 'jam dbyangs blo gter dbang pos mdzad pa ldeb _41_gsum pa grol byed khrid kyi yi ge'i skor la/_gsung ngag lam 'bras bu dang bcas pa'i skor brgyud pa'i gsol 'debs ngor chen gyis mdzad pa/_'jam dbyangs mkhyen brtse'i zhal skong bcas ldeb _2_lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig sbas don kun gsal zhes bya ba dpal ldan bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan gyis mdzad pa ldeb _48_lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan gyis mdzad pa ldeb _4_brda' don gsal ba'i khrid yig[5]bdag chen rdo rje 'chang gis mdzad pa ldeb _13_lam 'bras bu dang bcas pa'i khrid yig 'bring po dpal phag mo grub pa'i gsung la bde gshegs stag lung pa chen pos zin bris mdzad pa ldeb _16_

!!!3!!!'phags ma mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi rgyud kyi dgongs pa dag pa gsum gyi khrid yig chos rgyal 'phags pas mdzad pa ldeb _8_chos tshan _2_ldeb grangs bsdoms __243_bcas bzhugs/_/

Footnotes[edit]

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod
 2. རྣམ་འགྲེལ་གཉགས་མའོ།
 3. ཤིན་ཏུ་ཉེ་བརྒྱུད་
 4. rnam 'grel gnyags ma'o/
 5. shin tu nye brgyud